Hotel to marzenie!

Pisemny: 6 wrzesień 2021
Czas podróży: 21 — 30 sierpień 2021
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Nie ma sł ó w, aby wyrazić podekscytowanie, jakie wywoł ał ten hotel.

Podzię kowania dla kierownictwa hotelu za tak wspaniał y pobyt w twoim hotelu.
Dzię ki prawidł owej pracy kierownictwa hotelu z personelem (chcę zauważ yć , ż e ten hotel nie oszczę dza na personelu), turyś ci ostatecznie otrzymują wysoki poziom obsł ugi.

Pomimo tego, ż e zawsze odpoczywaliś my w hotelach VIP, Granada Luxury Belek zachwycił nas swoją goś cinnoś cią , jakoś cią usł ug i wszystkim innym.

Wnę trze hotelu przemyś lane w najmniejszym szczegó le, drogie materiał y w dekoracji, podejś cie projektowe. Komfort jest wyczuwalny w każ dym zaką tku.
Duż a powierzchnia budynku gł ó wnego z pię knymi tarasami widokowymi. Każ dego wieczoru na tarasie barman robi 2 rodzaje ró ż nych koktajli, bardzo smaczne!

Jeś li nie chcesz tego, jak tylko usią dziesz, kelner natychmiast zaproponuje ci inne. Nie musisz dł ugo siedzieć i czekać na kelnera, jak to czasem bywa na wakacjach, od razu Cię odnajdują.
Cał e terytorium jest zanurzone w kwiatach. A co z przejś ciem podziemnym z budynku gł ó wnego do strefy basenowej, latarkami, akwariami z rybami wbudowanymi w ś ciany przejś cia.

Hotel posiada dział relacji z goś ć mi (przy kasach jest 5-7 pracownikó w mó wią cych jednocześ nie ró ż nymi ję zykami). Ró wnież w recepcji są pracownicy mó wią cy ró ż nymi ję zykami.

Gł ó wna restauracja przyjmuje jednocześ nie duż ą liczbę goś ci. Przestrzegane są wszelkie ś rodki bezpieczeń stwa (jedzenie za szkł em, wydawane wył ą cznie przez pracownikó w hotelu w rę kawiczkach).
Podczas obiadu czy obiadu nie zobaczysz brudnych stoł ó w, personel bardzo ś ciś le to monitoruje i natychmiast sprzą ta i przetwarza dla kolejnych wczasowiczó w.
Jedzenie w restauracji jest urozmaicone, jest dieta. W dziecię cej restauracji dodatkowo moż na wzią ć dziecię ce soki, przeciery, jogurty, mleko.
W restauracji a la carte wszystko jest bardzo smaczne, szybkie, pię kne.
W strefie basenowej znajduje się cał a ulica, na któ rej w godzinach 12:00-18:00 otwarte są nastę pują ce lokalizacje:
1. Napoje z lodem.
2. Piwo.
3. Pizza.
4. Darowizny.
5. Napoje barowe.
6. Lody i owoce.
7. Burgery.
8. Sał atki.
9. Hot dog, shawarma, ryż.
10. Ryba.
11. Pieczone ziemniaki z nadzieniem.
12. Gofry belgijskie, gozleme.

Na plaż y bar z napojami (bezalkoholowymi) czynny od 10:00 rano, od 12:00 moż na zamó wić owoce, hot dogi, wermiszel, sał atki, burgery, gozleme.


Hotel posiada 2 kluby dla dzieci. Przez cał y dzień dzieci angaż ują się w ró ż norodne zaję cia (rysowanie, rę kodzieł o, robienie ciastek i pizzy, konkursy, dyskoteka). Animatorzy mó wią ró ż nymi ję zykami.

Hotel posiada profesjonalną scenę w amfiteatrze, gdzie co wieczó r odbywają się przedstawienia. Pokazy są ró ż norodne i ciekawe.

Tak ogromnego basenu nie znajdziesz w ż adnym innym hotelu.
W cią gu dnia na basenie zaję cia sportowe, muzyka. Kilka razy w tygodniu imprezy tematyczne na basenie z DJ-em (po poł udniu).
Są baseny piaskowe.
Zjeż dż alnie dla dzieci dla ró ż nych kategorii wiekowych są rozgraniczone.
Ratownicy pracują w pobliż u basenó w i zjeż dż alni na cał ym obwodzie. To nie jest 1 ratownik na basen, są to ratownicy na cał ym obwodzie basenu, co 5 m i na samych zjeż dż alniach. Jest oddzielny basen ze sztucznymi falami.

Autobusy kursują na plaż ę , 5 minut jazdy. Maksymalny czas oczekiwania na zapeł nienie autobusu to 5 minut. Sama plaż a jest niewielka, ale zawsze był o wystarczają co duż o leż akó w dla wszystkich. Na plaż y są ratownicy, a przez cał y dzień pracownicy monitorują czystoś ć plaż y.

Strefa spa jest bardzo pię kna: 2 sauny, ł aź nia turecka, ł aź nia parowa, 2 duż e baseny, 2 strefy relaksacyjne, sala solna. Za dodatkową opł atą ró ż ne zabiegi na profesjonalnych kosmetykach do salonó w.

Wieczorami sala fortepianowa, dyskoteka dla dzieci i dorosł ych. Na terenie hotelu znajduje się wiele atrakcji dla dzieci (za opł atą ), karuzele, krę gle, kino, sala karaoke, biblioteka.

Wymarzony hotel dla dzieci i dorosł ych!
Jeś li najważ niejsza dla Ciebie jest przyjemna atmosfera relaksu z wysoką obsł ugą , czystoś cią , bezpieczeń stwem, duż ym, pię knym, zadbanym obszarem hotelowym, to jesteś w Granada Luxury Belek!
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał