TandemTravelers : Chorwacja. Mili ludzie, pyszne piwo i angielska telewizja)

07 Sierpień 2017 Czas podróży: z 25 Lipiec 2017 na 26 Lipiec 2017
Reputacja: +142
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Chronologia ze szczegó ł ami:

1. Kim oni są ? Dlaczego tego potrzebują ? (plan podró ż y)

http://www.turpravda.com/ua/kiev/blog-240582.html

2. Ukraiń ski ruch bezwizowy dla rowerzystó w. Co, jak nasze doś wiadczenie (przekroczenie granicy Ukraina-Verngria)

http://www.turpravda.com/ua/blog-245472.html

3. Kult farm na Wę grzech (droga do Budapesztu, 2 dni)

http://www.turpravda.com/hu/blog-238722.html

4.1. 100 km dziennie, pró ba jazdy nocą , fosa bezpieczeń stwa (droga do Budapesztu, 3d)

http://www.turpravda.com/hu/blog-238727.html

5. Prowokacja policji i pierwsze problemy z kolanem (droga do Budapesztu, 4 dni)

http://www.turpravda.com/hu/blog-238732.html

6.17 lipca. Budapeszt. Dzień - wycieczka. Skala, niezwykli ludzie (1. kapitał )

http://www.turpravda.com/hu/budapesht/blog-240672.html

7. Miasto Velence z jeziorem i szkoł ą ż eglarską . Balaton, pią tek wieczorem (droga Budapeszt - Velense - Balaton)

http://www.turpravda.com/hu/balaton/blog-245417.html


8. Epicka wycieczka z kombajnami. Granica wę giersko-chorwacka i piec turbo! (O. Balaton - Letenui)

http://www.turpravda.com/at/blog-245452.html

9. Chorwacja. Mili ludzie, pyszne piwo i angloję zyczna telewizja) (granica chorwacka - Novi Marof - Teplicica)

http://www.turpravda.com/hr/blog-245462.html

10. Nakrę tki i przestawienie przyczepy na inny uchwyt! (Novi Marof)

http://www.turpravda.com/hr/blog-247147.html

11. Niebezpieczne miasto Zagrzeb. Pyszna ulica. Jesień (Novi Marof – Zagrzeb)

12. Sł oweń ski klejnot. Farma wegetariań ska (Zagrzeb - Gó rna Pohanca)

http://www.turpravda.com/si/blog-246572.html

13. Ostry zjazd + tandem + przyczepa = lepkie hamulce i ich cał kowita awaria (Mountain Pohanca - Ljubljana)

http://www.turpravda.com/si/blog-246577.html

14. Pię kna noc Lublana (Ljubljana)

http://www.turpravda.com/si/blog-246587.html

15. Wł ochy, Adriatyk, zejś cie na 16%! Nocleg na plaż y bez namiotu (Ljubljana - Sezana - Triest)

http://www.turpravda.com/it/blog-246602.html

16. Począ tek Adriatyku. Wł ochy - Sł owenia. Heat 42" (Triest – Sł owenia)

17. Zejś cie. Serpentyna gó rska bez hamulcó w. Zuż yte tenisó wki. Autostop z tandemem (Sł owenia - Chorwacja, Buzet)

http://www.turpravda.com/si/blog-247162.html

18. Chorwacka stolica turystyki aktywnej. Food hack (granica chorwacka – Buzet)

19. Zmiana szprych i wyró wnanie kó ł . (Buzet – Rijeka)

http://www.turpravda.com/hr/blog-247177.html

A wię c jesteś my w Chorwacji. Có ż mam ci powiedzieć ? To pię kne krajobrazy, obł ę dna iloś ć wiosek, uś miechnię ci ludzie i mnó stwo jabł ek.

Ję zyk chorwacki jest dla nas bardziej zrozumiał y, istnieje wiele podobień stw do rosyjskiego, a wię kszoś ć populacji zna angielski na dobrym poziomie.

Proszą c o wodę w domu, zostaliś my hojnie uraż eni jabł kami i brzoskwiniami na podró ż .

Kraj jest przesycony gó rami, dlatego skrę cają c wzdł uż drogi moż na obserwować sł oń ce chowają ce się za szczytami.


W pobliż u mał ego miasteczka Novi Marof udał o nam się dopasować do wspaniał ego czł owieka Dario, któ ry miał dom we wsi Toplicitsa. Z jego domu urzekają cy krajobraz otwierał się na pobliskie gó ry.

Kilka kilometró w przed jego domem usiadł y wszystkie gadż ety i powerbanki.

Nie pamię taliś my nazwy wsi, w któ rej mieszkał , nie mieliś my też wydrukowanej mapy. Gdy dotarliś my do najbliż szej stacji benzynowej, nał adowaliś my smartfona, zrobiliś my zdję cie mapy i odwró ciliś my ją .

Wię cej znaczy wię cej. Zgubiliś my się.2 razy, zapytaliś my 4 osoby i prawie dotarliś my na podł ogę z ż alem, ale co nas czekał o? ! Zgadza się - wstań my, jego matka ma 10%. Po dostarczeniu naszego mustanga do domu Dario zrelaksowaliś my się .

Widzą c nasze „peł ne ż ycia i energii” twarze, Dario szybko ugotował obiad i zaproponował , abyś my wieczorem poszli do pił karskiego Irish PUB ze znajomymi (mam to – irlandzki pub, w mał ym miasteczku w Chorwacji ? ). Po zważ eniu wszystkich zalet i zalet pojechaliś my.

W skró cie: pub pił karski. Tylko napoje. Ale bardzo klimatyczne, wszę dzie szaliki, bilety z meczó w, akcesoria pił karskie. . . Niestety, takich ludzi na Ukrainie nie widział em. Ciekawie był o odwiedzić to miejsce, gdy gra ich druż yna pił karska.

Nastę pnego dnia pojechaliś my do mechanika rowerowego w Novi Marof, aby wymienić szprychy, ponieważ.5 już pę kł o, a specjalny klucz został zgubiony na począ tku. Ró wnolegle opisali gł ó wny problem przyczepy i poprosili o opinię . Zasugerował zmianę zapię ć , ale o tym napiszę osobno ze zdję ciem.

Kiedy Dario, Max i ja rozmawialiś my o wycieczce i rowerze, Katya zemdlał a w samochodzie Dario (to normalne).

Na obiad pró bowaliś my ugotować pilaw z kieł baskami, ale nie wyszł o to zbyt dobrze))

Udał o nam się przekonać , jak ludzie wypoczywają daleko od stolicy. Na koniec skosztuj pysznego lokalnego piwa, wylecz rany i ponownie ruszaj w drogę .

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (10) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara