Bodrum Skylife Hotel - ALL Inclusive 4*– Opinie

5
Ocena 8.510
na podstawie
5 opinii
№24 w ocenie hotelu Bodrum
7.4 Numer
8.5 Usługa
8.6 Czystość
8.3 Odżywianie
7.9 Infrastruktura
Hotel Sky Life położony jest na wybrzeżu Gumbet w Bodrum, 50 metrów od Morza Egejskiego. Nasz hotel, który znajduje się zaledwie dwie minuty spacerem od morza, znajduje się 1 minutę spacerem od słynnej ulicy barów Gumbet. Możesz także chodzić do centrum handlowego. Jednocześnie hotel świadczy usługi agencyjne klasy A. W hotelu znajdują się 2 baseny dla dorosłych i 1 dla dzieci. Goście mogą zagrać w rzutki i bilard, wziąć udział w animacji. Hotel znajduje się 35 minut jazdy od lotniska Bodrum. Do centrum miasta można dojechać minibusem w 5 minut.Więcej →
аватар _135150
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 9.0
Hotel jest cichy, czysty. Personel, zaró wno w recepcji, jak iw kuchni i barze, no có ż , bardzo przyjazny. Zawsze chę tnie pomoż emy. Jedyną rzeczą w recepcji był mł ody czł owiek, bardzo gwał towny, nie spieszą cy się z pomocą ! ! ! Reszta personelu jest ś wietna! Pokoje był y codziennie sprzą tane. … Już ▾ Hotel jest cichy, czysty. Personel, zaró wno w recepcji, jak iw kuchni i barze, no có ż , bardzo przyjazny. Zawsze chę tnie pomoż emy. Jedyną rzeczą w recepcji był mł ody czł owiek, bardzo gwał towny, nie spieszą cy się z pomocą ! ! ! Reszta personelu jest ś wietna!
Pokoje był y codziennie sprzą tane. Rę czniki był y zmieniane codziennie.
Nawet poś cielili ł ó ż ko
Basen jest czysty. Ł ó ż ka są czyste.
Jedzenie w Restauracji jest pyszne. pię knie zdobione. Ś niadanie był o takie samo, chciał em urozmaicić . Szczegó lnie smaczne są obiady i kolacje.
Bar pracował z 10 winami, piwem i mocniejszymi)))
kawa herbata, soki w automacie.
Naczynia przyszł y z Shcherbataya (((((
Kiedy wybraliś my się na wycieczkę , pudeł ka na lunch był y robione na ż yczenie.
5 minut spacerkiem do morza.
аватар 3752578825501993aaaab
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Na począ tek bilet do hotelu kosztował.4 osoby dorosł e z dzieckiem ok. 1000 EURO z przelotami, zakwaterowaniem i wyż ywieniem, wię c hotel speł nił nasze oczekiwania. Jest cał kiem przyzwoity a jego duż ym plusem jest poł oż enie, do morza 5 minut spacerkiem, do centrum Bodrum okoł o 10 minut. … Już ▾ Na począ tek bilet do hotelu kosztował.4 osoby dorosł e z dzieckiem ok. 1000 EURO z przelotami, zakwaterowaniem i wyż ywieniem, wię c hotel speł nił nasze oczekiwania. Jest cał kiem przyzwoity a jego duż ym plusem jest poł oż enie, do morza 5 minut spacerkiem, do centrum Bodrum okoł o 10 minut. Jedzenie bardzo dobre, mię so co prawda gł ó wnie kurczak, ale tam to takż e popoł udniowa przeką ska z hamburgerami i frytkami. Arbuzy, pomarań cze, jabł ka był y codziennie. Sł odki stó ł - okoł o 10-12 rodzajó w deseró w. Owszem, nie ma ich 50 jak w niektó rych pią tkach, ale tak naprawdę czy ktoś jest w stanie tego wszystkiego spró bować ? ) Basen ma okoł o 15 na 15 metró w plus mał y metr 4 na 2 dzieci.
Ł ó ż ko był o codziennie zmieniane, wszystko jest biał e, czyste, bez plam, bez dziur. Wypoczywał y u nas jeszcze 3 rodziny i wszyscy byli zadowoleni ze stosunku ceny do jakoś ci. A jeś li podró ż ujesz ze wzglę du na morze i z zaoszczę dzonymi pienię dzmi wybierasz się na wycieczki, lub po prostu spacerujesz promenadą (jest pię knie) lub wzdł uż nabrzeż a Milta Marina i bilet bę dzie kosztował odpowiednio, to hotel jest cał kiem odpowiedni. 4-letnie dziecko powiedział o kilka razy dzię kuje mamusi za takie miejsce)). . . jeszcze nie zepsute. Personel super, dobrze zrobiony, kontaktował em się z recepcją z pytaniami, starał em się we wszystkim pomó c. . . wielkie dzię ki Furkan bey Nazar, pomogli nam we wszystkim, są bardzo dobrymi administratorami.
аватар marketingua7
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 8.0
Na począ tek bilet do hotelu kosztował.2 osoby dorosł e z dzieckiem ok. 750 EURO z przelotami, zakwaterowaniem i wyż ywieniem wszystko odpowiednio, nie wypada oczekiwać czegoś wow od samego począ tku, wię c hotel speł nił nasze niezbyt wysokie oczekiwania. Jest cał kiem przyzwoity a jego duż ym plusem jest poł oż enie, do morza 5 minut spacerkiem, do centrum Bodrum okoł o 10 minut. … Już ▾ Na począ tek bilet do hotelu kosztował.2 osoby dorosł e z dzieckiem ok. 750 EURO z przelotami, zakwaterowaniem i wyż ywieniem wszystko odpowiednio, nie wypada oczekiwać czegoś wow od samego począ tku, wię c hotel speł nił nasze niezbyt wysokie oczekiwania. Jest cał kiem przyzwoity a jego duż ym plusem jest poł oż enie, do morza 5 minut spacerkiem, do centrum Bodrum okoł o 10 minut. Jedzenie bardzo dobre, mię so co prawda gł ó wnie kurczak, ale tam to takż e popoł udniowa przeką ska z hamburgerami i frytkami. Arbuzy, pomarań cze, jabł ka był y codziennie. Sł odki stó ł - okoł o 10-12 rodzajó w deseró w. Owszem nie ma ich 50 jak w niektó rych pią tkach, ale czy ktoś jest w stanie tego wszystkiego spró bować ? ) Basen ma okoł o 15 na 15 metró w plus mał y metr dziecię cy 4 na 2. Ł ó ż ko był o codziennie zmieniane , wszystko biał e czyste , nie był o plam , nie był o dziur . Same pokoje zaczynają się , mieszkaliś my w trzyosobowym naroż nym pokoju 306 (przechodzi na spokojną stronę ), ale był y naprawione, wszystko jest podbarwione i wyglą da mniej wię cej schludnie. Ł azienka był a zupeł nie nowa od pł ytek po prysznic. Są też nowe pokoje, spó jrz na rezerwację , ale niestety nie dostaliś my. Powiedzieli, ż e wszystko jest zaję te nawet za dopł atą nie zdecydują się i ż e nowe pokoje mają mniejszą powierzchnię niż nasz pokó j naroż ny. Z minusó w, któ re mi się osobiś cie nie podobał y, palą duż o wszę dzie, przy basenach, wszę dzie ((. skomentował em. Wypoczywał y u nas kolejne 3 rodziny i wszyscy byli zadowoleni z relacji ceny do jakoś ci. Jeś li potrzebujesz komfortu i duż ej powierzchni hotelowej na spokojne spacery na spacery sukienki to nie jest wł aś ciwe miejsce. A jeś li wybierasz się w trosce o morze i wybierasz się na wycieczki z zaoszczę dzonymi pienię dzmi, lub po prostu spacerujesz promenadą (jest pię kna ) lub wzdł uż promenady Milta Marina i bilet bę dzie kosztował odpowiednio, wtedy hotel jest cał kiem odpowiedni. Dziecko 4 lata kilka razy powiedział o, mamusiu dzię kuję za takie miejsce)). . . jeszcze nie zepsute. Niewiele był o odpoczynku z dzieć mi, gł ó wnie Europejczykami i naszą mł odzież ą oraz osobami powyż ej 50 roku ż ycia.
аватар julie-voyt
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 8.0
Hotel został wybrany bez animacji, bo jechaliś my z mał ym dzieckiem (prawie dwa lata). Ale nie wzię li pod uwagę , ż e centrum Gumbetu, dyskoteki sł ychać z są siednich ulic i od plaż y, zamknę li okno, wł ą czyli klimatyzator. Osiedlili się tak szybko, jak to moż liwe, pokó j na 1 pię trze, zaproponowali ł ó ż eczko dla dziecka, ale odmó wiliś my, bo pokoje są mał e, a ł ó ż eczko ogó lnie ciasne. … Już ▾ Hotel został wybrany bez animacji, bo jechaliś my z mał ym dzieckiem (prawie dwa lata). Ale nie wzię li pod uwagę , ż e centrum Gumbetu, dyskoteki sł ychać z są siednich ulic i od plaż y, zamknę li okno, wł ą czyli klimatyzator. Osiedlili się tak szybko, jak to moż liwe, pokó j na 1 pię trze, zaproponowali ł ó ż eczko dla dziecka, ale odmó wiliś my, bo pokoje są mał e, a ł ó ż eczko ogó lnie ciasne. Naprawa jest stosunkowo nowa, meble są nowe, ale naprawa został a wykonana szybko i tanio, wię c jest wiele wad. Pachniał o ś ciekami pierwszego dnia, potem zapach znikną ł i pojawił się dopiero w cią gu ostatnich 2 nocy, kiedy na ulicy był o +37. Ale zauważ yli, ż e ten zapach był w tamtych czasach na wszystkich ulicach. Szczelnie zamknę li drzwi w ł azience, to jest normalne. Kuchnia znakomita, zawsze był o dla nas co zjeś ć i nakarmić dziecko: codziennie mię so - cielę cina, indyk, kurczak, duszone warzywa, dodatki - ziemniaki, makarony, ryż , kasza bulgur na przemian, ró ż ne ciasta, zupy na amatorsko 1 widok codziennie, ś niadania - buł ki, jajka na twardo, jajecznica, jajecznica na zamó wienie, pł atki suszone, pł atki owsiane, jedyne owoce to tylko jabł ka, pomarań cze i arbuzy, wię c kupiliś my morele, banany i ś liwki w sklep warzywny naprzeciwko. A dziecku nie spodobał się jogurt, kupili go w sklepie. Nie ma plaż y, ale morze jest blisko, 5-7 minut z wó zkiem. Poszliś my do klubu plaż owego Angel na plaż y, wzię liś my wodę za 2 dolary i mieliś my 2 leż aki na pó ł dnia. Wieczorem nie brali leż akó w, to nie miał o sensu. Baseny są dobre, a dzieci i doroś li mogą się ochł odzić w upale. Czyszczenie i chlorowanie po 22:00. Jest bilard. W cią gu dnia muzyka jest tylko w hotelu Skylife, któ ry stoi w pobliż u i jest jednym z hotelem Sky Star: wspó lna restauracja, wspó lne baseny, wspó lna recepcja. Jedyna ró ż nica dotyczy pokoi. Personel jest super, dobrze zrobiony, zwró cił em się do recepcji z pytaniami, starali się we wszystkim pomó c. Codzienne sprzą tanie, mycie podł ó g, ś cielenie ł ó ż ek, zmiana rę cznikó w na ż yczenie, uzupeł nianie akcesorió w mydlanych na ż yczenie. Wró cił byś do tego hotelu? Raczej tak.
Sweming pool
аватар _782279
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 4.0
Na począ tek odpoczywaliś my z mę ż em w tym hotelu od 16.07. 19 do 23.07. 19 Pensjonat lub hostel był by lepiej nazwany tym aliasem hotelu. Nigdy nie pisał em recenzji o hotelach, ale myś lę , ż e warto w tym jednym.....zacznijmy od tego, ż e osiedliliś my się na 2 pię trze standardowego pokoju, w któ rym praktycznie nie ma ś wiatł a, z wyją tkiem 3 lampy ś wiecą ce na ż ó ł to, nie ma lodó wki. … Już ▾ Na począ tek odpoczywaliś my z mę ż em w tym hotelu od 16.07. 19 do 23.07. 19
Pensjonat lub hostel był by lepiej nazwany tym aliasem hotelu. Nigdy nie pisał em recenzji o hotelach, ale myś lę , ż e warto w tym jednym.....zacznijmy od tego, ż e osiedliliś my się na 2 pię trze standardowego pokoju, w któ rym praktycznie nie ma ś wiatł a, z wyją tkiem 3 lampy ś wiecą ce na ż ó ł to, nie ma lodó wki. Ł ó ż ko i 2 szafki nocne. . . i dzię ki za to....jak się okazał o nie był o też kocó w. . . tylko lekkie prześ cieradł o przykrywają ce tylko jedną osobę...
jedzenie bardzo specyficzne, ale smaczne. . . wybó r mał y. . . prawie taki sam na ś niadanie: jajecznica, tosty, sery, kieł baski. . .
Ale ż eby stać w kolejce po jaką ś potrawę , trzeba był o staną ć w kolejce po 15 osó b!!! !
Z barem to osobna sprawa… nie był o piwa dł uż ej niż pó ł dnia
Bar czynny jest tylko do 23.00
Jeś li przyjdziesz o 22.50, bą dź przygotowany, ż e nie ma już ż adnej coli, ż adnego ginu, ż adnego sprite'a. . .
Pokoje czyste, to chyba jedyny plus
Sam hotel jest bardzo mał y, basen jest metr po metrze....a potem jak bę dziesz miał szczę ś cie
Gł ó wną wadą był brak cał kowicie gorą cej wody. . Musiał am się myć zimną wodą przez 7 dni, od czego dziko boli mnie teraz ż oł ą dek. . odką d zł apał am dobre przezię bienie. . . lepiej tu nie chodzić z dzieć mi...nie ma animacji...rzeczy nie ma gdzie wyschną ć.... hotel nadaje się na nocleg, na nocleg. . ale nie na odpoczynek. .
Plaż a znajduje się po drugiej stronie ulicy. Wybraliś my pł atne, ponieważ zawsze jest czysto i wygodnie. . plaż a jest piaszczysta?
Bardzo wygodny. . .
Wiele baró w i klubó w. . .
Hotel powinien otrzymać nie 4, ale 2 gwiazdki! ! !
Nie radzę!!!! ! !


EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Zamek Bodrum i Muzeum Archeologii Podwodnej
Ocena 9.5
Turcja, Bodrum
Architektura, Fabula, Muzea, religia
Brama Myndos
Ocena 10.0
Turcja, Bodrum
Architektura, Fabula

Отель Sky Life расположен на побережье Гумбет в Бодруме, в 50 метрах от Эгейского моря. Наш отель, который находится всего в двух минутах ходьбы от моря, находится в 1 минуте ходьбы от знаменитой улицы баров Гумбета. Также можно дойти до торгового центра. В то же время в отеле предоставляется агентское обслуживание класса А. В отеле есть 2 бассейна для взрослых и 1 детский бассейн. Гости могут поиграть в дартс и бильярд, принять участие в анимации. Отель находится в 35 минутах езды от аэропорта Бодрум. Центр города находится в 5 минутах езды на минибусе.

Lokalizacja До центра города 4 км, в 35 км от аэропорта Бодрум, в 221 км от аэропорта Измира, в 205 км от аэропорта Даламан.
Opis plaży В 50 метрах от отеля.
 • 2 linia
 • plaża miejska
 • piaszczysto-kamienista plaża
 • ręczniki plażowe
 • bezwietrzna zatoka
W hotelu

VIP-трансфер, круглосуточная стойка регистрации, большой бассейн, шезлонги у бассейна, услуги по глажению одежды, камера хранения багажа, факс/ксерокопирование, 2 открытых бассейна для взрослых и один детский.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • pranie
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
 • hotel nie przyjmuje mężczyzn bez kobiet
Dla dzieci
 • basen dla dzieci
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Дартс, бильярд.
 • bilard
 • tenis stołowy
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 75 номеров.

W pokojach

Кондиционер, ЖК-телевизор, телефон, письменный стол, ванная комната с душевой кабиной, фен, туалетные принадлежности, бесплатный Wi-Fi, пол — паркет.

Adres Adnan Menderes Cad. Zengin Hüseyin Sok. No:26, Gümbet, Bodrum, Muğla, Turkey
Telefony: Tel: +90 252 275 08 78
Stronie internetowej: Bodrum Skylife Hotel - ALL Inclusive
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.