Pojechał do Odessy i udał się do Chersoniu. Kontynuacja

12 Sierpień 2021 Czas podróży: z 21 Czerwiec 2021 na 05 Lipiec 2021
Reputacja: +6016
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Pierwsza czę ś ć tutaj >>>

Dlaczego Odessa i Chersoń są w tym.

Miasto Sen. Nie do koń ca turystyczne. Nie sł awny. Mał o znany. Ale jest dobry! Pojechaliś my tam, aby zaoszczę dzić pienią dze. Był o to najbliż sze do Zagrzebia miasto nad morzem. Nie mieliś my innych motywó w.

Ma ponad dwa tysią ce lat, ale jego obecny wyglą d ukształ tował się w pó ź nym ś redniowieczu.

Na szczę ś cie rozwó j gospodarczy miasta gwał townie spowolnił z powodu zmian w natę ż eniu ruchu pod koniec XIX wieku, a miasto zamarł o w swoim ponurym, od ś redniowiecza stanie.

Gł ó wna brama w murze miejskim, któ rą nadal otacza Senj

Jest mał y, ale jest wiele ulic.

Wę drował em po nim każ dego wieczoru, pró bują c to wszystko przestudiować , ale nie mogł em. Kiedy wydawał o się , ż e w koń cu jest ś lepy zauł ek, to z tego ś lepego zauł ka odchodził a ulica tak szeroka, ż e ​ ​ goś cie apartamentó w znajdują cych się po przeciwnych stronach tej ulicy stukali kuflem piwa nad moją gł ową .


A miasto ż yje. Sklepy, restauracje, hotele, apartamenty i hostele. Urzę dy pań stwowe i biura firm. A wszystko to w domach z XVI-XIX wieku. A te domy wyglą dają jak budynki, któ re mają.400 lat, tak powinny wyglą dać . Wszystko przypominał o centrum Saragossy, ale był o tylko chł odniej.

Wieczorami wychodził em z domu (Recenzja o hotelu Apartments Valiza III i Apartamenty Valiza IV: Niesamowity pobyt) odwiedzić przyjaciela, któ ry mieszkał w domu z 1670 roku na poddaszu.

Podszedł em do niego wą ską ulicą...

. . . skrę cił w ulicę Back of the Magistrate i wspią ł się po schodach, któ rymi 350 lat temu wspię li się do ich pierwszego domu, rumianego sprzedawcy ryb i jego uroczej ż ony w czapce i fartuchu.

W skró cie, jestem gotó w rozmawiać o tym mieś cie w nieskoń czonoś ć , ale musimy iś ć dalej.

W tej chwili. Jeszcze jedna minuta. W Senyi są.2-3 fontanny. A do tych fontann przychodzą kobiety z wiadrami po wodę . Có ż , tak jak ten. W czapce i fartuchu. Oczywiś cie dzisiejsze kobiety uż ywają tej wody tylko do mycia podł ó g w kawiarniach i sklepach, ale jeś li zmruż ysz oczy, czas szybko cofnie się .

Plaż a. On jest. Doś ć dł ugi, ale niezbyt wygodny. Kamienie w morzu. Trzeba pł ywać w kapciach. Woda jest nienaturalnie czysta. Ciepł y. Nie ma meduz. Dusze są opł acane. 20 rubli. Najlepsza czę ś ć plaż y ma las. Abyś mó gł usią ś ć na trawie pod zacienionym drzewem. Istnieją wypoż yczalnie odrzutowcó w. Jest pł ywają ca nadmuchiwana trampolina.

Zabytki.

Po pierwsze, to zamek Nehaj wiszą cy nad miastem.

Jest doś ć mał y, ale 90 procent europejskich zamkó w należ ą cych do drobnych panó w feudalnych był o wł aś nie takich. Do każ dego barona i kawalera.

Jeden z najodważ niejszych komendantó w zamku

Jesteś my przyzwyczajeni do ogromnych, bogatych i nie do zdobycia zamkó w z filmó w, a Nehaj jest nawet mniejszy niż donż on jakiegoś zamku w Vincennes. Ale jest groź ny i zł y.

Teraz mieś ci się w nim muzeum. Niespodziewanie bogata kolekcja staroż ytnej broni:

Wspaniał e widoki z dachu:

Posił ek moż na zjeś ć w holu gł ó wnym. Niedrogi. Najbardziej wyraziste wraż enie zrobił a na mnie toaleta wystają ca ze ś ciany nad przepaś cią :

Widok toalety z zewną trz na zdję ciu, gdzie zamek jest zbliż enie. Jest tam, trochę na prawo

Muzeum historii lokalnej.


Kiedy tam dotarliś my, dyrektor muzeum był strasznie szczę ś liwy, niespokojny, zapalił ś wiatł o i poczuliś my się jak bohaterowie filmu „Miasto Zero”.

. . . „Ł ó ż ko Attyli, na któ rym przywó dca Hunó w znę cał się nad kró lową Wizygotó w na oczach swojej hordy”. . . (Cytat z filmu. )

W rzeczywistoś ci ekspozycja muzeum jest bardzo bogata i interesują ca.

Katakumby.

Tylko niewielka czę ś ć katakumb jest otwarta dla publicznoś ci. Ale wystarczy zrozumieć , jak zostali w nich pochowani. Są tam staroż ytne tablice i czaszki.

Czasami ojciec z katedry sam otwiera katakumby. Ale mieliś my trochę pecha. Otwarto Madre z muzeum.

Katedra.

Podczas II wojny ś wiatowej został poważ nie uszkodzony. Spadł a na niego amerykań ska bomba. Ale starannie i poprawnie odrestaurowany. Wystró j wnę trza jest skromnie bogaty. Odbywają się tam koncerty, z jakiegoś powodu niezbyt popularne wś ró d turystó w. Poszliś my na sopran i organy. Za darmo. Saint-sans, Bach i inni

Po plaż y, libacjach i innych szaleń stwach chodzi o to, ż eby się opamię tać . Był o wielu widzó w. 14 osó b. Ł ą cznie z nami.

Krzyż yk na gł owie przyjaciela –, któ ry nie ma sensu, ż e był tak podekscytowany. To jest plaster, któ ry ukrywa ś lad uderzenia gł ową na niskim suficie jego strychu

Na ł awkach widoczne są niezrozumiał e litery. To jest gł agolica. Faktem jest, ż e region Sen, w przeciwień stwie do swoich są siadó w, któ rzy uż ywają alfabetu ł aciń skiego i cyrylicy, uż ywał iw ograniczonych iloś ciach nadal uż ywa alfabetu gł agolicy. Dlaczego jest to temat dł ugiego i ż mudnego artykuł u. Nie ma go tutaj i nie ma teraz.

Miejsca w pobliż u

Wyspa Krk.


Ogó lnie rzecz biorą c, Chorwaci są bardzo ską pi w samogł oskach. Istnieje wiele sł ó w takich jak Krk. Kiedyś siedzieliś my w restauracji i mó j przyjaciel powiedział , ż e nie moż e już pić i poprosił mnie, abym porozmawiał z kelnerem po angielsku, ż eby przynió sł korek z niedokoń czonej butelki. Odpowiedział em, ż e nie wiem, jak korek bę dzie po angielsku i zasugerował em, ż eby poprosił o prbk. Zaskakują ce, ale kelnerzy zrozumieli (choć korek po chorwacku tak nie brzmi). A kolega wzią ł od nich prbk, podpią ł jego btlka i wyjechaliś my. Nawiasem mó wią c, ję zyk chorwacki jest intuicyjny. Czasami Chorwaci, któ rzy nie znają angielskiego, prosili mnie o przejś cie na rosyjski. I zrozumieli. Có ż , oto przykł ad. Chorwacka kieł basa w cieś cie, ulubiona przez moje dzieci, brzmi jak chrzan w cieś cie. Udał o mi się nawet obejrzeć wiadomoś ci w telewizji. Czasami ś miał się nawet do ł ez. Na przykł ad szanowana kanclerz Niemiec Angela Merkel w chorwackiej wersji brzmi jak „niemiecka papeteria”.

Rozproszył em się .

Wyspa Krk. Jest bardzo blisko. Dopł ynę ł am do niego odrzutowcem, ale lepiej kupić bilet na taki statek.

Ludzie w tej ł odzi siedzą okrakiem jak na siodle. Myś lę , ż e to niezbyt wygodne

Kosztuje okoł o pó ł tora tysią ca rubli (550 gr. ), Zostaniesz zabrany do miasta Bashka.

Pozwolą ci tam przejś ć przez kilka godzin, a potem na plaż ę Vela Luka.

Są jeszcze 3-4 godziny i z powrotem.

Gł owa.

Miasto w wieku Senyi. Ale bardzo turystyczny. Nie ma zasł ony staroż ytnoś ci. Wszystko został o przywró cone do stanu Disneyland.

Do plastycznoś ci. Nie podobał o mi się .

Plaż a Vela Luka. Wystarczają co dł ugi. Mał y kamyk. Jest odizolowana od wszystkiego i wszystkich gó rami iz tego powodu jest najbardziej romantyczną plaż ą w Chorwacji. To zauważ alne. Brak szczegó ł ó w.

Wszyscy oglą daliś my Eagle i Tails. Dobra transmisja. I rozdają ł upy. Dlaczego TurPravda jest gorsza? Nie gorzej. Lepiej.

W skró cie. Na plaż y Vela Luka zobaczysz znak do plaż y nudystó w.

Idź we wskazanym kierunku przez 30 krokó w, a w cierniach (jeś li masz szczę ś cie) znajdziesz butelkę Schweppes, w któ rej umieś ciliś my 100 kuni.

Kiedy podnosisz butelkę , nie przestawaj. Pó jś ć dalej. Bę dzie wiele ciekawych rzeczy. Jest tam dobrze.

Mieliś my szczę ś cie z transportem na Krk. Udał o mi się oczarować mił ą kobietę - armatora. Rozmawialiś my. Okazał o się , ż e jest fanką Gojko Mitic. On też mnie lubi. Narzekali, ż e dzisiejsza mł odzież nie wie już , kto był najbardziej ekstremalnym Chingachgook wszechczasó w i narodó w. I kto miał najwię kszego wę ż a.

W rezultacie porzą dna kobieta dał a nam do dyspozycji mał ą oś mioosobową ł ó dź ze sternikiem, z któ rej mogliś my korzystać cał kowicie wedł ug wł asnego uznania.

A czę ś ć naszej zał ogi znajduje się tak:

Crkvenica.

Doś ć duż e miasto niedaleko Senyi. Moż esz wę drować , robić zakupy.


Ale wszystko jest trochę na pró ż no. Miasto został o zapamię tane z eleganckiej, imponują cej promenady - bulwaru wzdł uż plaż y. Mił o jest pospacerować w cieniu drzew. Od począ tku XX wieku zachował a się tam nastę pują ca stacja meteorologiczna:

Plaż a Ł ukowo.

Wszyscy Chorwaci, któ rych spotkał em, radzili mi tam pojechać . Na przykł ad jest wspaniał y. Jest niebieska flaga. Tak, dobrze, na ryc. Po prostu dł uga, pó ł -nudystyczna plaż a. Te same kamienie. Wieś jest mał a. Jest tylko jedna restauracja. Ale droga tam to piekielne ś mieci. Na począ tku zjazdu zauważ ył em zakaz poruszania się kamperó w i przyczep. Na począ tku nie rozumiał em dlaczego. Kiedy rozpoczę liś my schodzenie, od razu zrozumiał em. Droga jest tak wą ska, ż e ​ ​ z trudem mogą się tam przejechać dwa kompaktowe samochody. I nie ma pł otó w.

I byliś my w szerokim mercedesie.

Na szczę ś cie nie był o ż adnych nadjeż dż ają cych samochodó w. I nawet nie wiem, jak byś my się tam znaleź li. Nie ma kieszeni podró ż nych. Ką t zejś cia jest bardzo stromy. Klif jest taki, ż e dno nie jest widoczne.

Nie warto. Nie radzę .

Jeziora Plitwickie.

To musi być . Natura, matkuj ją i tak dalej. Nie bę dę o tym pisał , bo wszystko to już duż o lepiej opisują przede mną prawdziwi koneserzy przyrody, któ rymi nie jestem.

Szkoda, ż e ​ ​ nie da się przepł yną ć cał ej trasy na takich statkach. Ale nadal oszczę dzają energię

Trzeba tam kupić bilet przez Internet, ale nie zawracaliś my sobie gł owy i poprosiliś my o to naszą hostessę . To ł atwiejsze.

Te wzruszają ce znaki przypominają o tych, któ rzy utonę li w cał ym tym pię knie. Swoją drogą , z powodu takich topielcó w obowią zuje cał kowity zakaz pł ywania w jeziorach

Kiedy wró ciliś my, nawigator naszego przyjaciela zawió dł . Jechaliś my dł ugo. Z kaprysu. Bardzo dł ugi czas. I wtedy nagle moja có rka pisnę ł a z tylnego siedzenia: „Idziemy do Zagrzebia? ”. Okazał o się , ż e jej nawigator pracował przez cał ą drogę . I nie powiedział a nam o tym, ponieważ jej nie zapytaliś my.


Rzeczywiś cie dotarliś my prawie do Zagrzebia. Ale nie zdenerwowali się . Faktem jest, ż e ten haczyk dał nam moż liwoś ć spokojnego rozważ enia kraju. W tym jedliś my obiad w mieś cie Karlovac. Pię kne miasto. Wygodny. Dobry. Ale dopiero w latach dziewię ć dziesią tych doszł o do zacię tych walk i miasto został o poważ nie zniszczone. Teraz nic mi to nie przypomina. Zupeł nie nic. Tak! Abchazi! Kto od 25 lat marudzi i ż yje w dewastacji, odnoszą c się do skutkó w wojny? ALE? Dewastacja jest w twojej gł owie.

To chyba wszystko.

Na koniec kilka faktó w i przypadkó w z ż ycia Chorwató w i Senju.

Jeś li Turcja jest krajem kotó w, to Chorwacja jest zdecydowanie krajem psó w.

Ten plakat promocyjny restauracji przedstawia pozwolenie dla psó w na wejś cie do tej restauracji.

Plakaty z podobnymi uprawnieniami są umieszczane na plaż ach i przy wejś ciach do sklepó w. Ró ż norodni Barbos, ku naszej radoś ci, uważ ają się za peł noprawną czę ś ć społ eczeń stwa w tym kraju.

Obywatele.

Szkic z ż ycia. Poszedł em usią ś ć na ł awce na molo. Dym, spó jrz na widoki Senyi. Obok mnie siedział bardzo stary i bardzo chudy dziadek. W sfatygowanych spodniach. Koszula z dziurami. W znoszonych butach. I usiadł na brudnej, domowej roboty poduszce. Po pewnym czasie poż egnał się , wstał i nagle schylają c się , zaczą ł zbierać niedopał ki papierosó w porozrzucane w niewielkiej iloś ci obok ł awki. Natychmiast zaproponował em mu kilka papierosó w. Powiedział , ż e nie pali, podnió sł niedopał ki papierosó w i zabrał je do kosza. Oto dziadek! To prawdziwy, nie histeryczny patriotyzm. Tak. Dziadek nie dba o to, jak wyglą da. Ale dba o swoje rodzinne miasto.

Turyś ci.

W Senju widział em tablice rejestracyjne samochodó w i motocykli gł ó wnie ze Skandynawii, Austrii, Niemiec i Europy Wschodniej. Mnó stwo Ukraiń có w. Nagle zobaczył em kilka samochodó w z Hiszpanii. Szczerze mó wią c, nie rozumiał em, dlaczego pieprz z morza do morza był tak daleko.

I to jest cudowny cud – Bentley z kopenhaskimi tablicami rejestracyjnymi w Crikvenicy:

To po prostu niemoż liwe. To bzdura. Znam Danię . Wiele mnie ł ą czy z tym krajem. I wiem na pewno, ż e takie auto nie jest moż liwe w Danii. Miliarder, najbogatszy czł owiek w Danii, Haldur Topsø , jeź dził znacznie skromniejszym samochodem. Tyle, ż e Bentley był dla niego za drogi.

Gen.

Jeś li jesteś mił oś nikiem herbaty, zabierz ją ze sobą . Nawet w duż ych supermarketach wybó r czarnej herbaty jest znikomy.


W szczegó lnoś ci tylko Earl Grey. Dlaczego tak - nie wiem.

I wreszcie. . .

Już po przyjeź dzie, w Szeremietiewie, blondynka mojego przyjaciela jako pierwsza poszł a do kontroli paszportowej. Wszedł em do kabiny. Czekamy. A lotó w był o duż o. I nagle odwró cił a się w naszym kierunku i kapryś nym gł osem gł oś no miauknę ł a - Saaaashshshshaaa! Oto mł ody czł owiek w mundurze jest zainteresowany krajem, z któ rego lecieliś my?

Przyjaciel natychmiast zareagował i tak, ż e straż graniczna nie sł yszał a, ale ludzie wokó ł niego krzyczeli w odpowiedzi: „Czy ja wiem? Zapytam teraz pilota”. Przył oż ył telefon do ucha i powiedział : „Michalicz! Ską d nas przywiozł eś ? ”.

Ludzie nie ję czeli. Ludzie napię li się i zaczę li raczkować .

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Главные  ворота в городской стене, коей Сень окружен до сих пор.
Один из самых отважных комендантов замка.
Вид туалета снаружи есть на фото , где замок крупным планом. Он там сверху, немного правее.
Крест на башке друга  - это не в смысле он так возоцерковился. Это пластырь, скрывающий след от удара об низкий потолок его мансарды.
Народ в этом плавсредстве сидит верхом на, типа, седле. Думаю это не очень удобно.
Жаль, что весь маршрут нельзя проплыть на таких кораблях. Но все равно они силы экономят.
Вот такие трогательные таблички напоминают о тех , кто утоп среди всей этой красоты. Кстати из за таких вот утоплых, купаться в озерах категорически запрещено.
Сень.
Сень.
Г. Башка.
Башка.
Црквеница.
Убранство храма в Сени.
Сень.
Сень.
Башка.
Башка.
Црквеница.
Црквеница.
Podobne historie
Uwagi (57) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara