Najgorszy hotel w moim życiu?

Pisemny: 28 sierpień 2021
Czas podróży: 8 — 16 sierpień 2021
Ocena hotelu:
1.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 1.0
Usługa: 1.0
Czystość: 1.0
Odżywianie: 1.0
Infrastruktura: 1.0
To daleko od 4 gwiazdek! najprawdopodobniej 2 to sufit!
Moja ż ona i ja lecieliś my 7.08 - 16.08, mieliś my wycieczkę.8 dni 7 nocy, za dwoje zapł aciliś my 25500 UAH, był em wcześ niej w ró ż nych hotelach, a zwł aszcza w 4-5-gwiazdkowych hotelach w Turcji był o 6 lub 7 posił kó w dziennie, pyszny alkohol i wszystko GRATIS.
Teraz mogę poró wnać i tak powiem o ADALINIE - jedzenie okropne, stoł ó wka, raz był a ryba jak karaś , kilka razy kurczak, był y brył ki, ale w ś rodku nie mię so, tylko chleb ! Nie ma w zasadzie nic! Wró cił em do domu i staną ł em na wadze -3 kg! Fajne all-inclusive.

Wię cej o jedzeniu - do tego ś wież e warzywa, dzię ki, arbuza jedliś my rok wcześ niej, codziennie na ś niadanie jedliś my obiady i kolacje, deser to baklava dla jednej osoby 1 lub 2 sztuki, już nie dadzą , jest ś cisł e ograniczenie w jedzeniu! A takż e trzeba był o wcześ nie wstać i stać w kolejce, jak w ZSRR po kieł basę.
Dodatkowo 2 razy chodziliś my do kawiarni, wydawaliś my normalne pienią dze, ale przynajmniej czuliś my się jak ludzie!
Ponieważ karmił y 3 razy dziennie, a jeś li spó ź nisz się nawet pó ł godziny, poł owy jedzenia już nie bę dzie i nie ma co brać ! Ś niadanie, obiad i kolacja na godzinę (to nie za duż o). Fanta jest rozcień czona, cola wystarczy, pili gł ó wnie wodę ! I cał e normalne jedzenie poza stodoł ą.
Od 14:30-17:30 jest przerwa w barze!
A tak przy okazji, obsł uga to osobna sprawa, czasem niegrzeczna. W szczegó lnoś ci byliś my niegrzeczni, kiedy pokazał em swó j akt ś lubu, myś lą c, ż e należ y się premie, a on powiedział nam: „Nie obchodzi mnie twó j certyfikat”. Potem zapł aciliś my 25 USD za odprawę , ponieważ przyjechaliś my o 7 rano, nawet nie powiedzieli nam, jak zamkną ć drzwi.
Wi-fi pł atne, 2$ dziennie, nie kupisz na jeden dzień , tylko do koń ca wakacji, oni też uważ ają to za PPC! A Wi-Fi jest sprzedawane nie za pokó j, ale za osobę , czyli za dwie musieliś my zapł acić.15 USD.
Pokoje są bardzo stare, drzwi do toalety nie zamykał y się , zawsze był y uchylone, lodó wka nie dział ał a, ł ó ż ko był o stare, twarde i skrzypią ce.
Dzię ki Bogu klimatyzacja dział ał a! Nasz pokó j był sprzą tany tylko raz, a potem o 15:00, kiedy szliś my spać.

Plaż a z hotelu jest marna, nie ma nic wię cej do powiedzenia, poszliś my raz oh ...i wyszliś my. Przejedź ponad 1 km w upale i jak plaż a z Adalinu, ale wszyscy na nią przychodzą , to jest powszechna plaż a! Poza tym jest brudny. Nie moż esz przywieź ć wł asnego, ale tam wszystko jest pł atne. Poszliś my na pł atne 2 dolce na leż ak i 2 minuty od hotelu.
Za rę czniki trzeba był o zapł acić dolara, a za komplet w ogó le 3, też dla mnie nowoś ć ! Cał a praca personelu jest zbudowana bardzo dziwnie, administrator i kelner i sprzą taczka i ktoś inny! W koń cu nie mogą nic zrobić dobrze!
Osobnym tematem był y urodziny mojej ż ony. Poszedł em do recepcji i zapytał em, czy coś jest wymagane? Powiedziano mi, ż e nastę pnego dnia o 15:00 bę dzie ciasto. Przyszliś my, powiedzieli, ż e bę dzie na kolacji, przyszliś my na kolację i w koń cu nic się nie stał o.
Teren jest bardzo mał y! Jedyną atrakcją jest basen!
W trawie jest psia kupa, a dookoł a skaczą wszelkiego rodzaju owady! Tylko fajki wodne.
NIE POLECAM HOTELU ADALIN RESORT. NAJGORSZY HOTEL KIEDYKOLWIEK. JEŚ LI OFERUJESZ LUB BĘ DZIE CHWAŁ A - NIE WIERZ!
Przetłumaczone automatycznie z rosyjskiego. Zobacz oryginał