Dla osób podróżujących do Egiptu

15 Lipiec 2021 Czas podróży: z 07 Lipiec 2021 na 14 Lipiec 2021
Reputacja: +45
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Teraz Egipt potrzebuje certyfikatu z testem. Wię c. Skontaktuj się z operatorem, w któ rej klinice lepiej wykonać test.

Pod tym wzglę dem nie mieliś my szczę ś cia. Nie podobał im się nasz certyfikat, podobnie jak certyfikaty okoł o trzydziestu osó b. Mimo, ż e wszystko u nas był o w porzą dku z pomocą , kazali zrobić test jeszcze raz, a jest to 30 USD od osoby. Kiedy ludzie pró bowali się zbuntować , lekarz zaczą ł krzyczeć , wskazywać palcem na wszystkich i mó wić , czy cał y test przez 5 minut, czy deportacja na Ukrainę i wszyscy się uspokoili. Kiedy pró bowaliś my przekonywać i sprawdzać kod QR, wskazał telefon, szybko go wył ą czył i powiedział , ż e to podró bka.

Wiele nerwó w, pienią dze, sama sytuacja. To był a taka impertynencja i zaskoczenie, ż e nawet nie przyszł o nam do gł owy zeskanować kod telefonem. Chociaż nie wiem, czy to rozwią zał oby problem.

Bą dź przygotowany na ten obró t wydarzeń . Przede wszystkim patrzą na nadruk. Skontaktuj się z organizatorami wycieczek, jak powinieneś być w takiej sytuacji.

Wszystko inne był o cudowne. Morze, sł oń ce, rafy, ryby, ludzie. Wszystko jest w porzą dku! )

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią