Nasze wakacje w Granadzie Belek

Pisemny: 26 czerwiec 2021
Czas podróży: 3 czerwiec 2021
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Voucher to prezent od mę ż a na 25 lat mał ż eń stwa. Hotel jest bajecznie pię kny z wysoką obsł ugą i wyś mienitym jedzeniem. Hotel jest dobry dla rodzin z dzieć mi, jest na to wszystko: od jedzenia po rozrywkę . hotel na 2 linie do morza jedzie autobusem 5 minut, szliś my?
25-30 min. Po takim ś niadaniu nie zaszkodzi przejś ć przez takie pię kno. Morze w tym czasie jest zimne i niewyraź ne z powodu piasku.
Wedł ug wartoś ci odż ywczych: zawsze 3 rodzaje jagnię ciny. 3 rodzaje woł owiny oraz mał ż e rybne. Krewetki, kalmary, tuń czyk, wiele rodzajó w sera, oliwki, czarne oliwki, wszystko jest bardzo ró ż norodne i duż o oczu się otwiera. wiele rzeczy, któ rych nie spró bowali, to pierogi, sushi i sł odycze omijane jedzenie ich oczami. Mają wł asną piekarnię . Barmani i kelnerzy to super eksperci w swojej dziedzinie, zwł aszcza fajny barman w barze VIP. Sami kelnerzy są bardzo uważ ni, przynoszą wino, piwo jest bardzo szybko wyjmowane, wszyscy uś miechają się do wczasowiczó w. Szczegó lnie wielkie podzię kowania dla Nony, wszystkie pytania, któ re mieliś my, został y rozwią zane bez odmowy i tak szybko, jak to moż liwe. Jeś li masz jakieś pytania, skontaktuj się z nią . Nona zorganizował a dla nas wakacje z okazji naszej rocznicy, byliś my mile zaskoczeni. Dzię ki niej bę dą to dobre wspomnienia. Polecamy hotel. Poczuj doskonał ą obsł ugę dla siebie, nie poż ał ujesz.

DZIĘ KUJEMY ZA ODPOCZYNEK! ! ! Wró cimy! ! !
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał