Ładny hotel, ale głośni sąsiedzi przy basenie

Pisemny: 5 wrzesień 2023
Czas podróży: 5 — 19 sierpień 2023
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; W przypadku podróży służbowych; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Już nie pierwszy raz wypoczywam z rodziną w tym pensjonacie i za każ dym razem dostarczam wielu pozytywnych emocji. Ostatnim razem, w sierpniu 2023, jak zawsze był em zadowolony z obfitoś ci zieleni na podwó rku, czystoś ci i goś cinnoś ci wł aś cicieli. Tutaj wydawał o się , ż e czas się zatrzymał , nie sł ychać był o syren, nie był o napię cia ani w powietrzu, ani wś ró d ludzi. Zamó wienia z kuchni co najmniej nieznacznie wzrosł y, ale został y zrekompensowane wyją tkowym wyrafinowaniem (polecam każ demu dania w garnkach - ziemniaki z mię sem, ryby w zieleninie i placki ziemniaczane z grzybami) na pewno je zapamię tasz. Có ż , obecnoś ć basenu, choć niewielkiego, jest cał kiem odpowiednia do relaksu wodnego dla dorosł ych i zabawy dla dzieci. Specjalne podzię kowania dla wł aś cicieli Natalii i Jarosł awa za prawdziwą ł aź nię z pysznymi herbatkami zioł owymi i darmowymi grillami z drewnem na podwó rku (polecam).
W pobliż u znajduje się dworzec kolejowy, wię c zaoszczę dź na taksó wce, a znajdują cy się naprzeciwko dworzec autobusowy uł atwi dotarcie do każ dego miasta w regionie, w tym do Iwano-Frankiwska, jeś li chcesz wybrać się tam na wycieczkę . Nawiasem mó wią c, w Jaremczach nie ma z tym ż adnych problemó w, tuż przy wyjś ciu ze stacji otrzymasz wiele broszur z wszelkiego rodzaju zabytkami i trasami. Ceny są prawie takie same dla wszystkich, ale od razu ostrzegam, jeś li wybierzesz wycieczkę do Howerli, a nastę pnie najpierw pó jdziesz na niż szą wysokoś ć , na przykł ad gó rę Makovitsa lub szlak Dovbush, są bardzo blisko, moż esz wspinaj się . (koniecznie zał ó ż cie solidne buty, wypoż yczcie parę kijkó w narciarskich, suche racje ż ywnoś ciowe i litr wody dla każ dego od wł aś cicieli, zabierzcie też lekką kurtkę , na szczytach moż e być bardzo chł odno. )
W Jaremczach czasami pada kró tko, nie był oby zbyteczne kupowanie celofanowych pł aszczy przeciwdeszczowych z wyprzedzeniem, jest ich duż o na rynkach, nawiasem mó wią c, kiedy pada deszcz, nie ma wycieczek do Howerli i trzeba dł ugo czekać tam koszulki z rę kawami, ponieważ jasne sł oń ce czę sto przeplata się z przenikliwym wiatrem. Polecam każ demu wybrać się na pieszą wycieczkę do wodospadu Proboy, gdzie znajduje się najwię kszy w mieś cie targ z pamią tkami, gdzie moż na wybrać swoją ulubioną rzecz na każ dy gust i zrobić zdję cie na tle pł yną cej wody. Koniecznie odwiedź cie też kurort Bukovel, moż na też dojechać minibusem, bę dzie taniej, przejazd kolejką w tym roku kosztuje 250 UAH. od osoby. Ró wnież po drodze podobał a mi się lokalizacja „Dom do gó ry nogami” dla dorosł ych i niedaleko park z dinozaurami dla dzieci we wsi Poł onica, koszt to 250 - 350 UAH. za osobę , w zależ noś ci od wycieczki, któ rą wybierasz lub od siebie.

W Jaremczach istnieje ró wnież moż liwoś ć przejaż dż ki quadem za 1400 UAH.
dla dwojga lub na koniu 700 UAH. za osobę , do lokalnego ekoparku ze zwierzę tami, ogrodu miniaturowych budynkó w czy do wodospadu Ł ez Dziewicy. Moż na tam też dojś ć pieszo, ale zawsze należ y zabrać ze sobą pł aszcz przeciwdeszczowy, suche racje ż ywnoś ciowe, wodę i pienią dze, gdyż wejś cie jest pł atne, ś rednio kosztuje to 80 UAH. od osoby.
Mam nadzieję , ż e widok na gó rskie szczyty, czystoś ć powietrza, pię kno pł yną cej wody w potokach i rzece Prut, a takż e niezró wnane pamią tki zapewnią Pań stwu niezapomniane wraż enia i prawdziwe wakacje...
Witalij Wostoczny
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał