NAJBARDZIEJ POPRAWNA RECENZJA

28 Luty 2023 Czas podróży: z 17 Luty 2023 na 26 Luty 2023
Reputacja: +1815.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Począ tek opowieś ci Chciał bym zaczą ć bardziej od opisu procesu wyboru oś rodka niż hotelu do wypoczynku.

Czy kochasz Egipt tak jak my?

Tak, oczywiś cie, a kto nie lubi odpoczywać ?

Dlatego przy wyborze resortu kierowaliś my się tym, ż e odką d zaczę liś my się znajdować na zdję ciach w Sharm El Sheikh innych turystó w i na ulotkach reklamowych, czyli byliś my już oś wietleni, postanowiliś my spró bować coś nowego:

Hurghada to najstarszy i najwię kszy nadmorski kurort w Egipcie, poł oż ony 500 km od Kairu. Kurort skł ada się z trzech czę ś ci: starego miasta El Dahar, nowego miasta Sakkala oraz nadmorskich hoteli, rozcią gają cych się na 40 km poza miastem („Nowa Hurghada”). Plaż e w Hurghadzie są piaszczyste, wejś cie do morza ł agodne.

Marsa Alama poł oż ona jest 240 km, El Kuzeir - 120 km na poł udnie od Hurghady, nad Morzem Czerwonym. Oś rodek ten jest atrakcyjny dla rekreacji ze wzglę du na suchy klimat i ciepł e Morze Czerwone.


W tej strefie sprzyja ró ż a wiatró w, w któ rej upał y nie wydają się tak mę czą ce. Ró wnież rezerwat Abu Dabbab w Marsa Alam to zatoka, do któ rej poszukują mił oś nicy fauny morskiej z cał ego ś wiata, bo to wł aś nie tutaj wystę puje sł ynna krowa morska.

Nasz wybó r padł na Hurghadę , ponieważ był to wyjazd zimowy, a w tym czasie zbyt silne wiatry i wyjś cie z morza zagwarantuje hipotermię .

Ponadto Marsa Alama to mł ody kurort i po dotarciu do hotelu istnieje duż e prawdopodobień stwo, ż e znajdziesz się na terenie hotelu jako zakł adnik, ponieważ przez wiele kilometró w bę dzie tylko pustynia i morze. Ale co z samodzielnymi wyprawami do sklepó w w poszukiwaniu pamią tek i zajrzeniem do wszystkich pobliskich restauracji w porzą dku alfabetycznym w celu skosztowania zup rybnych i ró ż nych sposobó w przyrzą dzania gadó w morskich?

Dlatego wybraliś my Hurghadę - hotel poł oż ony jest w samym mieś cie, w pierwszej linii az Hurghady był y wycieczki do upragnionej Ś wią tyni Karnak w Luksorze, Ś wią tyni Przedpogrzebowej Hatszepsut w Deir el-Bahri.

Cał kowity koszt biletu z Odessy to okoł o 3.000 hrywien dla dwó ch osó b (okoł o 400 USD na nos).

Powiedzmy, OGÓ LNA OCENA PODRÓ Ż Y: 5 (DOSKONAŁ A).

Ł atwo dojechać z Odessy - znajdź minibusa na dworcu kolejowym do Kiszyniowa, odjazd po poł udniu, wszystko w porzą dku, przejdź przez odprawę celną mię dzy Ukrainą a Moł dawią , podczas któ rej razem z celnikami przeglą dacie zawartoś ć walizek Twoich wspó ł pasaż eró w, bo tak naprawdę przeglą dają Twoją zawartoś ć , podczas gdy na granicy nie bę dzie postoju w sklepie wolnocł owym, a potem po trzech, czterech godzinach jesteś na lotnisku w Kiszyniowie, gdzie Twoje wakacje zaczynają się okoł o pię ciu godzin od momentu wyjazdu z Odessy.


WSKAZÓ WKA dla podró ż ują cych na lotnisko - nie pakuj za duż o walizek, i tak bę dziesz musiał je otwierać , a ponieważ nie bę dzie postoju na zakup paliwa na wyjazd do Duty Free na granicy, wię c lepiej kup alkohol w domu przed wyjazdem. Inną opcją dla metody dostawy turystycznej, opró cz podró ż y minibusem, jest zamó wienie wygodnej taksó wki za okoł o 150 USD za samochó d. Dlatego jeś li jest was czterech, a nie jak nas dwó ch, to ś miał o zamawiajcie taksó wkę zaró wno przy wyjeź dzie, jak i przy powrocie.

OGÓ LNA OCENA MARSHTUTK: 4 (DOBRY), tani i niezbyt dł ugi.

Tak wię c mię dzynarodowy port lotniczy Kiszynió w jest najwię kszym w Moł dawii i obsł uguje stolicę . Rozwija się dynamicznie i dziś jest doś ć nowoczesnym kompleksem, któ ry kilkakrotnie został uznany za najlepszy wś ró d krajó w WNP. Lotnisko w Kiszyniowie wyró ż nia się przyjemną i wysokiej jakoś ci obsł ugą .

W ś rodku moż na skorzystać z darmowego internetu, coś przeką sić w jednej z czterech kawiarni, wybrać się do wielu sklepó w wolnocł owych z tytoniem, alkoholem, perfumami i innymi markowymi i wysokiej jakoś ci produktami. Na lotnisku moż na też kupić pamią tki, któ re ceną nie odbiegają zbytnio od tych, któ re moż na znaleź ć w mieś cie. W poczekalniach moż esz wygodnie czekać na swó j lot, a aktualne komunikaty informacyjne nie pozwolą się spó ź nić .

Nie wiemy ską d panuje opinia, ż e ​ ​ lotnisko jest mał e - jest doś ć zwarte, infrastruktura jest dobrze przemyś lana i podoba się okolica sklepó w wolnocł owych, któ ra ma doś ć dobry wybó r.

WSKAZÓ WKA odnoś nie czasu pobytu na lotnisku - bo podczas naszych wakacji w Egipcie obowią zywał podatek od alkoholu 13$ za butelkę a same ceny w Egipcie są dokł adnie dwa razy wyż sze niż u nas, nastę pnie w razie potrzeby lepiej kupić mocne napoje na lotnisku w Kiszyniowie, aby nie przepł acać po przylocie do Egiptu.

I druga rada - nie trać czasu na pytanie obsł ugi lotniska, jak znaleź ć miejsce do palenia, skoro na jego terenie nie moż na palić , a nowoczesnej IQOS Lounge Zone nie moż na znaleź ć na Mię dzynarodowy port lotniczy Kiszynió w, wię c nie krę puj się , moż esz iś ć na papierosa na ulicy, gdzie, nawiasem mó wią c, nigdzie nie moż na palić .

Ponieważ mieliś my lot pó ź ną nocą , a autobusem dotarliś my zgodnie z rozkł adem na dł ugo przed pó ł nocą , postanowiliś my trochę umilić oczekiwanie - kupiliś my krople do oczu (na zdję ciu).


Nawiasem mó wią c, koszt pakowania walizek na lotnisku to okoł o 10 dolaró w za walizkę , ale ponieważ po kontroli celnej nie znaleziono nic wartoś ciowego, postanowiliś my zaoszczę dzić na tej usł udze.

WSKAZÓ WKA ogó lnie odnoś nie pakowania walizki w domu przed wyjazdem: bo jakkolwiek sobie obiecasz nie kupować odpylaczy w Egipcie i wydawać uzbierane pienią dze na pracę przed urlopem tylko na koktajle, masaż e, wycieczki i tak dalej, nadal nie masz kogo oszukać i kupić niekoniecznie ś mieciowe, ale bardzo potrzebne pamią tki, któ re jednak z pewnoś cią dostarczą Ci dodatkowych kilogramó w przekraczają cych dopuszczalną wagę jednej walizki, któ ra nie powinna przekraczać . 20 kilogramó w. W naszym przypadku 28-kilogramowa walizka przy stanowisku odprawy na lotnisku w Hurghadzie kosztował a nas 50 euro podczas lotu powrotnego do Odessy - biorą TYLKO gotó wkę (bez kart) i TYLKO tylko euro.

OGÓ LNA OCENA LOTNISKA W KISZYNIU: 5 (DOSKONAŁ A).

Nocny lot z kroplami do oczu był dla nas niezauważ alny, ale cał kowity czas podró ż y, w tym wycieczka autobusowa z Odessy, już zaczą ł wpł ywać , wię c jeś li jest moż liwoś ć przejś cia przez przyspieszoną procedurę na lotnisku w Hurghadzie, to lepiej zapł acić i pę dzić na sesję zdję ciową na ulicy dosł ownie 5 - 200 zdję ć pod palmami i pilnie spać w autobusie, czekają c na dostawę wszystkich turystó w do pobliskich hoteli, aż się wył adują .

King Tut Aqua Park Beach Resort 4 *, Hurghada - hotel all inclusive, poł oż ony zaledwie 5 km od lotniska w Hurghadzie, obiecują darmowe Wi-Fi, jest mał y park wodny z basenem basen na terenie podgrzewana woda, wł asne zejś cie do piaszczystej plaż y w mał ej zatoce.

Ten hotel znajduje się na terenie innego hotelu Sphinx Aqua Park Beach Resort 5*.


Oznacza to, ż e dwa hotele mają tę samą infrastrukturę i wspó lną plaż ę . Czysty zadbany teren. W nocy wszystko jest oś wietlone. W pobliż u plaż y znajduje się bar z fajkami wodnymi, ale ze wzglę du na ograniczenia zwią zane z COVID-19 nie dział a. Jest tam mał e zoo z papugą i mał pą , któ ra zmę czona turystami zamyka oczy przednią ł apą , nieszczę sne zwierzę . Jest plac zabaw i kilka basenó w, z któ rych jeden ma zjeż dż alnie. Wielbł ą d w kapeluszu, obwieszony pię knym warkoczem, spaceruje po plaż y, wę drują c na teren Hotelu, na któ rym moż na pojeź dzić za niezbyt duż e pienią dze. Hotel dysponuje wł asną ł aź nią turecką i gabinetem masaż u. Ró wnież w Hotelu zewnę trzni menedż erowie oferują sprzedaż naturalnych olejkó w i kremó w, a takż e usł ugi profesjonalnego fotografa.

WSKAZÓ WKA przy meldowaniu się w hotelu - nie bó j się wzią ć udział u w interaktywnej grze fabularnej z menadż erem: „Dam ci dolara, a ty pokaż mi inny numer. ". W tym Hotelu informacja o kosztach usł ug dodatkowych, w tym przeniesienia do innego pokoju, w tym do są siedniego hotelu, jest od razu umieszczana w recepcji i co najciekawsze nie trafia do kieszeni personelu, lecz jest pł atne w kasie Hotelu. Po rozważ eniu kilku opcji, w tym pokoju z widokiem na ś mietnik w pobliż u placu budowy, zdecydowaliś my się na opcję zamieszkania na pierwszym pię trze są siedniego hotelu z dostę pem do basenu. Ta usł uga kosztuje 60 USD, ale dostaliś my jeszcze jeden bonus - to drugie duż e ł ó ż ko typu king-size.

LICZBA

Po opł aceniu relokacji dostaliś my bardzo jasny, czysty pokó j 1008 na pierwszym pię trze Hotelu Sphinx Aqua Park Beach Resort 5* z dostę pem do basenu.

Ś wież a, czysta poś ciel. Sprzą tanie raz dziennie. Za dodatkową opł atą w wysokoś ci 1 USD uważ ny i uprzejmy kierownik Yaser zachwyci Cię codziennym origami afrykań skiej przyrody z rę cznikó w i lokalnej flory, zaczynają c od standardowych ł abę dzi i biorą c pod uwagę liczbę dni i nocy swoje wakacje aż do egzotycznej fauny, takiej jak krokodyle i sł onie.

W pokoju znajduje się ró wnież bezpł atny sejf, co cieszy.

Jest też dział ają ca lodó wka i czajnik, któ ry sam się nie wył ą cza i bę dzie chrzą kał z oburzeniem, dopó ki nie odł ą czysz od niego przewodu z gniazdka.

Có ż , problematyczne drzwi wejś ciowe, elektrozamek, któ ry, jeś li nie zatrzaś niesz drzwi z tymi wszystkimi bzdurami, któ re narosł y przed wakacjami, bę dzie coś ję czeć i skrzypiać przez cał ą noc, straszą c cię niezrozumiał ymi dź wię kami.

Mał y prysznic z obowią zkową wymianą szamponu i mydł a w miarę zmniejszania się . Tutaj moż esz doradzić , aby nie lenić się i od razu udać się do apteki przed hotelem i kupić lokalne mydł o i szampon od Vatika.


WSKAZÓ WKA dotyczą ca urzą dzania ż ycia w pobliż u Pokoju - moż esz od razu poprosić kierownika sprzą tania (sprzą taczkę ) o przyniesienie leż akó w tuż pod wyjś ciem z Pokoju i ustawienie ich przed basenem.

Wtedy zawsze bę dziesz mieć swoje osobiste leż aki przed swoim pokojem, a jeś li na plaż y wieje wiatr lub po prostu zbyt leniwie idziesz nad morze, moż esz po prostu przeczoł gać się z pokoju bezpoś rednio do swoich leż akó w przed basenem. Warto tu też zwró cić uwagę , jak to się mó wi, na trudnoś ci w tł umaczeniu czy specyfikę mentalnoś ci Egipcjan, wię c trzeba od razu wytł umaczyć kierownikowi, ż e te leż aki są potrzebne nie tylko dzisiaj, ale na cał e wakacje, bo inaczej bę dzie go codziennie szukać i za każ dym razem prosić o przyniesienie leż akó w.

Có ż , jeś li chodzi o wifi, czy jest pł atne, czy darmowe, zgodnie z obietnicą , moż esz zapomnieć - nie ma go lub praktycznie nie ma w pokoju, a pienią dze na doł adowanie telefonu komó rkowego uciekną jak wody Nilu, wię c zdecyduj sam - albo nie przejmuj się zbytnio wydatkami na internet (wydaliś my aż . 300 UAH w dwa dni) albo uzbroić się w cierpliwoś ć do powrotu do domu i wtedy trzymać się Facebooka i Instagrama!

OGÓ LNA OCENA POKOJU: 5 (DOSKONAŁ A).

BASEN PRZED POKOJEM HOTELOWYM

Basen przed Salą z czystą i lodowatą wodą . Warto zauważ yć , ż e na terenie dwó ch ogrzewanych hoteli znajduje się tylko jeden basen w King Tut Aqua Park Beach Resort 4* Hotel, w któ rym znajdują się zjeż dż alnie parku wodnego.

Nasz basen w pobliż u Hotelu Sphinx Aqua Park Beach Resort 5* był oczywiś cie nieogrzewany, ale biorą c pod uwagę silny wiatr od morza, był o w jego pobliż u bardzo wygodnie i po prostu wygrzewaliś my się w sł oń cu w jego pobliż u.

Przed Basenem, a takż e na plaż y, nieustannie bę dą krą ż yć sprzedawcy sokó w, piwa i orzechó w. Na pierwszy rzut oka moż e się wydawać , ż e ceny są zbyt wysokie, ale generalnie zdecydowaliś my się na ś wież o wyciskane soki za 3 dolary i piwo za 2.5 dolara.


Nawiasem mó wią c, jeś li chodzi o lokalny alkohol, nie radzimy nic od nich brać , z wyją tkiem piwa, jeś li nie wiesz, co to za napó j. W samym hotelu wszystkie napoje są absolutnie obrzydliwe, nawet piwa nie da się wypić - robią jaką ś burdę , rozcień czają c swoje piwo sł odką wodą . Jednak bardzo dobre drinki moż na znaleź ć w lokalnych sklepach, na przykł ad idą c od Hotelu w kierunku portu (Marina), to po 10 minutach po prawej stronie zobaczysz wspaniał y sklep Napoje , gdzie za 90 funtó w (3 dolary) moż na kupić w miarę akceptowalny lokalny gin i egipskie piwo 0.5 litra za 1.5 dolara. WSKAZÓ WKA - spó jrz na opakowanie piwa, aby uzyskać informacje o stopniach napoju - lubią mocne piwo do 15% alkoholu, bą dź ostroż ny!

Przypominamy, ż e Egipt jest krajem muzuł mań skim, wię c piwa nie moż na kupić nawet w supermarketach i mał ych sklepach spoż ywczych.

Zaró wno na plaż y, jak iw pobliż u basenu bę dą dostę pne oferty od lokalnych szczekaczy na wycieczki i inne usł ugi, takie jak masaż czy ł aź nia turecka. Moż esz od razu zwró cić uwagę na ró ż nicę w cenach wszystkiego, od urzę dnika i partyzanta. Nawiasem mó wią c, zawsze radzimy zwracać wię kszą uwagę na oferty przewodnika, chociaż są one zawsze droż sze niż od nieoficjalnych touroperatoró w, ale w tym przypadku my, jako wytrawni turyś ci, zdecydowaliś my się na wycieczki od partyzantó w i umó wić się na masaż e i wypad do hammamu sami – wybrać tam, gdzie nam się podoba, a nie tylko zgadzać się z tym, co jest.

Rady, jak na począ tku wakacji spokojnie odpoczą ć i zlekceważ yć obsesyjnych handlarzy - my oczywiś cie jako nowicjusze byliś my bladoró ż owymi celami na tle opalonych ciał wczasowiczó w.

Dlatego w pierwszych godzinach pró b relaksu na plaż y czy przed Basenem wysł uchaliś my kró tkiego kursu historii Hurghady i Egiptu, spisu wszystkich usł ug Hotelu oraz wszelkiego rodzaju wycieczek jakie był y prawie zorganizowana wył ą cznie dla nas. Dlatego, gdy tylko opalenizna zaczę ł a zbliż ać się do zwykł ego koloru na pobyt co najmniej 5 dni i 4 noce, zaczę li zostawać w tyle za nami. Dlatego WSKAZÓ WKA - po przyjeź dzie od razu się opalać i nie dać szansy na oderwanie się od zasł uż onego wypoczynku!

OGÓ LNA OCENA PULI: 5 (DOSKONAŁ A).

JEDZENIE

Jedzenie w restauracjach Hotelu nie speł nił o naszych oczekiwań . Wybierają c Hotel zapoznawaliś my się z opiniami turystó w, a był y nawet bardzo aktualne - zaledwie kilka dni przed naszym przyjazdem. Okazał o się jednak, ż e jedzenie w hotelu nie jest zbyt smaczne i niesatysfakcjonują ce.


Sytuacja z wyż ywieniem w Hotelu był a ś mieszna - podeszli do nas turyś ci, któ rzy od tygodnia mieszkają w naszym Hotelu z proś bą , aby jako doś wiadczeni podró ż nicy zawieź ć ich do restauracji, ż eby smacznie zjedli, bo jedzenie w Hotelu został o wiele do ż yczenia. Obiektywnie pierwszego dnia zameldowania się w Hotelu na obiad poczę stowano nas rybą o bardzo dziwnym nieprzyjemnym zapachu bł ota, a wieczorem ze wszystkiego co był o na stole jadalne był y tylko frytki. Wyjś cie jest wię c jedno, a nawet dwa - przenieś ć miejsce obiadu i kolacji do najbliż szej restauracji w pobliż u Hotelu lub wieczorami przesią ś ć się do restauracji w centrum Hurghady lub w porcie (Marina). My wybraliś my drugą opcję i pró bowaliś my ró ż nych dań na kolacjach w ró ż nych restauracjach w Hurghadzie.

OGÓ LNA OCENA Ż YWNOŚ CI W HOTELU: 3 (PONIŻ EJ Ś REDNIEJ).

PLAŻ A

Hotel Beach, zgodnie z obietnicą , ma gł adkie, piaszczyste wejś cie do morza. Na samej plaż y są bezpł atne leż aki, ale bez grubych materacy, do któ rych przywykliś my np. w Naama Bay w Sharm El Sheikh. Woda był a doś ć chł odna, ale kiedy odważ nie wejdziesz do morza, nie chcesz wychodzić . Woda jest krystalicznie czysta. A ponieważ na plaż y jest mał a rafa, nie był o tam tak wielu ż ywych stworzeń , jak byś my chcieli.

Był o też trochę wietrznie, nawet chł odno, choć miejscowi zapewniali, ż e od począ tku marca temperatura powietrza gwał townie wzroś nie do 30 stopni, a woda w morzu też się nagrzeje. Ogó lnie rzecz biorą c, jak rozumiemy, w Egipcie nie ma wiosny. Pod koniec lutego, kiedy tam byliś my, był a jeszcze zima, a od pierwszego marca od razu był o lato.

OGÓ LNA OCENA PLAŻ Y: 5 (DOSKONAŁ A).

PRZEWODNIK OD OPERATORA WYCIECZEK

Zabawne jest to, ż e po raz pierwszy we wszystkich naszych podró ż ach do wszystkich krajó w, w któ rych byliś my, tym razem Przewodnik nie przyjechał się z nami spotkać . Na począ tku cieszyliś my się , ż e doszł o do porozumienia, ż e ​ ​ przewodnik umó wił się z nami pierwszego dnia przyjazdu.

Czyli speł niwszy ten obowią zek w postaci obowią zkowego spotkania z Przewodnikiem, bę dziemy wolni. Ale ku naszemu zdziwieniu Przewodnik nie pojawił się w wyznaczonym dniu i godzinie. Imprezę przeł oż ono na nastę pny dzień , a ponieważ wykupiliś my już wszystkie wycieczki od partyzantó w, to spotkanie z Przewodnikiem trwał o kilka minut, tak, cześ ć , wszystko dla ciebie jasne, ok, do widzenia.


W rezultacie nie byliś my cał y czas w Hotelu: był y cał odniowe wycieczki, wyjś cia do miasta, takie jak chodzenie do restauracji czy hamamó w, ale ogó lnie hotel wywarł na nas pozytywne wraż enie i personel. Osobno warto zwró cić uwagę na bardzo uważ nych manageró w w recepcji Hotelu, bo jak zrozumieliś my, w zwią zku ze spadkiem napł ywu turystó w, nastą pił y też redukcje personelu hotelowego i być moż e touroperatoró w w Egipcie, wię c kiedy nowe są teraz zatrudnieni, ich jakoś ć drastycznie spada.

Dlatego na przykł ad na tle komunikacji z naszym Przewodnikiem od touroperatora, poziom wiedzy i uprzejmej komunikacji personelu Hotelu bardzo nas ucieszył , a zwł aszcza kierownika Olesya - ona bę dzie Pań stwa stał a asystentka we wszelkich kwestiach, jest ś wietną osobą !

OGÓ LNA OCENA HOTELU: 4 (TRUDNE CZTERY), wszystko należ y rozpatrywać jako kompleks. Czy polecilibyś my ten hotel? Tak, za te pienią dze.

PAMIĄ TKI

Naszą opowieś ć o pamią tkach moż na podzielić na dwie, a nawet trzy czę ś ci. Na przykł ad te pamią tki, na któ re czekają na nią krewni i przyjaciele - to jest czas. Plus, kup sobie coś niezapomnianego, z miejsc, w któ rych był eś - to dwa. Có ż , zdecydowanie potrzebujesz czegoś innego dla siebie, bez czego w ogó le nie moż esz tego zrobić .

Ostatecznie to, co zamó wili krewni, jak lekarstwa, skó rzane kapcie czy koc, okazał o się ł atwiejsze do znalezienia niż cokolwiek innego.

Teraz kurs dolara do funta egipskiego wynosi okoł o 30, jednocześ nie RADY lepiej kupować i pł acić za wszystko w funtach, ponieważ ceny wielu rzeczy pozostał y takie same, ale kurs wymiany wydaje się uró sł . Chociaż miejscowi narzekają , ż e ceny w funtach stale rosną . Nawiasem mó wią c, moż e nawet czę ś ciej niż się spodziewaliś my, ku naszemu zdziwieniu sprzedawcy odmawiali przyjmowania dolaró w i prosili o funty na zakupy.

Ogó lnie rzecz biorą c, nie najlepiej mają się sprawy z pamią tkami w Hurghadzie i na wycieczkach, gdzie był y w ś wią tyni Karnak w Luksorze, w ś wią tyni grobowej Hatszepsut w Deir el-Bahri iw Dolinie Kró ló w.

W sklepach, któ re znajdują się w pobliż u Hotelu lub w centrum Hurghady, w tym na sł ynnym Sheraton Street, ceny są delikatnie mó wią c zawyż one i nie ma takiej ró ż norodnoś ci, do jakiej jesteś my przyzwyczajeni, np. na Starym Rynku w Sharm El Sheikh czy Soho.

Ogó lnie rzecz biorą c, jakoś ć towaró w, w tym biż uterii, nie był a zadowalają ca.


Jeś li chodzi o oferty pamią tek podczas wycieczek, to jest jedna frustracja: przy mał ym wyborze, mniejszym nawet niż w sklepach pod Wielkimi Piramidami w Gizie, tutaj jakiekolwiek wyroby kamienne, jak skarabeusz wielkoś ci paznokcia, kosztuje co najmniej 20 dolaró w.

Dlatego moż na doradzić standardowe zestawy lekó w w aptekach (Farmacia), jest coś , co nikomu nie powinno zaszkodzić . Bardzo dobre ś rodki przeciwbó lowe na oparzenia. Dobre rady na utrzymanie zdrowych wł osó w. Bardzo dobre maś ci z czarnuszki i tł uszczu strusiego na stawy. Warto też zaopatrzyć się w tzw. mleko wielbł ą dzie.

A olej z czarnuszki moż na też polecić jako napó j - zapobieganie przezię bieniom. Osobno polecamy tabletki na bó l gł owy Amigrena ADCO (ró ż owe opakowanie) - po prostu magiczny ś rodek.

Są też standardowe zestawy kosmetykó w, kremy do opalania, herbata i sł odycze, moż na też tanio kupić tuń czyka w puszce i egipski dż em. Na przykł ad ł atwiej jest kupić jedzenie w supermarketach, takich jak Senzo Mall, Carrefour czy Best way.

W sklepach w pobliż u Hotelu, naszym zdaniem, szczery badziew. Jako pamią tkę z podró ż y wybraliś my okulary przeciwsł oneczne za jedyne 7 USD i charmsy ze srebrnymi koralikami na bransolecie Pandora i na tym nasz wybó r się skoń czył .

Poruszanie się po Hurghadzie jest bardzo wygodne taksó wką , koszt to okoł o 5 dolaró w w jedną stronę , czyli 150 funtó w wedł ug stawki, ale gł ó wnie podró ż owaliś my ich minibusami za 2 funty za podró ż .

O egipskich minibusach trzeba powiedzieć osobno - to jest coś szczegó lnego: nikt nie zamyka za nimi drzwi, 1.5 jego obję toś ci jest wepchnię te do ś rodka i ż eby wysią ś ć trzeba krzykną ć stop, pę dzą dookoł a miasto jak wyś cigi osł ó w na zawodach i trą bienie w nieskoń czonoś ć , ogó lnie polecamy wszystkim: oszczę dnoś ci i wraż enia!


Ulica Sheraton w Hurghadzie to gł ó wna arteria tę tnią cego ż yciem kurortu, ł ą czą ca promenadę Marina i historyczne centrum miasta, sł ynny El Dahar. Zawsze jest tu bardzo gł oś no i tł oczno. Ulica o szerokoś ci 15 metró w i dł ugoś ci 3 km pozwala w ł atwy sposó b zorganizować ruch pojazdó w i pieszych. Na cał ej dł ugoś ci ulicy, od począ tku do koń ca ulicy, stale spotkasz ró ż ne: restauracje, kawiarnie, bary z przeką skami, sklepy, sklepy z pamią tkami, fajki wodne z mię kkimi tarasami krajobrazowymi.

WAŻ NE - w Egipcie nie ma takich zasad jak przepisy drogowe, dlatego należ y zachować szczegó lną ostroż noś ć przy przechodzeniu przez ulicę , ponieważ przejeż dż ają ce samochody w ogó le nie zwró cą uwagi na pieszych!

Tutaj na Sheraton Street moż na znaleź ć dobre dzianiny z lokalnych fabryk, ale jest bardzo mał o odzież y mę skiej, gł ó wnie sukienek damskich, dż insó w, kurtek itp.

Moż esz kupić dobry zestaw 3 lub 4 rzeczy za okoł o 600-700 funtó w (czyli w granicach 20-25 dolaró w).

Có ż , jak już został o powiedziane, nie ma pamią tek z wycieczek do Ś wią tyni Karnak w Luksorze i Ś wią tyni Przedpogrzebowej Hatszepsut w Deir el-Bahri. Zostanie wyś wietlonych kilka sklepó w z wyrobami alabastrowymi, któ rych ceny zaczynają się , jak już wspomniano, od 20 USD za sztukę .

Dlatego w tej sytuacji z pamią tkami, a raczej ich brakiem w drodze powrotnej mieliś my tylko jakieś . 8 kilogramó w nadwagi na walizkę , co kosztował o nas 50 euro na lotnisku w Hurghadzie.

SESJA ZDJĘ CIOWA W HOTELU

Należ y od razu powiedzieć , ż e skoro prawie zawsze odrzucaliś my oferty robienia zdję ć lub nagrań wideo podczas naszych wycieczek, czego pó ź niej ż ał owaliś my, dlatego zaczę liś my je zamawiać odpowiednio na regularnych imprezach, teraz od razu zgodziliś my się na ofertę sesji zdję ciowej z profesjonalnym fotografem, któ ry pracuje w hotelu. Zdecydowanie potwierdzamy, ż e tę usł ugę powinien zamó wić każ dy. Na dwó ch modelkach (takich jak my) dostaniemy okoł o 100 zdję ć . Nie ma obowią zkowej zasady, ż e wszystkie zdję cia musisz robić bezpoś rednio – moż esz wybrać . Wzię liś my wszystko. I radzimy - nie poż ał ujesz. Opró cz Twoich pię knych ciał i niewiarygodnie pię knych twarzy, fotograf zaoferuje tematyczne opcje odzież y i znajdzie miejsca na zdję cia do niezapomnianych zdję ć , któ re nie tylko Cię zachwycą , wzbudzą Twoje wspomnienia, ale praktycznie zagwarantują zachwycone okrzyki Twoich obserwują cych w mediach społ ecznoś ciowych.


Jednym sł owem nie mogliś my się oprzeć i zamó wiliś my taki prezent dla siebie. Nawiasem mó wią c, nasz wyczyn skł onił innych podró ż nikó w, po obejrzeniu naszych zdję ć , do podobnej sł usznej decyzji - aby ró wnież zamó wić sesję zdję ciową , ale dla siebie. Zdję cia przesył ane są drogą elektroniczną za poś rednictwem linku, któ ry zostanie wysł any na Twó j adres e-mail z dostę pem do nich w cią gu 2 tygodni, wię c po powrocie z wakacji bę dzie wystarczają co duż o czasu, aby pobrać je na komputer osobisty lub telefon komó rkowy i zaczą ć nawią zywać szczę ś liwe przyjaź nie i rodziny, wysył ają c zdję cia osobiś cie lub publikują c w sieciach społ ecznoś ciowych!

OGÓ LNA OCENA SESJI W HOTELU: 5+ (PIĘ Ć Z PLUSEM).

ROZRYWKA SAMODZIELNA

HAMAM

Usł ugi Hamam są ró wnież dostę pne w hotelu, ale zdecydowaliś my się wybrać wł asne. Zdecydowaliś my się na ł aź nię turecką Sondos (ł aź nia turecka i spa). Wś ró d propozycji są programy trwają ce 2 lub 3 godziny.

Wybraliś my program Kleopatra, któ ry obejmuje relaksują cy masaż . Wraż enia są najprzyjemniejsze, zaró wno z samego wyposaż enia ł aź ni tureckiej, jak i samych zabiegó w. Tym, któ rzy nie byli w ł aź ni tureckiej, zalecamy pó jś cie, ale tym, któ rzy byli, rozumiecie nas. Swoją drogą przyjemna ró ż nica w stosunku do hammamu np. w Naama Bay, tu po pracy masaż ysty nie pozostał a po zabiegu gruba warstwa olejkó w, a przy tym cudowna lekkoś ć i energii uformował y się na cał e wakacje. Ten hamam ma dodatkową usł ugę - jeś li chcesz, moż esz zrobić kilka zdję ć na pamią tkę za 5 USD. Wszystko jest bardzo przyzwoite i pię kne. Przypominamy, ż e ł aź nia turecka jest wykonywana na począ tku wakacji, a nie na koń cu - w przeciwnym razie, aktywnymi ruchami mistrz zetrze cał ą opaleniznę z ciał a za pomocą kesa (rę kawicy hamam).

PRZEJDŹ NA TARG RYBNY


W centrum Hurghady znajduje się targ rybny, gdzie opró cz zapoznania się z surowymi owocami morza, mogą zaproponować ich przyrzą dzanie. Kilogram krewetek kosztuje 10 dolaró w (300 funtó w). Sam targ jest mał y, moż na pó jś ć raz, szczegó lnie tam, gdzie nie zobaczy się tak ró ż norodnej ryby, krabó w i innych krewetek. W pobliż u znajduje się ró wnież kilka restauracji rybnych serwują cych dania w europejskim i lokalnym stylu egipskim. Przy wejś ciach do restauracji na pewno znajdzie się gablota, w któ rej znajduje się morze produktó w na lodzie, któ re zaserwujecie Pań stwu w postaci ró ż norodnych dań . Koszt typowego obiadu lub kolacji dla dwojga wyniesie okoł o 10 lub 15 dolaró w (300-400 funtó w), w skł ad któ rych wejdą np. takie dania jak sł ynna egipska zupa dla turystó w z krabami, krewetkami i innymi stawonogami, smaż ona ryba , dodatek - zwykle frytki i napoje: sok lub woda.

Piwa zwykle nie ma w menu restauracji, a kelner biegnie po nie do najbliż szego sklepu spoż ywczego. A to piwo nie bę dzie tanie. Dostaliś my lunch za 300 funtó w i zapł aciliś my kolejne 500 funtó w za piwo.

OGÓ LNA OCENA TARGU RYBNEGO I RESTAURACJI: 5 (DOSKONAŁ A).

WAYSIDE W HURGHADA MARINA BAY

Promenada w Hurghada Marina Bay to najpię kniejsze i najczystsze miejsce w mieś cie. Jego dł ugoś ć jest stosunkowo niewielka (okoł o 1 kilometra), spacer z jednego koń ca na drugi spokojnym krokiem zajmie nie wię cej niż . 15 minut. Istnieje wiele restauracji z widokiem na zatokę .

Mił o jest też oglą dać zachó d sł oń ca. Wzdł uż Pobrzeż a zaparkowane są niezliczone ś nież nobiał e jachty, na tle któ rych moż na dodać wspaniał e zdję cia do swojego albumu fotograficznego.

OGÓ LNA OCENA DROGI WODNEJ W HURGHADZIE MARINA BAY: 4 (DOBRA).

WYCIECZKI

Wś ró d wycieczek zawsze należ y je podzielić na te oferowane przez osobistego przewodnika od organizatora wycieczki i lokalnych partyzantó w za poł owę ceny. Wś ró d już zaproponowanych wyodrę bnij te, któ re nie mają na celu rozrywki, ale wydobycie dodatkowych pienię dzy, jeś li takie istnieją .

Dlatego natychmiast odrzuciliś my wszystko, co jest darmowe, na przykł ad wycieczki do fabryki skó ry lub na targ pań stwowy ze stał ymi cenami, ponieważ już wcześ niej kupiliś my ten darmowy ser i prawie kupiliś my towary na takich wycieczkach, gdzie wszystko trzy lub nawet czterokrotnoś ć ceny.

Nas interesował a tylko wycieczka do ś wią tyni Karnak w Luksorze i ś wią tyni grobowej Hatszepsut w Deir el-Bahri.

Tym wycieczkom towarzyszą wycieczki do sklepó w z pamią tkami, a takż e oferta VIP z dodatkową wycieczką do Doliny Kró ló w.

Koszt biletó w wstę pu na miejscu to odpowiednio 260.220 i 160 funtó w.

W rezultacie wzię liś my wycieczkę od partyzantó w za 45 dolaró w w poró wnaniu z jej kosztem od oficjalnej za 90 dolaró w (koszt biletó w wstę pu jest wliczony w koszt samej wycieczki).


Wycieczka obejmuje lunch, ale nadal zalecamy zamó wienie suchego ś niadania w hotelu przed podró ż ą i oczywiś cie zabranie ze sobą duż ej iloś ci wody.

Podró ż zaczyna się od wejś cia na pokł ad autobusu i odbierania turystó w z ró ż nych hoteli w Hurghadzie na 2 godziny. Gdyby moż na był o wzią ć taksó wkę i dogonić autobus, to byś my to zrobili, ponieważ zostaliś my odebrani jako pierwsi i nasza podró ż automatycznie wydł uż ył a się o te dwie godziny. Sama podró ż do celu zajmuje okoł o 4 godzin, a oto pierwsze wraż enia.

Oczywiś cie, to, co widzieliś my, jest niemoż liwe do przekazania.

Ś WIĄ TYNIA W KARNAKU

Karnak to staroż ytna egipska ś wią tynia poł oż ona na wschodnim brzegu Nilu w Tebach (dzisiejszy Luksor). Obejmuje ponad 100 hektaró w, zajmują c obszar wię kszy niż niektó re staroż ytne miasta.

Ś wią tynia w Karnaku był a znana staroż ytnym Egipcjanom jako Ipet-su, co po egipsku oznacza „najczę ś ciej wybierane miejsca”. To miasto ś wią tyń zbudowanych ponad 2000 lat temu i poś wię conych triadzie tebań skiej – najwyż szemu bogu Amonowi-Ra, jego ż onie Mut i synowi Khonsu. Teby był y niegdyś stolicą staroż ytnego Egiptu. Egipcjanie nazywali to miasto Waset, w Biblii jest wymienione pod nazwą No, a Homer w Iliadzie nazywa je „Tebami o stu bramach”.

Duż y, odważ nie zaprojektowany kompleks w Karnaku, bę dą cy ucieleś nieniem ambicji wielu faraonó w, jest jednym z najwię kszych projektó w budowlanych staroż ytnego Egiptu. Podczas swojego panowania każ dy faraon, któ ry chciał uwiecznić swoje imię , dokonywał wł asnych zmian. Wkł adanie rę ki w budowę Karnaku jest jak pieczę ć na najbardziej czczonym sanktuarium religijnym w kró lestwie. Karnak był bowiem domem bogó w, a jego chwał a miał a być wychwalana przez wszystkich.


Faraon Ahmose I ozdobił ś wią tynię cedrowymi kolumnami, drogocennymi naczyniami - kadzielnicami, naczyniami i oł tarzami wykonanymi z ró ż owego granitu, lapis lazuli, malachitu, zł ota i srebra. Budowę na duż ą skalę rozpoczę to tu za panowania faraona Totmesa I. Odbudową ś wią tyni kierował wybitny staroż ytny egipski architekt Ineni, jednak zbudowana przez niego monumentalna sala kolumnowa nie zachował a się – uległ a zniszczeniu w wyniku kolejnych przebudó w .

Pod rzą dami faraonó w z XVIII dynastii, nastę pcó w Totmesa I, ś wią tynia w Karnaku był a nadal budowana i rozbudowywana. Wielkie dzieł o odbył o się tu za czasó w kró lowej Hatszepsut, na rozkaz któ rej rozebrano kolumnową salę i wzniesiono w jej miejsce trzydziestometrowe „obeliski kró lowej Hatszepsut”, wyrzeź bione z asuań skiego granitu. Zdobiono je zwień czeniami elektrum, stopu zł ota i srebra.

Ten „dom bogó w” o gigantycznych rozmiarach był jednym z najbardziej ambitnych projektó w staroż ytnego Egiptu w epoce faraonó w. W skł ad kompleksu wchodzi 10 gigantycznych pylonó w, pomieszczenia ś wią tynne, kaplice i aleja sfinksó w. Kolosalne kolumny i posą gi, hale i pylony, a wszystkie te ogromne kamienne konstrukcje zawierają ogromną liczbę skomplikowanych figur.

Ś wią tynia Amona to wydł uż ony prostoką t. Otoczone jest masywnym murem, do któ rego bram prowadzą dwie drogi, jedna od strony Nilu, druga od Luksoru. Obie drogi obramowane są dwoma rzę dami sfinksó w z gł owami baranó w (baran jest symbolem boga Amona). Na teren ś wią tyni i do jej wnę trza moż na dostać się przez dziesię ć bram pylonowych, zbudowanych w formie masywnych portali z dwiema monumentalnymi wież ami zwę ż ają cymi się ku gó rze - po bokach. Pylony te są swego rodzaju kamieniami milowymi w budowie ś wią tyni: każ dy z nich został wzniesiony za panowania jednego z faraonó w.

Kiedyś cedrowe maszty stał y na sł upach, na któ rych powiewał y flagi.

Kolumny „Sali Rocznikó w”, znajdują ce się wzdł uż gł ó wnej osi ś wią tyni, zwień czone są kwiatem lotosu lub kwiatem papirusu. Są to heraldyczne emblematy staroż ytnego Egiptu: papirus był uważ any za symbol Dolnego Egiptu, a lotos - Gó rny. Gł adkie pnie kolumn są cał kowicie pokryte pł askorzeź bami o treś ci rytualnej i historycznej, inskrypcjami hieroglificznymi. To ze ś wią tyni w Karnaku wywodzi się staroż ytna egipska tradycja utrwalania militarnej sprawnoś ci faraonó w w monumentalnych pł askorzeź bach.


Sufity i malowidł a sufitowe imitował y bł ę kit nieba usiany zł otymi gwiazdami. Dziś po dachu nie ma ś ladu, a pozostał oś ci hali znajdują się pod goł ym niebem. Ś ciany i kolumny sali hypostylowej pokryte był y licznymi kolorowymi pł askorzeź bami, któ rych ł ą czna powierzchnia wynosił a 24.3 tysią ca metró w kwadratowych. M.

Na ś cianach i kolumnach lś nił o zł oto, któ rego cienkie listki pokrywał y detale kolumn i pł askorzeź by. Nigdy wcześ niej ś wią tynie staroż ytnego Egiptu nie był y udekorowane z takim przepychem.

Jednym z najciekawszych zabytkó w ś wią tyni w Karnaku jest Aleja Sfinksó w. To szeroka droga, po obu stronach któ rej stoją sfinksy z gł owami baranó w. Kiedyś aleja prowadził a do Karnaku ze Ś wią tyni Luksorskiej (w centrum wspó ł czesnego Luksoru). Podczas corocznego festiwalu Opet w staroż ytnym Egipcie wystawiono posą gi Amona, Muta i Chonsu, któ re moż na był o zobaczyć w tej alei.

Ś WIĄ TYNIA DEPARTAMENTU HATSHEPSUT

Ś wią tynia Hatszepsut, gó rują ca nad pustynną doliną Deir el-Bahri, jest jednym z najwybitniejszych zabytkó w architektury staroż ytnego Egiptu. Nie jest to jednak zaskakują ce, ponieważ sama suwerenna wł adczyni Egiptu był a postacią znaną i bardzo wybitną . Bę dą c có rką faraona Totmesa I, niemal natychmiast po ś mierci ojca wyszł a za mą ż za brata i stał a się jedną z najbardziej wpł ywowych osobistoś ci dworu kró lewskiego. Hatszepsut doszł a do wł adzy kilka lat po ś lubie.

Ś wią tynia kró lowej Hatszepsut, znana lokalnie jako Miejsce Najś wię tsze Ś wię tych lub Djeser Djeseru, to wspaniał e sanktuarium grobowe pierwszej faraona, któ ra rzą dził a Egiptem w okresie Nowego Pań stwa. Budowa tego wyją tkowego sanktuarium, któ ra przypadł a na drugą poł owę XV wieku pne. e. , trwał a 9 lat (od 1482 do 1473). Dziś jest czę ś cią Deir el-Bahri, archeologicznego kompleksu grobowcó w grobowych i ś wią tyń , poł oż onego po zachodniej stronie Nilu i znajdują cego się pod ochroną pań stwa.


Ś wią tynia grobowa Hatszepsut w Deir el-Bahri, z fasadą o szerokoś ci co najmniej 40 m, jest wykuta w skale. Gł ó wnym elementem architektonicznym tej monumentalnej budowli są . 3 tarasy poł oż one jeden nad drugim, z któ rych każ dy mieś cił otwarty dziedziniec, przykryte pilastrami pomieszczenia oraz ukryte w gł ę bi gó ry sanktuaria.

Ogniwem ł ą czą cym kondygnacje w jedną cał oś ć był y tzw. rampy. Są to pochył e drogi, któ re sł uż ył y jako schody i dzielił y ś wią tynię na 2 ró wnoważ ne czę ś ci - poł udniową i pó ł nocną .

Wcześ niej na tych tarasach sadzano ró ż ne roś liny i budowano cał e stawy. Teraz jednak nie ma po nich ś ladu, podobnie jak po ogromnych basenach w kształ cie litery T, a takż e po olbrzymim ogrodzie egzotycznym, rozplanowanym przed samym wejś ciem do sanktuarium. Ale ś nież nobiał a kolumnada, wykonana z miejscowego piaskowca, zachował a się doskonale. Swoją harmonią i wielkoś cią przypomina jeszcze starsze kolumny doryckie.

Wyż sza kondygnacja ś wią tyni Hatszepsut w Deir el-Bahri (Luksor) sł uż ył a do gł ó wnych rytuał ó w religijnych. W momencie powstania wejś cia do portyku strzegł y majestatyczne posą gi kró lowej, któ ra towarzyszył a zwiedzają cym w licznych podziemnych salach. Był o ich co najmniej dwieś cie.

Ponadto każ dy z prezentowanych tu pomnikó w uosabiał wł adcę w 3 ró ż nych wizerunkach – sfinksa, faraona i Ozyrysa. Wiele z tych posą gó w został o odrestaurowanych. Obecnie wię kszoś ć z nich został a przeniesiona do Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i Muzeum Egipskiego w Kairze.

Po obu stronach centralnego dziedziń ca trzeciego tarasu znajdują się . 2 waż ne sanktuaria - rodzicó w faraona i Amona-Ra, uważ ane niemal za gł ó wną ozdobę cał ego kompleksu ś wią tynnego. Budowlę tę zwień czono gigantycznym portretem kró lowej, wykonanym w formie sfinksa. Niestety po ś mierci Hatszepsut został a zniszczona, ale za jej ż ycia moż na był o ją zobaczyć nawet ze statkó w pł ywają cych po Nilu.

DOLINA KRÓ LÓ W

Ponieważ kupiliś my wycieczkę VIP, nasza wycieczka obejmował a jeszcze jedną wycieczkę , a mianowicie do Doliny Kró ló w.

A ci, któ rzy kupili wycieczkę bez VIP-ó w, pojadą do Valley of the Queens.


Jednak pomimo podró ż y VIP nadal nie zostaniesz zabrany do grobowca Tutenchamona, ponieważ bilet tam kosztuje dodatkowe 10 dolaró w.

Majestatyczne piramidy faraonó w Staroż ytnego i Ś redniego Kró lestwa został y bezlitoś nie splą drowane przez wspó ł czesnych niemal natychmiast po pogrzebie szlachcica. Dlatego monarchowie Nowego Pań stwa postanowili zbudować swoje grobowce w spokojniejszym i bardziej chronionym miejscu. Odpowiedni wą wó z znaleziono na pustyni wś ró d gó r w pobliż u staroż ytnego miasta Teby (obecnie Luksor), miejsce to nazwano Doliną Kró ló w.

Począ wszy od XVI wieku pne. e. wą wó z był uż ywany jako kró lewska nekropolia przez 500 lat.

Naukowcy uważ ają Dolinę Kró ló w za jeden z najważ niejszych zabytkó w na planecie, dlatego w 1979 roku obszar ten został wpisany na listę UNESCO.

Egiptolodzy zaczę li badać pierwsze grobowce w XVIII wieku. Kolejne wykopaliska wykazał y, ż e Dolina Kró ló w nie uniknę ł a losu grobowcó w w Gizie – od dawna pracują tu czarnoskó rzy archeolodzy.

Mimo ż e nekropolia w Dolinie Kró ló w był a strzeż ona przez specjalny oddział wojownikó w, rabusie wcią ż znajdowali okazję do zakradnię cia się do grobowcó w.

WYSPA BANANOWA

Pod koniec gł ó wnych wycieczek moż esz otrzymać kolejną propozycję oszustwa dla tych, któ rzy nie chcą czekać kilku godzin na autobus - wycieczkę na Wyspę Bananową .

Innymi sł owy, jeś li towarzyszą cy Ci przewodnik nie wiezie Cię jak szalona lokomotywa parowa wzdł uż wszystkich kolumn i obeliskó w podczas wycieczek, to po spokojnym spę dzeniu dodatkowych 20 minut w każ dym miejscu w koń cu dotrzesz na czas autobus odjeż dż a z powrotem do Hurghady.

Ale wiedzą c o tym, przewodnicy zawoż ą Was jak najszybciej z powrotem na przystanek autobusowy, tak abyś cie mieli jeszcze 2-3 godziny do odjazdu, ż eby ł atwiej był o namó wić Was do zapł acenia kolejnych 10 dolaró w za nowa wycieczka.

Zał adunek turystó w odbywa się mał ymi ł ó dkami, a te pierwsze z wybrzeż a są swego rodzaju pontonem, po przepł ynię ciu któ rym dopł yniecie do ostatniego i któ rym zostaniecie przewiezieni na Wyspę Bananową wzdł uż Nilu .


Sama podró ż wzdł uż tej wielkiej rzeki, któ ra dał a ż ycie cał ej cywilizacji, dostarczy już wielu ż ywych emocji. A sama wyspa to niezwykle malownicze miejsce, prawdziwy bananowy raj, pozwalają cy ś wież ym spojrzeniem na znane owoce.

Banany rosną na ż yznych brzegach Doliny Nilu od czasó w staroż ytnych. Staroż ytni Egipcjanie chę tnie jedli go tysią ce lat temu. Bę dą c na wyspie, turyś ci dowiedzą się wielu interesują cych rzeczy o tym, jak naprawdę rosną banany, podziwiają luksusowe kwitnienie tych wieloletnich roś lin zielnych. Na wyspie wystę pują jednak inni przedstawiciele flory: mango, mandarynki, trzcina cukrowa, przyprawy i mię ta.

Podczas wycieczki turyś ci mogą zbierać banany i skosztować ich. Wedł ug opinii owoce te nie mają nic wspó lnego z bananami z supermarketu. Mają bogaty smak i aromat, choć nie prezentują się tak reprezentacyjnie jak ich sklepowi konkurenci. Na wyspie ż yją też zwierzę ta, któ re turyś ci mogą fotografować : krokodyle, ż ó ł wie, mał py oraz mniej egzotyczne koty i biał e myszy.

Nie wiemy co z ż ó ł wiami i mał pami, ale krokodyl najwyraź niej wzbudził nasze podekscytowanie i nie ruszał się , ż e nawet zaczę liś my się martwić o jego stan zdrowia.

Ale same owoce na ł ó dce był y nie tylko cudowną ozdobą naszego wyjazdu, ale też z tego, co nie został o zjedzone, był o starannie zapakowane dla każ dego turysty w drodze powrotnej.

Powró t z wycieczki do Ś wią tyni Karnaku i Ś wią tyni Przedpogrzebowej Hatszepsut zajmuje te same cztery godziny plus czas na transport turystó w z powrotem do hoteli w Hurghadzie, choć tym razem transportowano ich znacznie szybciej niż na drodze - za okoł o 45 minut.

Rezultatem był wyjazd o 4 rano i odpowiednio powró t do Hotelu okoł o 11 rano.

SUMA PUNKTÓ W WYCIECZEK: 5 (FANTASTYCZNY).

W rezultacie został y nam trzy dni na morzu i wypady do pobliskich restauracji, kiedy to towarzystwo nie miał o wię kszego znaczenia, a co najważ niejsze dostę pnoś ć ś wież ych dań .


WSKAZÓ WKA - naprzeciw hotelu po drugiej stronie ulicy po lewej stronie znajduje się Restauracja, któ rą gorą co polecamy: niskie ceny i wszystko jest bardzo ś wież e i smaczne. Na przykł ad dwie zupy rybne i 400 gramó w ś wież ych krewetek z grilla bę dą kosztować zaledwie 300 funtó w (10 dolaró w).

Zgodnie z regulaminem Hotelu o 12:00 dł ugo musielibyś my czekać na autobus o 19:00, wię c zł oż yliś my wniosek o usł ugę pó ź nego wymeldowania, co kosztował o nas tylko 20 $ i znowu koszt został opł acony nie do kieszeni kierownika, ale do kasy Hotelu. Co wię cej, przedł uż enie wymeldowania z Hotelu automatycznie dawał o nam prawo do obecnoś ci na lunchu i kolacji, co był o bardzo wygodne, ponieważ czas wyjazdu był okoł o 11:00.

Podró ż powrotna niewiele ró ż nił a się od podró ż y w tamtą stronę , jednak mimo chę ci ponownego pobytu w Egipcie, kierował a nami chę ć powrotu do domu, aby jak najszybciej rozdać pamią tki bliskim i przyjacioł om oraz, oczywiś cie podzielimy się wraż eniami z podró ż y ze społ ecznoś cią .

Warto przyznać , ż e w tej podró ż y znó w zadział ał a niezachwiana zasada: Och, poproszę jeszcze dwa dni i trzysta dolcó w! ”, ale jak mó wią w jednym filmie: „tatuś mó wi, ż e nie warto smakować samych radoś ci – duszę poprawia cierpienie…”.

Podsumowują c wszystko, co został o powiedziane, chciał bym zauważ yć , ż e gł ó wna esencja narracji w tej recenzji jest nastę pują ca:

«Podró ż : pienią dze wró cą , ale czas nie! ”.

Przy okazji, czy potrzebujesz cen? Mamy je:

1 USD – Sprzą tanie pokoju hotelowego

2.5$ - piwo w Hotelu

3 USD – sok w hotelu

3 dolary – gin ​ ​ w sklepie w pobliż u hotelu

5 USD – Masaż w hotelu

5 USD taksó wką w jedną stronę w Hurghadzie

5 USD - koszt nadwagi na lotnisku w Hurghadzie za jeden kilogram

5 USD – damskie okulary przeciwsł oneczne w Hurghadzie

5 USD – koszt usł ug fotograficznych w ł aź ni tureckiej

10 dolaró w – kilogram krewetek na targu rybnym w Hurghadzie

10 USD - wysokiej jakoś ci tekstylia (kurtki, spodnie)

10 USD - srebrna bransoletka charms w Hurghadzie

10 USD – koszt spakowania jednej walizki na lotnisku w Kiszyniowie

10 USD – butelka oleju z czarnuszki w aptece

15$ – obiad/kolacja w restauracji w Hurghadzie

13 USD to podatek od butelki alkoholu w Egipcie

20 USD - przedł uż one wymeldowanie w hotelu od 12:00 do 17:00


22 USD – mę skie okulary przeciwsł oneczne w Hurghadzie

45$ – wycieczka (u partyzantó w)

50 $ - cał kowity koszt nadwagi na lotnisku w Hurghadzie za jedną walizkę

Transfer do hotelu za 60 USD

60 $ - sesja zdję ciowa w Hotelu

90 USD – wycieczka (u oficjalnej)

150 USD - taksó wka mię dzy Odessą a Kiszyniowem

Pakiet o wartoś ci 400 USD

P. S.

prezent dla czytelnika - oto dekodowanie egipskich hieroglifó w, dzię ki któ remu moż esz stworzyć wł asny kartusz i poznać jego znaczenie, mił ego oglą dania!

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Podobne historie
Uwagi (8) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara