Brudna, obrzydliwa obsługa i meble.

Pisemny: 12 październik 2017
Czas podróży: 23 — 24 wrzesień 2017
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje
Nie ma mowy o goś cinnoś ci wł aś cicieli, o któ rej tak czę sto się pisze, nie raczyli nawet spotkać swoich wczasowiczó w w pobliż u domu i zabrać ich do pokoju! W pokoju nie ma suszarki do wł osó w, ż elazka i moskitier, Wi-Fi nie ł apie się w pokoju! Ż yją tam obrzydliwe gospodynie, paję czyny i pają ki, tanie ż ł obienie mebli (sofa przeznaczona dla krasnoludkó w, obiecane podwó jne ł ó ż ko okazał o się zwykł ą twardą kanapą ). W ł azience niekoń czą cy się wyciek ze zbiornika i odpł ywó w. . . Nigdy nie widział em gorszych a to LUX! We wspó lnej kuchni zatkane są palniki gazowe (dopł yw gazu bardzo sł aby), ciepł a woda z kranu praktycznie w ogó le nie pł ynie, znowu z powodu braku rą k wł aś ciciela z wł aś ciwego miejsca. Wniosek: jeś li nie chcesz zepsuć wakacji, unikaj hotelu "U Nelly's".
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał