Concorde De luxe Resort 5*– Opinie

26
Ocena 8.410
na podstawie
26 opinii
№6 w ocenie hotelu Antalya
8.7 Numer
8.9 Usługa
8.8 Czystość
8.9 Odżywianie
8.7 Infrastruktura
Elegancki hotel spa Concorde De Luxe Resort 5 * położony jest w pobliżu Antalyi, w dzielnicy Lara, na 1. linii brzegowej. Otwarcie nastąpiło w 2005 roku, częściowy remont przeprowadzono w 2015 roku. Hotel jest odpowiedni zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i na romantyczne wypady.Więcej →
аватар aholodulkina
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 9.0
Przed podró ż ą dokł adnie studiuję najnowsze recenzje turystó w. Dzielę się wraż eniami z wakacji w maju 2021 roku. Hotel Concord zadowolony od pierwszej minuty: zaoferowali pię kny pokó j z widokiem na morze bez ż adnych dodatkowych opł at. Przed wyjazdem biuro podró ż y napisał o do hotelu naszą „Listę ż yczeń ”: pokó j z samym prysznicem (jest też wanna) i dwa hotelowe ł ó ż ka. … Już ▾ Przed podró ż ą dokł adnie studiuję najnowsze recenzje turystó w. Dzielę się wraż eniami z wakacji w maju 2021 roku. Hotel Concord zadowolony od pierwszej minuty: zaoferowali pię kny pokó j z widokiem na morze bez ż adnych dodatkowych opł at. Przed wyjazdem biuro podró ż y napisał o do hotelu naszą „Listę ż yczeń ”: pokó j z samym prysznicem (jest też wanna) i dwa hotelowe ł ó ż ka. Oferowali do wyboru 2. (w rzeczywistoś ci pią te) i 4. (rozważ my sió dme) pię tro. Wybierz wyż ej. Widok z pokoju jest doskonał y - baseny, morze, zielony park.
Blisko lotniska, nie ma hał asu samolotó w. Wzdł uż drogi peł na centró w handlowych, supermarketó w i bazaró w. Dla mił oś nikó w kawy i innych tureckich przysmakó w: Migros znajduje się na lewo od hotelu, spacerkiem 5-7 minut.
Concord stworzył oazę w Lara: nawet mapa internetowa pokazuje, ż e ma najbardziej zielony obszar w okolicy. Budynek w formie samolotu otoczony jest zadbanym ogrodem botanicznym: bambusy, oleandry, sosny, drzewa mandarynki i pomarań czy, trawa pampasowa, duż o kwitną cych krzewó w, ró ż . Co wię cej, park powstał nie wedł ug wł adcy, ale ze sztucznymi wzniesieniami, w stylu „nowej fali”. Ś cież ki są marmurowe, gł adkie, jest wiele ł awek do odpoczynku: idź na spacer - nie chcę . Ptaki cią gle ć wierkają , muzyka lounge w cią gu dnia.
Przemyś lana trajektoria ruchu goś cia. Od pokoju do windy jest ich 5, niektó re z nich są panoramiczne, z widokiem na okolicę i hol. Z windy w dó ł do restauracji, z restauracji obok basenó w, baró w, restauracji a la carte, pide i gosleme, powoli docierasz na plaż ę . Na terenie znajduje się basen ze zjeż dż alniami, dla niemowlą t ogromny basen gł ó wny i relaksacyjny. Jest miniklub, korty, boisko do mini pił ki noż nej i minigolfa. Amfiteatr z duż ą sceną i profesjonalnym oś wietleniem; Wieczorem odbył a się mini dyskoteka dla dzieci, kró tko na kwarantannie.
Gł ó wny basen jest osł onię ty od korpusu kilkoma rzę dami palm otoczonych bananami i wygodnymi ł awkami. Pod palmami rozstawione są leż aki „zachowują c towarzyski dystans”: dwa leż aki + stó ł + parasol + palma. Nikt nigdy nie "zdobył " leż akó w - goś ci był o znacznie wię cej. Cią gle migrowaliś my z jednej czę ś ci do drugiej i wszę dzie był y dziesią tki pustych miejsc. Pracownik stale coś poprawia, ukł ada, czyś ci naczynia. Po obu stronach są bary, kelner przyniesie Ci szampana i herbatę .
Szczegó lny szacunek dla duż ego basenu relaksacyjnego 16+ z leż akami i ś nież nobiał ymi materacami. Na ś rodku basenu znajdują się trzy kwietniki z palmami. Z gł ó wnej czę ś ci wpł yniesz pod mostem do trzech minibasenó w z jacuzzi. Lepota: woda wrze, ptaki ś piewają , cień mandarynek i kwitną ca zielono-czerwono-ż ó ł ta ś ciana wokó ł . Czujesz się , jakbyś był jedynymi goś ć mi w hotelu.
Plaż a jest wystarczają co szeroka, jest strefa 16+, plac zabaw dla dzieci, mał y kiosk-bar, toaleta. Po bokach centrum nurkowe i sporty wodne: ł ó dki, banany, parasailing. Poś rodku do duż ego molo prowadzi drewniana ś cież ka. Poł owa molo to baldachim z materacami. Pó ł - leż aki pod parasolami. Jest kabina prysznicowa oraz dwa wygodne antypoś lizgowe schody.
Sama plaż a jest naturalnie piaszczysta, czysta, chodzenie boso jest przyjemne. Wejś cie do morza jest stosunkowo ł atwe: niewielka kropla obmywana przez fale, ale dzieci nadal się nie boją . Gł ę bokoś ć zaczyna się okoł o siedmiu metró w od brzegu. Na brzegu znajduje się kilka kabin za dodatkową opł atą oraz stacjonarne zadaszenia.
Pokó j był nieskazitelnie czysty, poś ciel i rę czniki zmieniane codziennie. Bardzo wygodne materace - naprawdę odpoczywasz w nocy, plecy nie bolą . Menu poduszek. Nie mieliś my o nic prosić , ale pokojó wki zauważ ył y, ż e wkł adam na siebie ozdobną poduszkę i jako dodatkową przyniosł em ortopedyczną .
Wydaj dwie karty do pokoju. Pokó j przestronny, wygodny, z duż ym balkonem, panoramicznymi oknami. Sejf jest bezpł atny w szafie. Szafa jest pojemna z pó ł kami, komodą i wieszakami. Są szlafroki. Kapcie przypadkowo podarte - natychmiast wymienione. Zestaw kosmetykó w + szczoteczki i pasta + maszynka do golenia i pianka do golenia, grzebień , pilnik do paznokci i inne drobiazgi, aż do zapał ek na balkon. Wentylator jest sł aby. Jest prysznic ze strumieniem deszczowym.
Minibar był uzupeł niany codziennie przez oddanego pracownika. Na stole 1.5 litra. woda. W lodó wce 3 mał e opakowania soku, 2 piwa, 4 puszki sł odkiej sody, 2 butelki wody niegazowanej, 2 butelki wody mineralnej, gofry, sł omki, frytki.
Anticovid. W kontekś cie pandemii w pokoju dodatkowy zestaw z antyseptykiem, maskami i serwetkami. W cał ym budynku, przy barach, w toaletach, automatyczne ś rodki antyseptyczne i stoiska z maskami. Wszyscy pracownicy są wył ą cznie w maskach - nie na brodzie, ale zgodnie z oczekiwaniami. Kelnerzy w rę kawiczkach i przezroczystych osł onach ochronnych.
Spa. Dziewczyna zaprosił a na masaż , ale odmó wiliś my. Zewnę trznie wyglą da bardzo reprezentacyjnie, podobał a mi się mozaika wył oż ona kamieniami w lobby spa - podobne mozaiki są w Topkapi. Jest sił ownia ze sprzę tem do ć wiczeń , poranne ć wiczenia na trawie, a o 11. intensywny aqua aerobik. Rano po parku biegał o kilku goś ci.
Odż ywianie. Kto jest na diecie - lepiej nie iś ć , tylko przerwać . Od rana do wieczora w restauracji przeką ski, kilka rodzajó w mię s i ryb, owoce, sł odkie arbuzy i melony, lody w paczkach oraz dondurma do kolacji. Kilka rodzajó w baklawy, chał wy, seró w. W Ramadan Bairam tradycyjnie rozdawano sł odycze, wieczorem urzą dzili goś ciom prawdziwą ucztę . W azjatycki wieczó r jedli sushi, w meksykań ską noc ugotowali kilka ró ż nych mię s. Ciotka z gozleme siedzi rano w restauracji, o 12 - w specjalnym namiocie przy plaż y. Nie braliś my pitas, pizzy i bajgli, ale ludzie jedli z przyjemnoś cią . Po prostu nie dotarli do cukierni, nie zapisali się na a la carte. Napoje przynoszą kelnerzy, wokó ł gł ó wnego basenu facet biega w kó ł ko i rano proponuje szampana. Na plaż y kelnerzy przynieś li do budek pokrojone owoce i inne jedzenie.
Jedliś my na ś wież ym powietrzu, w food court: poś rodku z czterech stron znajduje się bar i stoiska z jedzeniem, wiklinowe meble na cał ym obwodzie w cieniu. Ś niadania i obiadokolacje - w budynku gł ó wnym. Bary są otwarte przez cał y dzień . Wieczorem, na poziomie recepcji na obwodzie cał ego budynku, ludzie odpoczywają na tarasie widokowym: niskie mię kkie sofy i krzesł a z poduszkami, pyszne drinki dla dorosł ych i przyjemna muzyka.
Zapamię tuje się drobiazgi: już drugiego dnia na ś niadanie kelnerka bez pytania przyniosł a nam sok, kawę i ubite mleko, pamię tają c tylko o poprzednim zamó wieniu. W porze lunchu zapytał em tylko, czy jest hummus, a dwie minuty pó ź niej osobiś cie przynieś li mi go z gł ó wnej restauracji, stał o się to nawet niewygodne.
Kiedyś obudził em się z gł oś nego ś wiergotu ptakó w - bali się mgł y. Był a tak gę sta i gę sta mgł a, ż e ​ ​ z balkonu nic nie był o widać , tylko balustrada i biał a mgł a dookoł a. Stopniowo wraz ze ś witem mgł a się rozwiał a, pojawił y się balkony, tarasy, palmy, zabudowania, w oddali morze i gó ry. Cudowna ś ró dziemnomorska historia.
Concorde kojarzy mi się z beztroskimi wakacjami: wszystko jest zapewnione, przemyś lane, przygotowane. Turyś ci nie myś lą o niczym - po prostu odpoczywają . Jeś li potrzebujesz relaksują cego wypoczynku przy piaszczystej plaż y, 15 minut od lotniska Antalya, w szanowanym hotelu z basenami, doskonał ym jedzeniem, nienaganną obsł ugą - jesteś w Concorde.
Trudno powiedzieć jak dział a hotel przy 100% obł oż eniu, peł nej animacji i dyskotece. Coś mó wi - radzi sobie. Przynajmniej stoł ó w i leż akó w na pewno starczy dla wszystkich. Każ dego ranka menedż erowie sprawdzają teren, personel techniczny natychmiast wymienia ż aró wki, sadzi drzewa, myjnie i toalety. Zauważ ył em, ż e obsł uga stara się poruszać ś cież kami po rondzie, aby nie przykuć wzroku goś ci.
Nie wiem, czy jeszcze kiedyś bę dę mó gł tu przyjechać - po prostu mieliś my szczę ś cie z ceną . Ale to hotel, któ ry zapada w pamię ć z wyją tkowo przyjemnych wraż eń .
Корпус на фоне релакс-бассейна Основной бассейн, центральная часть Еще часть основного бассейна Вид с пирса на пляж и отель Утро туманное... Вид с 4 этажа на море и территорию Путь от лифта к номеру
аватар cezar-komp
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Zameldowanie był o doskonał e, postawa personelu był a niesamowita! Podró ż ował em pó ł ś wiata i zawsze musiał em zmieniać pokoje. . . Tutaj wszystkie pokoje są z widokiem na morze, czyste i zadbane, nowoczesny styl, duż y telewizor! To był o tylko szczę ś cie. … Już ▾ Zameldowanie był o doskonał e, postawa personelu był a niesamowita! Podró ż ował em pó ł ś wiata i zawsze musiał em zmieniać pokoje. . . Tutaj wszystkie pokoje są z widokiem na morze, czyste i zadbane, nowoczesny styl, duż y telewizor! To był o tylko szczę ś cie. . .
Jedzenie jest znakomite, bardzo ucieszył a mnie obecnoś ć miodu, orzechó w wł oskich, obfitoś ć owocó w i ryb. . . Balyk i czerwona ryba po prostu zadowolona!
Sanitariaty na gó rze. . . Maski przy wejś ciu i wyjś ciu, antyseptyczne. budynkó w. . .
Morze jest nie do pochwał y, plaż a jest doskonał a, moż na spacerować wzdł uż wybrzeż a na duż e odległ oś ci! To jest wspaniał e! Twoje zadbane molo!

Odwiedził em kilka pobliskich hoteli, któ re są uważ ane za drogie i okazał y się gorsze niż moje! Duż o moż na mó wić , ale pierwszy raz od 25 lat był am w peł ni usatysfakcjonowana. Każ dy!
DZIĘ KI ADM. PERSONEL HOTELU I OBSŁ UGI! Stosunek do goś ci jest po prostu przyjemny! Napisz, odpowiem wszystkim bardziej szczegó ł owo!
Бассейн, отель.
аватар Katerina922416
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 9.0
Był em bardzo zadowolony z hotelu, był przyjazny personel, dobra obsł uga, pyszne jedzenie, wszystko jest ś wietnie zlokalizowane, chociaż wielu narzekał o na mał y teren. Tam animacje, karaoke, ró ż ne wieczory. Jedzenie był o urozmaicone, wszystko smaczne, satysfakcjonują ce. … Już ▾ Był em bardzo zadowolony z hotelu, był przyjazny personel, dobra obsł uga, pyszne jedzenie, wszystko jest ś wietnie zlokalizowane, chociaż wielu narzekał o na mał y teren. Tam animacje, karaoke, ró ż ne wieczory. Jedzenie był o urozmaicone, wszystko smaczne, satysfakcjonują ce. Jak odwieszał am tabliczkę , za każ dym razem sprzą tał y, mił e kobiety, ł ó ż ko był o zmieniane natychmiast, gdy był o to konieczne. Plaż a znajduje się.2 minuty spacerem, na terenie znajdował się zaró wno basen dla dorosł ych, jak i basen dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, zjeż dż alnia, pokó j dziecię cy, tj. Bardzo mi się wszystko podobał o. Dojś cie do najbliż szych sklepó w zaję ł o 5 lub 10 minut.
аватар Ruant91
Po zameldowaniu posadzono nas natychmiast o 10 rano. W hotelu znajduje się doskonał y kort tenisowy, boisko do pił ki noż nej, koszykó wki i siatkó wki. Jedzenie jest doskonał e. Doskonał e centrum spa: sauna, basen, hammam - bezpł atnie. Minus jeden - hotel jest stary. … Już ▾ Po zameldowaniu posadzono nas natychmiast o 10 rano. W hotelu znajduje się doskonał y kort tenisowy, boisko do pił ki noż nej, koszykó wki i siatkó wki. Jedzenie jest doskonał e. Doskonał e centrum spa: sauna, basen, hammam - bezpł atnie. Minus jeden - hotel jest stary. Wymaga aktualizacji mebli, wnę trza
аватар nasodva
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 10.0
Hotel został wybrany szybko - widzą c, ż e zwycię ż ył w kategorii kurortó w w jakimś konkursie hotelowym. Przyjrzeliś my się cenom, okazał y się przystę pne - i szybko kupiliś my wycieczkę . Bardzo podobał mi się sam hotel, wydaje się , ż e każ dy drobiazg jest przemyś lany, teren jest duż y, bardzo zielony. … Już ▾ Hotel został wybrany szybko - widzą c, ż e zwycię ż ył w kategorii kurortó w w jakimś konkursie hotelowym. Przyjrzeliś my się cenom, okazał y się przystę pne - i szybko kupiliś my wycieczkę .
Bardzo podobał mi się sam hotel, wydaje się , ż e każ dy drobiazg jest przemyś lany, teren jest duż y, bardzo zielony.
Podobał o mi się wszystko w pokoju, ale był też minus - ł ó ż eczko był o poł amane, bał o się ruszać , bali się , ż e się rozpadnie.
Jedzenie jest nie do pochwał y, jest jedzenie na każ dy gust i to w ogromnych iloś ciach. Byliś my ró wnież bardzo zadowoleni z obsł ugi w restauracji.
Jedynym minusem dla nas był a lokalizacja hotelu - Lara. Wcześ niej odpoczywali tylko w Kemer i mieli nadzieję , ż e z Lary szybciej bę dzie moż na dostać się do centrum miasta. Okazał o się - czas jest mniej wię cej taki sam. Jeś li chodzenie po Antalyi jest dla ciebie pozbawione zasad, lokalizacja ró wnież nie bę dzie minusem.
аватар yurowa2012
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 10.0
Mó j mą ż i ja w Moskwie wybraliś my hotel, w któ rym chcielibyś my odpoczą ć przez dł ugi czas i zatrzymaliś my się w Concorde. Jest szykowna zieleń , duż e wygodne pokoje, ł adna piaszczysta plaż a z mał ym pasem drobnych kamyczkó w, zaledwie 4 minuty od pokoju i jest super! blisko lotniska - tylko 25 minut Bardzo szybko zadomowiliś my się w pokoju - w 10 minut O jedzeniu nie bę dę pisał , każ dy znajdzie swoje ulubione dania. … Już ▾ Mó j mą ż i ja w Moskwie wybraliś my hotel, w któ rym chcielibyś my odpoczą ć przez dł ugi czas i zatrzymaliś my się w Concorde. Jest szykowna zieleń , duż e wygodne pokoje, ł adna piaszczysta plaż a z mał ym pasem drobnych kamyczkó w, zaledwie 4 minuty od pokoju i jest super! blisko lotniska - tylko 25 minut Bardzo szybko zadomowiliś my się w pokoju - w 10 minut O jedzeniu nie bę dę pisał , każ dy znajdzie swoje ulubione dania. Wszystko jest tutaj dla tych, któ rzy chcą odpoczą ć od problemó w i zamieszania , mił oś nicy basenu ucieszą się ró wnież z tych, któ rzy lubią odwiedzać markety i sklepy w realnych cenach. My odpoczę liś my ciał o i duszę iz przyjemnoś cią polecimy ten hotel naszym przyjacioł om i bliskim!
аватар sheboss
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 8.0
Podró ż ował em z rodziną . (Ja, mą ż , có rka 6 lat, syn 3 lata) Hotel ogó lnie dobry, teren jest zagospodarowany, krajobraz cieszy oko swoją ró ż norodnoś cią , od kwiató w i krzewó w po drzewa owocowe (granat, mandarynki, cytryny, grejpfruty) - wszystko to daje komfort ogrodu. … Już ▾ Podró ż ował em z rodziną . (Ja, mą ż , có rka 6 lat, syn 3 lata)
Hotel ogó lnie dobry, teren jest zagospodarowany, krajobraz cieszy oko swoją ró ż norodnoś cią , od kwiató w i krzewó w po drzewa owocowe (granat, mandarynki, cytryny, grejpfruty) - wszystko to daje komfort ogrodu. Jedzenie, jak w wię kszoś ci tureckich hoteli, jest ró ż norodne, z wyją tkiem grilla na ś wież ym powietrzu.
Zameldowanie poszł o doś ć szybko (wybraliś my apartament rodzinny (7047), mieszczą się na ostatnim 7 pię trze, ale pokó j zmieniliś my dzień pó ź niej, ze wzglę du na wyjś cie oknami do są siedniego hotelu Lara, gdzie znajdował y się wyloty wentylacyjne mię dzy hotelami, któ re był y hał aś liwe od rana do wieczora, ale po zmianie pokoju na są siednie skrzydł o (7018) hał as zmienił się z wentylacji na amfiteatr są siedniego hotelu, gdzie muzyka grał a do 22-30.
Napoje w hotelach są w wię kszoś ci importowane, desery i dania gł ó wne są doś ć zbilansowane (w poró wnaniu z Calista jest zdecydowanie lepiej: w Calista wię kszoś ć dań był a albo przesolona, ​ ​ albo rozgotowana).
Dla dzieci w wieku 3 lat i starszych zawsze jest wybó r w ż ywieniu, a wszystko zawsze był o zjadane, pomimo „wyrafinowania” upodobań naszych pociech.
Ogó lnie wszystko mi się podobał o. Pokó j, plaż a, woda (temperatura wody w morzu w paź dzierniku jest doskonał a 27-28, basen jest podobny, cieplejszy w cią gu dnia), zjeż dż alnie, strefa dla dzieci z huś tawkami i basem dla dzieci, wieczorna rozrywka jest umiarkowana, nie wow , ale cał kiem godny. Cena = jakoś ć .
Wi-fi nie dojechał o na plaż ę , ale był o najlepiej: cieszyliś my się widokami, mó zg odpoczywał od wszystkiego.
Personel hotelu jest dobroduszny, wielu mó wi po rosyjsku z był ych Sowietó w.
Specjalne podzię kowania skł adamy Darii z relacji goś cinnej, któ ra bł yskawicznie rozwią zał a wszystkie problemy!
Wielokrotnie zwracaliś my się do lekarza hotelowego w zwią zku z chorobą najmł odszego dziecka, gdzie Daria zawsze towarzyszył a i hojnie wspierał a przez cał y okres choroby, wszystko tł umaczył a i wyjaś niał a.
Hotel mi się podobał , pokoje był y codziennie sprzą tane, bar jest kiepski (tylko piwo, 2 rodzaje wody i cola)
Mini bar herbata, kawa i czajnik.
Hotel poł oż ony jest przy ruchliwej ulicy peł nej sklepó w, aptek itp.
Do centrum Antalyi moż na dostać się taksó wką za 100 lir w 20-25 minut, autobusem za 40 minut za 3-7 lir, w zależ noś ci od karty (pojedyncza podró ż lub codziennie).
Polecam znajomym, byli zadowoleni!
Dzię kuję za goś cinę , drodzy pracownicy hotelu : )
аватар dmitrii101
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 8.0
Dzień dobry! odpoczywaliś my z cał ą rodziną.3 osó b 2 osoby dorosł e + 1 dziecko do 5 lat w tym hotelu od 08.10. 18-18.10. 18. Wcześ niej odpoczywał em tylko w 5* w Side, Belek, Marmaris. Sam hotel nie jest nowy i wymaga remontu, widać to z ł azienki, pokoju, to fakt, zwł aszcza, ż e ​ ​ bilet nie kosztuje 160. … Już ▾ Dzień dobry! odpoczywaliś my z cał ą rodziną.3 osó b 2 osoby dorosł e + 1 dziecko do 5 lat w tym hotelu od 08.10. 18-18.10. 18. Wcześ niej odpoczywał em tylko w 5* w Side, Belek, Marmaris. Sam hotel nie jest nowy i wymaga remontu, widać to z ł azienki, pokoju, to fakt, zwł aszcza, ż e ​ ​ bilet nie kosztuje 160.000 budż etu? w paź dzierniku. Ogó lne wraż enie hotelu jest przyjemne, nie ma ż adnych skarg na jedzenie, ż yczliwoś ć personelu. Chciał bym szczegó lnie podzię kować Darii za relacje z goś ć mi, wszelkie pytania lub proś by został y rozwią zane tu i teraz, jest to zdecydowanie dodatkowa gwiazdka dla hotelu! Jeszcze raz dzię kuję Daria!
аватар m.sokolova85
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 8.0
Dzień dobry. Chcę podzielić się moją opinią o hotelu i reszcie. Zatrzymaliś my się na tydzień z rodziną . Ogó lnie byli bardzo zadowoleni. Hotel jest odpowiedni na relaksują ce wakacje. Najbardziej ucieszył a mnie obsł uga. Wszyscy są bardzo przyjaź ni i zawsze starają się szybko rozwią zać każ dy problem / speł nić proś bę . … Już ▾ Dzień dobry. Chcę podzielić się moją opinią o hotelu i reszcie.
Zatrzymaliś my się na tydzień z rodziną . Ogó lnie byli bardzo zadowoleni. Hotel jest odpowiedni na relaksują ce wakacje.
Najbardziej ucieszył a mnie obsł uga. Wszyscy są bardzo przyjaź ni i zawsze starają się szybko rozwią zać każ dy problem / speł nić proś bę .
Przyjechaliś my o 3 rano, o 10 rano dostaliś my już pokó j z widokiem na morze, zgodnie z rezerwacją . Pokó j przestronny, czysty, z dobrą izolacją akustyczną , klimatyzacja dział ał a idealnie, był sejf. Mał y minus - kaptur nie dział ał w pokoju, ale absolutnie nie był o strasznie. Sprzą tanie był o codziennie, rę czniki też był y zmieniane.
Teren hotelu jest bardzo zielony, szeroka gama roś lin, ogrodnik uwielbia swoją pracę . Terytorium jest czyste, zadbane.
Jedzenie przepyszne, moż e trochę urozmaicił abym wybó r dań , ale wszystko wystarczył o.
Plaż a. Opalaliś my się na molo w morzu. Ł ó ż ka są wygodne i są parasole. Najbardziej zauważ alnym minusem są dla mnie materace na leż akach na plaż y. Nie wyglą dają na czyste. Opowiedział em o tym kierownictwu, na co usł yszał em, ż e planowana jest ich wymiana. Zapytani, dlaczego leż aki i namioty są tak daleko od morza, powiedzieli, ż e kilka razy podczas burzy wszystko został o zdmuchnię te do morza, wię c są tak daleko.
W hotelu jest poł ą czenie, ale dział a ono dla klasy C na terenie hotelu. Zawsze moż esz spokojnie porozmawiać w holu, a takż e w pokoju.
W hotelu był o spa, ale z niego nie korzystaliś my.
Jeś li chcesz udać się w drogę do Antalyi, autobusem numer 7.7 lir w jedną stronę i po 50 minutach spacerujesz po mieś cie.
Dziewczyny z relacji goś cinnych są bardzo przyjacielskie i opiekuń cze.
Od tego roku, jak rozumiem, przy odwiedzaniu restauracji a la carte pojawił a się opł ata serwisowa (10 euro za osobę ). Ale absolutnie nie był o nam przykro, ż e zapł aciliś my za to, doskonale uczciliś my DR Mamy we wł oskiej restauracji. Jeś li potrzebujesz zamó wić kwiaty, hotel posiada katalog z wszelkiego rodzaju bukietami.
Reasumują c hotel fajny, chę tnie bym tu wró cił a. Po zakoń czeniu sezonu planowany jest remont, wię c ciekawie bę dzie zobaczyć , co zostanie zmienione.
Dzię ki)
аватар olga.bea.moroz79
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 9.0
Naprawdę podobał nam się wypoczynek w tym hotelu, dobra obsł uga, bardzo mił a obsł uga, jedzenie na odpowiednim poziomie, podobał a nam się czystoś ć , porzą dek, duż y teren do spaceró w, duż o rozrywki … Już ▾ Naprawdę podobał nam się wypoczynek w tym hotelu, dobra obsł uga, bardzo mił a obsł uga, jedzenie na odpowiednim poziomie, podobał a nam się czystoś ć , porzą dek, duż y teren do spaceró w, duż o rozrywki
Pokaż więcej »


awatara Irina_Majkop
Wybieramy hotel. Proszę mi powiedzieć, czy basen jest podgrzewany w sezonie letnim. A wieczorne występy to profesjonalni artyści, czy lokalni animatorzy? Dzięki!
6 lat wstecz  •  4 abonent 4 odpowiedź
awatara kovalevskaya_ni
gdzie przesiąść się, jaki autobus, ile to kosztuje w lirach? Gdzie jeszcze i jakim transportem można dojechać? byłeś na targu? Ile przystanków od hotelu? Z góry dziękuję
9 lat wstecz  •  3 abonent 2 odpowiedź
awatara ballitristica
Dobrzy ludzie, doradzą jaki hotel wybrać. Chcę wysłać moich rodziców, 65 lat. Oprócz ogólnego wrażenia hotelu bierzemy pod uwagę następujące mody: niezbyt hałaśliwy, piękny teren do spacerów, pyszne jedzenie. Czy samoloty przeszkadzają? Dziękuję wszystkim!
9 lat wstecz  •  1 abonent 1 odpowiedź
awatara viki_alex
chcemy jechać we wrześniu z dzieckiem
13 lat wstecz  •  3 abonent 2 odpowiedź
awatara vasssss
Dobry dzień! Na niektórych stronach jest napisane, że wszystkie kręgle są płatne, na innych, że dwa tory są wolne po wcześniejszym umówieniu. Komu wierzyć?
13 lat wstecz  •  1 abonent 1 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Stare miasto Kaleiçi
Ocena 9.5
Turcja, Antalya
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe
Akwarium w Antalyi
Ocena 9.3
Turcja, Antalya
Natura, Rozrywka

Элегантный Spa-отель Concorde De Luxe Resort 5* находится недалеко от Антальи, в районе Лара, на 1-ой береговой линии. Открытие состоялось в 2005 году, частичный ремонт проводился в 2015 году. Отель подойдёт как для семейного отдыха с детьми, так и для романтического отдыха.

Lokalizacja Отель расположен в 16 км от центра Анталии и в 10 км от аэропорта.
Plaża
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Основной открытый бассейн (1557 кв. м), открытый релакс-бассейн (780 кв. м с джакузи,) открытый СПА-бассейн (50 кв.м), бассейн с горкой (227 кв. м), крытый бассейн (137 кв. м), круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, ежедневная уборка номера, услуги по глажке одежды (платно), 6 ресторанов A la Carte: «Da Vinci» (итальянский), «Asiana» (дальневосточный), «Vinario Wine and Steak House» (стейк, гриль и вино), «Dafne» (турецкий), «Poseidon» (морепродукты и рыба), «BBQ» (барбекю; по резервации, платно), магазины на территории.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • kryty basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
 • hotel nie przyjmuje mężczyzn bez kobiet
Dla dzieci 2 открытых детских бассейна (20 и 100 кв. м), мини-клуб (6-12 лет), детские коляски (платно).
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport 4 водные горки, 2 теннисных корта (твердое покрытие), платное освещение корта, настольный футбол (бесплатно), дартс (бесплатно), водная гимнастика (бесплатно), джакузи (в зоне релакс-бассейна, бесплатно), парная (платно), сауна (бесплатно), турецкая баня (бесплатно), бадминтон (бесплатно), массажный кабинет (платно).
 • park wodny i zjeżdżalnie  FREE 
 • Spa lub centrum odnowy biologicznej
 • sauna/łaźnia/łaźnia turecka  FREE 
 • jacuzzi
 • tenis stołowy  FREE 
 • kort tenisowy  FREE 
 • golf  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • boisko do koszykówki
 • boisko do piłki nożnej
 • siłownia  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • zajęcia jogi
 • sporty wodne
 • windsurfing  FREE 
 • klub disco  FREE 
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

Всего в отеле 401 номер. Категории номеров: Standart De Luxe Rooms, Dublex De Luxe Rooms, Junior De Luxe Suite, Junior Suite Land or Sea View, Family De Luxe Suitе, Royal Suite, Grand De Luxe Suite, Handicap Rooms.

W pokojach

Кондиционер (работает в зависимости от погодных условий), мини-бар (прохладительные напитки - бесплатно, пополнение ежедневно), набор для приготовления чая и кофе, спутниковое ТВ с российским каналом, сейф, прямой телефон, халаты/тапочки (по запросу),Wi-Fi (бесплатно), ванная комната и/или душ, фен, балкон.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • kapcie i szlafrok (nie we wszystkich pokojach)
 •  FREE 
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • internet wi-fi (nie we wszystkich pokojach)
 • ekspres do kawy/herbaty (nie we wszystkich pokojach)
 • balkon/taras (nie we wszystkich pokojach)
 • basen (nie we wszystkich pokojach)
 • internet kablowy (nie we wszystkich pokojach)
 • kuchnia / aneks kuchenny (nie we wszystkich pokojach)
 • bidet (nie we wszystkich pokojach)
Adres Lara Turizm Merkezi , Antalya, 07230 Лара, Турция.
Telefony: +90 242 352 26 26
Stronie internetowej: Concorde De luxe Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол, футбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает йогой. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.