Wszystko nie jest złe, ale nie za taką cenę

Pisemny: 3 listopad 2023
Czas podróży: 31 lipiec — 1 sierpień 2023
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje
Ocena hotelu:
7.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 8.0
Usługa: 8.0
Czystość: 8.0
Odżywianie: 5.0
Infrastruktura: 7.0
Znajomoś ć hotelu tak naprawdę zaczyna się od bezpieczeń stwa. Ale grzeczna rozmowa o tym kto, gdzie, dlaczego przyda się każ demu, dla niektó rych to usł uga, a ty masz pewnoś ć , ż e samochó d na parkingu bę dzie nienaruszony i nikt nie bę dzie się wspinał do pokoi na niż szych pię trach. Obsł uga hotelu sama zna specyfikę pokoi, dlatego pani w recepcji uprzejmie pokazał a nam 3 wolne pokoje na nocleg i wybraliś my ten, któ ry bę dzie dla nas najlepszy. W rzeczywistoś ci był o to za 2500 UAH. / dzień junior suite z balkonem o powierzchni 16 metró w kwadratowych, ale od nich od razu odejmij 3 za sam balkon, 3 za ł azienkę i 2 za korytarz, wię c mieszkasz w pokoju o powierzchni 8 metró w kwadratowych, w któ rym faktycznie znajduje się ł ó ż ko i stó ł z krzesł em, wię c nie ma wystarczają co duż o miejsca. Pokoje o takim ukł adzie nie mogą być nazwane junior suites. Choć sam pokó j jest schludny, z ł adnym prowansalskim wystrojem, zaró wno meble, jak i poś ciel są wysokiej jakoś ci i przyjemne dla oka i dotyku. To samo tyczy się ł azienki, pię knych kosmetykó w, stylowego i harmonijnego poł ą czenia cał ego wnę trza.
Mieszkaliś my na drugim pię trze z cudownym widokiem na gó ry, rano wokó ł nas był a cisza i spokó j, autostrada i kolej był y daleko. A jaki widok otwiera się z pią tego pię tra, gdy wjedziesz panoramiczną windą i bę dziesz podziwiać jeszcze wię ksze pię kno okolicy. Ś niadanie, któ re swoją drogą kosztuje 180-250 hrywien, zamó wione osobno, pozostawił o doś ć nieprzyjemne wraż enie. Paskudny chleb z zimnym jajkiem i przezroczystym kawał kiem ryby, któ rego ledwo widać z zewną trz, a serniki wydają się pyszne, ale 10 maleń kich kostek jabł ek i 3 jagody za 200 hrywien to jakoś nie humanitarne. Kawa jest wrę cz zł a. Rano pozostali gł upio gł odni. Przy obecnych cenach restauracji nie był o już ochoty skł adać kolejnych zamó wień . Podsumowują c, biorą c pod uwagę cenę , hotel nadaje się na kró tki pobyt lub na odpoczynek, gdy nie spę dza się w nim duż o czasu.
Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał