Okropny hotel?

Pisemny: 7 lipiec 2021
Czas podróży: 28 czerwiec — 6 lipiec 2021
Ocena hotelu:
1.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 1.0
Usługa: 1.0
Czystość: 1.0
Odżywianie: 1.0
Infrastruktura: 1.0
To daleko od 4 gwiazdek! najprawdopodobniej 2 to sufit!
Mieliś my wycieczkę.8 dni 7 nocy, za trzy zapł aciliś my 16500 UAH, a ja miał em szczę ś cie odwiedzić.5-gwiazdkowy hotel transatlantike miesią c temu (dla dwó ch osó b 10800 UAH) był o 6 lub 7 posił kó w dziennie, pyszny alkohol i wszystko był o ZA DARMO.
Teraz mogę poró wnać i tak powiem o ADALINIE - jedzenie okropne, stoł ó wka, raz był a ryba jak karaś kilka razy kurczak, był y brył ki, ale w ś rodku nie był o mię sa, tylko chleb ! Nie ma w zasadzie nic! Wró cił em do domu i staną ł em na wadze -4 kg! Fajne all-inclusive.

Wię cej o jedzeniu - do tego ś wież e warzywa, dzię ki, arbuza jedliś my rok wcześ niej, codziennie na ś niadanie jedliś my obiady i kolacje, deser to baklava dla jednej osoby 1 lub 2 sztuki, już nie dadzą , jest ś cisł e ograniczenie w jedzeniu!

Poza tym chodziliś my jeś ć do kawiarni, wydawać normalne pienią dze! Ponieważ karmił y 3 razy dziennie, a jeś li spó ź nisz się nawet pó ł godziny, poł owy jedzenia już nie bę dzie i nie ma co brać!
Ś niadanie, obiad i kolacja na godzinę (to nie za duż o). Fanta jest rozcień czona, cola wystarczy, pili gł ó wnie wodę!
Od 14:30-17:30 jest przerwa w barze!

A tak przy okazji, obsł uga to osobna sprawa, czasem niegrzeczna. Kiedy się zameldowaliś my, wł aś ciciel hotelu dał nam 2 butelki wody i powiedział , ż e już takiej wody nie bę dą dawać , jak pijesz, schodzisz z butelkami i odbierasz z lodó wki. COOOOOO? Jeszcze tego nie widział em! Dlaczego wł aś ciciel jest tak chwalony w recenzjach? Po prostu go uwielbiają!

Wi-fi jest pł atne, 2 euro dziennie, nie moż na go kupić na dzień , tylko do koń ca wakacji, też uważ ają to za PPC! A Wi-Fi jest sprzedawane nie za pokó j, ale za osobę , czyli za trzy za 8 dni musieliś my zapł acić.48 euro!

Pokoje są bardzo stare, drzwi do toalety się nie zamykał y, zawsze był y uchylone, lodó wka nie dział ał a, poprosili o 2 dni, aby to naprawić , w koń cu powiedzieli, ż e naprawili to, gdy nas nie był o, ale nikt nic nie zrobił ! Dzię ki Bogu klimatyzacja dział ał a!

Plaż a z hotelu jest marna, nie ma nic wię cej do powiedzenia, poszliś my raz ah ...
Lee i wyszedł . Przejedź ponad 1 km w upale i jak plaż a z Adalinu, ale wszyscy na nią przychodzą , to jest powszechna plaż a! Poza tym jest brudny. Nie moż esz przywieź ć wł asnego, ale tam wszystko jest pł atne. Poszliś my na pł atne 2 dolce na leż ak i 2 minuty od hotelu.


Za rę czniki trzeba zostawić kaucję , dla mnie też nowoś ć ! Cał y personel został zbudowany bardzo dziwnie, administrator i kelner i sprzą taczka i ktoś inny! W koń cu nie mogą nic zrobić dobrze!

Teren jest bardzo mał y! Jedyną atrakcją jest basen! W trawie jest psia kupa! To wszystko, co chciał em powiedzieć!
NIE POLECAM HOTELU ADALIN RESORT.
Przetłumaczone automatycznie z rosyjskiego. Zobacz oryginał