Royal Holiday Palace 5*– Opinie

29
Ocena 9.010
na podstawie
29 opinii
№1 w ocenie hotelu Antalya
9.5 Numer
9.0 Usługa
9.3 Czystość
9.4 Odżywianie
9.1 Infrastruktura
Hotel został otwarty w kwietniu 2011 roku. Jest to jeden 10-kondygnacyjny budynek. Nowoczesny hotel z przestronnymi, wygodnymi pokojami i różnorodnymi posiłkami. Hotel nadaje się do wypoczynku rodzinnego i młodzieżowego.Więcej →
аватар rasimka07
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Wielkie dzię ki!! ! Mił y personel, dyskretna obsł uga. Animacja jest bardzo fajna, na pewno przyjedziemy do Was w przyszł ym roku. PS Specjalne podzię kowania dla chł opakó w ze sklepu z odzież ą wierzchnią D'enver, bardzo nam pomogliś cie w wyjaś nieniu wszystkiego. … Już ▾ Wielkie dzię ki!! ! Mił y personel, dyskretna obsł uga. Animacja jest bardzo fajna, na pewno przyjedziemy do Was w przyszł ym roku.

PS Specjalne podzię kowania dla chł opakó w ze sklepu z odzież ą wierzchnią D'enver, bardzo nam pomogliś cie w wyjaś nieniu wszystkiego.
аватар
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 8.0
Wybrał em hotel na podstawie okreś lonych kryterió w. Nie musieliś my dł ugo czekać na odprawę . O dziwo osiedliliś my się nawet wcześ niej niż.2 godziny. Byliś my w hotelu okoł o 8 rano, zjedliś my ś niadanie io 10 rano pokó j był gotowy. … Już ▾ Wybrał em hotel na podstawie okreś lonych kryterió w. Nie musieliś my dł ugo czekać na odprawę . O dziwo osiedliliś my się nawet wcześ niej niż.2 godziny. Byliś my w hotelu okoł o 8 rano, zjedliś my ś niadanie io 10 rano pokó j był gotowy. Teren hotelu jest mał y, ale przytulny. Nie mam ż adnych skarg na jedzenie, animację i internet, wszystko był o w porzą dku. Ze wszystkiego był em cał kowicie zadowolony.
аватар oksanka530811
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9.0
Przyzwoite miejsce do ż ycia. Pokó j był czysty, schludny, bar był stale uzupeł niany. Restauracja posiada wyś mienity wybó r potraw i napojó w. Pró bowaliś my ró ż nych pysznoś ci! Pię kna okolica wokó ł hotelu, jest gdzie zrobić pię kne zdję cia. … Już ▾ Przyzwoite miejsce do ż ycia. Pokó j był czysty, schludny, bar był stale uzupeł niany. Restauracja posiada wyś mienity wybó r potraw i napojó w. Pró bowaliś my ró ż nych pysznoś ci! Pię kna okolica wokó ł hotelu, jest gdzie zrobić pię kne zdję cia.
Wypoczywaliś my z dzieć mi i nie ż ał owaliś my naszego wyboru. Był o miejsce do jazdy na karuzeli. Restauracja zapewnia wysokie krzeseł ka dla dzieci, wieczorami w pokoju moż na zamó wić ciepł e mleko.
аватар ruta30
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 10.0
Bliskoś ć lotniska, pię kne terytorium, duż e baseny, czysta plaż a, wszystkie pokoje są duż e, dobre sprzą tanie, doskonał e jedzenie, pomocny i przyjazny personel, nie krę puj się chodzić po lodzie z hukiem!! ! ! … Już ▾ Bliskoś ć lotniska, pię kne terytorium, duż e baseny, czysta plaż a, wszystkie pokoje są duż e, dobre sprzą tanie, doskonał e jedzenie, pomocny i przyjazny personel, nie krę puj się chodzić po lodzie z hukiem!! ! !
аватар shakirov.daniii
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10.0
Wybraliś my ten hotel, ponieważ doradzili nam znajomi, któ rzy odwiedzili go już dwa razy. W zwią zku z tym nie są dzę , ż e popeł niliś my bł ą d przy wyborze. Wrę cz przeciwnie, bardzo się cieszę , ż e wraz z ż oną mogliś my zasmakować tego wspaniał ego miejsca. … Już ▾ Wybraliś my ten hotel, ponieważ doradzili nam znajomi, któ rzy odwiedzili go już dwa razy. W zwią zku z tym nie są dzę , ż e popeł niliś my bł ą d przy wyborze. Wrę cz przeciwnie, bardzo się cieszę , ż e wraz z ż oną mogliś my zasmakować tego wspaniał ego miejsca. Do obsł ugi nie ma nę kania, bo wszystko jest na najwyż szym poziomie.
аватар nalyanova1
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 10.0
Nasze wakacje 24.08. 2014 (2 osoby dorosł e, dziecko 4 lata) Piszę do MAM, któ rzy wybierają hotel na wypoczynek z dzieć mi. Mamo, wszystko jest czyste, obfitoś ć wysokiej klasy, ś wież e, urozmaicone jedzenie, wszystkie rodzaje mię sa jakie znam, ję zyki, ryby, krewetki tygrysie, lody, pł atki zboż owe, smaż one, parzone, gotowane, pieczone, wę dzone wszystko w magazynie na każ de ś niadanie, obiad, kolację . … Już ▾ Nasze wakacje 24.08. 2014 (2 osoby dorosł e, dziecko 4 lata)
Piszę do MAM, któ rzy wybierają hotel na wypoczynek z dzieć mi.
Mamo, wszystko jest czyste, obfitoś ć wysokiej klasy, ś wież e, urozmaicone jedzenie, wszystkie rodzaje mię sa jakie znam, ję zyki, ryby, krewetki tygrysie, lody, pł atki zboż owe, smaż one, parzone, gotowane, pieczone, wę dzone wszystko w magazynie na każ de ś niadanie, obiad, kolację . Owoce, mió d - grzebienie, kawał ki, herbaty, zioł a, owoce, dowolne....kawa, kakao. . .
Sprzą tanie, uzupeł nienie baru, rę czniki, poś ciel - wszystko na czas, bez problemu.
Terytorium, pię kne, zadbane, leż aki - zawsze gratis, ronda - gratis, wszyscy pracownicy.
Hotel to raj dla ż arł okó w, luksus wnę trza dla mił oś nikó w fotografii.
Gorą ce mleko w pokoju w nocy dla dzieci o każ dej porze gratis!
Stoł y, krzesł a w dziecię cej restauracji - szyb, czyste, oklejone folią z serwetką - gotowe i darmowe w każ dej chwili. Kelnerzy są mą drzy. Wszystko trzyma swó j ś lad. Byli bardzo zadowoleni. Z lotniska 15 min.
Dla każ dego, kto przyjedzie do tego hotelu - na lotnisku spotyka się indywidualny transfer!
аватар ekaekapn
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 9.0
Dzień dobry wszystkim, chcę od razu zauważ yć , ż e piszę szczegó ł ową recenzję specjalnie dla matek z mał ymi dzieć mi, któ re martwią się , gdzie iś ć , czy wybrać ten hotel i jakie są zalety. Chcę od razu wyrazić moją gł ę boką wdzię cznoś ć Linie - to jest Relacja z goś ć mi w tym hotelu, któ ra bardzo pomogł a we wszystkich sprawach, profesjonalistka w swojej dziedzinie, wszystkie ż yczenia są omawiane, wszystko zał atwiane jest na miejscu, dzię ki niej odpoczynek w 100% zapamię tany, bardzo komfortowo i przytulnie, oczywiś cie bę dziemy jeź dzić jeszcze raz, dzię kuję Lino, jesteś bardzo duż a!! ! , a komunikacja zaczę ł a się na dł ugo przed wyjazdem, hotel wybrał em bardzo Ostroż nie, ponieważ dziecko miał o wtedy zaledwie dziewię ć miesię cy, jedzenie nie był o jeszcze ze wspó lnego stoł u, zacznę w kolejnoś ci. … Już ▾ Dzień dobry wszystkim, chcę od razu zauważ yć , ż e piszę szczegó ł ową recenzję specjalnie dla matek z mał ymi dzieć mi, któ re martwią się , gdzie iś ć , czy wybrać ten hotel i jakie są zalety. Chcę od razu wyrazić moją gł ę boką wdzię cznoś ć Linie - to jest Relacja z goś ć mi w tym hotelu, któ ra bardzo pomogł a we wszystkich sprawach, profesjonalistka w swojej dziedzinie, wszystkie ż yczenia są omawiane, wszystko zał atwiane jest na miejscu, dzię ki niej odpoczynek w 100% zapamię tany, bardzo komfortowo i przytulnie, oczywiś cie bę dziemy jeź dzić jeszcze raz, dzię kuję Lino, jesteś bardzo duż a!! ! , a komunikacja zaczę ł a się na dł ugo przed wyjazdem, hotel wybrał em bardzo Ostroż nie, ponieważ dziecko miał o wtedy zaledwie dziewię ć miesię cy, jedzenie nie był o jeszcze ze wspó lnego stoł u, zacznę w kolejnoś ci. Jechaliś my od 02.12. 2012 do 23.12. 2012, myś lał am zobaczyć turecką zimę , ale jej tam nie był o, pogoda prawie codziennie w sł oń cu 30 stopni, spacerowaliś my nad morzem, oddychaliś my morskim powietrzem , ktoś pł ywał , teren jest pię kny, zielony bardzo ciekawy design. Oczywiś cie trochę mał y, ale dopeł nia to fakt, ż e w pobliż u jest mnó stwo sklepó w, bazaró w, ró ż nych centró w do odwiedzenia, w ogó le jest co robić . W samym hotelu, w sklepach ceny są rozsą dne, moż na się targować , jakoś ć towaró w jest dobra, lepsza niż na bazarach.
Ponieważ byliś my poza sezonem, nie był o atrakcji dla dzieci, ale był dobry Miniklub z sympatycznymi rosyjskoję zycznymi dziewczynami, moż na był o zostawić starsze dzieci, bardzo wygodne dla rodzicó w, stale pracują ce. Odwiedziliś my też ten hotel w sezonie, oczywiś cie to tylko przestrzeń dla dzieci, bardzo duż y ciekawy Luna Park, ró ż ne zjeż dż alnie, moż na jeź dzić samochodami, oczywiś cie wszystkie baseny dział ają , w pobliż u są leż aki dla rodzicó w, wszystko jest blisko, bardzo wygodne, a takż e, co nie bez znaczenia, jest plac zabaw, dział ał w sezonie, na któ rym wszelkiego rodzaju koniaki, huś tawki, grzybki itp. zainteresuje dziecko w każ dym wieku.
Teraz, jeś li chodzi o jedzenie, myś lę , ż e to nie jest tajemnica, bardzo czę sto gł ó wną restaurację nazywamy jadalnią , tak jak w przypadku Royal oczywiś cie jest to restauracja, bez komentarza. Jedzenie jest duż o, a bardzo dobra jakoś ć , obsł uga na wysokim poziomie, obsł uga w najlepszym wydaniu, czerwona ryba jest stale serwowana, peł na owocó w morza, no có ż , nawet nie piszę o zwykł ych daniach mię snych pod każ dą postacią , warzywach, sł odyczach , duż o owocó w i oczywiś cie wszelkiego rodzaju orzechy, figi, suszone morele, rodzynki itp. wszystko jest bardzo smacznie przyrzą dzone, specjalne podzię kowania dla Szefa Kuchni, któ ry ugotował dla mojego dziecka.
Teraz wię cej o menu dla dzieci, zawsze są warzywa gotowane na parze lub marchewka, brokuł y, kalafior, mię so z tego samego planu, kurczak lub indyk. Ale poza tym mogą ugotować dla Ciebie osobno wszystko, co chcesz, wszystko, czego potrzebuje dziecko, po to znowu zwracasz się do Liny, dzię ki niej wszystko był o zawsze na czas, przyniesione do pokoju i gotują dla Ciebie codziennie, opró cz tego zawsze do wyboru pł atki zboż owe ryż , kasza manna, pł atki owsiane, puree ziemniaczane, ryż , makarony, ró ż nego rodzaju mleko mleczne - truskawkowe, czekoladowe, bananowe itp. , są też jogurty i nie tylko Szef kuchni jest taki dobry , ubijaliś my truskawki z bananami w mleku i okazał się pysznym koktajlem, dziecko bardzo to lubi. Zostawił em tam cał e jedzenie, któ re wzią ł em, w sł oikach i nie uż ył em go. Wszelkie pytania, któ re napiszesz, odpowiem.
Nie ma ż adnych skarg na nocleg, szybko go umieś cili, pokó j był gotowy do przyjazdu, pokoje duż e i eleganckie, nie ma tu ż adnych uwag, hotel jest nowy, wię c oczywiś cie wszystko jest czyste i wygodne , sprzą tanie był o na czas, zostawił em napiwek, ale nawet bez nich sprzą tali normalnie, wielka zaleta, ż e ​ ​ zawsze masz duż y wybó r kawy i herbaty w pokoju, czajnik w pokoju jest bardzo wygodny.
Hotel jest bardzo pię kny bogaty, jest co podziwiać . Nie ż ał ował am ani razu, ż e wybrał am Royal Holiday Palace, wszystko na poziomie, bez reklamacji, bardzo uprzejmy personel zaró wno w recepcji jak iw restauracji. Wszystkim bardzo dzię kujemy, na pewno jeszcze raz przyjedziemy do tego hotelu. Polecam ten hotel dla par z dzieć mi, a takż e tylko na zaję cia na ś wież ym powietrzu. Ponieważ jest też ciekawa animacja w cią gu dnia i wieczorem jest co robić , a takż e chcę zauważ yć , ż e ten hotel bardzo poważ nie traktuje wieczorny wypoczynek, ciekawe mini-dyskoteki dla dzieci, nawet poza sezonem i bardzo przemyś lane pokazy dla dorosł ych, Chcę oglą dać każ dą noc i za każ dym razem inaczej.
Jeś li chodzi o SPA, ceny są drogie, praktycznie nie ma targó w, to zależ y od Ciebie, personel jest przyjazny, ale jesteś my mił oś nikami ró ż nych procedur, byliś my w Turcji wiele razy, nawet nie liczę , a to był pierwszy wyjazd, kiedy nikt nic nie robił w SPA, tylko czasami wygrzewaliś my się w ł aź ni tureckiej i tyle. Wyglą da na to, ż e napisał am wszystkie gł ó wne rzeczy, jakie pytania, pytam, przepraszam za bł ę dy, ś pieszę się , dziecko ma rok i trzy miesią ce, a czasu jak zwykle jest mał o. Ż yczę wszystkim przyjemnych, komfortowych podró ż y i dobrego wypoczynku. Natalia i syn Kolasz.
Территория Пляж Вид из номера
аватар elenkorney
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 10.0
Pię tra nowych hoteli w Turcji latają coraz wyż ej. Poziom obsł ugi jest coraz wyż szy. Nowy hotel zachwycał swoim kró lewskim wyglą dem i nienaganną obsł ugą . Pał ac Kró lewski - w któ rym czuliś my się z mę ż em mile widziani. … Już ▾ Pię tra nowych hoteli w Turcji latają coraz wyż ej. Poziom obsł ugi jest coraz wyż szy. Nowy hotel zachwycał swoim kró lewskim wyglą dem i nienaganną obsł ugą .
Pał ac Kró lewski - w któ rym czuliś my się z mę ż em mile widziani. Tam był am damą w pał acu kró lewskim.
Nie bę dę opisywał pokoi, jedzenia i reszty. . . Wszystko to jest tam na najwyż szym poziomie. Po prostu polecam wypoczynek tam wszystkim, któ rzy cenią sobie pię kno, wygodę i chcą cieszyć się wspaniał ymi, bezproblemowymi wakacjami.
Specjalne podzię kowania należ ą się animatorom, któ rzy po swoim wystę pie stoją przy wejś ciu do „amfiteatru” i biją brawo nam, swojej publicznoś ci.
Jedyna "mucha w maś ci. . " Julia ze spa! Mó wi bardzo dobrze. Nieustannie powtarza „Z Boż ą pomocą . ” Nie sł uchaj! nie daj się zwieś ć !
вид из номера на 7 этаже вечером вид отеля от амфитеатра обед- рыбный день вас привезут сюда лобби рыбный день
аватар Ask123
 •  podróżował 12 lat wstecz
Wszystko w porzą dku. Fajna liczba - pokó j rodzinny (z dwoma pokojami). Jedzenie jest zró ż nicowane, jak we wszystkich 5-gwiazdkowych hotelach w Antalyi. Rewelacyjny basen, zjeż dż alnie - dziecię ce i duż e. Mał y park rozrywki. Naprawdę zł e jest WiFi. … Już ▾ Wszystko w porzą dku. Fajna liczba - pokó j rodzinny (z dwoma pokojami). Jedzenie jest zró ż nicowane, jak we wszystkich 5-gwiazdkowych hotelach w Antalyi. Rewelacyjny basen, zjeż dż alnie - dziecię ce i duż e. Mał y park rozrywki. Naprawdę zł e jest WiFi. To nic nie kosztuje, ale jest tak niezrę czne i powolne, ż e cią gle się wył ą cza. Ogó lnie rzecz biorą c, jeś li polegasz na transmisji gł osu (jak „uderzał em”), to jest to prawie niemoż liwe.
аватар xena_pr
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 9.0
To nie pierwszy raz w Turcji, zawsze odpoczywamy w dobrych drogich pią tkach, wię c postaram się być obiektywny. Hotel jest naprawdę pię kny, wszystko w ś rodku jest jeszcze nowe, nie zuż yte. Przyjechaliś my do hotelu wcześ nie o 6 rano, recepcjonistka był a bardzo mił a i zaoferował a nam kilka opcji, choć z ró ż nymi godzinami zameldowania. … Już ▾ To nie pierwszy raz w Turcji, zawsze odpoczywamy w dobrych drogich pią tkach, wię c postaram się być obiektywny.
Hotel jest naprawdę pię kny, wszystko w ś rodku jest jeszcze nowe, nie zuż yte. Przyjechaliś my do hotelu wcześ nie o 6 rano, recepcjonistka był a bardzo mił a i zaoferował a nam kilka opcji, choć z ró ż nymi godzinami zameldowania. Wybraliś my opcję , któ ra nam odpowiadał a (zarezerwowaliś my pokó j rodzinny) - mieliś my pokó j 1302 na trzecim pię trze z bezpoś rednim widokiem na morze, ponieważ okazał się jedną z najlepszych opcji pokoju rodzinnego. Pokó j - dwa oddzielne pokoje (od razu zaznaczam, ż e w agencji dwupoziomowe nie był y nam polecane) są doś ć przestronne, w jednym pokoju z podwó jnym ł ó ż kiem - loggia, w drugim z dwoma pojedynczymi ł ó ż kami - minibalkon); wszystko inne - jak w dobrych pią tkach.
Gł ó wna restauracja - zawsze duż o wolnych stolikó w, jedzenie w zasadzie znakomite, jak we wszystkich hotelach tej sieci. Do dyspozycji krzeseł ka do karmienia, ś liniaczki, menu dietetyczne dla dzieci, osobny minipokó j dla dzieci ze stolikami i krzeseł kami. Ś wież e soki na ś niadanie, szampan gratis. Kelnerzy są przyjaź ni, uprzejmi i wydajni.
Wieczorne pokazy - nieź le, ale nic szczegó lnie wybitnego)). We wtorki impreza na molo - DJ, kurtki, koktajle, przepię kna sceneria.
Jest miniklub, pró bują animatorzy (z czterech - trzech to rosyjskoję zyczni), wieczorem mini-dyskoteka, wrę czanie dyplomó w, gratulacje z okazji urodzin.
Bardzo ł adne lobby, kelnerzy doś ć szybko przynieś li zamó wione koktajle, niektó re z nich był y cał kiem dobre.
Terytorium jest mał e, ale zadbane i pię knie zaplanowane - jeden duż y basen)). Leż aki na plaż y i przy basenie dostę pne są o każ dej porze. Moż esz odpoczą ć z dzieć mi w każ dym wieku, od urodzenia i...)) Jest basen dla dzieci, zjeż dż alnie dla dzieci.
Po prostu wspaniał y park wodny ze zjeż dż alniami, super! Wybraliś my się na wycieczkę do aquaparku Troy, potem ż ał owaliś my spę dzonego czasu, bo w naszym hotelu wszystko był o znacznie lepsze w poró wnaniu.
System klimatyzacji dział ał dobrze, co był o waż ne przy 43 stopniach na zewną trz)).
No có ż jeszcze dodać...Po przyjeź dzie zostaliś my przywitani szampanem i sł odyczami, nie chodziliś my do restauracji a la carte; jest spa, sklepy, duż y kryty basen z jacuzzi.
Z minusó w - nie zawsze mieli czas na posprzą tanie pokoju, gdy byliś my na plaż y; albo nie dają szamponu, albo nie dodają ż elu pod prysznic)). Tak, jedna z gł ó wnych wad dla mnie: widok z pokoju, okreś lany jako „widok na okolicę ”, tak naprawdę oznacza widok na nieuż ytki po drugiej stronie ulicy (pokoje od strony centralnego wejś cia do hotelu), ale jeś li ś pisz tylko w pokoju, to nie jest to takie waż ne, wszystko inne jest super.
Ogó lnie mi się podobał o, dobra przyjazna atmosfera dla ludzi pozytywnie nastawionych do wypoczynku. Hotel jest raczej rodzinny, ale myś lę , ż e mł odzież bę dzie miał a co robić . Urlopowicze to Europejczycy, ale okoł o 20% rosyjskoję zycznych.
Ż yczymy wszystkim udanych wakacji!
Pokaż więcej »


awatara s.pouchkareva
Z góry dziękuję za odpowiedź
5 lat wstecz  •  4 abonent 3 odpowiedź
awatara s.pouchkareva
Z góry dziękuję za odpowiedź
5 lat wstecz  •  5 subskrybenci 7 odpowiedzi
awatara Posesiteli2018
CHCIAŁBYM SŁYSZEĆ OPINIE O ANIMACJI DZIECI W HOTELU ZNANE ODPOWIEDZI 50-50 RECENZJI.
6 lat wstecz  •  4 abonent 7 odpowiedzi
awatara kam_kam87
Witam. czy hotel zapewnia laskę do wózka dziecięcego w pozycji leżącej? i czy to prawda, że ​​świeże soki są płatne?
7 lat wstecz  •  3 abonent 2 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Przedstawiciel hotel
awatara infotryty
‹ Hotel Royal Holiday Palace 5*
Wdzięki kobiece
Stare miasto Kaleiçi
Ocena 9.5
Turcja, Antalya
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe
Akwarium w Antalyi
Ocena 9.3
Turcja, Antalya
Natura, Rozrywka

Отель обыл открыт в апреле 2011 года. Представляет собой один 10-этажный корпус. Современный отель с просторными комфортабельными номерами и разнообразным питанием. Отель подходит для семейного и молодежного отдыха.

Lokalizacja В 15 км от аэропорта г. Анталия, 17 км от г. Анталия, в п. Лара.
Opis plaży Протяженность пляжа — 200 м, есть платформа. Пляжные полотенца бесплатно: замена в тот же день — платно, выдаются под депозит. Бар на пляже (бесплатно).
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • piaszczysto-kamienista plaża
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, услуги консьержа, услуги по глажке одежды (платно), room service: круглосуточно (платно), факс/ксерокопирование (платно), Wi-Fi бесплатно на всей территории отеля (высокоскоростной Wi-Fi — платно), диетическое меню, 9 баров, 6 ресторанов — 1 основной ресторан, 5 a la carte (гриль, итальянский, мексиканский, рыбный, дальневосточный — по предварительной записи, платно, открыты попеременно), 4 конференц-зала, магазины, 1 крытый бассейн: 300 м2, глубина 140 см. (работает с 01.11 до 31.03, с подогревом), 2 открытых бассейна: главный бассейн 3700 м2, глубина 140 см, бассейн с горками 270 м2, глубина 110 см.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • kryty basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • lekarz
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci 3 бассейна — открытый бассейн: 50 м2, глубина 35 см и бассейн с горками для детей: 50 м2, глубина 85 см, 1 крытый бассейн: 15 м2, глубина 35 см (работает с 01.11 до 31.03, с подогревом), 3 водные горки, луна-парк (бесплатно), детский буфет, детский клуб (4–12 лет), аренда детских колясок платно (по запросу, по наличию), мини-диско.
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport 8 водных горок (5 для взрослых, 3 для детей), луна-парк, 1 теннисный корт с жестким покрытием: аренда оборудования (бесплатно), освещение (платно), уроки тренера (платно) — необходима предварительная резервация, водные виды спорта платно, живая музыка бесплатно (в определенные дни), аквааэробика бесплатно, волейбол на пляже бесплатно, дартс бесплатно, бочче бесплатно, игровой центр платно.
 • park wodny i zjeżdżalnie  FREE 
 • sauna/łaźnia/łaźnia turecka  FREE 
 • jacuzzi  FREE 
 • tenis stołowy  FREE 
 • kort tenisowy  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • siłownia  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • sporty wodne
 • klub disco  FREE 
 • animacja
Opis pokoi

В отеле 604 номера. Состоит из одного 10-этажного здания с лифтами.

W pokojach

В номерах представлено: центральный кондиционер (работает в определенные часы, в зависимости от погодных условий), мини-бар, спутниковое ТВ, прямой телефон, ванна, фен, сейф, халаты (платно)/тапочки (бесплатно), чайник, набор для приготовления чая и кофе, меню подушек (платно), рабочий стол, балкон.

 • prysznic
 • suszarka do włosów (nie we wszystkich pokojach)
 • (nie we wszystkich pokojach)
 • bezpieczny (nie we wszystkich pokojach)
 • klimatyzator (nie we wszystkich pokojach)
 • telewizja kablowa/satelitarna (nie we wszystkich pokojach)
 • telefon (nie we wszystkich pokojach)
 • internet wi-fi (nie we wszystkich pokojach)
 • ekspres do kawy/herbaty (nie we wszystkich pokojach)
 • balkon/taras (nie we wszystkich pokojach)
Adres Lara Turizm Merkezi, Antalya, Turkey
Telefony: Tel: +90 242 352 2525, +90 850 850 7070
Fax: +90 242 352 1105
Stronie internetowej: Royal Holiday Palace
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.