Hotel jest świetny, ale są niuanse.

Pisemny: 27 lipiec 2014
Czas podróży: 9 — 16 lipiec 2014
Ocena hotelu:
8.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Odpoczą ł w poł owie lipca 2014 r.
Lokalizacja hotelu jest ś wietna! ! ! ! ! Jeś li pokó j znajduje się od strony windy, swoją drogą , ś wietna, wyją tkowa atrakcja dla dzieci, bo jest cał kowicie przeszklony, to masz szczę ś cie! ! ! Bę dziesz miał balkon z pię knym widokiem na gó ry i czę ś ć Jaremcza! ! ! ! ! O poranku taki widok i ś wież e powietrze każ ą pomyś leć o kupnie mał ego domku w tym ż yznym miejscu. .
Teraz w porzą dku. .

Zameldowanie od 14.00. Pocią g nas przywió zł ; )) bardzo wcześ nie w Iwano-Frankowsku iw hotelu byliś my o 7:30! ! ! ! ! Powitał a nas wspaniał a administratorka (nie pamię tam jej imienia, niestety, ale wiem, ż e ma urodziny 12 lipca) i uprzejmie zaoferował a nam inny numer na chwilę , nasz jest usuwany. Osiedliliś my się , mamy zarezerwowany pokó j na 10:00 bez ż adnych problemó w. .
Pokó j w stylu prowansalskim, zgodny z ceną . . A na ż ywo jest lepsze niż zdję cie na ich stronie internetowej. . Nawiasem mó wią c, meble są wł oskie.
Do hotelu nie ma ż adnych uwag, poza tym, ż e sprzą tają c pokó j, nie dokł adajcie brakują cych szamponó w, jest to niedogodne o poranku. . Wszystko inne, sprzą tanie jest w zasadzie normalne.
Gdzie zjeś ć?
W hotelu znajduje się restauracja "Hunter". Kawa tam jest pyszna, nic wię cej nie zamó wiono, bo Ł owcó w w Kijowie i na szlakach jest doś ć , a ja chciał em narodowego jedzenia. Poza tym w tej restauracji zawsze jest bardzo mał o goś ci i nie ryzykowaliś my. Bardzo podobał a mi się restauracja "Ajalik" w hotelu "Gwiazdy Karpat", okoł o 300 metró w od "Edelweiss". Podobał o mi się wszystko: obsł uga, jedzenie, letnia weranda. Przyjechaliś my nie raz i był o bardzo smacznie! ! ! Polecam! ! ! Dalej na jedzeniu. . Chata „Na pniakach” to coś ! ! ! Prawdziwe, niesamowicie smaczne i obfite domowe jedzenie. . Tak pysznie jedliś my, kiedy moja babcia gotował a w piekarniku, kiedy do niej przyszliś my. . Ale trzymaj się z dala od szarotki, jeś li nie samochodem. Na drodze, w pobliż u „Szlaku Dowbusza”.
Na tej stronie ktoś polecił restaurację w hotelu „Stanisł awski” i oczywiś cie wyszliś my. . To jest okropne! ! ! Ż ywnoś ć r. , Kawa. , sytuacja jest taka sama. . Nie trać czasu i nie psuj sobie nastroju, mijaj! ! ! !!
Zabawa! ! ! !!

Przeł omowy Wodospad, Wodospad Ł ez Dziewicy, Szlak Dovbusha, mini-zoo z jeleniem i dzikiem, kup dla nich jedzenie w drodze, nakarm się , jeź dzij na quadach, jedź windami do Bukowela, wę druj po gó rach i oczywiś cie przekraczaj rzeka do centrum Jaremcza mostem kolejowym. . Udał o nam się to w 6 dni i byliś my bardzo zadowoleni! ! ! Udanych wakacji! ! ! ! ! Mam nadzieję , ż e recenzja się komuś przyda! ! ! ? ?
Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał