Pierwszy lot do Chorwacji 04.07

06 Lipiec 2020 Czas podróży: z 04 Lipiec 2020 na 06 Lipiec 2020
Reputacja: +12
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Pł ytka jest zał adowana w 100%.

Wszyscy wchodzą do samolotu w maskach; podczas lotu wiele masek jest zdejmowanych.

Podczas lotu stewardessy wrę czają Ci wilgotną chusteczkę i 0.33 litrową butelkę wody. Zbierają wstę pnie wypeł niony formularz (dostę pny na stronach internetowych operatoró w i linii lotniczej 7W).

Po przylocie na lotnisko w Puli z samolotu - natychmiast do kontroli paszportowej. Lotnisko jest mał e, wię c wszystko jest w pobliż u. Niektó rych poproszono o okazanie wydrukowanych dokumentó w – formularza, vouchera. Zostaliś my ostemplowani w paszporcie bez ż adnych pytań i dodatkowych dokumentó w. Za kontrolą paszportową od razu znajdują się pasy odbioru bagaż u i wyjś cie na halę , gdzie spotykają się przedstawiciele z szyldami.

TEMPERATURA NIE JEST MIERZONA NA LOTNISKU NA BASENIE! Generalnie poza maskami nie był o tu nic o pandemii. Bez wzglę du na to, jak bardzo się starał em, nigdzie nie widział em ż adnych ukrytych ustawień do okreś lania temperatury ciał a.


W hali znajduje się kawiarnia, sprzedaż tylko w kunach chorwackich. Euro, dolary moż na wymienić na lotnisku w automacie wymiany. Kurs jest niekorzystny, ale moż esz zmienić niewielką kwotę za pierwszym razem, zwł aszcza, ż e ​ ​ lot przylatuje w sobotę i do poniedział ku nie ma jej gdzie zmienić . Hotel ma kantor, ale pobiera prowizję za wymianę .

Przewodnicy spotkań natychmiast ostrzegli, ż e wiele hoteli został o zamknię tych, wię c turyś ci bę dą zakwaterowani w hotelach wyż szej kategorii. Nie znam wszystkich hoteli, ale ci, któ rzy zarezerwowali hotele ZORNA (AI) i ISTRA (HB) przenoszą się do ALBATROS (AI) i pomimo tego, ż e Albatros pracuje na AI, ISTRA pozostaje na niepeł nym wyż ywieniem. Osoby, któ re zarezerwował y Delfin Plava Laguna, zostaną zakwaterowane w hotelu Plavi.

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara