Wietrzna Hurghada w styczniu.

Pisemny: 29 styczeń 2023
Czas podróży: 7 — 21 styczeń 2023
Ocena hotelu:
7.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 7.0
Usługa: 7.0
Czystość: 7.0
Odżywianie: 7.0
Infrastruktura: 7.0
Nasze kryteria na styczniowy urlop zimowy: niedrogi hotel, ciepł y basen, morze w odległ oś ci spaceru, piaszczyste wejś cie do morza, dostę pnoś ć infrastruktury w pobliż u hotelu.

The Hotel Sunny Days Mirette 3*. Druga linia nie mę czył a, bardzo blisko do jadalni na linii 1 i do morza, basenó w. Przejdź do pierwszej linii po drugiej stronie ulicy lub czystym przejś ciem podziemnym.

* Te same restauracje i ciepł e baseny, wspaniał e plaż e i widoki na morze, aquaparki. Ale tydzień pó ź niej restauracja w Palasio 4* nie miał a już wstę pu.

Jedzenie jest normalne jak na hotel 3*. Moż esz pić piwo, wino i koktajle alkoholowe. Ale przynieś liś my wł asny gin Sapphire do koktajli. Wiele baró w. Kawa nie jest smaczna. W stoł ó wkach nie był o widocznego brudu ani gruzu. Na terenie wszystkich 3 hoteli pracowali ogrodnicy i sprzą tacze.

Odwiedziliś my kilka restauracji a la carte.
Wł oska - mniej wię cej normalna, ale ryba (gorsza niż w jadalni) zaskoczył a mnie niesmaczną rybą i papierowymi kubkami do kawy! Przyjemnym momentem dla wczasowiczó w są gratulacje z tortami urodzinowymi w tych restauracjach.
Pokó j Mirette to duż a sypialnia, salon i kuchnia z zestawem do herbaty, 4 butelkami wody dla dwó ch osó b, pł aski telewizor, barek, bezpł atny sejf, doś ć duż y balkon z widokiem na basen, suszarka na ubrania na balkonie miejscami zardzewiał y, bardzo wą ski przedział w toalecie na prysznice i prysznice bez wę ż a, niewygodne. Mydł o w opakowaniach, ż el, szampon w buteleczkach, herbata i kawa był y podawane codziennie, suszarka na zamó wienie, ale też był y zabierane bez pozwolenia) Poś ciel był a zmieniana po kilku dniach, rę czniki - codziennie. Sprzą tanie pokoju polegał o na wyprostowaniu poś cieli na ł ó ż ku. Czasami zamiatali piasek. Wydawał o się , ż e hotel miał problem z poś cielą .
Jest czysta, ale bardzo cienka i zniszczona, z wypukł oś ciami, miejscami podarta. Poszwa na koł drę był a zał oż ona raz w ostatnich dniach, wcześ niej koł dra leż ał a mię dzy dwoma prześ cieradł ami, co był o bardzo niewygodne. W szafie był y jeszcze dwie poduszki i jeszcze jeden koc.

W pokoju są dwa hał aś liwe klimatyzatory. Być moż e regulowane, ale nie uż ywaliś my ich zimą . Wieczorem na balkonie latał y mał e komary, ale w pokoju ich nie był o. Kilkakrotnie zostawiali czekoladki – robili dla nas figurki z rę cznikó w)


Ponieważ Sunny Days to terytorium 3 hoteli, odległ oś ć do przejś cia wynosił a. Niesamowite widoki - i laguna, i otwarte morze, i pustynia, i miasto z wieczną budową ) W niektó rych pokojach wschody i zachody sł oń ca moż na spotkać z balkonu.

W styczniu był o sł onecznie, w cią gu dnia ciepł o, ale bardzo, bardzo wietrznie! ! Z powodu cią gł ego wiatru oboje się przezię biliś my i kaszleliś my.
Moż na znaleź ć spokojne miejsce do opalania, ale wiatr jakoś czę sto zmienia kierunek i sił ę .
Hotel posiada piaszczyste wejś cie do morza i do laguny, na gł ę bokoś ci - rafa z rybami. Zimą woda w Egipcie jest chł odna. Moż esz pł ywać , ale nie na dł ugo. Ze wzglę du na silny wiatr, wyjś cie z wody jest niewygodne. Pod koniec naszego pobytu woda jeszcze bardziej się podgrzał a. Kiedy dotarliś my do hotelu temperatura w nocy wynosił a 11 stopni, w cią gu dnia 21. Do koń ca odpoczynku - w nocy 14, w cią gu dnia 26. W cią gu dnia opalaliś my się , a rano i wieczorem spacerowaliś my w wiatró wkach.

W kilku basenach woda był a ciepł a, wiatr był cichszy. Dla dzieci są gł ę bokie baseny, aquapark ze zjeż dż alniami. Rę czniki plaż owe odbierane / wymieniane na karty w pobliż u basenó w.
W cią gu dnia odbywał y się animacje sportowe, siatkó wka, rzutki, joga, po kolacji hotelowe animacje dla dzieci i dorosł ych z zaproszonymi lokalnymi artystami.
Rozrywki typowe dla Egiptu: taniec w spó dniczkach, taniec brzucha, fakir na paznokciach, tań ce i pieś ni ludowe, pani i pan hotelu.

Pewnego dnia widzieliś my imprezę z pianką . Ale wcale nie pod wraż eniem. Trochę piany na piasku. W Turcji na basenie taka impreza wyglą dał a o wiele fajniej.

Niedaleko hotelu w odległ oś ci kró tkiego spaceru znajduje się pię kna, nowoczesna strefa spacerowa Marina Hurghada, gdzie znajdują się jachty, restauracje, kawiarnie, sklepy. Byliś my w Marinie w pią tek, oglą daliś my zbiorową modlitwę muzuł manó w pod meczetem przy dź wię kach muezina.

Znany targ rybny w pobliż u meczetu nie był odwiedzany, ponieważ owoce morza nie są szczegó lnie interesują ce.
W kierunku Mariny jest kilka sklepó w gdzie kupiono pyszną chał wę na prezenty za 1.5 dolara za paczkę oraz stragany z owocami. Mango sprzedawano po 2.5-5 dolaró w, truskawki po 1 dolara za kg, figi po 1.5 dolara. Moż esz iś ć na targ owocowy, któ ry znajduje się niedaleko apteki El Ezaby.
Na drogach irytują cy taksó wkarze cią gle trą bią , ż eby cię gdzieś zabrać . Kilka razy wieczorem kobiety wyglą dają ce jak Cyganki przebiegał y ulicę i prosił y o pienią dze dla swoich dzieci.
Ze wzglę du na chorobę nie chciał am jeź dzić na wycieczki, ale musiał am zajrzeć do aptek. Szliś my w cią gu dnia na nawigatorze pieszo do apteki ze stał ymi cenami El Ezaby. W aptece niedaleko hotelu Zahabia, obok naszej Miretki, ceny są nieco wyż sze. Ale w hotelowej aptece ceny są niebotyczne! Farmaceuta sam je wymyś la i bystrym spojrzeniem zamiast czeku wypisuje jaką ś receptę ) Zanim kupisz leki, wygoogluj ile kosztują np. Zobacz ró ż nicę .
Nie zaznaliś my ł aź ni tureckiej w hotelu, ale kupiliś my od przewodnika za 20 $ od osoby odwiedzają cej ł aź nię turecką bez masaż u w mieś cie. Na miejscu zaproponowano nam masaż za 5 dolaró w. 30-40 minut. Podobał mi się masaż , ale ł aź nia turecka, sauna, jacuzzi i cał a atmosfera był y takie sobie.
Kupiliś my kartę SIM na lotnisku i ż ał owaliś my. Gigabajty szybko się skoń czył y. Pó ź niej kupiliś my kolejną kartę SIM w hotelu. Wifi w lobby hotelowym jest sł abe. Są bankomaty.

W pierwszych dniach odpoczynku bardzo denerwują pracownicy, któ rzy oferują usł ugi chamskie, wycieczki, warkocze, manicure, pedicure, masaż e, peeling stó p z rybami, pł ywanie ł ó dką , spadochroniarstwo, nurkowanie. Nawiasem mó wią c, w lagunie jest wiele mał ych ryb, a jeś li stoisz w miejscu, podpł ywają i zaczynają lekko gryź ć twoje stopy. Peeling gratis!

                    Na niedrogie wakacje hotel jest odpowiedni. Morze jest pię kne, ale zimą jest mał o ryb. Urlopowicze karmią ich chlebem i gotowanymi jajkami, ale ratownicy nie zwracają na to uwagi.

Zaleca się wejś cie do morza w specjalnym obuwiu. Widział em jeż owce, skrzydlice i prawie nadepną ł em na pł aszczkę z niebieskimi plamami.
W cią gu dnia do raf podpł ywał y ogromne stada doś ć duż ych ryb, któ re z jakiegoś powodu miejscowi nazywali „koniami”, wyglą dał y jak hiszpań ski moquel.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał