10 hoteli w lagunie w pobliżu lotniska

12 Luty 2022 Czas podróży: z 22 Styczeń 2022 na 30 Styczeń 2022
Reputacja: +285
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

W okolicy laguny znajduje się.10 hoteli, jest wspó lna promenada z palmami wzdł uż morza i wszystkie hotele w odległ oś ci ponad 2 km, wspó lny duż y park wodny i restauracje a la carte. Obszar ten znajduje się.5 km od lotniska, wię c oszczę dza godzinę na transfer. Moim zdaniem dobre wakacje tutaj nie bę dą w okresie styczeń -luty, gdyż temperatura wynosi 19 stopni i wiatr (ale cena jest niż sza. Morze jest ciepł e, pł ynę ł o bez dyskomfortu, a od wiatru niezbyt przyjemne). W bezwietrznych miejscach moż na spokojnie stwardnieć ) O dziwo, w zeszł ym roku w tym okresie w Brayka Bay Resort 5* był o ciszej.

Zalew jest ogromny, jest szerokie wejś cie z piaskiem i trawą ze stopniowym wzrostem gł ę bokoś ci, po 20 metrach gł ę bokoś ć ostro opada w ciemną otchł ań , nad któ rą trochę strasznie przepł yną ć . W lagunie mieszka duż y ż ó ł w z dwiema duż ymi dł ugimi rybami (przesiadują cymi obok ż ó ł wia). Widział em tę tró jcę cztery razy!


Wiele pł aszczek, po stronie rafy Steigenberger jest martwych, pojawiają się gł ę bsze obszary ż ycia koralowcó w, są ryby, ale chciał bym wię cej (w Brayka Bay Resort 5* wię ksza i bardziej kolorowa, bardziej przytulna laguna ze wzglę du na mniejsze rozmiary i poł oż enie pod wiatr). Od strony Hotelu Miasteczko Jaz rafa na mieliź nie jest martwa, ryb mał o, na piasku w odległ oś ci ok. 10 m od wejś cia na gł ę bokoś ci 1.5 m leż ą okrą gł e jeż e z kró tkimi igł ami. Na gł ę bokoś ci i do pontonu ż yją koralowce i ryby, ale ta strona laguny jest sł abo oś wietlona przez sł oń ce, wię c kwiató w jest mał o.

Wszyscy turyś ci mogą swobodnie pł ywać w lagunie i na pontonie!

Nurkowie są obsł ugiwani z osobnym wejś ciem na molo w lagunie.

Za The Three Corners Sea Beach Resort Marsa Alam 4 * po 1.5 km kolejna cał kowicie piaszczysta pusta laguna bez hoteli ze starą ł odzią na rafie. Nie moż na był o pł ywać na rafie ze wzglę du na brak bezpiecznego dostę pu do otwartego morza (lub nie znaleziono), straszne wiatry i ogromne fale.

Lewy brzeg laguny:


Steigenberger Coraya Beach Marsa Alam 5* - moim zdaniem najlepsze poł ą czenie lokalizacji blisko najbardziej kameralnej czę ś ci zalewu z piaszczystym wejś ciem do morza, architektura - mał y wiatr w hotelu, komfort, zadbany ogró d, ale tylko 16+, niewielu ludzi w wieku 50+ Europejczykó w.

Steigenberger Resort Alaya Marsa Alam 5 * - najbardziej ż ał osny hotel na Instagramie, niesamowicie wietrzny, bo zwró cony w stronę otwartego morza, ma dostę p do pontonu z falami, brak piaszczystego wejś cia do morza, są pokoje z prywatnym basenem, 20 turyś ci kryją się w cał ej hotelowej restauracji przy plaż y za szybą .

The Three Corners Sea Beach Resort Marsa Alam 4 * - stary, wietrzny, zadbany ogró d, basen ciepł y, naprawiony, wietrzny, ponton z falami, brak ł agodnego wejś cia do morza, przywieź turystó w z lotniska ostatni i odbierz w gó rę . W odległ oś ci 1.5 km od hotelu znajduje się kolejna laguna na pustyni.

Prawy brzeg laguny:

1) Miasteczko hoteli Jaz - bez pł otó w, moż na przesiadywać w każ dym hotelu, bo wspó lna infrastruktura, tylko do jedzenia i picia we wł asnym, ł agodne wejś cie do morza tylko z laguny, gł ę boki ponton wspó lne, pokoje z widokiem na morze bardzo wą tpliwa uroda, nie przepł acaj:

Jaz Solaya 5 * - najbliż ej piasku laguny i drogi, mniej wiatru niż w innych Jazzach, bardzo przyzwoity hotel, ale nie podoba mi się poł oż enie budynkó w, moż na zakwaterować się w pokoju widok na morze, ale blisko droga.


Jaz Samaya 5* - nie jest jasne, dlaczego trzeba był o go wydzielić na osobny mał y hotel, architektura podobna do Lamayi - Solaya, wietrzna, zadbana jak we wszystkich Jazzach,

Jaz Maraya 5 * - nowoczesna architektura w stylu skandynawskim, są dwa fantastyczne akweny dla dzieci i trampolina, jest bar na dachu i pokoje z prywatnymi basenami, wietrznie bo otwarte na otwarte morze, wiatr plastikowy amortyzatory przy leż akach,

Jaz Lamaya 5* - hotel, w któ rym odpoczynek pozostaje w sercu!

Najbardziej udane poł ą czenie wszystkiego! Nawet standardowe pokoje nie wyglą dają jak pustkowie czy opuszczony zaką tek, ale kwiaty, palmy, kwitną ce drzewa, idealny trawnik. Najbliż ej wspó lnego pontonu. Nie ma kosmetykó w w tubkach, wszystkie w dozownikach, ale dobrej jakoś ci.

Jaz Dar El Madina 4* - druga linia kompleksu pię ciu Jazz, najbliż ej eleganckiego Aquaparku, czyste, zadbane, najmniej wiatru, jak budynek z dziedziń cem z duż ym ciepł ym basenem, w drugiej dziedziniec wiele restauracji Ala Carte i scena dla wieczornych pokazó w, w hotelu znajduje się wiele sklepó w.

2) poł ą czona grupa hoteli w mieś cie Jaz:

Sol Y Mar Reef Marsa Alam 4* - mał a, biał a w greckim stylu, zadbana, ale mniej kwiató w niż w Town of Jaz Hotels, leż y na nizinach, wię c przytulna, mniej wietrzna plaż a z pontonem na na peł nym morzu, ponton jest w wię kszoś ci zamknię ty, bo fale są ogromne, ale ludzie stamtą d mó wili, ż e straż na molo nie pozwala pł yną ć daleko, maksymalnie 10 metró w od pontonu wzdł uż rafy, jest mał y ż aba od brzegu do morza, piasek na dnie, pod budynkami ciepł y basen, któ ry chroni ją przed wiatrem.


Jaz Grand Marsa Alam 5* - niesamowicie ogromny teren z wieloma identycznymi budynkami, czę ś ć niedokoń czona, trochę stara, ale w naprawie, zamknię ta na kwarantannę korony, wię c trochę zdezelowana roś linnoś ć , ciepł y basen, zdziwione, ż e jest znacznie mniej wiatr niż w miasteczku Jaz hotele, brak wł asnego pontonu, skorzystanie z pontonu w Sol Y Mar, brak ł agodnego wejś cia do morza, wieczorem fantastycznie oś wietlony cał y hotel i 3 fontanny na gł ó wnej alei, pię kne pokoje z czystą poś cielą , nowe rę czniki, ludzie mó wią , ż e karmią bardzo godnie. Są pierwszymi, któ rzy zostaną przywiezieni do tego hotelu i ostatnimi, któ rzy zostaną odebrani.

W mojej osobistej ocenie hotele są nastę pują ce:

1) Steigenberger Coraya Beach Marsa Alam 5 * - najdroż sza i tylko dla dorosł ych.

2) Jaz Lamaya 5 * - ś rednia cena, moż na z dzieć mi (ale z hoteli w mieś cie Jaz moż na wybrać dowolny hotel, wszystkie bardzo przyzwoite).

3) Jaz Grand Marsa Alam 5* - trochę taniej, ale moż na odpoczą ć .

Zaskakują ce był o to, ż e bez problemu wpuszczono mnie do każ dego hotelu, co nie jest typowe dla Egiptu.

Ekscytują ca podró ż !

Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Steigenberger Resort Alaya Marsa Alam 5 *
Steigenberger Coraya Beach Marsa Alam 5*
Steigenberger Coraya Beach Marsa Alam 5*
Панорама готелів на правому березі лагуни
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Grand Marsa Alam 5 *
Jaz Maraya 5*
Jaz Maraya 5*
Jaz Maraya 5* - Jaz Samaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Стандартні номери в Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
Jaz Lamaya 5*
The Three Corners Sea Beach Resort Marsa Alam 4 *
Віддалена лагуна за The Three Corners Sea Beach Resort Marsa Alam 4 *
Віддалена лагуна за The Three Corners Sea Beach Resort Marsa Alam 4 *
Jaz Dar El Madina 4 *
Jaz Dar El Madina 4 *
Sol Y Mar Reef Resta Marsa Alam 4 *
Podobne historie
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara