Dobry hotel, więcej pozytywów niż negatywów?

Pisemny: 11 wrzesień 2021
Czas podróży: 2 — 9 wrzesień 2021
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
7.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 7.0
Usługa: 8.0
Czystość: 7.0
Odżywianie: 6.0
Infrastruktura: 8.0
Moż e zacznę od tego, co mi się nie podobał o, zamó wili standardowy pokó j z balkonem, ale tak naprawdę dali pokó j bez balkonu w ogó le, jak powiedział em, ż e wzię liś my pokó j z balkonem, odpowiedzieli mi ż e wszystkie pokoje z balkonem są zaję te i nie bę dę czekać tydzień jak bę dzie wolny, co prawda zaoferowali pokó j z dwoma pokojami i balkonem za dopł atą.100 USD, ale odmó wiliś my i zamieszkaliś my w pokoju to był o oferowane. A to, jak rozumiem, mają taką tradycję , ż e sprzedają pokoje z balkonem, a osiedlają się w pokoju bez balkonu, wię c nie marnuj pienię dzy, weź ekonomię i dopł acisz 100e na miejscu i oni podam pokó j z balkonem i widokiem na morze, chociaż biuro podró ż y przekonał o mnie, ż e pokó j bę dzie z balkonem, a nawet zrobili o tym specjalną notatkę , ale w rzeczywistoś ci wszystko to okazał o się nieprawdą .
Nie podobał o mi się jeszcze to, jak gotują rybę , cią gle był a gorzka i za sucha, nie wiem, czy smaż yli ją w musztardzie, czy traktowali jakimś gorzkim sosem, ale nie wiem wiem, jak moż na był o tak zepsuć rybę , ż e po prostu nie dał o się jej zjeś ć , chociaż naprawdę kocham ryby. I ogó lnie rzecz biorą c, o jedzeniu był o wiele rzeczy, ale trudno wybrać coś smacznego. Pierwsze dwa dni trzeba był o poś wię cić na wybó r tego, co jest naprawdę smaczne, a czego lepiej nie brać . W każ dym razie jest z czego wybierać .
Osobno chciał bym zwró cić uwagę administracji hotelu: jest to mundur ochroniarzy na terenie hotelu, a biał a koszula i czarne spodnie z czarnymi butami wyglą dają stylowo, ale nie w 30-45 stopniowy upał , kiedy leż ysz pod parasolem przy basenie w jednym kostiumie ką pielowym i bardzo się pocisz, a obok sł oń ca w peł nym mundurze straż nik bez nakrycia gł owy, to patrzą c na niego serce ci krwawi, myś lisz, dlaczego ludzie tak cierpią duż o, moż esz dostać udaru sł onecznego lub udaru cieplnego. Tyle, ż e kiedy czujesz się dobrze, ale obok ciebie nie jest jasne, jak dana osoba moż e wytrzymać takie upał y, zaczynasz czuć się winny, ż e ludzie powinni cierpieć z powodu twojego bezpieczeń stwa i komfortu. Myś lę , ż e jeś li straż nicy bę dą w biał ych koszulkach z kró tkimi rę kawami i czarnych spodenkach z jasnymi biał ymi trampkami z biał ymi skarpetkami i czarną czapką , to bę dzie wyglą dać bardzo fajnie. A my poczujemy się znacznie lepiej, ż e ludzie w pobliż u pracują w bardziej komfortowych warunkach. Rzeczywiś cie, w prawie wszystkich gorą cych krajach policja i wojsko pracują w kró tkich spodenkach.

Ale ogó lnie byliś my zadowoleni z reszty, wię c polecam ten hotel.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał