Świetny hotel dla miłośników outdooru

Pisemny: 18 może 2023
Czas podróży: 28 kwiecień — 5 może 2023
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje
Ocena hotelu:
9.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 9.0
Chcemy wyrazić nasz zachwyt nad hotelem i jego administracją . Gospodarze są bardzo responsywni i uprzejmi. Na naszą proś bę udostę pnili nam dwa pokoje z pię knym widokiem na las i szczyt gó ry Chał ysz. Wybraliś my Grand Nar Hotel ze wzglę du na jego lokalizację i nie pomyliliś my się . Tuż obok hotelu rozpoczynają się szlaki turystyczne, moż na wspią ć się na gó rę , przejś ć szlakiem do Kiris i dzikiej zatoki, któ rą nazywamy Sanctum. A niedaleko jest cał y ś wiat z dziką plaż ą i malowniczymi zatokami. Przepł yną ł em przez przylą dek do Jaskini Pirató w, niezapomniana wycieczka!
Był o bardzo mił o, gdy administracja pogratulował a mojej ż onie z okazji jej urodzin i zrobił a komplement z baru) Wykazali się też swoim udział em, przyspieszają c jej powró t do zdrowia po przezię bieniu. Kuchnia jest smaczna i obfita, piwo ś wież e, wino naturalne. Pokoje był y regularnie sprzą tane. Mił o był o wró cić po dł ugim spacerze do pachną cego ś wież oś cią pokoju. Internet jest pł atny, 1 USD, ale prę dkoś ć jest waż na, w przeciwień stwie do bezpł atnej dystrybucji w innych hotelach
.

Chcielibyś my wyrazić naszą wdzię cznoś ć kierownikowi hotelu Ahmetowi za pomoc, ż yczliwoś ć , uwagę i troskę . Traktował nas jak bliskich przyjació ł.
Ogó lnie hotel sprawiał bardzo przyjemne wraż enie, wraż enie duż ej, przyjaznej rodziny. A zapach sosnowych igieł z balkonu i ś piew ptakó w jeszcze dł ugo bę dzie nam się ś nił...Na pewno tu wró cimy nastę pnym razem!! !
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał