Urodziny w Dubaju.

23 Luty 2019 Czas podróży: z 08 Luty 2019 na 13 Luty 2019
Reputacja: +27.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Historia jest po prostu po to, aby ci, któ rzy wybierają się w podró ż , mieli aktualne informacje. A potem, po przeczytaniu recenzji, któ re prawdopodobnie są nieaktualne, nie wyobraż ał em sobie jasno cen w tym mieś cie. Zebraliś my się wię c, aby uczcić mojego przyjaciela w Dubaju, czyli po prostu polecieć tam na tydzień i popatrzeć na miasto. Lecieliś my z Kijowa i pierwszego bummera - nasi koledzy z podró ż y wzię li bilet przez TUI i tam okazał o się , ż e jest 120 y droż ej niż u nas, plus najbardziej niewygodne loty na lot (przylatujesz tam wcześ nie rano ( trzeba zapł acić za noc) i wylecieć w nocy (a w cią gu dnia jesteś eksmitowany i siedzisz jak gł upek w holu czekają c na autobus). Jeś li to moż liwe, spó jrz i wybierz, jak lecisz, bo dzień i pó ł bez snu jest bardzo mę czą ce. Przybył wcześ nie rano, samochó d touroperatora zabrał się do hotelu (moż na jechać samemu, w cią gu dnia metro jeź dzi z lotniska, w nocy jest duż o taksó wek. A propos. taksó wki, lepiej wzią ć Ubera lub Carima, ponieważ te, któ re są miejskie z licznikami, są o rzą d wielkoś ci droż sze). Z telefonami komó rkowymi i i-netem nie ką pali się , 40 UAH. dziennie, a Kyivstar daje wszystko. Metro - od razu nie bierz kart, jeden przejazd kosztuje od 3 do 7.5 dirhamó w (są trzy strefy cenowe), a jeś li masz na koncie mniej niż.7, 5 dirhamó w, nie wpuszczą Cię do metra, wię c planuj z wyprzedzeniem . Autobus na tych samych kartach 3 dirhamy. Kartę należ y oznaczyć zaró wno przy wjeź dzie jak i przy wyjś ciu, jeś li karta nie zadział ał a, a wszedł eś (tak się stał o) od razu przejdź do info i rozwią ż problem, bo wtedy nie wyjdziesz z metra i zapł acisz jak opł ata za bilet bez karty, to jest 8 dirhamó w . Lepiej wybrać się do Burdż Chalifa na spotkanie o ś wicie, po pierwsze jest mał o ludzi, a po drugie miasto zwiedzicie nocą i w sł oń cu (bilety weź cie wcześ niej). Zrobiliś my wycieczkę do Abu Zabi do meczetu, zabrano nas cał y dzień i dobrze nakarmiliś my za 55 jenó w na osobę . Meczet jest bardzo pię kny i bogaty (pamię taj, ż e mę ż czyź ni nie mają wstę pu do meczetu w szortach i dziurawych dż insach, kobiety otrzymują welon, lepiej nosić wł asną chustę ). Jest też fajny park Ferrari, ale wejś cie i rozrywka zajmuje cał y dzień i 80-150 ye. Bardzo pię kna okolica "Dubai Marina", jest plaż a i jest gdzie się przespacerować i moż na pojechać transportem wodnym do innej czę ś ci miasta lub udać się do "palmy" i z powrotem. Jechaliś my kolejką jednoszynową do Atlantis Palm za 25 dirhamó w od osoby, tylko tam, jeś li nie chodzisz do aquaparku lub akwarium, to nie ma tam nic do roboty. „Cudowny Ogró d” bukiet kwiató w za 50 dirhamó w na osobę , naprawdę wszystko moż na zobaczyć w 20 minut. „Global Village” to targ tematyczny, podzielony niejako na kraje posiadają ce odpowiednie dekoracje, w zasadzie moż na spokojnie spacerować przez pó ł dnia. Mall of the Emirates to dobre centrum handlowe z cenami na każ dą kieszeń (moż esz znaleź ć nawet koszulki za 10 dirhamó w), tam moż esz zobaczyć pingwiny przez szybę w Sky Dubai. Wejś cie „Dubai frame” (150-metrowa rama) 50 dirhamó w, obok dobrego parku. Prawie nie odwiedziliś my rynku zł ota i rynku przypraw, wystarczył o 10 minut irytują cych sprzedawcó w chwytają cych za rę kę , abyś my stracili cierpliwoś ć i odeszli. Ale jeś li ci się to podoba, moż esz kupić kopie drogich zegarkó w lub fał szywą markową torbę , no có ż , ogó lnie wszystko. Bardzo ciekawy targ rybny „targ na nabrzeż u” to nowoczesny budynek z obszarami na targ owocó w, przypraw, mię sa i ryb. Jest też wydzielona strefa, w któ rej oczyszczą dla Ciebie ryby i krewetki (jest elektroniczna kolejka), a w pobliż u w kawiarni bę dą gotować dla Ciebie ryby i krewetki. Krewetki kosztują od 25 do 80 dirhamó w/kg, ryby od 30 i wię cej, sprzą tanie kg 6 dirhamó w, gotowanie 17 dirhamó w/kg, ale powiem szczerze gotują dla amatora (duż o ró ż nych przypraw, ale chcesz smaku ryba). Na targu owocowym spró bowaliś my mł odych kokosó w i soku z trzciny cukrowej. Zaletą tego rynku jest nowoczesnoś ć i czystoś ć , jeź dzi tam też taksó wka wodna, ale my z niej nie korzystaliś my. Kiedy czytał em recenzje o fontannach, nie rozumiał em, co jest tam tak interesują ce, ale to urzekają cy widok, a pokaz laserowy jest ogó lnie pię kny, wię c koniecznie sprawdź to.

Przetłumaczone automatycznie z rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Podobne historie
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara