Wspaniałe wakacje w Chorwacji

09 Lipiec 2019 Czas podróży: z 22 Czerwiec 2019 na 03 Lipiec 2019
Reputacja: +30
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Postanowiliś my pojechać do Chorwacji samochodem. Dla nas taka wycieczka jest po raz pierwszy, wię c z wyprzedzeniem obejrzaliś my wiele filmó w, ale ostatecznie wszystko nauczyliś my się tylko z wł asnego doś wiadczenia. Począ tkowo planowaliś my spę dzić pię ć dni w Chorwacji i pię ć dni w Czarnogó rze. W Chorwacji zwiedziliś my ró ż ne miasta i miasteczka, jest duż o mieszkań , wszystko moż na znaleź ć na miejscu. Ceny ś rednio od 30 euro / noc dla dwojga. Zatrzymaliś my się w miejscowoś ci Promaina w prywatnym hotelu Turich, wynaję liś my apartament z kuchnią , prysznicem, toaletą . Wszystko jest czyste, balkon z widokiem na morze, gospodarze sympatyczni i dyskretni. Miasteczko ciche, mał e i spokojne. Duż o mieszkań do wynaję cia. Kontyngent urlopowiczó w jest przyzwoity. Kilka ż wirowych plaż , bardzo czyste morze, kilka kawiarni. Są plaż e dla nudystó w. Sosny rosną tuż przy plaż y, pod któ rą w cią gu dnia moż na schować się przed sł oń cem. Zacienione alejki wzdł uż morza. Aromaty zió ł , drzew i morza są po prostu niesamowite! Wszyscy ludzie są przyjaź ni, bez wzglę du na to, czy są mieszkań cami, czy wczasowiczami. Nie siedzieliś my spokojnie i jeź dziliś my po ró ż nych plaż ach i miastach? . W efekcie mogę powiedzieć , ż e Promaina jest idealna na spokojne wakacje. Jeś li nie ma samochodu ani ochoty na jazdę , a chcesz wybrać jedno miejsce, w któ rym są plaż e i wieczorne rozrywki, to jest to Baska Voda. Jeś li potrzebujesz piaszczystej plaż y, to jest to miasto Omiš . Pamię taj jednak, ż e Omis jest doś ć pł ytki. Ponadto do morza wpada gó rska rzeka Cetina, dzię ki czemu woda jest chł odna do wieczornych ką pieli. Po pię ciu dniach w Promainie wyjechaliś my do Czarnogó ry i muszę powiedzieć , ż e mimo pó ź nego wieczoru wró ciliś my do Promainy ponownie. W Czarnogó rze wcale nam się to nie podobał o. Przyroda jest pię kna, ale miasta tę tnią ż yciem, wzdł uż plaż powstają wysokie budynki, któ re zasł aniają widok, duż o ś mieci, duż o samochodó w. W mał ych osadach zabudowa jest wysoko nad morzem i bardzo trudno jest zejś ć do morza. Jedynym miastem, któ re okazał o się najatrakcyjniejsze, był o miasto Chan. Znajduje się tu piaszczysta plaż a, a budynki znajdują się na bardziej pł askim terenie. Miasteczko otoczone jest gó rami, co cieszy oko. To tylko przyzwoita czę ś ć plaż y jest peł na pł atnych leż akó w i parasoli, a na bezpł atnej czę ś ci jest duż o ludzi i niezbyt czysto. Dlatego wró ciliś my do Chorwacji i kontynuowaliś my tam nasze wakacje, w tych samych apartamentach. Reszta był a naprawdę udana, wszystko nam się podobał o i teraz ś miał o polecamy Chorwację jako miejsce wypoczynku naszym bliskim i znajomym.

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Такие кактусы растут везде
Пляж в поселке Крвавица возле Промайны
Башка-Вода набережная
Поездка в горы на авто
Промайна
Промайна один из пляжей
Крвавица пляж
Город Омиш пляж
Podobne historie
Uwagi (8) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara