U Iaroslava 2*– Opinie

10
Ocena 9.510
na podstawie
10 opinii
№6 w ocenie hotelu Jaremcze
9.7 Numer
9.6 Usługa
9.7 Czystość
9.7 Odżywianie
9.8 Infrastruktura
Rok budowy - 2000-2005. Dwie kondygnacje, 14 pokoi dla 28 osób.Więcej →
аватар vbugera
 •  podróżował 9 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Już nie pierwszy raz wypoczywam z rodziną w tym pensjonacie i za każ dym razem dostarczam wielu pozytywnych emocji. Ostatnim razem, w sierpniu 2023, jak zawsze był em zadowolony z obfitoś ci zieleni na podwó rku, czystoś ci i goś cinnoś ci wł aś cicieli. … Już ▾ Już nie pierwszy raz wypoczywam z rodziną w tym pensjonacie i za każ dym razem dostarczam wielu pozytywnych emocji. Ostatnim razem, w sierpniu 2023, jak zawsze był em zadowolony z obfitoś ci zieleni na podwó rku, czystoś ci i goś cinnoś ci wł aś cicieli. Tutaj wydawał o się , ż e czas się zatrzymał , nie sł ychać był o syren, nie był o napię cia ani w powietrzu, ani wś ró d ludzi. Zamó wienia z kuchni co najmniej nieznacznie wzrosł y, ale został y zrekompensowane wyją tkowym wyrafinowaniem (polecam każ demu dania w garnkach - ziemniaki z mię sem, ryby w zieleninie i placki ziemniaczane z grzybami) na pewno je zapamię tasz. Có ż , obecnoś ć basenu, choć niewielkiego, jest cał kiem odpowiednia do relaksu wodnego dla dorosł ych i zabawy dla dzieci. Specjalne podzię kowania dla wł aś cicieli Natalii i Jarosł awa za prawdziwą ł aź nię z pysznymi herbatkami zioł owymi i darmowymi grillami z drewnem na podwó rku (polecam).
W pobliż u znajduje się dworzec kolejowy, wię c zaoszczę dź na taksó wce, a znajdują cy się naprzeciwko dworzec autobusowy uł atwi dotarcie do każ dego miasta w regionie, w tym do Iwano-Frankiwska, jeś li chcesz wybrać się tam na wycieczkę . Nawiasem mó wią c, w Jaremczach nie ma z tym ż adnych problemó w, tuż przy wyjś ciu ze stacji otrzymasz wiele broszur z wszelkiego rodzaju zabytkami i trasami. Ceny są prawie takie same dla wszystkich, ale od razu ostrzegam, jeś li wybierzesz wycieczkę do Howerli, a nastę pnie najpierw pó jdziesz na niż szą wysokoś ć , na przykł ad gó rę Makovitsa lub szlak Dovbush, są bardzo blisko, moż esz wspinaj się . (koniecznie zał ó ż cie solidne buty, wypoż yczcie parę kijkó w narciarskich, suche racje ż ywnoś ciowe i litr wody dla każ dego od wł aś cicieli, zabierzcie też lekką kurtkę , na szczytach moż e być bardzo chł odno. )
W Jaremczach czasami pada kró tko, nie był oby zbyteczne kupowanie celofanowych pł aszczy przeciwdeszczowych z wyprzedzeniem, jest ich duż o na rynkach, nawiasem mó wią c, kiedy pada deszcz, nie ma wycieczek do Howerli i trzeba dł ugo czekać tam koszulki z rę kawami, ponieważ jasne sł oń ce czę sto przeplata się z przenikliwym wiatrem. Polecam każ demu wybrać się na pieszą wycieczkę do wodospadu Proboy, gdzie znajduje się najwię kszy w mieś cie targ z pamią tkami, gdzie moż na wybrać swoją ulubioną rzecz na każ dy gust i zrobić zdję cie na tle pł yną cej wody. Koniecznie odwiedź cie też kurort Bukovel, moż na też dojechać minibusem, bę dzie taniej, przejazd kolejką w tym roku kosztuje 250 UAH. od osoby. Ró wnież po drodze podobał a mi się lokalizacja „Dom do gó ry nogami” dla dorosł ych i niedaleko park z dinozaurami dla dzieci we wsi Poł onica, koszt to 250 - 350 UAH. za osobę , w zależ noś ci od wycieczki, któ rą wybierasz lub od siebie.
W Jaremczach istnieje ró wnież moż liwoś ć przejaż dż ki quadem za 1400 UAH.
dla dwojga lub na koniu 700 UAH. za osobę , do lokalnego ekoparku ze zwierzę tami, ogrodu miniaturowych budynkó w czy do wodospadu Ł ez Dziewicy. Moż na tam też dojś ć pieszo, ale zawsze należ y zabrać ze sobą pł aszcz przeciwdeszczowy, suche racje ż ywnoś ciowe, wodę i pienią dze, gdyż wejś cie jest pł atne, ś rednio kosztuje to 80 UAH. od osoby.
Mam nadzieję , ż e widok na gó rskie szczyty, czystoś ć powietrza, pię kno pł yną cej wody w potokach i rzece Prut, a takż e niezró wnane pamią tki zapewnią Pań stwu niezapomniane wraż enia i prawdziwe wakacje...
Witalij Wostoczny
вид с горы Маковица на Яремче балкон возле номера номер с большой кроватью номер с диваном кухня и ванная вид во двор мангалы во дворе открытая беседка во дворе
аватар kozub-nastia
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 8.0
Podobał o mi się wszystko! Dobra lokalizacja (w odległ oś ci spaceru od sklepó w, kawiarni, rzeki Prut. . . ). Teren hotelu jest po prostu przepię kny, czysty i zadbany, jest miejsce do wypoczynku zaró wno dla dorosł ych jak i dla dzieci! Byliś my z 5-letnią có rką , wię c plac zabaw i ś cianka sportowa bardzo nas ucieszył y))) Jest duż o altanek, ł awek, huś tawek na któ rych moż na posiedzieć na ś wież ym powietrzu, morze ​ kwiaty i zieleń. … Już ▾ Podobał o mi się wszystko! Dobra lokalizacja (w odległ oś ci spaceru od sklepó w, kawiarni, rzeki Prut. . . ). Teren hotelu jest po prostu przepię kny, czysty i zadbany, jest miejsce do wypoczynku zaró wno dla dorosł ych jak i dla dzieci! Byliś my z 5-letnią có rką , wię c plac zabaw i ś cianka sportowa bardzo nas ucieszył y))) Jest duż o altanek, ł awek, huś tawek na któ rych moż na posiedzieć na ś wież ym powietrzu, morze ​ kwiaty i zieleń...i co nie mniej waż ne nikt z wczasowiczó w nie przeszkadza sobie nawzajem, każ dy ma miejsce, w któ rym moż na spokojnie posiedzieć...Wzię liś my pokó j z kuchnią...Pokó j jest cudowna))) Taka idealna czystoś ć czasami nie istnieje w domu))) Jako gospodyni był am bardzo zadowolona z kuchni , z naczyń i przyboró w kuchennych był o wszystko, co był o potrzebne do gotowania i jedzenia, po przyjeź dzie w kuchni był a nowa myjka do mycia naczyń i nowa serwetka kuchenna do czyszczenia, niby drobiazg, ale był o fajnie))) Okap, szafki wszystko był o czyste, nigdzie nie ma ś ladu po był ych goś ciach , naczynia skrzypiał y z czystoś ci! Sam pokó j przytulny, wszystko schludne i przemyś lane. . . Co prawda był o trochę chł odno, zabrakł o choć by mał ego grzejnika, w maju na dworze bywa cieplej niż w pokoju) )) Ł azienka jest czysta, rę czniki był y ś wież e, woda był a stale i był a ciepł a, nie był o z tym problemó w...Widać , ż e czystoś ć "Jarosł awa" jest monitorowana...Dziewczyny sprzą tał y terytorium rano podlał am kwiaty, zastanawiał am się , czy trzeba wymienić rę czniki, wywieź ć ś mieci, jednym sł owem SPRYTNIE!! !
Zamó wiliś my kilka razy jedzenie w kuchni. . . Wszystko był o obł ę dnie pyszne i domowe, banosz, placki ziemniaczane, barszcz, pierogi....po prostu pyszne)))
Polecam wszystkim hotel "U Jarosł awa"! To miejsce, do któ rego chce się wracać !
аватар ElenaChernigov
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 8.0
Pokoje są dobre, jest telewizor, ł azienka. Widok z hotelu. . . super. . . widok na gó ry. . . … Już ▾ Pokoje są dobre, jest telewizor, ł azienka. Widok z hotelu. . . super. . . widok na gó ry. . .
аватар paveldon90
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 5.0
Bardzo pię kna okolica. Ale jest wiele drugorzę dnych problemó w. Wynają ł em Lux. Przy bardzo dobrej kanalizacji czę sto nie da się umyć wieczorem, ponieważ nie ma ciepł ej wody. To po prostu skoń czył o się bolerem i to wszystko. Z 5 dni, okoł o 2 dni nie da się umyć , a nastę pnego dnia, kiedy moż na, tylko woda bę dzie ciepł a. … Już ▾ Bardzo pię kna okolica. Ale jest wiele drugorzę dnych problemó w. Wynają ł em Lux. Przy bardzo dobrej kanalizacji czę sto nie da się umyć wieczorem, ponieważ nie ma ciepł ej wody. To po prostu skoń czył o się bolerem i to wszystko. Z 5 dni, okoł o 2 dni nie da się umyć , a nastę pnego dnia, kiedy moż na, tylko woda bę dzie ciepł a. Dlatego trzeba umyć się przed 20:00, wtedy jest szansa, aby zdą ż yć .
Wifi nie jest. Nie, teoretycznie jest, ale moż na go zł apać tylko na ulicy, nie ma go w domach, nawet go nie widzi. Gospodyni zaproponował a, ż e ​ ​ pobiegnie po terytorium i poszuka, gdzie ł apie O_o. Tych. wieczorem, jak już jestem w ł ó ż ku i chcę sprawdzić pocztę , w kró tkich spodenkach muszę biegać po terenie i szukać gdzie ł apie?
Przez 7 dni nie był o ani jednego sprzą tania, ś mieci w domu nigdy nie był y wymieniane, nawet nie był y oferowane. Nic się nie zmienił o. Był o zimno, baterie nie dział ał y. Rę czniki na suszarce w ł azience nie są wysuszone, bo tam też nie dział a bateria - latem nie wolno. . .
Ogó lnie zbyt wiele niedocią gnię ć .
аватар baracooda
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 8.0
Odpoczywał w weekend Jarosł awa. Jeś li jedziemy do Bukowela, nocujemy tylko z Jarosł awem. Pokó j z kuchnią + naczynia, toaleta, prysznic, dwie sofy, stó ł . Jednym sł owem wszystko jest. W pokojach jest bardzo ciepł o, wiele osó b wypoczywa z dzieć mi. … Już ▾ Odpoczywał w weekend Jarosł awa. Jeś li jedziemy do Bukowela, nocujemy tylko z Jarosł awem. Pokó j z kuchnią + naczynia, toaleta, prysznic, dwie sofy, stó ł . Jednym sł owem wszystko jest. W pokojach jest bardzo ciepł o, wiele osó b wypoczywa z dzieć mi. Istnieje ró wnież moż liwoś ć zamó wienia wyż ywienia, wypoż yczenia sprzę tu, sauny opalanej drewnem, miejsca na samochó d. Nawiasem mó wią c, osiedle znajduje się.100 metró w od dworca autobusowego. Do dyspozycji 5-6 grilli, bezpł atne drewno opał owe, stó ł do tenisa, stó ł bilardowy, plac zabaw. Bardzo mili wł aś ciciele i obsł uga. Polecam. NIE Ż AL.
аватар mira83
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 8.0
Trafił am do tej posiadł oś ci zupeł nie przypadkiem, ale moje wraż enia był y niezwykle pozytywne! Terytorium jest duż e, cał e obsadzone kwiatami i drzewami. Bę dą c tam, poczucie, ż e jesteś w swoim wiejskim domu! Zagroda zlokalizowana w pobliż u rynku, dworca autobusowego i centrum miasta. … Już ▾ Trafił am do tej posiadł oś ci zupeł nie przypadkiem, ale moje wraż enia był y niezwykle pozytywne!
Terytorium jest duż e, cał e obsadzone kwiatami i drzewami. Bę dą c tam, poczucie, ż e jesteś w swoim wiejskim domu!
Zagroda zlokalizowana w pobliż u rynku, dworca autobusowego i centrum miasta. Ale bardzo waż ne jest, aby nie był o blisko samej drogi! Lubisz szum rzeki, a nie szum silnikó w samochodowych!
Pragnę ró wnież zaznaczyć , ż e pokoje wyposaż one są w lodó wkę , komplet sztuć có w i naczyń (nawet deskę i nó ż ), wię c nikt nie ma obowią zku zamawiania jedzenia na osiedlu.
Jedyne "-", któ re trochę psuł o wraż enie, ostatni dzień eksmisji. Jeś li Twó j pocią g lub samolot odjeż dż a wieczorem lub po obiedzie, lepiej zapł acić za pó ł dnia, bo. jeś li klienci pojawią się pod Twoim numerem, zostaniesz poproszony o zwolnienie go, mimo ż e ostrzegał eś , ż e wyjdą po obiedzie lub wieczorem!
Отдых Отдых Отдых Отдых Отдых
аватар den28
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 8.0
Po prostu wspaniał y i przytulny pokó j z kominkiem dla dwojga. Wszystko jest po prostu ś wietne. Rzeczywiś cie zaró wno sauna jak i jedzenie w pokoju! I są blisko prawie wszystkich najpotrzebniejszych miejsc. To jest dworzec autobusowy, bazar, restauracja i dyskoteka (choć dyskoteka to kwestia gustu))). … Już ▾ Po prostu wspaniał y i przytulny pokó j z kominkiem dla dwojga. Wszystko jest po prostu ś wietne. Rzeczywiś cie zaró wno sauna jak i jedzenie w pokoju! I są blisko prawie wszystkich najpotrzebniejszych miejsc. To jest dworzec autobusowy, bazar, restauracja i dyskoteka (choć dyskoteka to kwestia gustu)))
аватар vera3205
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 8.0
Odpoczywaliś my w tym pię knym pensjonacie pierwszy raz i teraz na pewno nie ostatni. Wspaniali gospodarze. Przytulne pokoje w stylu karpackim. Bardzo smaczne dania. Moż esz nawet zamó wić do swojego pokoju. Radzę spró bować banosh oraz dań z grzybami i mię sem. … Już ▾ Odpoczywaliś my w tym pię knym pensjonacie pierwszy raz i teraz na pewno nie ostatni. Wspaniali gospodarze. Przytulne pokoje w stylu karpackim. Bardzo smaczne dania. Moż esz nawet zamó wić do swojego pokoju. Radzę spró bować banosh oraz dań z grzybami i mię sem. A terytorium to tylko miniaturowy ogró d botaniczny. Wspaniale odpoczywaliś my na ciele i duszy. Mieliś my ze sobą nawet naszego pieska. Lubił a też wakacje. Jeszcze raz bardzo dzię kuję gospodarzom. Nasza rodzina gorą co poleca odwiedzenie tego cudownego miejsca! ! !
аватар zacharyu
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 9.0
Cudowny hostel, bardzo ciepł e powitanie, czuł em się jak w domu. Pokoje są wygodne i gustownie urzą dzone. Pyszną domową kuchnię i jedzenie moż na wnieś ć do pokoju. A takż e prawdziwa sauna /opalana drewnem/. Koniecznie jedź! ! ! … Już ▾ Cudowny hostel, bardzo ciepł e powitanie, czuł em się jak w domu.
Pokoje są wygodne i gustownie urzą dzone. Pyszną domową kuchnię i jedzenie moż na wnieś ć do pokoju.
A takż e prawdziwa sauna /opalana drewnem/. Koniecznie jedź! ! !
Новый год в Карпатах
аватар Juliannna
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 8.0
Bardzo pię kna i spokojna. Pyszne jedzenie, a sauna po prostu urocza. … Już ▾ Bardzo pię kna i spokojna. Pyszne jedzenie, a sauna po prostu urocza.
водопад река река река река


awatara Vasiliy1960
Czy są jakieś zniżki na ten okres?
14 lat wstecz  •  1 abonent brak odpowiedzi
awatara maluj13666
chcemy przyjechać do ciebie
14 lat wstecz  •  4 abonent 2 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI

Год постройки – 2000-2005. Два этажа, 14 номеров на 28 мест.

Lokalizacja 300 м до автовокзала, 5 км до Яремче, 33 км до горнолыжного курорта «Буковель», 25 км до пгт Ворохта, 30 км до с. Яблуница.
Plaża
 • plaża miejska
W hotelu

Сауна на дровах с бассейном, шашлычный двор с мангалами и навесом, зоны для отдыха (дворик с декоративными открытыми бассейнами, водопад, фонтан), аллея с декоративным бассейном и фонтаном, 2 беседки, автостоянка, зал для обедов (15 мест), пункт проката горнолыжного снаряжения, спортивная площадка, детская площадка, бытовая комната (утюг, гладильная доска), настольный теннис, колодец с родниковой водой, зона отдыха на берегу реки Прут.

 • restauracja
 • parking  FREE 
 • darmowe wi-fi
 • pokoje dla niepalących
 • przechowalnia nart
Dla dzieci
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • łóżko składane
Rozrywka i sport
 • bilard
 • tenis stołowy
 • boisko do koszykówki
 • Wędkarstwo
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

Категории номеров: 1 апартаменты, 4 люкса, 4 полулюкса, 4 семейных, 1 коттедж.

Adres Ивано-Франковская область, г.Яремче
ул. Свободы, 233
Telefony: +38 (097) 287253
+38 (066) 5813393
Stronie internetowej: U Iaroslava
FAQ
Какой пляж у отеля?
Рядом с отелем находится городской
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис, баскетбол. Море и волны заиграют новыми красками если воспользоваться услугами рыбной ловли. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).