Sunny Days Mirette Family Apartments & Resort 3*– Opinie

36
Ocena 7.110
na podstawie
36 opinii
№57 w ocenie hotelu Hurghada
7.1 Numer
7.1 Usługa
6.9 Czystość
7.3 Odżywianie
7.2 Infrastruktura
Zespół budynków 4 i 5 kondygnacyjnych. Hotel został otwarty w 1992 roku. Ostatnia renowacja miała miejsce w 2020 roku. Położony po drugiej stronie ulicy od Sunny Days Palma De Mirette Hotel & Resort. Hotel posiada tylko pokoje. Wszystkie restauracje, baseny i rozrywka - w Sunny Days Palma De Mirette Hotel & Resort. W pobliżu hotelu znajduje się sieć sklepów i sklepów z pamiątkami. Polecany dla młodzieży i rodzin z dziećmi.Więcej →
аватар irinka_gladiolus
 •  podróżował 11 miesięcy wstecz
Ocena 7.0
Nasze kryteria na styczniowy urlop zimowy: niedrogi hotel, ciepł y basen, morze w odległ oś ci spaceru, piaszczyste wejś cie do morza, dostę pnoś ć infrastruktury w pobliż u hotelu. The Hotel Sunny Days Mirette 3*. Druga linia nie mę czył a, bardzo blisko do jadalni na linii 1 i do morza, basenó w. … Już ▾ Nasze kryteria na styczniowy urlop zimowy: niedrogi hotel, ciepł y basen, morze w odległ oś ci spaceru, piaszczyste wejś cie do morza, dostę pnoś ć infrastruktury w pobliż u hotelu.

The Hotel Sunny Days Mirette 3*. Druga linia nie mę czył a, bardzo blisko do jadalni na linii 1 i do morza, basenó w. Przejdź do pierwszej linii po drugiej stronie ulicy lub czystym przejś ciem podziemnym.

* Te same restauracje i ciepł e baseny, wspaniał e plaż e i widoki na morze, aquaparki. Ale tydzień pó ź niej restauracja w Palasio 4* nie miał a już wstę pu.

Jedzenie jest normalne jak na hotel 3*. Moż esz pić piwo, wino i koktajle alkoholowe. Ale przynieś liś my wł asny gin Sapphire do koktajli. Wiele baró w. Kawa nie jest smaczna. W stoł ó wkach nie był o widocznego brudu ani gruzu. Na terenie wszystkich 3 hoteli pracowali ogrodnicy i sprzą tacze.
Odwiedziliś my kilka restauracji a la carte.
Wł oska - mniej wię cej normalna, ale ryba (gorsza niż w jadalni) zaskoczył a mnie niesmaczną rybą i papierowymi kubkami do kawy! Przyjemnym momentem dla wczasowiczó w są gratulacje z tortami urodzinowymi w tych restauracjach.
Pokó j Mirette to duż a sypialnia, salon i kuchnia z zestawem do herbaty, 4 butelkami wody dla dwó ch osó b, pł aski telewizor, barek, bezpł atny sejf, doś ć duż y balkon z widokiem na basen, suszarka na ubrania na balkonie miejscami zardzewiał y, bardzo wą ski przedział w toalecie na prysznice i prysznice bez wę ż a, niewygodne. Mydł o w opakowaniach, ż el, szampon w buteleczkach, herbata i kawa był y podawane codziennie, suszarka na zamó wienie, ale też był y zabierane bez pozwolenia) Poś ciel był a zmieniana po kilku dniach, rę czniki - codziennie. Sprzą tanie pokoju polegał o na wyprostowaniu poś cieli na ł ó ż ku. Czasami zamiatali piasek. Wydawał o się , ż e hotel miał problem z poś cielą .
Jest czysta, ale bardzo cienka i zniszczona, z wypukł oś ciami, miejscami podarta. Poszwa na koł drę był a zał oż ona raz w ostatnich dniach, wcześ niej koł dra leż ał a mię dzy dwoma prześ cieradł ami, co był o bardzo niewygodne. W szafie był y jeszcze dwie poduszki i jeszcze jeden koc.

W pokoju są dwa hał aś liwe klimatyzatory. Być moż e regulowane, ale nie uż ywaliś my ich zimą . Wieczorem na balkonie latał y mał e komary, ale w pokoju ich nie był o. Kilkakrotnie zostawiali czekoladki – robili dla nas figurki z rę cznikó w)

Ponieważ Sunny Days to terytorium 3 hoteli, odległ oś ć do przejś cia wynosił a. Niesamowite widoki - i laguna, i otwarte morze, i pustynia, i miasto z wieczną budową ) W niektó rych pokojach wschody i zachody sł oń ca moż na spotkać z balkonu.

W styczniu był o sł onecznie, w cią gu dnia ciepł o, ale bardzo, bardzo wietrznie! ! Z powodu cią gł ego wiatru oboje się przezię biliś my i kaszleliś my.
Moż na znaleź ć spokojne miejsce do opalania, ale wiatr jakoś czę sto zmienia kierunek i sił ę .
Hotel posiada piaszczyste wejś cie do morza i do laguny, na gł ę bokoś ci - rafa z rybami. Zimą woda w Egipcie jest chł odna. Moż esz pł ywać , ale nie na dł ugo. Ze wzglę du na silny wiatr, wyjś cie z wody jest niewygodne. Pod koniec naszego pobytu woda jeszcze bardziej się podgrzał a. Kiedy dotarliś my do hotelu temperatura w nocy wynosił a 11 stopni, w cią gu dnia 21. Do koń ca odpoczynku - w nocy 14, w cią gu dnia 26. W cią gu dnia opalaliś my się , a rano i wieczorem spacerowaliś my w wiatró wkach.

W kilku basenach woda był a ciepł a, wiatr był cichszy. Dla dzieci są gł ę bokie baseny, aquapark ze zjeż dż alniami. Rę czniki plaż owe odbierane / wymieniane na karty w pobliż u basenó w.
W cią gu dnia odbywał y się animacje sportowe, siatkó wka, rzutki, joga, po kolacji hotelowe animacje dla dzieci i dorosł ych z zaproszonymi lokalnymi artystami.
Rozrywki typowe dla Egiptu: taniec w spó dniczkach, taniec brzucha, fakir na paznokciach, tań ce i pieś ni ludowe, pani i pan hotelu.

Pewnego dnia widzieliś my imprezę z pianką . Ale wcale nie pod wraż eniem. Trochę piany na piasku. W Turcji na basenie taka impreza wyglą dał a o wiele fajniej.
Niedaleko hotelu w odległ oś ci kró tkiego spaceru znajduje się pię kna, nowoczesna strefa spacerowa Marina Hurghada, gdzie znajdują się jachty, restauracje, kawiarnie, sklepy. Byliś my w Marinie w pią tek, oglą daliś my zbiorową modlitwę muzuł manó w pod meczetem przy dź wię kach muezina.

Znany targ rybny w pobliż u meczetu nie był odwiedzany, ponieważ owoce morza nie są szczegó lnie interesują ce.
W kierunku Mariny jest kilka sklepó w gdzie kupiono pyszną chał wę na prezenty za 1.5 dolara za paczkę oraz stragany z owocami. Mango sprzedawano po 2.5-5 dolaró w, truskawki po 1 dolara za kg, figi po 1.5 dolara. Moż esz iś ć na targ owocowy, któ ry znajduje się niedaleko apteki El Ezaby.
Na drogach irytują cy taksó wkarze cią gle trą bią , ż eby cię gdzieś zabrać . Kilka razy wieczorem kobiety wyglą dają ce jak Cyganki przebiegał y ulicę i prosił y o pienią dze dla swoich dzieci.
Ze wzglę du na chorobę nie chciał am jeź dzić na wycieczki, ale musiał am zajrzeć do aptek. Szliś my w cią gu dnia na nawigatorze pieszo do apteki ze stał ymi cenami El Ezaby. W aptece niedaleko hotelu Zahabia, obok naszej Miretki, ceny są nieco wyż sze. Ale w hotelowej aptece ceny są niebotyczne! Farmaceuta sam je wymyś la i bystrym spojrzeniem zamiast czeku wypisuje jaką ś receptę ) Zanim kupisz leki, wygoogluj ile kosztują np. Zobacz ró ż nicę .
Nie zaznaliś my ł aź ni tureckiej w hotelu, ale kupiliś my od przewodnika za 20 $ od osoby odwiedzają cej ł aź nię turecką bez masaż u w mieś cie. Na miejscu zaproponowano nam masaż za 5 dolaró w. 30-40 minut. Podobał mi się masaż , ale ł aź nia turecka, sauna, jacuzzi i cał a atmosfera był y takie sobie.
Kupiliś my kartę SIM na lotnisku i ż ał owaliś my. Gigabajty szybko się skoń czył y. Pó ź niej kupiliś my kolejną kartę SIM w hotelu. Wifi w lobby hotelowym jest sł abe. Są bankomaty.
W pierwszych dniach odpoczynku bardzo denerwują pracownicy, któ rzy oferują usł ugi chamskie, wycieczki, warkocze, manicure, pedicure, masaż e, peeling stó p z rybami, pł ywanie ł ó dką , spadochroniarstwo, nurkowanie. Nawiasem mó wią c, w lagunie jest wiele mał ych ryb, a jeś li stoisz w miejscu, podpł ywają i zaczynają lekko gryź ć twoje stopy. Peeling gratis!

                    Na niedrogie wakacje hotel jest odpowiedni. Morze jest pię kne, ale zimą jest mał o ryb. Urlopowicze karmią ich chlebem i gotowanymi jajkami, ale ratownicy nie zwracają na to uwagi.

Zaleca się wejś cie do morza w specjalnym obuwiu. Widział em jeż owce, skrzydlice i prawie nadepną ł em na pł aszczkę z niebieskimi plamami.
W cią gu dnia do raf podpł ywał y ogromne stada doś ć duż ych ryb, któ re z jakiegoś powodu miejscowi nazywali „koniami”, wyglą dał y jak hiszpań ski moquel.
аватар smorozenko
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 5.0
Byliś my w tym hotelu 15 lat temu w kwietniu. Zł amaliś my rodzinną zasadę , nie wracamy po raz drugi, nawet do luksusowych hoteli. Ogó lnie nic się nie zmienił o. Uzupeł nili park wodny - tak sobie i poł ą czyli terytorium trzech hoteli. Tak, jest bardziej przestronny. … Już ▾ Byliś my w tym hotelu 15 lat temu w kwietniu. Zł amaliś my rodzinną zasadę , nie wracamy po raz drugi, nawet do luksusowych hoteli. Ogó lnie nic się nie zmienił o. Uzupeł nili park wodny - tak sobie i poł ą czyli terytorium trzech hoteli. Tak, jest bardziej przestronny. I to wszystko. Podgrzewane baseny w każ dym hotelu, ale wszę dzie wietrznie. Spę dziliś my czas w Mirette przy basenie, graliś my w siatkó wkę .
Jeś li chodzi o jedzenie i restauracje, wszę dzie jest tak samo, w 3-ke i 4-ke jest spokojniej. Restauracje a la carte był y wszę dzie, azjatyckie w Mirette - najfajniejsze. Alkohol jest rozcień czony, nawet piwo butelkowe, udają , ż e otwierają go przed tobą , i jest woda o sł abym zapachu piwa. Zorganizowali ostateczną rozgrywkę w barach, już nas znali, wię c dali nam oryginalne piwo. W El Palacio piwo nalewa się z krę gli - Faraon, przepyszne.
Ogó lnie rzecz biorą c, pojechaliś my do Hurghady, aby odpoczą ć i zobaczyć krewnego i wycieczkę do Luksoru. Bardzo mę czą ca wycieczka samochodem do Luksoru, trwa 12 godzin w obie strony, ale pouczają ca. Na tym koń czy się Egipt (12 spacerowiczó w). Bo ś wiat jest taki duż y. Powodzenia wszystkim. I wybieraj się na wycieczki na ulicę w biurze podró ż y za poł owę ceny, któ rą sprzedają przewodnicy.
аватар Serga73
Hotel został wybrany na podstawie budż etu wyjazdu, chociaż przyjrzeliś my się innym 3*, oparliś my się na opinii i poradach organizatora wycieczki i wybraliś my ten. I nie ż ał owali. Osiedlili nas natychmiast po przyjeź dzie, okoł o 18-00 czasu lokalnego. … Już ▾ Hotel został wybrany na podstawie budż etu wyjazdu, chociaż przyjrzeliś my się innym 3*, oparliś my się na opinii i poradach organizatora wycieczki i wybraliś my ten. I nie ż ał owali. Osiedlili nas natychmiast po przyjeź dzie, okoł o 18-00 czasu lokalnego. Co prawda, biorą c pod uwagę obecną sytuację w Egipcie, hotel był prawie pusty, co nie powstrzymał o kierownika recepcji przed sugerowaniem bakszyszu, ale 5 USD rozstrzygnę ł o sprawę ku zadowoleniu wszystkich i dostaliś my pokó j na 3 pię trze z widokiem na basen. Pokó j jest duż y (bo hotel nazywa się apartamentami), salon z wyjś ciem na balkon oraz oddzielna sypialnia. Meble są stare, odrapane, ale ogó lnie nic. Sofa w salonie był a zepsuta, trudno był o na niej nawet usią ś ć , ale nie wyobraż am sobie nawet, jak wykorzystać ją jako dostawkę . Ł azienka jest mał a, ale szczerze brudna, nie był o rdzy, wszystko jest wystarczają co czyste. Hotel został zaprojektowany specjalnie jako miejsce relaksu i spę dzenia nocy, wszystko podstawowe - restauracja, plaż a, animacje - wszystko to trafia do siostrzanego portu Palma de Mirette, któ ry znajduje się po drugiej stronie ulicy. Jedzenie w hotelu jest normalne, moż e nie ma duż ej ró ż norodnoś ci, ale wszystko jest ś wież e, nikt z tych, któ rzy u nas odpoczywali, nie narzekał . W cią gu dnia był o mał o animacji, a takż e był o kilku wczasowiczó w, gł ó wną rozrywką stał a się siatkó wka, nawet firma się do tego zbliż ył a, ale wieczorem chł opaki bardzo się starali, wszystko był o cał kiem nieź le. Plaż a jest dobra, z ł agodnym piaszczystym wejś ciem do wody, wszystko jest sprzą tane i sprzą tane w cią gu dnia. Są też dwa baseny, ale nie był y uż ywane. Na koń cu plaż y jest osobne zejś cie do wody, stamtą d moż na dopł yną ć do koralowcó w, nie ma ich wiele, ale jest, no có ż , ryb wszelkiego rodzaju pod dostatkiem. Na plaż y są dwa bary, ale ponieważ nie przepadam za alkoholem, nie studiował em zakresu.
Nie był o specjalnych negatywnych momentó w, któ re mogł yby zepsuć nastró j i wakacje. Jedyną irytują cą rzeczą był a cią gł a natrę tnoś ć miejscowych, zaró wno w sklepach, jak i na plaż y, przyklejają cych się jak guma do ż ucia do buta.
Od czasu do czasu zostawiali dolara przy sprzą taniu pokoju, aw barze w hotelowym lobby niezbyt duż e pienią dze, ale najlepiej motywują personel.
бассейн, второй этаж - окна ресторана пляж пляж пляж вечернее шоу
аватар
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 9.0
Ciche rodzinne wakacje, ale mł odzi ludzie bę dą się nudzić . … Już ▾ Ciche rodzinne wakacje, ale mł odzi ludzie bę dą się nudzić .
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар staruhin.aleksa
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 9.0
Odpoczywaliś my w 6-osobowym towarzystwie od 18.02. 15 do 26.02. 15. Wakacje o normalnym budż ecie. Bardzo cichy (cał a infrastruktura po drugiej stronie ulicy na terenie Palacio 4*) i przytulny hotel. Nie dla tych, któ rzy chcą zdobyć europejski poziom 5* za cenę.3 egipskich gwiazdek. … Już ▾ Odpoczywaliś my w 6-osobowym towarzystwie od 18.02. 15 do 26.02. 15. Wakacje o normalnym budż ecie. Bardzo cichy (cał a infrastruktura po drugiej stronie ulicy na terenie Palacio 4*) i przytulny hotel. Nie dla tych, któ rzy chcą zdobyć europejski poziom 5* za cenę.3 egipskich gwiazdek. Na naszą proś bę widok z okien we wszystkich 3 pokojach był na dziedziniec z basenem. Wszystkie problemy domowe (w tym wymiana lodó wki) został y rozwią zane zgodnie z naszymi wymaganiami pierwszego dnia. Codzienne sprzą tanie ze zmianą poś cieli i wszelkiego rodzaju ł abę dzi krokodyla i czystych rę cznikó w odbywał o się bez przypomnienia. Co wię cej, liczby z nich się nie liczył y, poza tym w naszym pokoju zawsze był o jeszcze 6 rę cznikó w ró ż nej wielkoś ci. Meble są stare, ale solidne. Jedzenie jest bardzo dobre i urozmaicone. Wszystkie produkty był y ś wież e, czyste naczynia i sztuć ce wystarczał y wszystkim i zawsze. Kto nie lubi czekać w 3 osobowej kolejce na ś wież y omlet lub mię so - zjedz w restauracjach typu fast food. Nie mogę nic powiedzieć o animacji, ponieważ prawie nie zostaliś my w hotelu. Mił ą niespodzianką był koncert personelu restauracji na ż ywo z instrumentami dę tymi i bę bnami w trakcie kolacji. Bardzo dobrze! Okazał o się bardzo zapalają ce! Duż e i gł ó wne wady 3 i 4 to brak morza i zimnych basenó w. Ale SPA z dobrym sprzę tem do ć wiczeń i eleganckim jacuzzi w Palacio jest znacznie lepsze niż Palme (poró wnywano). Przewodniki po koralach i ich drakoń skie ceny został y przesł ane kulturowo. Nie daj się zwieś ć horrorom o kuponach, zł ej policji itp. Ubezpieczenie jest waż ne niezależ nie od wycieczek i relacji z przewodnikami. Nawiasem mó wią c, skontaktował em się z przedstawicielem trasy w Moskwie. Hurghada firma Mahmud Ramzesov (moż na go znaleź ć na VKontakte). Bardzo elastyczny, adekwatny i sympatyczny facet. Ceny są prawie 2 razy niż sze niż wabionych przewodnikó w, poza tym moż na się targować . Na spotkaniu przekazał nam lokalną kartę SIM i wszystkie sprawy został y rozwią zane telefonicznie. Wszystkie wycieczki był y wcześ niej uzgadniane i realizowane po przyjeź dzie. Ż adna z czterech wycieczek nie został a opł acona z gó ry. Polecam wszystkim.
аватар fdbfhbg
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 6.0
Zgadzam się z autorem poprzedniej recenzji: przy odprawie pojawiają się pytania. Zaproponowano nam ró wnież dobry numer na recepcji pó ł szeptem, ale z pytaniem: „Jaka bę dzie wdzię cznoś ć ? ” Kiedy siedzieliś my i zastanawialiś my się , co im dać , wydaje się , ż e nie zamierzali nas uspokoić . … Już ▾ Zgadzam się z autorem poprzedniej recenzji: przy odprawie pojawiają się pytania. Zaproponowano nam ró wnież dobry numer na recepcji pó ł szeptem, ale z pytaniem: „Jaka bę dzie wdzię cznoś ć ? ” Kiedy siedzieliś my i zastanawialiś my się , co im dać , wydaje się , ż e nie zamierzali nas uspokoić . Po tym, jak dostaliś my 5 dolaró w, portier natychmiast zabrał nas do stosunkowo dobrego pokoju w pobliż u recepcji z widokiem na basen. Ten moment, szczegó lnie w niedrogich hotelach, należ y wzią ć pod uwagę , zwł aszcza w Egipcie… Pojawiają się też pytania o zapewnienie na plaż y leż akó w, a zwł aszcza rę cznikó w – jeś li nie dostaniesz ich rano, to pó ź niej mogą dać jesteś uż ywany. Poza tym hotel speł nił nasze oczekiwania zaró wno pod wzglę dem noclegu, jak i wyż ywienia. Jak mó wi w swojej powtó rce pewien rosyjski humorysta – „Czego chciał eś za 10 tysię cy! ? ”
аватар lenaomts37
To pierwsza i ostatnia wizyta w tym hotelu! Zacznę wszystko w porzą dku. Do hotelu dotarliś my o 14.30. Byliś my w recepcji. od razu ogł osili, ż e NIE ma pokoi (to kł amstwo lub jakiś ruch, potem dowiedzieliś my się , ż e hotel jest w poł owie pusty, w cią gu nastę pnych dwó ch dni ludzie normalnie się osiedlali, nie bez maty, oczywiś cie nie bez skandale, ale nadal). … Już ▾ To pierwsza i ostatnia wizyta w tym hotelu! Zacznę wszystko w porzą dku. Do hotelu dotarliś my o 14.30. Byliś my w recepcji. od razu ogł osili, ż e NIE ma pokoi (to kł amstwo lub jakiś ruch, potem dowiedzieliś my się , ż e hotel jest w poł owie pusty, w cią gu nastę pnych dwó ch dni ludzie normalnie się osiedlali, nie bez maty, oczywiś cie nie bez skandale, ale nadal). Czy tak jest? Był o 15-17 osó b, wiele z dzieć mi (a nawet niemowlę tami). Faktem jest, ż e w tym hotelu nie ma standardowych pokoi, tylko apartamenty z jedną lub dwiema sypialniami. Podró ż ował em sam, ale za mieszkanie z jedną sypialnią zapł acił em w cał oś ci. Zaproponowano nam wprowadzenie się z dzieleniem się . Moż esz sobie wyobrazić : przyjeż dż asz na wakacje, któ re od dawna zaplanował eś , duż o zapł acił eś (bilet kosztuje tyle samo, co 5-gwiazdkowy hotel, jak się pó ź niej dowiedział am) i jesteś w tym samym pokoju z nieznajomym. Oczywiś cie zaczę ł y się krzyki, piski itp. Zapytany, dlaczego nie zamknę li rezerwacji, Arab na recepcji tylko wzrusza ramionami i uś miecha się . Myś leli, ż e chodzi o wył udzenie pienię dzy, nie, albo się bał , bo wszyscy krzyczeli, albo kazano mu miejsce ze wspó lnym pokojem, a odnoszą c się do vouchera, pracownik hotelu powiedział nam, ż e kupiliś my nie pokó j, ale w nim ł ó ż ko (na noc) . Jak się masz? Trwał o to o 21.00, zmę czeni, umó wiliś my się na jedną noc (tak jak nam obiecał ) (dostał em turystę z Jekaterynburga - 78 lat), ale nastę pnego dnia nic się nie zmienił o. Menedż erowie zaczę li oferować odszkodowania (winogrona, pizza itp. ) i już trzeciego dnia naszego Oh. . . tego pobytu, na ogó ł zaczę li nas wysył ać...Ponieważ przyjechaliś my w pią tek, nie moż na był o skontaktować się z naszym organizatorem wycieczek (w weekendy), a na gorą cej linii powiedzieli nam, ż e rozwią zujemy problem. Nawiasem mó wią c, nie pozwalają dzwonić z hotelu (mam na myś li lokalne w Hurghadzie, w nagł ych wypadkach), tylko z wł asnego (rozumiesz, nie ma opcji) lub za opł atą z tel. punkt w pobliskim hotelu. Jesteś my tam absolutnie bezradni. Ale. . . W poniedział ek (jest to czwarty dzień ) udał o mi się dodzwonić do mojego operatora. Potem wydarzył y się rzeczy jedzą ce wł osy. Kazano mi spakować rzeczy i czekać na transfer do innego hotelu, potem przyszedł kierownik i kazał zejś ć do recepcji. Kartkę podał am na rę czniku, odcię ł am bransoletkę i....wyrzucony na ulicę . W ogó le nie rozumiał em, co się dzieje! Nikt nic nie mó wi, tylko machają rę kami - idź gdzie chcesz. Czy moż esz sobie wyobrazić mó j stan! Znowu pró buję dodzwonić się do organizatora wycieczki, kazał a mi znaleź ć przewodnika w pobliskim hotelu, jakby wszystko wyjaś nił . Znalazł em (Muhamed Aballa), a on wsuwa kartkę i mó wi - napisz paragon i sam (taksó wką ) jedź do innego hotelu (organizator wycieczek podał mi nazwę hotelu)! Nowy Hotel 40 km od Sł onecznych Dni, koszt wycieczki to 30 dolcó w, ale to nie jest najważ niejsze. Ja sam w obcym kraju muszę wypisać pokwitowanie o zdję ciu z przewodnika wszelkiej odpowiedzialnoś ci i nigdzie nie jechać z jakimś taksó wkarzem ? ? ? Znowu dzwonię do touroperatora, a ona mó wi, ż e przewodnik podał informację , ż e transfer nie jest potrzebny, ż e wszyscy (okazuje się , jak się pó ź niej okazał o, nie był em sam) odmó wiliś my transferu i pojechaliś my na wł asną rę kę . Każ dy, kto był na wakacjach za granicą wie, ż e nie zamelduje się w hotelu, jeś li nie ma opł aconego vouchera, ale nie mogliś my go mieć . Posiadamy vouchery do hotelu Sunny Days. Ostatecznie zgromadziliś my okoł o 30 osó b (bez miejsc w tym hotelu, ale z opł aconymi voucherami). Przeprowadzka do innego hotelu zaję ł a okoł o godziny, zał atwił a się natychmiast - w osobnych pokojach! Reszta wakacji był a w idealnym porzą dku, ale osad i impotencja z tego, co się dzieje, jest STRASZNE! Gospodarzem był ODEON, przewodnicy w hotelach są zainteresowani tylko zwiedzaniem naszych wycieczek, nie oczekujcie od nich ż adnej pomocy, w najlepszym razie po prostu Cię NIE SŁ YSZĄ , w najgorszym... .
аватар luda76
Odpoczywaliś my pod koniec czerwca z najstarszą z czwó rki, ale musiał em spę dzić jedną noc w tym hotelu Mirette 3. Pod koniec sierpnia celowo zabrał em tę tró jkę dla cał ej rodziny bez wahania (ja, moja mama i dwoje dzieci w wieku 8 i 4 lat). Wyjaś nię dlaczego. … Już ▾ Odpoczywaliś my pod koniec czerwca z najstarszą z czwó rki, ale musiał em spę dzić jedną noc w tym hotelu Mirette 3. Pod koniec sierpnia celowo zabrał em tę tró jkę dla cał ej rodziny bez wahania (ja, moja mama i dwoje dzieci w wieku 8 i 4 lat). Wyjaś nię dlaczego. I za dodatkowe 10 greensó w miał em trzypokojowe mieszkanie i bez dodatkowych ł ó ż ek, ale peł ne ł ó ż ka dla wszystkich. Lodó wka jest duż a, kup owoce i wł ó ż je tam, a nie jak w 4-ke. A z najdalszej liczby 4-ki iś ć na plaż ę , do restauracji i od 3-ki - to samo. W czwó rce dyskoteka krzyczy do 2 w nocy i wszystkie pokoje to czują , z wyją tkiem odległ ych budynkó w. Do kogo to wszystko ma swojego nabywcę .
Pokoje nawet dla jednej osoby w 3 są dwupokojowe, jest kuchnia, duż y podgrzewany wieszak na rę czniki na balkonie, ł azienka wię ksza niż w 4, posił ki w tej samej restauracji z turystami z 4 i bez ograniczeń , nawet w kawiarni na recepcji 4 podali butelkowaną wodę pitną , któ ra jakoś ciowo jest lepsza niż woda z chł odziarek w 4-ke. Byliś my na wszystkich m. in. Zawsze w menu mię so, ryby, kurczaki i pieczywo. Z owocó w arbuz, melon, daktyle, pomarań cza, grejpfrut, banany,
Był ką cik dla dzieci z mlecznym jedzeniem i meblami (dzieci poniż ej 10 lat) Bardzo dobry miniklub, dziewczyny pró bują , animatorki Olya, Alice są nasze, bardzo przyjazne i pomocne, zawsze sł uż ą radą i tak dalej . Marina siedzi w recepcji 4-pokojowego, pomaga wszystkim we wszystkich trudnych sytuacjach. Zapytać .
Z minusó w na plaż y nie ma wystarczają cej iloś ci leż akó w, dlatego w sezonie trzeba wstać i zabrać je wcześ niej i wskazane jest pozostawienie czegoś innego kremu lub kapci, któ re są na plaż y. plamy w wodzie od kilku dni, pierwszy raz w ż yciu, dał em na przyję cie 4-ki na pranie spodenek synka, niestety plamy rozjaś nił y się , ale się nie zmył y. Trzeba je natychmiast umyć , jak tylko się pojawią , ł odzie i ł odzie nie są zaparkowane w pobliż u wybrzeż a, jest jedna ł ó dź -ł odzi czasem gdzieś pł ywa, ale naprzeciwko publicznej plaż y, z któ rej wiatr przenosi wszystkie ś mieci do naszej zatoki (któ ra jest stale sprzą tana) i linia brzegowa nie jest taka sama duż a 20-30m, ale dalej, jeś li pó jdziesz, są korale, któ re moż na popł ywać , jest czysto i nie gł ę boko. Wejś cie do morza jest nawet bez koralowcó w i kamieni, dobre dla dzieci. Wydaje się , ż e to wszystko, to zależ y od Ciebie, z lotniska 15 minut jazdy, do miasta 10 minut.
Mił ego odpoczynku.
аватар
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 7.0
Naprawdę podobał nam się hotel i pobyt. … Już ▾ Naprawdę podobał nam się hotel i pobyt.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 7.0
Trafiliś my do tego hotelu zupeł nie przypadkiem: dotarliś my do Palaccio Sunny days / ponieważ nie był o miejsc, zostaliś my umieszczeni w Mirette na 2 dni. Pomimo tego, ż e hotel jest stary, a druga linia, mile nas bawił a wielkoś ć naszego pokoju: duż a recepcja z kuchnią , dwie sypialnie. … Już ▾ Trafiliś my do tego hotelu zupeł nie przypadkiem: dotarliś my do Palaccio Sunny days / ponieważ nie był o miejsc, zostaliś my umieszczeni w Mirette na 2 dni. Pomimo tego, ż e hotel jest stary, a druga linia, mile nas bawił a wielkoś ć naszego pokoju: duż a recepcja z kuchnią , dwie sypialnie. W cią gu dwó ch dni przyzwyczailiś my się do tego tak bardzo, ż e już nie chciał zostać w palassio. . Generalnie idealne dla rodzin jak i dla tych co nie lubią miejskiego zgieł ku. na ogó ł przyjeż dż aliś my na wycieczki i udawał o nam się to w peł ni. moż emy polecić : lm wakacje - mają tanie ceny i dobrą obsł ugę , wię c wakacje był y udane
Źródło opinii — vOtpusk.ru
Pokaż więcej »


awatara vdtolozko
Nie możemy się zdecydować, według opinii koszt jest równoważny - wydaje się, że ma więcej plusów niż minusów. Proszę powiedz mi, w którym hotelu najlepiej się zatrzymać.
9 lat wstecz  •  4 abonent 10 odpowiedzi
awatara AlexL
Czy jest klub lub dyskoteka, w której ludzie spędzają czas w nocy? A może powinienem iść do miasta do klubów?
13 lat wstecz  •  4 abonent 5 odpowiedzi
awatara Adrenalin77
Wyjaśnij zagubionemu turyście: po której stronie tego hotelu znajduje się Stare Miasto, a Nowe Miasto? Jak najlepiej dostać się na Sheraton Street (w którą stronę)?
13 lat wstecz  •  3 abonent 3 odpowiedź
awatara Adrenalin77
Dzień dobry wszystkim! W styczniu wybieramy się na SUNNY DAYS MIRTTE 3*. Powiedz mi proszę, gdzie są najbliższe koralowce na plaży? Słyszałeś, że gdzieś w pobliżu plaży jest zatopiona łódź? Czy tak jest? Jak daleko jest do najbliższego kantoru i targu (krajowy orientalny bazar z owocami i towarami konsumpcyjnymi)? A co z najbliższymi biurami podróży ulicznych na wycieczki (absolutnie nie chcę przepłacać z touroperatorem)? Z góry dziękuję.
13 lat wstecz  •  1 abonent 1 odpowiedź
awatara dama
Proszę mi powiedzieć, które budynki w hotelu są lepsze: pokoje, widok z okna itp. Może jakieś zalecenia dotyczące personelu, restauracji itp. Dziękuję.
14 lat wstecz  •  4 abonent 3 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Przedstawiciel hotel
Wdzięki kobiece
Park wodny w dżungli
Ocena 9.6
Egipt, Hurghada
Rozrywka, Wypoczynek

Комплекс 4-х и 5-ти этажных корпусов. Отель открыт в 1992 году. Последняя реставрация была в 2020 году. Расположен через дорогу от Sunny Days Palma De Mirette Hotel & Resort. В отеле находятся только номера. Все рестораны, бассейны и развлечения – в Sunny Days Palma De Mirette Hotel & Resort. Рядом с отелем сеть магазинов и сувенирных лавок. Рекомендуем для молодежного и семейного отдыха с детьми.

Lokalizacja В 8 км от аэропорта г. Хургада, 3 км от г. Хургада.
Opis plaży Между отелем и пляжем проходит променад, имеется подземный переход. Песчаный пляж отеля Sunny Days Palma De Mirette в 200 м от отеля, рядом кораллы, есть песчаный вход в море.
 • 2 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

3 ресторана, 3 бара, магазины.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny  FREE 
 • winda
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • lekarz
 • pokoje dla niepalących
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci 2 открытых бассейна.
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport На территории отеля работает аквапарк с подогревом в зимний период (12 горок для взрослых и 4 горки для детей, часы работы: 10:00-12:30, 15:00-17:00).
 • park wodny i zjeżdżalnie
 • tenis stołowy  FREE 
 • kort tenisowy  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • siłownia  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • klub disco  FREE 
Opis pokoi

В отеле 181 номер.

W pokojach

В номере есть кондиционер (индивидуальный), Wi-Fi (платно), телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон. Оборудован кухонный и гостиный уголок. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • prysznic
 • suszarka do włosów  FREE 
 • $
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • internet wi-fi $
 • balkon/taras
Adres El Corniche St., Dahar, Hurghada, Egypt
Telefony: +2 065 3616100
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть аквапарк или горки.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.