Fenix Hotel 4*– Opinie

4
Ocena 6.510
na podstawie
4 opinii
6.8 Numer
6.3 Usługa
6.5 Czystość
6.3 Odżywianie
6.8 Infrastruktura
Hotel położony jest 50 metrów od plaży w Słonecznym Brzegu. Zbudowany w 2005 roku. Hotel jest odpowiedni na wakacje z ograniczonym budżetem.Więcej →
аватар romariko
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 6.0
Odpoczywał pod koniec sierpnia. Kupił em w ostatniej chwili i nie był o z czego wybierać , a cena doś ć atrakcyjna, choć recenzje był y alarmują ce. Hotel jest duż y, 10 pię ter, 4 * na fasadzie (nie dał bym tego, ale wszystko jest takie wzglę dne z tymi gwiazdami). … Już ▾ Odpoczywał pod koniec sierpnia. Kupił em w ostatniej chwili i nie był o z czego wybierać , a cena doś ć atrakcyjna, choć recenzje był y alarmują ce. Hotel jest duż y, 10 pię ter, 4 * na fasadzie (nie dał bym tego, ale wszystko jest takie wzglę dne z tymi gwiazdami). Doskonał a lokalizacja po drugiej stronie ulicy od plaż y, blisko centrum kurortu, peł nego kawiarni, sklepó w, wesoł ego miasteczka. . . ale hotel nie jest gł oś ny. Pokó j (sam pokó j) 14 metró w, balkon, boczny widok na morze. meble i dywan są zniszczone, ale znoś ne, telewizor to zwykle 4 rosyjskie kanał y. Gł ó wny minus pokoju - brak kabiny prysznicowej w ł azience - tylko zasł ona, wszystko spł ywa do odpł ywu w podł odze, bardzo niewygodne jest to, ż e podł oga jest stale mokra. Sprzą tane normalnie, poś ciel zmieniana 1 raz, rę czniki zmieniane codziennie. W pokoju jest sejf ale pł atny - 45 lew tygodniowo. , wi-fi też pł atne, mini barek pusty (wypeł niany na ż yczenie oczywiś cie za opł atą ), klimatyzator dział ał idealnie. Basen jest duż y, ale trzeba wcześ nie wzią ć leż ak (jeś li naprawdę chcesz pł ywać w wybielaczu zamiast w morzu), jest ich za mał o, chociaż wiele z nich znajduje się na trawiastym trawniku w pobliż u basenu, jest ź le, ż e nie znajdziesz cienia przy basenie - cał y obszar jest pod sł oń cem przez cał y dzień . Wybó r jedzenia w restauracji jest niewielki, zwł aszcza na ś niadanie (jajka gotowane i sadzone, kilka rodzajó w kieł basek, ogó rki, pomidory, sery, pł atki zboż owe, kulki, mleko, mió d, dż em, kawa, napoje typu UPI), na obiad , kilka dań z ró ż nych rodzajó w mię sa i kurczaka (codziennie inne), 2 rodzaje zup (codziennie inne), ryż , frytki, warzywa gotowane na parze, ogó rki, pomidory, sery, lody, 1-2 rodzaje ciast) , z owocó w tylko arbuzy i melony (w zasadzie brak) na obiad i pomarań cze na ś niadanie, napoje do obiadu pł atne. Jeś li coś się skoń czył o, bardzo szybko poinformowano. Jeś li to moż liwe, weź tylko ś niadanie, jest tak wiele kawiarni i taki wybó r jedzenia! ! ! Personel jest bardzo przyjazny. Ogó lnie rzecz biorą c, jest to dobra opcja, jeś li jest oferowana w odpowiedniej cenie.
аватар ksu_12sl
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 3.0
Dzień dobry, drodzy turyś ci! Spę dził em wakacje w Hotelu Phoenix i chcę Wam o tym opowiedzieć... A wię c zacznijmy od zameldowania - poszł o szybko (23:00) grzecznie, nie musieliś my czekać , bo pokoje był y zarezerwowane od 12:00. Numer! na pierwszy rzut oka nieź le, po ciemku i po mę czą cej drodze. … Już ▾ Dzień dobry, drodzy turyś ci!
Spę dził em wakacje w Hotelu Phoenix i chcę Wam o tym opowiedzieć...
A wię c zacznijmy od zameldowania - poszł o szybko (23:00) grzecznie, nie musieliś my czekać , bo pokoje był y zarezerwowane od 12:00.
Numer! na pierwszy rzut oka nieź le, po ciemku i po mę czą cej drodze. Zawstydził a mnie ł azienka, w któ rej zamiast prysznica lub wanny był a bateria na ś cianie i zasł ona + otwó r w podł odze do odprowadzania wody. To był szok, dla hotelu 4 * jest to nie do przyję cia! Dywan w pokoju jest tak brudny, ż e jeś li chodzisz bez kapci po numerze, stopy stają się czarne jak wę giel, a jeś li po prysznicu nadal jesteś mokry i stopy są mokre, to trzeba dł ugo prać . . Meble zwykł e, lekko zniszczone, poś ciel czysta, telewizor, lodó wka dział a, suszarka do wł osó w i klimatyzacja też . Za ż elazko trzeba zapł acić , moim zdaniem, 2 lewy za godzinę (11 UAH). W pokoju nie ma internetu! W holu jest 6 lew dziennie (30 UAH) Balkon 1 mkw. Na balkonie są.2 krzesł a: plastikowe krzesł a, któ re dawno nie był y biał e + stó ł jeszcze bardziej smutny.
Pierwsza noc był a bezsenna, ponieważ pokó j znajdował się tuż przy wejś ciu na pię tro, a przez cał ą noc starzy i mł odzi chwiali się po podł odze, nerwowo szarpią c plastikowe drzwi, co wydał o rozdzierają ce serce dź wię ki. Nie moż na był o spać...O 6 rano dziadkowie z Europy wolą wzią ć leż aki przy basenie, potrzą sają c nimi i krzyczą c do siebie. Pró bował em zmienić pokó j, na któ ry kierownik hotelu był dla mnie niegrzeczny, pokazał mi najbardziej martwy i zimny pokó j na 1 pię trze, co oczywiś cie mi nie odpowiadał o i udawał , ż e jest zaję ta. Musiał em przyjś ć do pokoju w chwili, gdy wszyscy już koń czyli się chwiać i wyczerpani zasypiać . Gdzie starzy ludzie mają tyle energii - prawdopodobnie tajemnica z piwa, któ re ubijają przez wiele dni bez wychodzenia z hotelu ani kroku!
Czyszczenie:
jeś li wzią ć pod uwagę to, ż e mó j pokó j był czysty, to wyglą da na to, ż e nikt tam w ogó le nie mieszka (chowam swoje rzeczy do szafy), to trudno był o zrozumieć , czy sprzą tali pokó j, czy nie. Ale prysznic nigdy nie był czyszczony! jeś li jesteś brunetką z dł ugimi wł osami, rano wzię ł aś prysznic i wysuszył aś gł owę suszarką i sama nie zdejmował aś wł osó w na podł odze, to bę dzie tam dł ugo leż ał a. To chyba po prostu nie wygodne ż eby sprzą taczka tam poszł a, bo jest jeszcze mokra podł oga, któ ra wysycha tylko wieczorem.
Restauracja i jedzenie:
Restauracja jest podobna do jadalni, jeś li wolisz zjeś ć ś niadanie na ś wież ym powietrzu, to na zewną trz czekają na Ciebie pię kne brudnozielone plastikowe stoł y z ubiegł ego wieku, nie ma serwowania.
W restauracji jest 2 kelneró w, któ rzy nie znają ję zyka rosyjskiego, angielskiego, hiszpań skiego ani francuskiego (jest to na 600 goś ci odpoczywają cych w hotelu) - w efekcie brudne obrusy w cał ej restauracji, brudne naczynia nie są sprzą tane. Jeś li nie przyszedł eś na począ tku ś niadania, praktycznie nie ma gdzie usią ś ć .
Ś niadanie: 2 rodzaje jajek kontynentalnych, smaż ona kieł basa, trochę gł upich grzanek, pł atki ś niadaniowe, mleko, tosty, dż emy, masł o (margaryna Rama, jeś li ktoś to pamię ta), nawet ś wież e pomarań cze ALE! wszystkie produkty wyglą dają jakby ktoś je już zjadł...
Kolacja: mię so - kurczak, wieprzowina (ta ostatnia jest bardzo tł usta), któ re na przemian w cią gu tygodnia, potem pieczony kurczak + duszona wieprzowina z kapustą , potem odwrotnie, klopsiki tajemniczego rodzaju. Z ryb był y tylko pó ł produkty rybne (takie mroż one placki rybne w grubej warstwie panierki) i to w nadmorskim kurorcie! Niedaleko morza! Ludzie, gdzie są owoce morza?
Dekoracja - frytki (podobne do frytek), zwykł e ziemniaki, makaron z kawał kami boczku (a la pasta), dziwny ryż z kawał kami cielę ciny (jak napisano powyż ej) z cienkimi nitkami, suchy i okropny na mię so, nie nawet nie wyglą da jak pilaw, wcale tak nie wyglą da.
2 rodzaje jakiegoś gulaszu - nie pró bował em. Warzywa (ogó rek, pomidor).
Owoce: arbuz skoń czył o 19:30 i nie był już wycią gany (jest to sezon melonó w, jesień kiedy morze owocó w jest w najniż szych cenach) 1 raz był a odmiana - 1 jabł ko , 1 grejpfrut, 1 pomarań cza został y pokrojone w mał y talerz !! !
Każ dego wieczoru był y lody z okazji wakacji dziadkó w!
Kurczaka moż na był o zjeś ć , bo z zewną trz był o jasne, ż e to kurczak, a nie coś niezrozumiał ego i warzywa.
Znowu wszystko wyglą da obrzydliwie, nie chce mi się jeś ć .
Do kolacji pł atne są napoje, nawet woda.
Kontyngent to starsi obcokrajowcy (bardzo starsi), kilka rodzin z Rosji, para z Ukrainy, trochę mł odzież y. Mł odzi ludzie z Serbii, któ rzy trafili tam przypadkiem, powiedzieli „To najgorszy hotel na ś wiecie” (s. ) i wspó ł czuli nam jako przyjacioł om w nieszczę ś ciu.
W dniu wyjazdu chciał am przedł uż yć swó j pokó j (oczywiś cie za dodatkową opł atą ), bo mieliś my spó ź niony lot, ale odmó wiono mi, kierują c się brakiem pokoi! Chociaż ze mną starsza para z Anglii opuś cił a hotel tydzień wcześ niej, ponieważ w hotelu jest bardzo gł oś no. Niegrzeczny kierownik hotelu powiedział , ż e mogę nawet zł oż yć skargę do ONZ, ale nadal miał a wymeldowanych 65 pokoi i 80 zameldowanych! a gdzie ma zał atwić tych, któ rzy nie dostaną numeru????? ?
Hotel nie ma terytorium, basen i leż aki, to wszystko.
Podsumowanie: hotel nie dział a na jakoś ć , ale na iloś ć , 4 * został o przypisane bezpodstawnie, nieefektywny aparat do zarzą dzania, zł y szef kuchni, produkty są tł umaczone, niegrzeczni wobec goś ci, nie ma ochoty jechać do tego hotelu po raz drugi (nawet na muszkę ).
Teraz dla przyjemnoś ci: 5 minut do plaż y, 15 minut do centrum, naprzeciwko dyskoteki jest cał kiem nieź le.
Osobne, ogromne DZIĘ KUJĘ losowi za mił e towarzystwo i wspaniał ą pogodę , bez tego moje wakacje był yby zrujnowane.
аватар aleks29
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 8.0
Mieliś my jechać jeszcze raz do Buł garii, nie był o bonó w do hotelu (o czym wiedzieliś my na pewno), musiał em się zadowolić tym, co był o oferowane. Czytaliś my recenzje o Phoenix i byliś my trochę zdenerwowani, ale.... po przyjeź dzie wszystko okazał o się znacznie bardziej optymistyczne: bez problemu osiedlili się w pię ć minut, pokó j z balkonem nad morzem (otworzył em oczy w ł ó ż ko i widzę morze!! ! Pokó j cał kiem przyzwoity ze wszystkim co jest potrzebne poza czajnikiem, chociaż w niektó rych pokojach był . … Już ▾ Mieliś my jechać jeszcze raz do Buł garii, nie był o bonó w do hotelu (o czym wiedzieliś my na pewno), musiał em się zadowolić tym, co był o oferowane. Czytaliś my recenzje o Phoenix i byliś my trochę zdenerwowani, ale.... po przyjeź dzie wszystko okazał o się znacznie bardziej optymistyczne: bez problemu osiedlili się w pię ć minut, pokó j z balkonem nad morzem (otworzył em oczy w ł ó ż ko i widzę morze!! ! Pokó j cał kiem przyzwoity ze wszystkim co jest potrzebne poza czajnikiem, chociaż w niektó rych pokojach był . Ś niadania standardowe: jajecznica, jajecznica, są też gotowane. . . ś wież e warzywa, jakieś dwa rodzaje wę dlin (ja ich nie jem, ale mó j mą ż jadł je na ró wni ze wszystkimi), ciasta są cią gle monotonne (nie moż na ich poró wnać z Egiptem i Turcją ), biorą c pod uwagę , ż e nie jem nie był o cierpienia, ale posmakował em, jest cał kiem jadalne : warzywa surowe, pieczone, duszone, gotowane na parze mię so - kurczak zawsze dostę pny, naturalna woł owina i wszelkiego rodzaju siekane arbuzy codziennie, cytrusy też , lody i ciastka.
Jeś li chodzi o plaż ę , leż aki i parasole są pł atne, ale ponieważ plaż a jest po drugiej stronie ulicy, pł ywamy w morzu i leż eliś my przy basenie (leż aki i parasole gratis). Có ż , jeś li naprawdę chcesz, ż eby fale lizał y Ci nogi, moż esz staną ć w wodzie lub kilka razy poł oż yć się na rę cznikach na piasku. W rzeczywistoś ci przy plaż y parasole i maty plaż owe sprzedawane są w cenie jednego dnia leż akó w. Nie korzystaliś my z leż akó w z chciwoś ci, po prostu nie lubimy kł amać cał ymi dniami. Tam wybrzeż e, w przeciwień stwie do naszego rodzimego Krymu, któ ry uwielbiam, jest wolne: jedź ile chcesz i gdzie chcesz, myś my to wszystko bruź dzili w jedną i drugą stronę .
Idziesz oglą dać hotele, cieszyć się morską bryzą...nie jesteś my jedyni, wielu jeź dzi, PRZYDATNE!
Ogó lnie bardzo przytulna atmosfera, coś w rodzaju domu!
Powozy cią gnię te przez kilka koni (nie chcę jeź dzić ), kilka samochodó w El-sky, rowery na 3-4 koł ach na przyjemną przejaż dż kę po ulicach. Wynajem roweró w, skuteró w itp. Tramwaje na kó ł kach jeż dż ą tam iz powrotem. . . Wszystko sprzyja relaksowi!
Atrakcje, wszelkiego rodzaju wodne rozrywki! Co jeszcze robi?
Restauracje co 10 metró w, sklepy i supermarkety obfitują i daleko nie trzeba jechać , chociaż my poszliś my do supermarketu Mladost, gdzie najtań sze ceny są : na przykł ad trzy butelki piwa za dwie w każ dym innym, a wszystkie produkty.
Ogó lnie ceny produktó w w Buł garii są takie same jak na Ukrainie (nawet w metropolii)!
Rozrywka jest peł na! Neseber moż na zwiedzać na wł asną rę kę : autobusy kosztują tylko 1 lewa w odstę pie 10-20 minut. Wyspa jest bardzo przytulna (pod ochroną UNESCO), moż na spę dzić cał y dzień z przyjemnoś cią . Moż na tam ró wnież popł yną ć ł odzią.20 lew na osobę , a wycieczką.40 lew. ale nie nauczysz się niczego specjalnego od przewodnika, to po prostu zwią ż e Cię w czasie.
Kto jeszcze nigdzie nie był , moż e odwiedzić wiele ciekawych miejsc, taniej wykupić wycieczkę nie w hotelu, ale w agencjach - jest ich duż o (tam jest taniej, gdzie droż ej, najpierw zapytaj cena, nie ś piesz się z zakupem od razu) chyba zmę czył a mnie lektura, moż e już wcześ niej te miejsca i nie skoń czył em czytać : ).
Hotel jest czysty, sprzą tają codziennie, choć w tym hotelu jest chyba napię te detergentami : ), jak już wszystko wł oż yli, pró bował em wszystko posprzą tać w nadziei, ż e to zaktualizują , ale nie szczę dzili papieru toaletowego !
Jeś li komuś się to przyda, to się ucieszę , zanim wyjdę , „poszperam” wedł ug opinii. Jednym sł owem wakacje był y udane i jeś li jeszcze bę dę musiał a jechać do tego hotelu, to nie bę dę miał a nic przeciwko temu!
Бассейн и дворик с большим газоном и небольшой клумбой, эта сторона выходит к пляжу. Вид с балкона. Бассейн Остров Нессебер под защитой ЮНЕСКО, поэтому там все в первозданном виде и никакой современности! Летнее площадка у кафе, можно было вынести сюда свои блюда и сидеть наслаждаться... Остров Нессебер-уютное место для отдыха. Нессебер
аватар inna03.05.1980
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 9.0
w Phoenix po raz drugi i rozumiem, ż e hotel jest bardzo dobry. Plusy: lokalizacja blisko morza, mieszkał em w pokojach z widokiem na basen i ulicę (bardziej mi się podobał o z widokiem na basen), przestronne pokoje, prysznic, duż y balkon (brak suszarki), doskonał a obsł uga (goś cie przychodzili do mnie w każ dej chwili, bez problemu). … Już ▾ w Phoenix po raz drugi i rozumiem, ż e hotel jest bardzo dobry. Plusy: lokalizacja blisko morza, mieszkał em w pokojach z widokiem na basen i ulicę (bardziej mi się podobał o z widokiem na basen), przestronne pokoje, prysznic, duż y balkon (brak suszarki), doskonał a obsł uga (goś cie przychodzili do mnie w każ dej chwili, bez problemu). Gdyby nie cena, na pewno wró cę nastę pnym razem i trzeci raz. Chciał bym wypró bować inne hotele. . . dobrze, ż e byli tacy sami jak Feniks. Czytają c zł e recenzje na temat jedzenia w hotelach w Buł garii, moż emy powiedzieć , ż e wszę dzie jest tak samo i nie należ y po tym oceniać hotelu. Z reguł y hotel 4* to infrastruktura i pokoje, a wyż ywienie w 3* i 4* jest takie samo. Hotel jest super, wszyscy moi przyjaciele to uwielbiali. Pokojó wka nie zawracał a sobie gł owy. . . Jeś li zobaczył em, ż e nadal jesteś w pokoju, natychmiast wyszedł em. . . za to dostał em napiwek, rzeczy i pienią dze z pokoju nie zniknę ł y, zaoszczę dził em na sejfie, pozostawienie napiwku jest tań sze i bardziej niezawodne (nie da się wszystkiego schować w sejfie). Transfer powrotny był spó ź niony (klub Magelan), pojechali na lotnisko i wyjechali. Dł ugo szukaliś my w jakiej kolejce powinniś my być , ż adnej tablicy wynikó w, wszystkim jest absolutnie oboję tne. Najpierw stanę liś my w jednej kolejce do odprawy bagaż owej (norma to 15 kg), potem szukaliś my gdzie jest kontrola paszportowa i celna. Turyś ci stoją w kolejce do ró ż nych lotó w. . . szminki, tusz do rzę s, perfumy i wszelkie pł yny do 100 ml zmuszone są do pakowania w torebki za 1 euro, jeś li nie ma pienię dzy na opakowanie, trzeba je wyrzucić (bardzo dzię kuję mojemu towarzyszowi podró ż y, któ ry miał spakować.1 szminkę i wzię ł a woreczek, do któ rego wł oż ył em cał ą kosmetyczkę i perfumy za 100 euro). A wię c ostroż nie odbieraj bagaż podrę czny, przy okazji, nie waż ą go, ale dokł adnie go sprawdzają (paczkę zaoszczę dził em na nastę pny raz za 1 euro) Jeś li jesteś zmuszony zdejmować buty na obcasach. . . Lotnisko był o niesamowite. . . w przeciwień stwie do Miń ska-2 (wszystko jest jasne i lojalne). Buł garia to wspaniał y kraj, a Twó j nastró j zależ y tylko od Ciebie i Twojej firmy. Jeś li szukasz taniego hotelu, to po co oczekiwać od niego czegoś super, tak zł e recenzje piszą ci, któ rzy pł acą za 2*, ale chcą mieszkać w 5*. Zarezerwuj hotel zgodnie z wł asnymi potrzebami, a nie ceną i odpocznij. Witam i dzię kuję Belfresh. . . Jeż dż ę z Wami po raz drugi i mam nadzieję na dalsze pozytywne wakacje z Waszą firmą


awatara map1576
4 miesięcy wstecz  •  1 abonent brak odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece

Отель расположен в 50 метрах от пляжа на курорте Солнечный берег. Построен в 2005 году. Отель подойдёт для бюджетного отдыха.

Lokalizacja 800 м от центра Солнечного берега. 30 км от аэропорта г. Бургас.
Opis plaży Пляж в 50 м.
 • 1 linia
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu

Ресторан на 200 мест, болгарская и европейская кухни. Лобби-бар, бар у бассейна.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • winda
 • pranie
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Отделение для детей в бассейне для взрослых.
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
Rozrywka i sport
 • siłownia  FREE 
 • sporty wodne
 • nurkowanie
 • surfing
 • windsurfing
Opis pokoi

Всего 314 номеров в двух корпусах: 8-этажном и 10-этажном. 200 номеров имеют вид на море.

W pokojach

балкон, кондиционер, душ, туалет, полотенца, фен, телефон, холодильник, сейф в номере: платно, ТВ.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • $
 • bezpieczny (nie we wszystkich pokojach)
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • balkon/taras
 • telefon (nie we wszystkich pokojach)
Adres 8240 Sunny Beach, Bulgaria
Telefony: +35955422245
Stronie internetowej: Fenix Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами серфинга, виндсерфинга. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.