Czy warto czy nie? Albo wszystkie niuanse pierwszej wyprawy do Egiptu bez męskiej eskorty

12 Grudzień 2022 Czas podróży: z 23 Wrzesień 2022 na 30 Wrzesień 2022
Reputacja: +3044
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Pozdrowienia, drodzy przyjaciele, wspó ł pracownicy i podró ż nicy! Dawno nic tu nie pisał am, ale już tę sknię za moimi czytelnikami. Powó d mojego milczenia jest jasny – wojna. To straszne nieszczę ś cie, któ re spadł o na naszą ojczyznę , pozbawił o ludzi wszystkiego: ż ycia, zdrowia, pokoju, mienia, odpoczynku i zwykł ych zwykł ych radoś ci i zmartwień . Patrzą c w przyszł oś ć , powiem, ż e jest to szczegó ł owa opowieś ć o tym, jak bezpiecznie jest kobiecie zorganizować wakacje bez mę skiej eskorty i jaka jest specyfika takich wakacji, podzielę się swoim doś wiadczeniem i zdobytą wiedzą na dole do najmniejszego szczegó ł u. Bo jak to mó wią : diabeł tkwi w szczegó ł ach.

Moż na powiedzieć , ż e mam szczę ś cie: moi krewni i przyjaciele ż yją , mam pracę i dochody, a mó j mają tek jest nienaruszony. Pochodzę z mał ego, malowniczego centrum regionu Sumy, 35 km od granicy z agresorem. 24.02. 2022 ż ycie został o podzielone na „przed” i „po”. Chociaż samo Sumy nie był o okupowane, region został zdobyty i nadal jest zdobywany.


Wcześ niej przynajmniej dwa razy w roku wyjeż dż aliś my z mę ż em na wakacje, ponieważ kochamy morze, a szczegó lnie Morze Czerwone. Tak to wszystko się zł oż ył o: 1 urlop na Sri Lance, 3 w Turcji i aż.28 w Egipcie. W 2022 roku ukochana Marsa Alam był a planowana na kwiecień , ale nie miał am czasu na rezerwację , czekał am aż cena spadnie. Udał o mi się zamó wić.3 szorty i wybrać nową maskę do nurkowania.

Kł opoty przyszł y do ​ ​ naszego domu niespodziewanie w zimną lutową noc. Mó j mą ż od razu poszedł bronić swojej ojczyzny, znalazł am okazję do pomocy. Dzię ki naszym bohaterom mó j region został cał kowicie wyzwolony już na począ tku kwietnia, ale mó j kraj jeszcze nie. Nie bę dę opisywał mojego ż ycia w czasie czę ś ciowej okupacji regionu i po wyzwoleniu, to jest zupeł nie inna historia.

Planujemy wakacje.

Po kilku miesią cach wojny obł ę dne zmę czenie moralne i fizyczne zaczę ł o „przykrywać ”. Mą ż zaczą ł nalegać , ż ebym odpoczę ł a i „zrestartował a”.

Zaczą ł em szukać wskazó wek, od razu powiem, ż e jestem "morską " osobą , gó ry nie są dla mnie opcją . Wybrzeż a mó rz Azowskiego i Czarnego są albo cał kowicie zaję te, albo mocno ostrzelane. Spojrzał em w stronę odległ ych mó rz. Ale w ogó le nie ma poł ą czenia lotniczego. Chciał em pojechać do Albanii, nigdy tam nie był em, opinie nie są zł e, cena jest do zaakceptowania. Zaczą ł em studiować tę opcję . Wycieczka autobusowa trwa prawie 2 dni. Och, to wszystko, taka perspektywa był a po prostu przeraż ają ca. Nie mogę znieś ć przeprowadzki daleko. Dla mnie 5-godzinny transfer z Sum do Boryspola to już wyczyn, a tu prawie 2 dni. Turcja, Wł ochy, Hiszpania i Grecja – podobny problem, a do tego bardzo wysoka cena.

Zaczę ł am monitorować mó j ukochany Egipt, znam go bardzo dobrze i czuję się tam jak ryba w wodzie. Najtań szą i najkró tszą opcją transferu jest Kiszynió w. Najważ niejsze jest, aby wybrać odpowiedni oś rodek i hotel.

Priorytety: dobra domowa rafa to koniecznoś ć , minimum Rosjan, peł en szacunku stosunek obsł ugi do kobiet, bo pierwszy raz w ż yciu jadę do Egiptu bez mę skiej eskorty, akceptowalna cena.


Bardzo lubię Marsa Alam, ale nie ma bezpoś rednich lotó w, i tak bę dę musiał przejś ć przez dodatkowy transfer z Hurghady przez 4-5 godzin. Strach nawet o tym pomyś leć . Hurghada nigdy nie był a akceptowalną opcją ze wzglę du na duż ą liczbę wczasowiczó w z kraju agresora i ubó stwo wybrzeż a pod wzglę dem koralowcó w i ryb. Sharm jest znacznie droż szy, a perspektywa są siedztwa z napł ywem Rosjan nie napawa optymizmem. Dahab, Safaga, Taba, El Gouna - sł aby podwodny ś wiat. Jedyną optymalną opcją , któ rą dobrze znam jest Makadi Bay, wybieram hotel, w któ rym nocował em dwa razy – Sunwing Family Star (zostawił em recenzję ). Po wielu wahaniach zdecydował am się na zakup co najmniej 7 dni spokojnego, normalnego ż ycia nad brzegiem niesamowitego Morza Czerwonego we wrześ niu 2022 roku, z wylotem z Kiszyniowa do Hurghady.

Ale musimy jeszcze jakoś dostać się na lotnisko w Kiszyniowie.

Cał e ż ycie jestem klasycznym turystą „pakietowym”, przygody w postaci planowania transferó w, przesiadek, noclegó w w innych miastach i generalnie wszystko co nie jest wycieczką „all inclusive” nie jest dla mnie. I to nawet bez mę skiej eskorty. Aż strach pomyś leć o takich wakacjach. W jakiś sposó b wzię ł a się w garś ć , weszł a do internetu i zaczę ł a planować niezależ ne wyjazdy. Istnieją.2 opcje, aby dostać się z Sumy do Kiszyniowa: albo do Kijowa (pocią giem lub minibusem 5 godzin), nastę pnie autobusem do Kiszyniowa (och, tylko 13 godzin piekł a) lub pocią giem do Winnicy (po dniu, 9 i pó ł godziny po drodze) nastę pnie autobusem do Kiszyniowa (do 9 godzin). Wybrał em pierwszą opcję , duż o bardziej pasował a mi podczas wyjazdu, nie musiał bym rano bł ą kać się po Winnicy z walizkami przez jakieś.6 godzin, a potem nocować w zupeł nie mi nieznanym Kiszyniowie.

Bilet do Kijowa kupił em na stronie „Ukrzaliznycia”, a na autobus do Kiszyniowa na stronie „Busfor”, wszystko zapł acił em online. Ró wnież dokł adnie zaplanował em i zapł acił em za drogę powrotną . Wszystko jest cał kiem racjonalne, sprawdzone przez czas, ale modlę się , aby nigdzie nie doszł o do sił y wyż szej.

Pakujemy walizki

Czas się pakować na drogę . Wyobraź nia przycią gnę ł a mnie nie tylko dł ugą przesiadką , ale i moją ogromną , cię ż ką walizką , któ rą z kilkoma przesiadkami musiał bym cią gną ć na grzbiecie jak osioł do Makadi. Dlatego prawidł owe pakowanie jest niezwykle waż ne dla niezależ nego podró ż nika. Kilka lat temu sporzą dził em szczegó ł ową listę rzeczy na drogę , któ rą okresowo aktualizuję .

Duż y plus: wrzesień w Egipcie jest bardzo ciepł y nawet w nocy, wię c nie bę dziesz potrzebować ciepł ych ubrań . Najtrudniejszy i najważ niejszy jest sprzę t: moje dł ugie pł etwy i nowa maska ​ ​ peł notwarzowa zdecydowanie idą ze mną.


Na szczę ś cie pianka nie jest potrzebna, woda w morzu powinna być bardzo ciepł a. Apteczkę zbieramy bardzo ostroż nie, niezależ nie od jej wagi. Jest taka 100% wró ż ba: jeś li nie weź miesz na to lekarstwa, to na pewno tak się stanie, sam to przetestował em. Należ y ró wnież zabrać produkty kosmetyczne, w hotelach niezwykle rzadko zdarza się posiadanie kompletnego zestawu kosmetykó w wysokiej jakoś ci, z wyją tkiem ż elu pod prysznic. Znajdź mał e pojemniki i wlej do nich szampon, balsam do wł osó w, krem ​ ​ do ciał a. Perfumy, produkty do twarzy, kosmetyki i produkty do stylizacji wł osó w, jeś li ich uż ywasz, ró wnież nie bę dą zbę dne. Obuwie i odzież plaż owa i wieczorowa, panama, okulary, bielizna, stroje ką pielowe - standard. Sukienki weekendowe aż prosił y się o walizkę w cał oś ci, musieliś my urzą dzić im twardy i bezwzglę dny casting. Na wyjazdy nie zabieram zł otej biż uterii, bo szkoda był oby ją zgubić , srebrną i sztuczną biż uterią sobie radzę . Tym razem wzię ł am ze sobą nawilż ają cą maseczkę na bazie tkaniny i nie ż ał uję.

Moż esz bardzo szybko doprowadzić skó rę do porzą dku.

Zdecydowanie radzę zabrać dobrze dopasowaną do ciał a koszulkę na pł ywanie w morzu, ponieważ sł oń ce jest bardzo agresywne, woda jest jak soczewka i bardzo ł atwo się poparzyć nawet podczas pł ywania. Patrzą c w przyszł oś ć powiem, ż e koszulka pomogł a, ale spodenki ką pielowe też by się przydał y. Podczas pł ywania z pł etwami czę ś ć ciał a poniż ej grzbietu znajduje się nieco nad wodą i po kilku dniach przypominał a mi 2 dojrzał e jabł ka Red Delicious.

Jest jeszcze jeden niuans: kiedy podró ż uję z mę ż em, zwykle ma on wiele kieszeni, w któ rych wygodnie jest schować klucze do pokoju, napiwki i inne drobiazgi. Kobiecy stró j wieczorowy zazwyczaj nie ma kieszeni, dlatego bardzo odpowiednia okazał a się mał a kopertó wka z paskiem na ramię . Za swó j cię ż ki, nieporę czny sprzę t kupił a z gó ry plecak na pł etwy, w któ rym był a też maska, klucze, krem ​ ​ i inne rzeczy.

Bardzo wygodna rzecz, któ ra pozwala odcią ż yć dł onie.

Nie szczę dź pienię dzy i kup golfy kompresyjne. Bardzo przydatna rzecz, jeś li planujesz dł ugi ruch siedzą cy. Radzę też wł oż yć najpierw pastę , pę dzel, grzebień i krem ​ ​ do bagaż u podrę cznego, ż eby szybko zrobić porzą dek w drodze. Ale na lotnisku nie zapomnij przenieś ć produktó w higienicznych do gł ó wnego bagaż u.

Dokumenty, pienią dze, telefon i bilety na wszystkie ś rodki transportu wł oż ył am do kopertó wki (nie wypuszczał a jej z rą k), kopie wszystkich dokumentó w był y w gł ó wnej walizce. W bagaż u podrę cznym zabrał am lekkie spodnie, letnie buty i okulary przeciwsł oneczne, aby szybko przebrać się na lotnisku w Hurghadzie. Wł oż ył a 2 butelki wody, serwetki, czekoladę , ciasta, banany i sok pomidorowy. I tutaj popeł nił em bł ą d: był o za duż o wody i ciastek i soku. Nadmiar musiał em wyrzucić na lotnisku w Moł dawii.

Dł uga droga do Makadi


Trochę przygotował em się psychicznie na dł ugą i mę czą cą drogę i ruszył em w drogę . Do Kijowa jadę pocią giem, leż ą c w wygodnym przedziale. Bę dę miał czas, ż eby posiedzieć . Pocią g jest trochę spó ź niony, ale mam jeszcze cał e 3 godziny do autobusu. To kł opot, na dworcu nie ma podjazdó w, cią gnę na sobie dwie walizki na trzecie pię tro.

Jem lunch w mił ej kawiarni niedaleko dworca. Dzię ki Bogu wszystko idzie zgodnie z planem.

Biorę taksó wkę na dworzec autobusowy i czekam jeszcze trochę.

Ogromny autobus przyjechał zgodnie z rozkł adem, jest bardzo mał o ludzi, wygodnie siedzimy 1 osobę na 2 krzesł ach. Niepotrzebnie się martwił em, ten transfer nie jest taki trudny w takich warunkach. Istnieje nawet moż liwoś ć doł adowania telefonu w autobusie. Czę sto robiono przystanki, wysiadał em i po prostu chodził em dookoł a autobusu, ż eby krew pł ynę ł a.

Skarpety uciskowe okazał y się bardzo odpowiednie, nogi nie bolał y i wcale nie puchł y.

Przechodzimy przez 2 zwyczaje, trwa to doś ć dł ugo, bą dź cierpliwy. Selektywnie sprawdzano ró wnież bagaż podrę czny i walizki. Mieliś my mał e opó ź nienie z powodu kontroli dokumentó w deportowanego mę ż czyzny, któ ry z nami podró ż ował .

Pojechał em autobusem bezpoś rednio na lotnisko, był to najodpowiedniejszy rozkł ad, czego nie ż ał ował em, chociaż koszt był najwyż szy. Na lotnisku był em 30 minut przed odprawą , co wystarczył o na przygotowanie się . Rejestracja przebiegł a doś ć szybko. Poł owa samolotu to obywatele Moł dawii, poł owa to obywatele Ukrainy (dokł adniej wię kszoś ć z nich to obywatele z oczywistych wzglę dó w). Lotnisko w poró wnaniu do Boryspola jest malutkie.

„Duty free” jest obecny, chociaż wybó r jest ró wnież skromny.

Od wielu lat kupuję produkty do twarzy i perfumy wył ą cznie w Duty Free, dobre poł ą czenie ceny i jakoś ci. Ostatni raz uzupeł niał em zapasy w listopadzie zeszł ego roku, krem ​ ​ prawie się skoń czył . Kupuję kosmetyki i perfumy, a kto przyjeż dż a z Moł dawii bez „Bociana Biał ego” (7 euro za 0.5 l 5*)? Zainteresował o mnie też "musują ce" w aluminiowych puszkach, dobre wino wytrawne i pó ł sł odkie (1.5 euro za 0.25 l), zł apał em kilka sztuk.


Samolot to standardowy Boeing 737, ale zapach był bardzo nietypowy, miał em wraż enie, ż e konie już nim transportowano, nigdy czegoś takiego nie doś wiadczył em. Wystartowali normalnie. Spotkał em cudowną parę z Poł tawy, któ ra siedział a obok mnie. Rozmawiali prawie przez cał y lot.

Na lotnisku w Hurghadzie wspó ł pracowaliś my z mieszkań cami Poł tawy i bardzo szybko przeszliś my przez wszystkie procedury.

Lokalnej karty SIM nie kupił em na lotnisku, podł ą czył em roaming mojego operatora na granicy z Moł dawią , czego nie ż ał ował em, poł ą czenie był o bez zarzutu, a koszt był prawie taki sam jak lokalna karta.

Transfer do Makadi był kró tki, 30 minut, a ja jestem w hotelu. W recepcji spotkał em dobrze znanego już pracownika, szybko został em zameldowany i po raz trzeci dostał em swó j ulubiony pokó j. Nie bę dę powtarzać opinii o hotelu. Poziom trochę spadł , widać to w nieistotnych drobiazgach i zauważ ą to tylko ci, któ rzy odpoczywają tu nie po raz pierwszy. Z gó ry powiem, ż e rzeczy został y prawidł owo zebrane, a sprzę gł o, plecak na pł etwy, maska ​ ​ na twarz bardzo się przydał y.

Egipska taksó wka. Znajomoś ć z „Baronem”.

Cał y czas byliś my w kontakcie z nowymi znajomymi z Poł tawy, Oleną i Serhijem. Już po raz ó smy zatrzymali się w hotelu Baron Palace w pobliskiej zatoce Sahl Hasheesh.

Jest to jeden z najbardziej luksusowych i najpię kniejszych hoteli w cał ym Egipcie. Moi nowi przyjaciele zaprosili mnie tam na kolację . Chę tnie przyją ł em ofertę : chciał bym z nimi porozmawiać i zobaczyć legendarny hotel. Pytanie jak się tam dostać ? Nasze hotele znajdują się w pobliskich zatokach, odległ oś ć wzdł uż wybrzeż a to okoł o 7 km, ale spacer po pustyni po zachodzie sł oń ca nie wchodzi w grę , jedyną opcją jest taksó wka. Hotelowa limuzyna jest niezawodna, bezpieczna, ale bardzo droga, zdecydowanie nie. Taksó wka pod hotelem jest duż o tań sza, ale zdecydowanie nie polecam jej kobiecie bez mę skiej eskorty.


Zdecydował em się zainstalować aplikację Uber, w moim mieś cie nie ma takiej usł ugi, nigdy wcześ niej z niej nie korzystał em. Taksó wka przyjechał a w 5 minut, z karty pobrano 62 hrywien, ś wietnie. Podjechaliś my pod sł up mię dzy naszymi 2 zatokami, okazał o się , ż e z niewiadomych przyczyn nie chcą nas wpuś cić , ż adne argumenty nie poskutkował y.

Musiał em przejś ć prawie przez Hurghadę . Nie moż esz sobie wyobrazić , jak bardzo się denerwował em przez cał y ten czas: jechał em na nieznany czas i nieznany cel. A potem Uber wysł ał wiadomoś ć , ż e zboczył em z trasy, a jeś li jestem w niebezpieczeń stwie, to muszę nacisną ć przycisk w aplikacji. Cał y czas trzymał em palec na przycisku, aż dotarł em do Pał acu Barona. Wszystko jest w porzą dku, moż esz odetchną ć . Uber zwró cił mi 62 hrywny, ale zamiast tego odją ł.158 hrywien bez ż adnego ostrzeż enia. Z gó ry powiem, ż e droga powrotna okazał a się jeszcze dł uż sza i droż sza. Wtedy dowiedział em się , ż e to nie jest kaprys taksó wkarzy, oni naprawdę z niewiadomych przyczyn nie wpuszczają mię dzy zatoki.

"Baron Palace" to prawdziwie luksusowy, wspaniał y hotel o wysokim standardzie obsł ugi, imponują cej architekturze i wysokiej klasy kuchni. Terytorium jest bardzo duż e i uporzą dkowane. Wysoki poziom hotelu czuć w każ dym szczegó le, nigdy nie był em w tak luksusowym hotelu. Dzię ki Olenie i Serhii ś wietnie się bawił em i zdobył em nowe doś wiadczenia.

Piekielna wycieczka na „rajską wyspę ” z wizytą w centrum handlowym.

Lubię morskie wyprawy, wię c wybrał em się na wycieczkę z Mustafy (już z powodzeniem kupował em u niego wycieczki) na Orange Island. Mustafa obiecał dobrą fajkę z napoleonami i murenami, wł aś nie tego potrzebuję . Wolał bym tego nie robić , ż eby nie wiedzieć , jak wzrosł y ceny, a usł uga spadł a. Nawet na jachcie okazał o się , ż e prawie wszyscy turyś ci to przedstawiciele pań stwa agresora. Wą tpliwa przyjemnoś ć na wł asny koszt. Szybko poznaję i doł ą czam do grona Wę gró w. Na tym niespodzianki się nie skoń czył y. Przewodnicy poinformowali mnie, ż e wykupił em wycieczkę na Wyspę Pomarań czową , a wszyscy do Raju, wię c pł yniemy do Raju, super wieś ci, trzę siemy się . I co, czy to moż liwe?


Zostaliś my wył adowani, aby upiec i zrobić zdję cia na jakiejś plaż y, któ ra wcześ niej nazywał a się Malediwami, dł uga kolejka do miejsc na Instagramie. Generalnie nie interesuje mnie pieczenie czy fotografowanie ukochanej we wszystkich moż liwych i niemoż liwych uję ciach i pozach. Był o doś ć gorą co, a ludzie spokojnie fermentowali w ogrodzonej czę ś ci morza w pobliż u brzegu. Pró bował em nurkować : nie znalazł em tam koralowcó w i ryb, ale mogł em poszukać brudniejszego obszaru w Morzu Czerwonym.

Wró ciliś my na jacht i popł ynę liś my morzem w obiecane rejony z murenami i napoleonami. Brawo, w koń cu bę dzie snorkeling!! ! Wskoczyli do morza. Wszyscy wiedzą , ż e w Morzu Czerwonym obowią zuje cał kowity zakaz karmienia i dotykania ryb, prawda?

Okazuje się , ż e nasz przewodnik nic o tym nie sł yszał : pł ywał z torbą pł atkó w w rę ku, okresowo wypuszczają c ich zawartoś ć do morza, by sprawiać wraż enie luksusowego snorkelingu. Za nim zebrał o się stado mał ych, doś ć rozprzestrzenionych ryb (abudefdofus, cez, zebry), za rybami gonili turyś ci, któ rzy doś ć ż wawo w tł umie szturchali się rę koma i stopami po pysku i innych czę ś ciach ciał a. Przewodnik wskazywał na gł ę bię sł owami, ż e gdzieś tu mieszkają Napoleony, nigdy nie widzieliś my Napoleonó w. Dobra, zobaczmy mureny. Gdzieś w gł ę bi, siwoogoniasta pię knoś ć nucił a spokojnie. Przewodnik zanurkował , ale murenę dobrze pocią gną ł za ogon, rybom taka postawa wcale się nie podobał a, a kto by chciał ? Szkoda, ż e ​ ​ nie ugryzł a przewodnika, choć jakieś pozytywne wraż enia z wycieczki by został y. Przypadkowo uderzył pł etwą w gł owę nastę pnej mureny, ale bardzo mocno. Tutaj już mogł em go ugryź ć . Jak moż na się domyś lić , wycieczka nie przypadł a mi do gustu.

Po wycieczce proszę o podwiezienie na drogę w pobliż u ogromnego centrum handlowego „SENZO MALL”. W tym centrum moż na kupić prawie wszystko: ż ywnoś ć , ubrania i buty znanych i nieznanych marek, meble, sprzę t AGD, naczynia itp. Szybko kupuję sł odycze, przyprawy, mydł a, pasty, dezodoranty i lekarstwa. Do hotelu idę tym razem bez incydentó w, dzwonią c po taksó wkę przez Ubera. Po powrocie do hotelu szczegó ł owo o wszystkim napisał em do Mustafy. Przeprosił , a po 2 dniach zapytał , jaką inną wycieczkę chcę . Dzię kuję , poprzedni mi wystarczył , ale prostota to wielka sił a.

Specyfika miejscowych mę ż czyzn.


Nie obył o się bez ciekawostek. Krą ż ą legendy, ż e miejscowi mę ż czyź ni bardzo lubią zaokrą glone blondynki o jasnych oczach. Nie wierz w to, to nieprawda, oni po prostu bardzo lubią kobiety.

Nie posiadam ż adnego z powyż szych koloró w, ale nawet gdy jestem na wakacjach z mę ż em, proszę go, aby nie zostawiał mnie samej jeszcze raz, z powodu jakiejś nienormalnej nadmiernej uwagi ze strony miejscowych. Dlatego jednym z powodó w mojego dł ugiego wahania się przed podró ż ą bez mę skiej eskorty był o oczekiwanie na zbyt duż e zainteresowanie miejscowych dż entelmenó w. Ale brutalna rzeczywistoś ć przerosł a nawet moje obawy. Komplementy popł ynę ł y jak wiosenny nurt Nilu, a ja nie dostał am tylu zaproszeń na randkę w tydzień (to brzmi jak pó jś cie do Hurghady dla nich) nawet w miesią c, kiedy był am 20 lat mł odsza . Muszę przyznać , ż e chł opaki zachowywali się doś ć grzecznie, a te „sztuczki” nawet zaczę ł y mnie bawić . Gdybym pracował a jako psychoterapeutka, kobiety z niską samooceną wysył ał abym na leczenie do Egiptu.

Dlatego dziewczyny (wiek nie ma znaczenia) radzę przygotować się psychicznie na cią gł e komplementy i zaproszenia i nie tracić gł owy.

Droga do Kijowa.

Odpoczynek w hotelu zleciał jak jeden dzień . Ogó lnie rzecz biorą c, wszystko poszł o dobrze. Był o kilka drobnych, nieprzyjemnych niuansó w, ale nie chciał em przez nie zepsuć sobie cennego urlopu.

Czas wracać do domu. Mó j i tak już spó ź niony lot został przeł oż ony o kolejne 2 godziny. Był em nawet szczę ś liwy: ten hotel nie przecina bransoletek, nie karmi i nie pije goś cia do koń ca, a ja mam jeszcze doś ć czasu na autobus z Kiszyniowa do Kijowa. Wię cej zostanę w hotelu, a mniej na dworcu. Nie zamierzał am przedł uż ać czasu korzystania z pokoju, bo wiedział am, ż e cał y czas spę dzę czekają c na transfer na lotnisko na plaż y, w barach i restauracjach.


O godzinie 12:00 wymeldował em się z pokoju, zostawił em rzeczy w szafce, zabrał em ze sobą pienią dze, dokumenty, telefon, sprzę t i rę cznik, któ ry przywiozł em z domu (zawsze zabieram ze sobą rę cznik, jeś li mam spó ź niony lot do poł oż yć na leż aku lub wytrzeć wł osy). Poszedł em na plaż ę , opalał em się , pł ywał em, poż egnał em się z rybą i ulubionym barmanem. Po plaż y wzię ł a prysznic i wyprostował a się w pustym pokoju zaoferowanym na recepcji za darmo. Po obiedzie czekał transfer w ulubionym barze z muzyką na ż ywo. Ze ł zami w oczach poż egnał em personel, są bardzo fajni pracownicy. Jeszcze raz dzię kuję hotelowi i cał emu personelowi za wspaniał e wakacje, nie ż ał ował em swojego wyboru.

Na lotnisku w Hurghadzie ponownie spotkał em Elenę i Serhija. Zorganizowaliś my się i szybko przeszliś my wspó lnie przez wszystkie procedury. Poproszono ró wnież o wspó lne miejsca. Przybyli bez incydentó w, chociaż w samolocie znó w ś mierdział o koń mi.

Elena i Serhij postanowili zostać w Kiszyniowie przez 3 dni, aby poznać Moł dawię . Poż egnaliś my się , ale myś lę , ż e jeś li Bó g pozwoli, na pewno jeszcze spotkam tych wspaniał ych ludzi.

Uber z jakiegoś powodu zignorował lotnisko w Kiszyniowie, musiał em zabrać „bombilę ” na dworzec autobusowy (tym razem mam stamtą d autobus). Aha, i cena jest "gryzą ca" - 15 Amerykanó w, ale nie ma alternatywy. Jechaliś my 15 minut, na dworcu spotkał em Irę i Maszę z Kijowa, spotkaliś my ich na lotnisku w drodze do Hurghady. Ś wietnie, jest dobre towarzystwo na dł ugą podró ż .

Autobus gorszy niż ten, któ ry jechał do Moł dawii. Kierowcy są generalnie nieadekwatni: byli niemili, niegrzeczni, spó ź nieni, postoje robiono w odległ ych wioskach, gdzie po zapachu moż na znaleź ć toaletę w ciemnoś ci, a jedzenie w bufecie moż na zatruć od samego patrzenia. Pan wysł uchał modlitw gł odnych kobiet, nastę pnym przystankiem był a stacja benzynowa pod Ż ytomierzem. Trudno przypomnieć sobie najsmaczniejszą kanapkę z ł ososiem.

Droga minę ł a bardzo szybko na rozmowach z moimi nowymi znajomymi. Podzielili się wraż eniami z wakacji, jakby znó w zobaczyli sł oń ce i morze. Wszę dzie, doką d się udamy, rozbity Wasylkó w, upiorny od krajobrazó w okaleczonych przez wojnę . Rozmowa zeszł a na straszne, smutne wspomnienia począ tku inwazji, czę ś ciowej okupacji, nieznanego i szaleń czego niepokoju o najbliż szych. Chociaż historie są ró ż ne, emocjonalnie są bardzo podobne.

Nocleg w stolicy. Droga do domu.


A oto stolica rodzimego kraju. Kiedy obliczał em transfer powrotny, znalazł em doś ć nieprzyjemny niuans: w czasie godziny policyjnej ż aden transport nie kursuje poś rodku zaludnionych obszaró w i mię dzy nimi. Oto smutna matematyka: autobus przyjechał do Kijowa okoł o 20:00, do Sumy jedzie się okoł o 5 godzin, godzina policyjna jest od 23:00. Wniosek jest tylko jeden - musimy zostać w Kijowie na noc.

Nocowanie na dworcach nie jest moją opcją , wybieram wygodę mię dzy oszczę dnoś cią a wygodą . Ale trochę oszczę dzać nie jest grzechem. Po raz pierwszy skorzystał em z Booking. Prosto, niezawodnie i bez pł atnoś ci z gó ry. Przy wyborze noclegu zwracał a szczegó lną uwagę nie tylko na cenę i udogodnienia, ale ró wnież na lokalizację . Otworzył em mapę (chociaż cierpię na idiotyzm topograficzny, ale nie na ekstrawagancję ). Rozkł ad jazdy jest nastę pują cy: wieczorem przyjeż dż am autobusem na dworzec autobusowy w Kijowie, a rano jadę minibusem do Sumy z dworca kolejowego. Odległ oś ć mię dzy stacjami nie jest duż a, moż na zaoszczę dzić na taksó wce. Pomię dzy dwoma stacjami znajduję mini-hotel, cena za noc to 540 hrywien. Moż na by zaoszczę dzić pienią dze i przenocować w hostelu, ale perspektywa spę dzenia nocy w tym samym pokoju z bandą nieznajomych nie rozgrzał a mojej duszy.

Mini-hotel Westend Hotel Kyiv został ciepł o przyję ty.

Pokó j jest czysty, jest minimalny zestaw mebli, poś ciel, rę cznik, wieszaki, a nawet czajnik, nie ma telewizora. Zaplecze dla kilku pokoi, toaleta, prysznic, zimna i ciepł a woda. Wszystko jest czyste, wszystko dział a, nie krzyż ował em ś cież ek z są siadami. Dł ugo nie mieszkał bym w takich warunkach, ale na 1 noc jest po prostu cudownie.

Jem pyszny obiad w przytulnej pizzerii po drugiej stronie ulicy od hotelu.

Rano biorę taksó wkę i szybko znajduję się na dworcu, aby czekać na minibusa, gdzie jem ś niadanie i piję kawę.

Cena minibusa do Sumy podwoił a się w cią gu kilku miesię cy. Ale prawie nie ma ludzi. Jeż dż ę wygodnie sam na 2 siedzeniach. 5 godzin drogi i jestem w domu. Sumy spotkał prawdziwy jesienny deszcz. Wspomnienia z ostatnich wakacji rozgrzał y moją duszę .

Czy warto czy nie?


Podsumowują c kró tko, był em cał kiem zadowolony z wakacji. Wszystko był o przemyś lane i zaplanowane doś ć dokł adnie i inteligentnie, po drodze też , dzię ki Bogu, nie zdarzył a się sił a wyż sza. Ku mojemu zaskoczeniu prawie nie był em zmę czony po prawie 2 dniach transferó w i czuł em się dobrze.

Co trzeba ze sobą zabrać opró cz niezbę dnych rzeczy? Podstawowa znajomoś ć ję zyka angielskiego doda Ci pewnoś ci siebie w każ dej sytuacji. Opanowanie ró ż nych aplikacji do rezerwacji biletó w, hoteli, taksó wek i innych dobrodziejstw cywilizacji sprawi, ż e podró ż bę dzie bardziej komfortowa. Pamię taj, ż e nigdy nie jest za pó ź no, aby nauczyć się czegoś nowego. Mobilny Internet, filmy, programy znacznie skró cą czas w drodze. Otwartoś ć , szczeroś ć i ż yczliwoś ć pozwolą Ci poznać nowych wspaniał ych ludzi.

Uprzejmoś ć i szacunek dla miejscowej ludnoś ci zapewni Pań stwu doskonał ą obsł ugę i szczery uś miech (ale napiwki nigdy nie są zbyteczne, nie zapominajmy, ż e to element etykiety i tradycji). A co najważ niejsze, nie zwracaj uwagi na irytują ce drobiazgi i nie pozwó l, aby nic i nikt nie zepsuł Ci wymarzonych wakacji. Zasł uż yliś my na to. Czy odważ ył abym się jeszcze raz na takie wyprawy? Zdecydowanie tak!

Moż e kogoś zainspiruje moja historia, moż e wrę cz przeciwnie, kogoś przestraszy, moż e ktoś ż yje zasadą „co ludzie powiedzą ”. Ale ż ycie jest jedno i nikt nie przeż yje go za Ciebie. Tak czę sto sobie czegoś odmawiamy, tak czę sto odkł adamy coś „na pó ź niej”. Ale „wtedy” moż e nie być . Ż ycie jest jedno - ż yj!! !

Ż yczę wszystkim spokoju i wspaniał ych, niezapomnianych podró ż y. W razie pytań pisz, chę tnie odpowiem.

Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią