Jak zorganizować wycieczkę do ZEA na Expo 2020 przez Abu Zabi?

26 Styczeń 2022 Czas podróży: z 18 Styczeń 2022 na 25 Styczeń 2022
Reputacja: +6554
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Opiszę tutaj wszystkie niuanse podczas wyjazdu na Expo 2020, dotyczą ce przelotu przez Abu Dhabi.

Czy wymagania dotyczą ce zaszczepionych osó b są istotne: Tak.

Czas podró ż y: 1 tydzień (18.01-25.01).

Linia lotnicza: Wizz

Miasto docelowe: Abu Zabi

Co, jeś li czas trwania jest kró tszy niż tydzień : Nie wiem.

Co jeś li przylot i odlot nie odbywa się przez Abu Zabi: Nie wiem.

Testy PCR:

 • Pierwszy to 48 godzin przed odlotem.
 • Drugi jest bezpł atny od razu po przybyciu, wynik pojawia się za 3 godziny
 • Trzeci - szó stego dnia na wł asny koszt - moż na przekazać w pobliż u Expo za 150 dirhamó w, wynik dochodzi do 8 godzin, my otrzymaliś my go w 4 godziny.

 • Waż ne: podczas testu PCR w 6 dniu konieczne jest wyjaś nienie, ż e wykonujesz test PCR specjalnie na lot powrotny. Ten PCR ró ż ni się od darmowych, któ re w niektó rych przypadkach moż na wykonać na Expo 2020 %27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96+%D0%90% D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1.8C%D0%BA%D1%96+%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D1 % 82% D0% B8 / @ 24.9638485, 55.1439477, 20.04z / data = 4m1.1M7 3M6 1s0x3e5f43496ad9c645: ! ! ! 0xbde66e508429516.2z0JTRg9Cx0LDRlyAtINCe0LEn0ZTQtNC90LDQvdGWINCQ0YDQsNCx0YHRjNC60ZYg0JXQvNGW0YDQsNGC0Lg 3B1 8m2 3d25.2048493 4d55.2707828 3m4 1s0x3e5f72d195d329b3: !!!!!!!! ! ! 0x63e0ab2343f483a7 8m2 3d24.9638885 4d55.1439965 "target =" _ puste "> tutaj (24/7). Przynajmniej tak nam to wyjaś niono.

  Przed wyjazdem z Ukrainy należ y wypeł nić formularz na stronę internetową i natychmiast otrzymasz kod QR pocztą . Kody na pewno trafiają na gmail, a nie na ukr. net. Jeś li witryna wyś wietla bł ą d „Nie znaleziono danych”, spró buj ponownie za dzień . Oznacza to, ż e lepiej wypeł nić formularz za tydzień . Jeś li witryna podał a kolejny bł ą d, ale kod QR został wysł any na pocztę , to wystarczy.

  Zielona przeł ę cz umoż liwia przekroczenie granicy mię dzy Dubajem a Abu Zabi.

  Aplikacja Green Pass nazywa się Alhosn. Zaleca się zainstalowanie go przed podró ż ą .

  Po przybyciu do Abu Zabi

  Na lotnisku zdaj egzamin prawie bez kolejki i przejdź przez kontrolę , na kontroli otrzymasz identyfikatory do Alhosna. Podczas testu musisz podać swó j numer telefonu w ję zyku angielskim. Radzę wcześ niej napisać na kartce, bę dzie ł atwiej.

  Jak tylko otrzymasz SMS z wynikiem testu, moż esz zalogować się do Alhosn i bę dziesz mieć zieloną przepustkę . Nie moż esz zalogować się do Alhosn, dopó ki nie otrzymasz SMS-a z wynikiem testu.

  W aplikacji zobaczysz, ż e Twoja zielona przepustka jest zielona do daty nastę pnego testu PCR, szó stego dnia po przybyciu wł ą cznie. We wniosku zostanie wskazana data kolejnej dostawy.

 • Bez zielonej zielonej przepustki nie moż na wsią ś ć do ś rodka transportu jadą cego z Dubaju do Abu Zabi. Nawet jeś li jakimś cudem usią dziesz, nie bę dziesz w stanie przejś ć kontroli policyjnej na granicy emirató w.
 • Bez negatywnego odwrotnego PCR nie moż esz wejś ć na pokł ad samolotu WIZZ.
 • W rezultacie, co zabrać ze sobą na lotnisko wylotu na Ukrainie:

 • Zarejestrowane bilety WIZZ, z któ rymi i tak udajesz się do stanowiska odprawy.
 • Kod QR otrzymany pocztą . Wystarczy tylko wejś ć na pokł ad samolotu. Wydrukowaliś my go, ale wyglą da na to, ż e moż na go wyś wietlić w telefonie.
 • Ubezpieczenie dotyczą ce COVID. Nie został a sprawdzona, ale bez niej mogą nie zostać dopuszczone do lotu.

 • Drukowany negatywny test PCR w ję zyku angielskim z kodem QR i pieczę cią , wykonany 48 godzin przed odlotem.
 • Co spakować na wyjazd z Abu Zabi:

 • Elektronicznie zarejestrowane bilety WIZZ
 • Aplikacja Alhosn, w któ rej zielony odwró cony PCR bę dzie ś wiecił z odpowiednim terminem.
 • Wyniki PCR pojawiają się automatycznie w aplikacji Alhosn.
 • Waż ne punkty dotyczą ce Expo 2020:

 • Wszystkie te trudnoś ci są tego warte, uwierz mi.
 • Wszystkie autobusy do iz Expo są bezpł atne dla osó b z biletami Expo 2020
 • Ró wnież bezpł atny autobus z Abu Zabi (z dworca autobusowego i bezpoś rednio z lotniska) na Expo 2020 iz powrotem (w drodze 01:50)
 • Jeś li rozkł ad bezpł atnego autobusu z Dubaju do Abu Zabi Ci nie odpowiada: autobus miejski kosztuje 25 dirhamó w, musisz zapł acić kartą podró ż ną .
 • W pią tki metro zaczyna kursować już w inne dni (np. od 5 rano). We wszystkie dni metro przestaje kursować nie wcześ niej niż o pó ł nocy, a w niektó re dni nawet pó ź niej.
 • Stacja metra Expo 2020 znajduje się tuż obok wejś cia na wystawę .
 • Wybierz zakwaterowanie tak, aby w pobliż u Expo znajdował a się stacja metra, a podró ż pocią giem nie był a dł uż sza niż.30 minut, lub jeden z bezpł atnych autobusó w zatrzymują cych się w pobliż u Twojego hotelu.
 • Darmowe autobusy kursują co 5 minut wzdł uż dzielnicy wokó ł Expo, jeś li nagle zmę czysz się chodzeniem od strefy do strefy. Ale kiedy idziesz, bardziej prawdopodobne jest, ż e zobaczysz coś , czego nie ma na listach.
 • Ile dni potrzeba na Expo 2020? Osobiś cie byliś my 6 dni wstecz. Ale czytam w Internecie, ż e komuś wystarczy dzień .
 • Musisz zainstalować ofertę Expo 2020, któ ra poprowadzi Cię po mapie i pomoż e zaplanować wizytę w pawilonach.

 • Jak najlepiej wykorzystać Expo 2020? Aplikacja posiada opcję Smart Queue, pozwala na zarezerwowanie wizyty w pawilonie na konkretną godzinę . Moż esz zachować do 10 aktywnych rezerwacji. Ta opcja znacznie uproś ci wizytę na wystawie i uchroni Cię przed kolejkami. Aplikacja dział a poprawnie tylko wtedy, gdy w telefonie jest ustawiona prawidł owa strefa czasowa, w moim przypadku konieczne był o aktywowanie w telefonie pola wyboru „Automatyczne wykrywanie czasu”.
 • Istnieją pawilony, któ re nie są poł ą czone z inteligentną kolejką . Konkretnie Niemcy i zawsze jest kolejka. Aby unikną ć problemó w, przyjdź o 10 rano w dzień powszedni, kolejka zajmie do 15 minut.
 • Japan Pavilion moż na rezerwować tylko codziennie od 9 rano.
 • Pokaż . W wielu pawilonach odbywają się pokazy, któ rych nie ma w aplikacji Expo 2020. Harmonogram należ y znaleź ć w samych pawilonach. Najlepsze wedł ug nas pokazy pokazywał a Tajlandia, każ dy dzień jest inny.
 • Programy podzielone na unikalne i stał e na liś cie samej aplikacji, zaplanuj tak, aby nie przegapić tych unikalnych.
 • Nie ma potrzeby rezerwowania pokazu ani wodospadu, bę dzie wystarczają co duż o miejsc dla wszystkich.
 • Wodospad i Pawilon Koreań ski najlepiej zwiedzać wieczorem, bardzo pię kne podś wietlenie.
 • Sklepy z pamią tkami na Expo sprzedają specjalne paszporty za 20 dirhamó w, w któ rych moż na zbierać pieczą tki wizyt w każ dym pawilonie.
 • Internet i woda podczas Expo 2020 są bezpł atne.
 • Jedzenie. Ceny są bardzo ró ż ne. Jedliś my w malezyjskiej restauracji za 25 dirhamó w za danie lub w Dominos 45 dirham pizza i 10 dirham ziemniakó w. Kawa i ciastka za 10 dirhamó w w restauracji niedaleko Australii.
 • Safari na pustynię ze sportami ekstremalnymi na wydmach.

  Kupiliś my na tej stronie za 150 AED za osobę . Bez przedpł aty. Pł atnoś ć na miejscu - gotó wką . Jedzenie był o dobre i obfite, napoje bezalkoholowe są ró wnież wliczone w cenę .

  Rozkł ady niektó rych autobusó w

  Z Expo na lotnisko w Abu Zabi (mniej niż.2 godziny jazdy)


  Z dworca autobusowego w Abu Zabi do Expo(mniej niż.2 godziny jazdy)


  Z Expo w ró ż ne kierunki

  Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
  Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
  Podobne historie
  Uwagi (14) zostaw komentarz
  Pokaż inne komentarze …
  awatara