Cataract Layalina Resort 3*– Opinie

49
Ocena 7.110
na podstawie
49 opinii
№81 w ocenie hotelu Szarm el-Szejk
6.8 Numer
7.2 Usługa
6.7 Czystość
6.7 Odżywianie
7.6 Infrastruktura
Hotel położony jest w samym sercu Zatoki Naama, 7 km od Starego Rynku, 16 km od Parku Narodowego Ras Mohammed i 2,4 km od toru wyścigowego Ghibli. Otwarty w 1994 roku. Ostatni remont pokoi miał miejsce w 2016 roku. Hotel składa się z trzech głównych dwupiętrowych budynków. Nadaje się na rodzinne, romantyczne lub młodzieżowe wakacje.Więcej →
аватар Tatiska
Hotel został zał atwiony natychmiast po przyjeź dzie (okoł o 4 rano) ...w dobrym pokoju. Pokó j jest przestronny, czysty, ale stary. Sprzą tanie odbywał o się codziennie. Terytorium hotelu jest mał e, basen, wł asna plaż a. Doskonał a lokalizacja - centrum Naama Bay. … Już ▾ Hotel został zał atwiony natychmiast po przyjeź dzie (okoł o 4 rano) ...w dobrym pokoju.

Pokó j jest przestronny, czysty, ale stary. Sprzą tanie odbywał o się codziennie.

Terytorium hotelu jest mał e, basen, wł asna plaż a.

Doskonał a lokalizacja - centrum Naama Bay.

Personel jest bardzo przyjazny i mił y.

Wi-Fi tylko w recepcji.

Jedzenie jest normalne: zupy, ziemniaki, makaron, kurczak, grill, pizza, sał atki, sł odycze, owoce itp.

Alkohol - wó dka, piwo, gin, whisky, rum, brandy...Egipski standard.

Morze jest dobre (piasek). Leż aki są stare.
Miejsca wystarczy dla wszystkich.

Animacja jest dobra, zawsze fajna.

Hotel jest dobry!!!

Czwarty raz tutaj i pojadę ponownie .. .
аватар t.barvenko
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 8.0
Ogó lne wraż enie jest bardzo dobre. Wypoczę ty dobrze. Są dla mnie dwie rzeczy, któ re trochę przyć mił y resztę . To nieznoś ny upał , sierpień i brak pię knych ryb, któ re jeż dż ą podziwiać nad Morze Czerwone. A teraz zacznę w kolejnoś ci. … Już ▾ Ogó lne wraż enie jest bardzo dobre. Wypoczę ty dobrze. Są dla mnie dwie rzeczy, któ re trochę przyć mił y resztę . To nieznoś ny upał , sierpień i brak pię knych ryb, któ re jeż dż ą podziwiać nad Morze Czerwone.
A teraz zacznę w kolejnoś ci. Przyjechaliś my o 6 rano. Hotel poł oż ony jest w zatoce Noami i wychodzi na centrum ż ycia nocnego i rozrywki. Hotel jest mał y, przytulny, ale był by trochę odś wież ony, ale nie jest straszny. Bransoletki zakł adano o 10 i rozliczano o 10-30. Dali mi pokó j 204. Pokó j jest duż y i czysty. Z bardzo wygodnym materacem. Ś pij wygodnie. To prawda, ż e ​ ​ pokó j nie ma balkonu, ale w tym upale nie jest potrzebny. Wieczorami sł ychać był o nocne ż ycie, ale my, przyzwyczajeni do zasypiania pod pracują cym telewizorem, nie przeszkadzaliś my. Klimatyzator dział ał ś wietnie. Nie brzę czał o, chociaż niektó rzy narzekali, ż e jest gł oś no. Nie ma Prusó w i komaró w. Oni też nie wytrzymują takiego upał u : ). Ogromna ł azienka z prysznicem. Woda był a zawsze. Pokó j był codziennie sprzą tany. Raz zostawili tabliczkę czekolady, ponieważ nie wzię li 10 funtó w. Mą ż gonił woź nego, ż eby oddać . Nie wszystko jest nowe, ale cał e. To prawda, ż e ​ ​ nie czoł galiś my się po listwach przypodł ogowych za pomocą lupy i nie szukaliś my ś mieci. Wszystko dział ał o, bez hał asu i bez wyciekó w. Nie potrzebujemy wię cej.
Spaliś my tylko w pokoju. Dwa dni przed wyjazdem przeniesiono nas do pokoju 126, pokó j jest jeszcze wię kszy, ł azienka mniejsza. Pokó j wychodził na basen. Był o cicho, ale ł ó ż ko nie był o tak wygodne jak pierwsze, co był o trochę niedogodnoś cią . Z hotelu do plaż y 50 metró w. Ł ó ż ka kozł y są metalowe, materace moż e nie od razu z fabryki, ale cał e i czyste. Był y myte każ dego ranka. Był o wystarczają co duż o miejsca. Warto dodać , ż e sierpień to dla okolicznych mieszkań có w czas odpoczynku. Na wybrzeż u jest ich 70 procent, prawie wszyscy są mili, pogodni i adekwatni. Wydaje się , ż e nie umieją pł ywać . Dlatego w basenie, siodeł ka w strefie dla dzieci i w morzu na pł ytkiej wodzie. Siedzą godzinami, są też gorą ce : ). Temperatura wody w morzu wynosi +37, w basenie +40. Nie ma gdzie się ochł odzić . Idziesz do morza, wydaje się , ż e się ką piesz. brakują ca myjka. Ochł odź się pod prysznicem na plaż y.
Teraz o ż ywieniu. Ż ywnoś ci był o doś ć . Tak, nie był o homaró w i kawioru. Ale nie byli gł odni. Na ś niadanie naleś niki, jajecznica, jogurty z suchą karmą : ), wszelkiego rodzaju sł odkie dressingi, warzywa. Przez siedem dni na obiad kurczak i ryba nie był y gotowane w ten sam sposó b wię cej niż jeden raz. Mał e niebieskie (bakł aż any) był y bardzo fajne, bez wzglę du na to, jak je ugotowali. warzywa gotowane na parze i duszone. Ziemniaki nigdy nie był y surowe. Kolacja jest taka sama. był y też ró ż ne sał atki, nie braliś my ich. Pochodzą z tego, co został o z obiadu. Miejscowi grabili ich. Dodatki: dwa rodzaje makaronó w, dwa rodzaje ryż u, ziemniaki, warzywa. Nie wolno nam zapominać , ż e to trojka i pandemia. Kilka razy szef kuchni wyszedł i był zainteresowany, czy wszystko jest smaczne i wysokiej jakoś ci. Obsł ugują cy kucharze są pogodni i mają poczucie humoru. PRAWIE każ dy nie robił ż adnej ró ż nicy mię dzy miejscowymi a nami. Miejscowi na naleś niki ustawili się w mał ej kolejce jak wszyscy. Maksymalnie 5-7 osó b. Za cenę biletu jest po prostu cudownie. Nie ma wina, piwo w beczkach jest bardzo smaczne, mó j mą ż powiedział , ż e lepsze niż butelkowane. Mocne napoje jak wszę dzie w Egipcie. Problemy z wodą . Dali go od razu przy wejś ciu, a potem albo kupili, albo po cichu zabrali do chł odni. Bary był y otwarte do 18 na plaż y i 23 w pobliż u obszaru pokazowego. Barman Mustafa jest bardzo towarzyski i wesoł y. Nigdy nie pojawił a się kwestia jednej szklanki w jednej rę ce. Nie byliś my niegrzeczni i uś miechnę liś my się , w zamian otrzymaliś my przyjazne zachowanie i nastawienie.
Teraz o rozrywce. Hasim, ratownik basenowy, to mił y i wesoł y chł opak. Pró buje nauczyć się naszego ję zyka. Zna alfabet. Pomaga dzieciom, stara się wszystkich rozbawić . Animatorzy: Mimo i Sasha (Faraoni) podniecali ludzi, DJ Peter (o ile dobrze wypowiedział imię ), po prostu przystojny mę ż czyzna. nie tylko przy pilocie, ale takż e bierze czynny udział we wszystkich zawodach. Prowadził mini dyskoteki dla dzieci, konkursy i karaoke dla dorosł ych
W poniedział ek miał am urodziny na kolacji, wynieś li tort i zaś piewali "happy birthday", wieczorem był pokaz ognia, potem tań czyli wokó ł mnie i duż o ż yczeń . W okrą gł ym tań cu wzię li ró wnież udział miejscowi wczasowicze. wszyscy bawili się i tań czyli. Mam ogromną przyjemnoś ć . Dzię ki chł opaki. Mó j mą ż brał udział w konkursie Mr. Hotel, wię c rano wszyscy miejscowi wczasowicze uś miechali się do niego i pró bowali przytulić pana Mishę . Mieli taniec wokó ł basenu.
W odległ oś ci 100 metró w od hotelu znajduje się restauracja rybna. Pracuje w nim kolorowy Kapitan Seryozha. Za 20 dolaró w. gotowane dwie tace krewetek. ś wież e i pyszne. Idealny dodatek do szampana na urodziny.
аватар Tatiska
Do hotelu przywieziono mnie o 4 rano. Ale osiadł niestety już o 10-00. W jednym mał ym pokoju (trzeba trochę dopł acić ) do przeniesienia do bardziej przestronnego. Pokó j przestronny, czysty, chociaż wymaga trochę remontu i bardzo okropnej zasł ony, suszarki do wł osó w, kosmetykó w. … Już ▾ Do hotelu przywieziono mnie o 4 rano. Ale osiadł niestety już o 10-00. W jednym mał ym pokoju (trzeba trochę dopł acić ) do przeniesienia do bardziej przestronnego.

Pokó j przestronny, czysty, chociaż wymaga trochę remontu i bardzo okropnej zasł ony, suszarki do wł osó w, kosmetykó w...Podczas pobytu nie zawsze był sprzą tany.

Hotel jest mał y, przytulny, zadbany teren, basen, prywatna plaż a po drugiej stronie promenady. Ale wszystko jest trochę stare. Idealna lokalizacja do wypoczynku - centrum Naama Bay...nie hał aś liwe i nie ciche, tylko to, czego potrzebujesz.

Personel jest bardzo przyjazny i mił y.

Wi-Fi nigdzie nie ma, wię c lepiej kupić kartę SIM na lotnisku za 10 USD… wszystko tam bę dzie zainstalowane w 2 minuty… Orange wzią ł em 16 mb wystarczają co na cał e wakacje.

Jedzenie jest normalne, jak na 3k bardzo nawet nic. Warzywa, owoce, sł odycze, dodatki, zupy był y zawsze na obiad i kolację , ryby i mię so każ dego dnia.

Alkohol - wó dka, piwo, gin, whisky, rum, brandy.
Alkohol nie jest zł y, sł aby i mię kki ...ł atwo się go pije i nie dzieje się po nim ź le!

Morze jest przepię kne, czysta, piaszczysta plaż a. Leż aki są wygodne z mię kkimi materacami, ale już stare. Na cał ej plaż y znajdują się kosze na ś mieci. Rę czniki plaż owe wydawane są w recepcji jednorazowo na cał y pobyt.

Animatorzy są po prostu pię kni! cał y czas coś wezmą : gimnastykę , aqua aerobik, rzutki, siatkó wkę itp. Wieczorem zawsze są tań ce, zawody, pokazy… zaproponują pó jś cie do klubu.

Hotel nie osią ga 4, ale 3 mu nie wystarcza...Dał bym gdzieś.3, 7 !! ! Wszystko mi się podobał o!!!

Dzię ki za wspaniał e wakacje!
аватар i-natasha
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Wszystko jest w porzą dku, to nie pierwszy raz odpoczywam w tym ciele. Zakwaterowujemy się w prawie tych samych pokojach, ze sprzą taniem, obsł ugą , u nas wszystko w porzą dku. W zwią zku z tym nie ma terytorium, ale bardzo blisko morza, dla mnie to jest najważ niejsze, ale nie potrzebuję terytorium. … Już ▾ Wszystko jest w porzą dku, to nie pierwszy raz odpoczywam w tym ciele. Zakwaterowujemy się w prawie tych samych pokojach, ze sprzą taniem, obsł ugą , u nas wszystko w porzą dku. W zwią zku z tym nie ma terytorium, ale bardzo blisko morza, dla mnie to jest najważ niejsze, ale nie potrzebuję terytorium. Jeś li chcesz jeź dzić kolejkami gó rskimi, to nie jest to miejsce. To jest dla tych, któ rzy potrzebują morza, a ż ycie nocne jest dobre poza hotelem. Niektó re sklepy znajdują ce się w pobliż u są zamknię te, ale moż esz je znaleź ć . Hotel nie nalewa litró w piwa, jest to niedrogi hotel, normalny za twoje pienią dze.
аватар Vladislav595843
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Basen nie był podgrzewany, plaż a był a trochę mał a, sam hotel był mał y i był peł ny, doś ć zatł oczony. Podobał o nam się poł oż enie hotelu (lokalizacja w Naama Bay, bezwietrzna zatoka i piaszczysta plaż a, promenada handlowa), zauważ yliś my ró wnież , ż e dobrze sprzą tają , a personel bardzo się stara. … Już ▾ Basen nie był podgrzewany, plaż a był a trochę mał a, sam hotel był mał y i był peł ny, doś ć zatł oczony. Podobał o nam się poł oż enie hotelu (lokalizacja w Naama Bay, bezwietrzna zatoka i piaszczysta plaż a, promenada handlowa), zauważ yliś my ró wnież , ż e dobrze sprzą tają , a personel bardzo się stara. Do morza bardzo blisko okoł o 50 m. Jak na trojkę jedzenie jest pyszne. Mogę doradzić , aby wzią ć bilet nie do Layaliny, ale do Resortu, tam jest ciszej, budynek jest nowszy, był niedawno odnowiony i bilet bę dzie 20% tań szy, odległ oś ć do morza nie jest znaczna i moż na skorzystaj z infrastruktury obu hoteli, to znaczy idź zjeś ć w restauracji Lailiny.
аватар kirikovich1981
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Hotel pozycjonuje się jako hotel trzygwiazdkowy i gdzieś tam jest. Istnieje wiele mał ych oś cież y budowlanych, ale cał kiem znoś nych, biorą c pod uwagę ogó lny stosunek Egipcjan do budowy). Flimsy drzwi - to jedyna rzecz, któ ra mnie zdezorientował a. … Już ▾ Hotel pozycjonuje się jako hotel trzygwiazdkowy i gdzieś tam jest. Istnieje wiele mał ych oś cież y budowlanych, ale cał kiem znoś nych, biorą c pod uwagę ogó lny stosunek Egipcjan do budowy). Flimsy drzwi - to jedyna rzecz, któ ra mnie zdezorientował a. . . Czyszczą idealnie.
Hotel poł oż ony jest w samym sercu Zatoki Naama, na pierwszym wybrzeż u. Po wyjś ciu z hotelu od razu znajdujesz się w centrum tę tnią cego ż yciem miasta, co jest bardzo fajne. Praktycznie nie ma hał asu w pokojach z dyskotek.

Terytorium hotelu jest zwarte, co nie jest takie zł e, wszę dzie jest czysto. W centrum terytorium znajduje się basen, woda nie jest podgrzewana.

Hotel ma wł asną piaszczystą plaż ę , któ ra jest minutę spacerem od pokoju, dobre piaszczyste dno, kilka kamieni, na któ rych pł ywają kolorowe rybki, moż na robić wycieczki po plaż y, są spadochrony, banany i narty. Cią gle przy brzegu znajduje się ł awica ryb, któ re zabierają nas na ring przy wejś ciu do wody. Wszyscy byli zachwyceni takim chipem).
Nawiasem mó wią c, wielu pisze o zapachu benzyny na plaż y tego hotelu - specjalnie pową chał , a nie podpowiedź . Ale wiedzą c, jaka wytworna publicznoś ć czasem odpoczywa w Sharm, nic mnie nie dziwi. Zapach obornika z rodzimej farmy wyostrza chyba zmysł wę chu niczym spaniel sł uż bowy. . .

Jedzenie - był em zaskoczony, ale to fakt, dobrze zrobieni kucharze. A po poprzednich 5 gwiazdkach jest to niesamowite. Ryba na szaszł ykach, grill z kurczaka, lulu woł owa, pą czki, ś wież e rogaliki - to wł aś nie jedliś my przez pierwsze trzy dni i nigdy nie widział am tego w innych hotelach wyż szej klasy. 10 punktó w na 10, po prostu super. Czasami zaraz po otwarciu jest kolejka, ale za kilka minut moż esz wzią ć to, co lubisz.

Wi-fi, jak wszę dzie, tylko w recepcji, ale mó j telefon nigdy tego nie wyczuł . Ale ludzie coś zł apali… pomarań czowa karta SIM 8 GB za dziesię ć dolaró w usuwa ten problem
Alkohol - wszystko jak wszę dzie, ale piwo butelkowe i za to kolejny plus za to miejsce. Wszyscy barmani są mili, chyba ż e jesteś pijanym ł ajdakiem lub alkoholiczką . Niestety ten hotel miał te same kł opoty w postaci naszych rodakó w. To bardzo krę pują ce, gdy 4 grube kobiety piją przy obiedzie 2 butelki wó dki, polerują ją piwem i winem i krzyczą na barmana, ż e ​ ​ nie zabrał ze sobą do pokoju butelki alkoholu… Ż adnego rasizmu, są takie osoby zaró wno z RB iz Ukrainy iz innych krajó w postsowieckich.
Dla mnie osobiś cie ogromnym plusem jest to, ż e w tym hotelu nie ma arabskich urlopowiczó w. Kto staną ł - zrozumie, dlaczego...
Ogó lnie, jeś li oś cież a budowlane nie ranią oczu, mogę ś miał o polecić ten hotel. A lokalizacja i wyż ywienie, i ceny na odpoczynek - wszystko super. Po prostu wspaniali faceci!
аватар Viktorija931245
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 9.0
W hotelu wszystko był o w porzą dku, choć jest mał y, ale na pierwszej linii. Osiedlił się jak zwykle w okropnym pokoju, potem pojawia się dobry pokó j za dodatkową opł atą . Wycieczkę kupiliś my osobno, bilety osobno, wię c wszystko był o dla nas bardzo tanie. … Już ▾ W hotelu wszystko był o w porzą dku, choć jest mał y, ale na pierwszej linii. Osiedlił się jak zwykle w okropnym pokoju, potem pojawia się dobry pokó j za dodatkową opł atą . Wycieczkę kupiliś my osobno, bilety osobno, wię c wszystko był o dla nas bardzo tanie. Jedzenie, morze, bar - wszystko jest mega fajne. Byliś my zadowoleni ze wszystkiego w tym hotelu, personel jest ró wnież dobry. W pobliż u jest inny hotel Cataract, jest wię kszy, nowszy; terytorium, restauracja tego drugiego hotelu, z któ rej moglibyś my ró wnież skorzystać . Oba hotele mają wspó lną plaż ę , wspó lne leż aki, wię c jeś li na terenie lub w restauracji hotelu Layalina nie był o wystarczają co duż o miejsca, moż na bez problemu zjeś ć lunch lub kolację w restauracji innego hotelu.
аватар Gheoliuba
Wszystkiego najlepszego. . . Pojechaliś my na zasadzie „tań szego Schauba”, jednak znaliś my Hotel od zeszł ego roku i widzieliś my jak goś cie zać my są kochani, pielę gnowani i pielę gnowani: program wieczorny, gratar na kolację...(Byliś my testowani na sił ę w Le Mirage New Tyrant, ale to inna historia, już jest przeraż ają ca do zapamię tania, ale znajduje się za ś cianą zać my lajaliny). … Już ▾ Wszystkiego najlepszego. . . Pojechaliś my na zasadzie „tań szego Schauba”, jednak znaliś my Hotel od zeszł ego roku i widzieliś my jak goś cie zać my są kochani, pielę gnowani i pielę gnowani: program wieczorny, gratar na kolację...(Byliś my testowani na sił ę w Le Mirage New Tyrant, ale to inna historia, już jest przeraż ają ca do zapamię tania, ale znajduje się za ś cianą zać my lajaliny). Tak wię c nam, chł opakom, któ rych nie rozpieszcza sł uż ba Turcji (jeszcze tam nie byliś my), bardzo spodobał a się zać ma! To jest fakt! Jedliś my ró ż nie iw dowolnych iloś ciach, pró bowaliś my deseró w, codzienne sprzą tanie pokoju. Ż ADNYCH DODATKOWYCH OPŁ AT I WSKAZÓ WEK!!! ! ! Jeś li doszukasz się winy, to owszem, smró d z molo, czyli z motoró wek i statkó w, nigdzie się nie obejdzie. . . Ale! Wiedzieliś my o tym wcześ niej! Odpoczywał em tam (w pobliż u) rok wcześ niej. Widzieliś my ryby, któ re spotkaliś my wcześ niej. Fauna w Egipcie jest po prostu nie do pochwał y! Zawsze szliś my na lewo od plaż y, jest tam „dom rybny” (pł ynę li tam rok wcześ niej). Kto idzie do zać my i nie pł ynie trochę w lewo, szkoda mi, przepraszam))) ok, wyznaję , mechanik trochę zmę czony, ale wyż ej, w zać mie czar trochę ś wież szy , bardziej przestronny. (tak się zł oż ył o, ż e na począ tku osiedliliś my się tam od 5-11, aż zaż ą dali naszego pokoju w layalin zgodnie z voucherem! ))) Ale w zasadzie nam się podobał o, ale nie jesz! Ceny wzrosną ))) chcemy wró cić ! )))
аватар dranicanadya
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 3.0
Minusy: Po przybyciu do hotelu poprosili o normalny pokó j za 10 USD dziennie, dopó ki nie pobili się , dali pokó j bez balkonu i okna na ulicę . W barach i restauracjach dają prawie porcje, trzeba iś ć kilka razy. woda 1 butelka przy zameldowaniu, potem chcesz wodę w pokoju - zapł ać . … Już ▾ Minusy: Po przybyciu do hotelu poprosili o normalny pokó j za 10 USD dziennie, dopó ki nie pobili się , dali pokó j bez balkonu i okna na ulicę . W barach i restauracjach dają prawie porcje, trzeba iś ć kilka razy. woda 1 butelka przy zameldowaniu, potem chcesz wodę w pokoju - zapł ać . Na plaż y parking ł ó dek, ł ó dek, zapach paliwa, podczas pł ywania uważ aj na siebie, ż eby nie przejechał y Ci po gł owie. Jeś li przyjdziesz na plaż ę po 9 rano, nie moż esz znaleź ć leż aka.
Jeś li rano zabrał eś rę czniki plaż owe, to jeś li chcesz je zmienić po poł udniu, to nie moż esz.
Od profesjonalistó w. Same pokoje są dobre, basen jest dobry, jedzenie nie jest zł e, morze jest dobre, jest duż o ryb.
аватар tyssa
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 8.0
Zaplanowaliś my opcję budż etową , a co za morze z piaszczystym brzegiem, ten hotel znajduje się na pierwszej linii. spacerkiem do morza 1-2 minuty. Do hotelu dotarliś my o 11.20. W recepcji dali nam paszporty, wł oż yli do paszportu $10, abyś my dostaliś my dobry pokó j i nie musieliś my czekać do 14. … Już ▾ Zaplanowaliś my opcję budż etową , a co za morze z piaszczystym brzegiem, ten hotel znajduje się na pierwszej linii. spacerkiem do morza 1-2 minuty. Do hotelu dotarliś my o 11.20. W recepcji dali nam paszporty, wł oż yli do paszportu $10, abyś my dostaliś my dobry pokó j i nie musieliś my czekać do 14.00, to jest godzina zameldowania...Tam to basen z czystą wodą na miejscu. w recepcji moż na podł ą czyć Wi-Fi za darmo. . . Godnoś ć pokoju przytulny pokó j. czyste ł ó ż ko. Czysto umyte podł ogi. prysznic i wę zeł sanitarny. . . Był oby mił o. do jeś li nie w pokoju. wtedy przynajmniej był o ż elazko w recepcji.....Jako opcja budż etowa hotel ma solidne 3 gwiazdki. Jedzenie w restauracji jest doskonał e. personel restauracji bardzo goś cinny. . . Ró ż ne potrawy od ś niadania do kolacji. Na ś niadanie zupy mleczne, jajecznica, warzywa, owoce, wypieki. . . Obiad jest bogaty w swoją ró ż norodnoś ć ,
pierwsze dania 2-3 rodzaje zup, dania gł ó wne ziemniaki, spaghetti, ryż (bardzo smaczne), mię so - kurczak, woł owina, smaż ona ryba, z warzywami, suró wkami, zieleniną , sosami do mię s, ryb....ró ż ne desery, ciasta , daktyle, melon, pomarań cza Ryż obiadowy, ziemniaki, ryba, kurczak (doś ć smaczne). ich wypieki są bardzo smaczne, ró ż norodne lokalne napoje alkoholowe, W barze na plaż y, mię dzy 10 a 17 moż na coś przeką sić , a takż e napoje alkoholowe i bezalkoholowe, owoce...Wycieczki został y zakupione u przewodnika hotelowego , na terenie hotelu znajduje się sklep, w któ rym kupili pamią tki, ró ż ne olejki, maseczki i kremy, herbatę , kawę , maś ci na stawy. Ceny są najtań sze, towar wysokiej jakoś ci.
Pokaż więcej »


awatara __767591
Jak dokonać odprawy w przypadku wcześniejszego przyjazdu i późnego wyjazdu? Jakie liczby? Czy muszę dodatkowo płacić i ile? Skąd wziąć wodę pitną i ile jednej ręki w ciągu dnia?
2 roku wstecz  •  4 abonent 5 odpowiedzi
awatara tabala.s3652
3 roku wstecz  •  6 subskrybenci 9 odpowiedzi
awatara Igor834571
3 roku wstecz  •  7 subskrybenci 5 odpowiedzi
awatara mashistova
usługa
9 lat wstecz  •  3 abonent 2 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Przedstawiciel hotel
awatara catreservation
‹ Hotel Cataract Layalina Resort 3*
Wdzięki kobiece
Góra sinai
Ocena 9.4
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, religia
Kawiarnia Mince
Ocena 8.8
Egipt, Szarm el-Szejk
Restauracje, kawiarnie

Отель находится в самом центре Наама Бей, в 7 км от Старого рынка, в 16 км от национального парка Рас-Мохаммед и в 2,4 км от гоночной трассы Гибли. Открыт в 1994 году. Последний раз ремонт номерного фонда проводился в 2016 году. Отель состоит из трех основных 2-этажных зданий. Подходит для семейного, романтического или молодежного отдыха.

Lokalizacja Отель расположен в 10 км от аэропорта Шарм-Эль-Шейха, в 100 м от Naama Bay и в 7 км от Старого города, в районе Naama Bay. Расстояние до Soho Square: 12 км.
Opis plaży Собственный песчаный пляж через променад, протяженность 35 м, глубина 60 м.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
 • bezwietrzna zatoka
W hotelu

Бар-ресторан на пляже (часы работы с 10:00 до 17.30, легкие закуски с 10:00 до 17:00, вместимость 50 человек на открытом воздухе).

Layalina Bar (часы работы с 16:00 до 23:00, вместимость 20 человек в помещении и 110 человек на открытом воздухе).

На территории один бассейн. Время работы – с 9.00 до 17.00, площадь 300 м2, без подогрева. К услугам гостей: 1 ресторан, открытая терраса, камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации, магазины, доставка еды и напитков в номер.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • centrum biznesowe
 • bezpieczny
 • darmowe wifi
 • pranie
 • pokoje dla niepalących
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Детская секция в открытом бассейне для взрослых: площадь 50 м2, глубина 0,65 м (без подогрева зимой). Каждый вечер детская дискотека на сцене с 20.30 до 21.00.
 • Basen dla dzieci
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Мини-футбол (бесплатно), ныряние с маской и трубкой, дартс.
 • siatkówka  FREE 
 • aerobik
 • Sporty wodne
 • animacja
Opis pokoi

В отеле 98 номеров:

84 Standard rooms (pool, street view, макс. 3 чел., душ, балкон или терраса, 34 м2).

15 Superior rooms (sea view, макс. 3 чел., душ, балкон, 40 м2).

W pokojach

В номере есть кондиционер, Wi-Fi (платно), телевизор, мини-бар (платно), телефон, сейф, балкон (не во всех номерах). Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • prysznic
 • suszarka do włosów  FREE 
 •  FREE 
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon $
 • internet wi-fi $
 • balkon/taras
Adres Naama Bay, 99999 Шарм-эль-Шейх, Египет
Telefony: +20 69 3600436
Stronie internetowej: Cataract Layalina Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает аэробикой. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.