Marhaba na lotnisku

09 Grudzień 2019 Czas podróży: z 05 Grudzień 2019 na 08 Grudzień 2019
Reputacja: +42.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Co to jest Marhaba?

Od ponad 20 lat Marhaba jest uż ywana przez pasaż eró w lotniczych na cał ym ś wiecie. Ta usł uga pojawił a się po raz pierwszy na Mię dzynarodowym Lotnisku w Dubaju w 1991 roku jako usł uga mają ca na celu jak najwygodniejszą optymalizację przylotó w, odlotó w lub transferó w mię dzy terminalami. Marhaba jest czę ś cią Dnata, któ ra z kolei jest wł asnoś cią Emirates Group. Co roku z usł ug firmy korzysta ponad milion pasaż eró w podró ż ują cych zaró wno w celach wypoczynkowych, jak i biznesowych. Liczba pracownikó w marhaba przekracza 600 osó b, ponad 40 narodowoś ci, co zapewnia indywidualne podejś cie do każ dego podró ż nika, a cią gł e szkolenia personelu w ró ż nych obszarach branż y lotniczej gwarantują wysoki profesjonalizm.

Polecam wszystkim zamó wienie tej usł ugi: za niewielką kwotę (od 40 USD za osobę ) najwygodniej zał atwisz wszystkie formalnoś ci na lotnisku

Przetłumaczone automatycznie z rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara