Utopia Beach Club 5*– Opinie

88
Ocena 9.210
na podstawie
88 opinii
№1 w ocenie hotelu Alanya
9.5 Numer
9.5 Usługa
9.5 Czystość
9.5 Odżywianie
8.9 Infrastruktura
Hotel położony jest przy własnej piaszczystej plaży, 3 km od miejscowości Avsallar. Wybudowany w 2004 roku, ostatni remont przeprowadzono w 2019 roku (pokoje, restauracja, lobby). Składa się z jednego 6-piętrowego budynku. Goście Hotelu Alara Star mogą korzystać z terenu i usług (z wyjątkiem restauracji) Hotelu Alara.Więcej →
аватар latynceva_n
 •  podróżował 9 miesięcy wstecz
Ocena 9.0
To miejsce, gdzie wszystko jest pię kne! Pię kny, zadbany teren z nietypowym dla Turcji krajobrazem. Trzy piaszczyste plaż e, z któ rych jedna jest malowniczą laguną , woda jest czysta. Na terenie znajdują się dwa baseny, leż akó w zawsze jest pod dostatkiem, duż y punkt wydawania i wymiany rę cznikó w. … Już ▾ To miejsce, gdzie wszystko jest pię kne! Pię kny, zadbany teren z nietypowym dla Turcji krajobrazem. Trzy piaszczyste plaż e, z któ rych jedna jest malowniczą laguną , woda jest czysta. Na terenie znajdują się dwa baseny, leż akó w zawsze jest pod dostatkiem, duż y punkt wydawania i wymiany rę cznikó w. Istnieje wiele miejsc do siedzenia, w tym pufy i hamaki na zielonym trawniku, przytulne miejsce z wiklinowymi meblami i widokiem na morze, obok baru Laguna. Doskonał a organizacja programó w rekreacyjnych i rozrywkowych. Aktywna i dyskretna animacja, joga, siatkó wka, ł ucznictwo itp. Każ dego wieczoru ró ż ne programy wieczorne, muzyka na ż ywo, pokazy, imprezy. Prawie każ dego wieczoru w hotelowym lobby moż na usł yszeć grę fortepianu na ż ywo. W cał ym pomieszczeniu gra spokojna muzyka klubowa.
Przyjazny i pomocny personel, szczegó lne podzię kowania dla menadż erki Svetlany, któ ra rozwią ż e każ de Twoje pytanie, a raczej zadba z wyprzedzeniem, aby się nie pojawił o) Pokoje są wygodne, doś ć stylowe wnę trza, zaskakują co wygodne poduszki i materace. Mocna suszarka do wł osó w, któ ra bę dzie mił ym dodatkiem dla kobiet) Zestaw standardowy: kapcie, mydł o, balsam, szampon, myjka, szczoteczka do zę bó w, czepek ką pielowy, waciki. W hotelu znajduje się mał y sklep, w któ rym moż na znaleź ć wszystkie niezbę dne artykuł y i pamią tki. Codzienne uzupeł nianie i sprzą tanie minibaru. Na miejscu restauracja gł ó wna i bary z przeką skami; jeś li chcesz, moż esz zjeś ć o każ dej porze dnia i nocy, jest przyzwoity wybó r jedzenia na każ dy gust, zaró wno dla zwolennikó w prawidł owego odż ywiania, jak i dla mił oś nikó w street foodu) , ale na szczegó lną uwagę zasł uguje restauracja Ala Carte! Nienaganne menu, pię kna prezentacja, ś wiece, muzyka na ż ywo i widok na morze.
Na specjalne okazje na wakacjach moż na ró wnież zamó wić gratulacje, tort, kwiaty, balony itp.
Dzię kuję za wspaniał e wakacje!
Có ż , na koniec przypomnę , ż e bez wzglę du na to, jak dobry jest hotel, tworzymy wł asne wakacje i nastró j)
аватар leobel1976
 •  podróżował 9 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Przyjechaliś my odpoczą ć w hotelu, powiedzieć , ż e był em zadowolony to nic, był em mile zaskoczony!! ! Każ dego wieczoru są animacje, muzyka na ż ywo, ró ż ne sceny, ogó lnie rzecz biorą c, wszystko jest zrobione dla ludzi! . Organizacja na najwyż szym poziomie! Obsł uga i ogó lnie cał y personel, brawo chł opaki, w miarę moż liwoś ci przyjadę jeszcze raz i polecam ten hotel, nie bę dziecie ż ał ować jeś li przyjedziecie tu na wakacje. … Już ▾ Przyjechaliś my odpoczą ć w hotelu, powiedzieć , ż e był em zadowolony to nic, był em mile zaskoczony!! ! Każ dego wieczoru są animacje, muzyka na ż ywo, ró ż ne sceny, ogó lnie rzecz biorą c, wszystko jest zrobione dla ludzi! .
Organizacja na najwyż szym poziomie!
Obsł uga i ogó lnie cał y personel, brawo chł opaki, w miarę moż liwoś ci przyjadę jeszcze raz i polecam ten hotel, nie bę dziecie ż ał ować jeś li przyjedziecie tu na wakacje.
Jedzenie i napoje są wliczone w cenę wycieczki!
Zaskoczył o mnie, ż e prawie cał y personel mó wi co najmniej trzema ję zykami: rosyjskim, angielskim i tureckim, a nawet niektó rzy mó wią po niemiecku, jednym sł owem nie pozostaniesz bez komunikacji.
Morze to osobny temat, czysta ciepł a woda, a nawet na plaż y organizowane są programy rekreacyjne, aerobik w wodzie, siatkó wka, ł ucznictwo i inne programy.
Wakacje przeszł y moje najś mielsze oczekiwania.. .
аватар levkovichviktor52
 •  podróżował 10 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Odpocznij z rodziną w tym hotelu. Cał a rodzina zachwycona. Codziennie jest aqua aerobik, imprezy. Programy magicznych pokazó w i muzyka na ż ywo każ dego wieczoru Animacja na najwyż szym poziomie Teren hotelu jest bardzo duż y i malowniczy. Jedzenie jest zawsze pyszne i ró ż norodne! Jeś li lecisz do Turcji, to tylko w tym hotelu!. … Już ▾ Odpocznij z rodziną w tym hotelu. Cał a rodzina zachwycona. Codziennie jest aqua aerobik, imprezy. Programy magicznych pokazó w i muzyka na ż ywo każ dego wieczoru
Animacja na najwyż szym poziomie
Teren hotelu jest bardzo duż y i malowniczy.
Jedzenie jest zawsze pyszne i ró ż norodne!
Jeś li lecisz do Turcji, to tylko w tym hotelu!
аватар chernevas
 •  podróżował 10 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Hotel Utopia Beach Club z ogromnym terenem, przytulnymi pokojami, ś wietni animatorzy!! ! Chcę podzię kować cał emu zespoł owi za organizację i gratulacje z okazji URODZIN: Svetlana Erdem: , Anex operator Irina, Guest Relations? brahim, kelner Megrass i wszyscy, wszyscy, wszyscy! ! ! Wszystko, co ci profesjonaliś ci stworzyli dla mnie na wakacje, był o wspaniał e, szczere, klimatyczne, z troską i mił oś cią do swojej pracy! ! ! DZIĘ KUJĘ WSZYSTKIM!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Twoja Swietł ana. … Już ▾ Hotel Utopia Beach Club z ogromnym terenem, przytulnymi pokojami, ś wietni animatorzy!! ! Chcę podzię kować cał emu zespoł owi za organizację i gratulacje z okazji URODZIN: Svetlana Erdem: , Anex operator Irina, Guest Relations? brahim, kelner Megrass i wszyscy, wszyscy, wszyscy! ! ! Wszystko, co ci profesjonaliś ci stworzyli dla mnie na wakacje, był o wspaniał e, szczere, klimatyczne, z troską i mił oś cią do swojej pracy! ! ! DZIĘ KUJĘ WSZYSTKIM!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Twoja Swietł ana.
аватар t.9058201806
 •  podróżował 11 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Mó j mą ż i ja przyjeż dż amy do tego hotelu po raz trzeci (po raz pierwszy polecił nam ten hotel nasz touroperator w Rosji). Naprawdę podobał nam się hotel! Duż y teren, duż o zieleni! Zameldowanie podczas tej wizyty odbył o się natychmiast, pokó j jest doskonał y, 5 pię tro, pię kny widok na morze! Czystoś ć i porzą dek zaró wno na terenie jak i w pokoju, codzienne sprzą tanie w pokoju, codzienne uzupeł nianie wody i napojó w w lodó wce w pokoju! Wifi dział a w pokoju! Jedzenie jest wyś mienite, urozmaicone, duż o dań mię snych, ryb, owocó w morza, duż o owocó w, wiktoria, orientalne sł odycze, ró ż ne ciasta - na ś niadanie, obiad i kolację - cokolwiek! Personel jest bardzo przyjazny, aw recepcji, kelnerzy w restauracji i dział pracy z wczasowiczami - kiedy się z nimi skontaktujesz, rozwią ż ą wszystkie twoje problemy. … Już ▾ Mó j mą ż i ja przyjeż dż amy do tego hotelu po raz trzeci (po raz pierwszy polecił nam ten hotel nasz touroperator w Rosji). Naprawdę podobał nam się hotel! Duż y teren, duż o zieleni! Zameldowanie podczas tej wizyty odbył o się natychmiast, pokó j jest doskonał y, 5 pię tro, pię kny widok na morze! Czystoś ć i porzą dek zaró wno na terenie jak i w pokoju, codzienne sprzą tanie w pokoju, codzienne uzupeł nianie wody i napojó w w lodó wce w pokoju! Wifi dział a w pokoju! Jedzenie jest wyś mienite, urozmaicone, duż o dań mię snych, ryb, owocó w morza, duż o owocó w, wiktoria, orientalne sł odycze, ró ż ne ciasta - na ś niadanie, obiad i kolację - cokolwiek! Personel jest bardzo przyjazny, aw recepcji, kelnerzy w restauracji i dział pracy z wczasowiczami - kiedy się z nimi skontaktujesz, rozwią ż ą wszystkie twoje problemy. Hotel ma trzy plaż e, morze jest super, plaż a jest piaszczysta, czysta. A po przyjeź dzie dotarliś my na festiwal piwa na terenie hotelu - po prostu cudownie! Był y też festiwale owocó w i jedzenia!
Te festiwale są nowoś cią w tym roku. Program rozrywkowy codziennie. W hotelu znajduje się doskonał a restauracja a la carte, nie ż ał uj 15 euro za osobę , doskonał a kuchnia, muzyka na ż ywo, radzimy wzią ć szaszł yk z miecznika i medaliony z woł owiny. Każ dego wieczoru w recepcji moż na posł uchać muzyki na ż ywo. Każ dego roku widzimy poprawę na lepsze! Zdecydowanie polecamy ten hotel!! !
аватар lersbes888
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Teren hotelu jest duż y. Wiele pię knych miejsc, trzy plaż e, morze bardzo czyste i zachó d sł oń ca też . Odbywają się festiwale piwa i jedzenia. Wieczorami muzyka na ż ywo oraz pokazy i imprezy z DJ-em. Pokoje są przestronne i czyste. Wró cimy ponownie. … Już ▾ Teren hotelu jest duż y. Wiele pię knych miejsc, trzy plaż e, morze bardzo czyste i zachó d sł oń ca też . Odbywają się festiwale piwa i jedzenia. Wieczorami muzyka na ż ywo oraz pokazy i imprezy z DJ-em. Pokoje są przestronne i czyste. Wró cimy ponownie
аватар cryptologin
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Ś wietne miejsce na pobyt z cał ą infrastrukturą . Jeś ć . 3 plaż e, 2 baseny. Duż o zieleni i kwiató w. Pyszne jedzenie i koktajle. Dobra animacja i wystę py dj. Czyste pokoje i mił a obsł uga. polecam … Już ▾ Ś wietne miejsce na pobyt z cał ą infrastrukturą . Jeś ć . 3 plaż e, 2 baseny. Duż o zieleni i kwiató w. Pyszne jedzenie i koktajle. Dobra animacja i wystę py dj. Czyste pokoje i mił a obsł uga. polecam
аватар 5135452
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Wró ciliś my po raz drugi do hotelu Utopia i wcale tego nie ż ał owaliś my i zaprosiliś my kolejnych znajomych. Zadowolony ze wszystkiego, obsł ugi, kuchni, czystoś ci, animacji, rozrywki, festiwali. Atrakcją hotelu jest oczywiś cie wspaniał e morze i plaż e. … Już ▾ Wró ciliś my po raz drugi do hotelu Utopia i wcale tego nie ż ał owaliś my i zaprosiliś my kolejnych znajomych. Zadowolony ze wszystkiego, obsł ugi, kuchni, czystoś ci, animacji, rozrywki, festiwali. Atrakcją hotelu jest oczywiś cie wspaniał e morze i plaż e.
аватар vbvbvb333999
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Ś wietny hotel, 3 plaż e, duż y, zielony teren! Duż o baró w, pyszne jedzenie, dobry i urozmaicony program rozrywkowy … Już ▾ Ś wietny hotel, 3 plaż e, duż y, zielony teren! Duż o baró w, pyszne jedzenie, dobry i urozmaicony program rozrywkowy
аватар lena262626
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Przyjechaliś my do hotelu z dzieckiem, w Turcji odpoczywamy 3-4 razy w roku, wszystko bardzo nam się podoba, dobrze się poznaliś my! Jedzenie jest doskonał e! Morze jest super, piasek, plaż a dla mał ych dzieci jest idealna! Animacja za 10! Sprzą tanie pokoju codziennie! … Już ▾ Przyjechaliś my do hotelu z dzieckiem, w Turcji odpoczywamy 3-4 razy w roku, wszystko bardzo nam się podoba, dobrze się poznaliś my! Jedzenie jest doskonał e! Morze jest super, piasek, plaż a dla mał ych dzieci jest idealna! Animacja za 10! Sprzą tanie pokoju codziennie! Zabawne, smaczne i pię kne! Przyjdziemy ponownie!
Pokaż więcej »


Wdzięki kobiece
Twierdza w Alanyi
Ocena 8.9
Turcja, Alanya
Architektura, Fabula, Muzea
Plaża Kleopatry
Ocena 8.5
Turcja, Alanya
Natura, Plac
Ruiny miasta Olympos
Ocena 10.0
Turcja, Alanya
Architektura, Fabula

Отель расположен рядом с собственным песчаным пляжем в 3 км от посёлка Авсаллар. Построен в 2004 году, последняя реновация проведена в 2019 году (номера, ресторан, лобби). Состоит из одного 6-этажного здания. Гости отеля Alara Star могут пользоваться территорией и услугами (кроме ресторана) отеля Alara Hotel.

Lokalizacja Отель расположен в 99 км от аэропорта г. Анталья, в 24 км от г. Аланья, в 3 км от поселка Авсаллар, на берегу моря.
Opis plaży Собственный песчаный пляж находится рядом с отелем. Заход в море: песок. Пляжные полотенца — бесплатно.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, камера хранения багажа, конференц-зал на 80 чел., интернет-кафе (платно), магазины, 1 основной ресторан, 3 A’la Carte ресторана: итальянский, турецкий и рыбный (по резервации, платно), 3 бара, 2 бассейна: 1 открытый бассейн без подогрева 1000 м2, 1 крытый бассейн с подогревом 110 м2.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • kryty basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • pokoje dla niepalących
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Мини-клуб (4-8 лет), детская анимация на русском языке.
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane
Rozrywka i sport Бесплатно: софт-анимация на русском языке, турецкая баня, дартс, пляжный волейбол, баскетбол, аэробика, теннисные мячи и ракетки, теннисный корт с бетонным покрытием (днем). Платно: SPA-центр, массаж, пилинг, салон красоты, парикмахерская, игровая комната, освещение теннисного корта, все виды водного спорта, кинотеатр.
 • sauna/łaźnia/łaźnia turecka  FREE 
 • jacuzzi  FREE 
 • tenis stołowy  FREE 
 • kort tenisowy  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • boisko do koszykówki
 • siłownia  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • sporty wodne
 • klub disco  FREE 
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 242 номера:

224 Standard Room — площадь номера 33 кв.м, максимальное размещение 3 чел.

12 Suite Room — площадь номера 50 кв.м, гостиная и спальня, 2 балкона, ванная, макс. 4+1 чел.

2 Handicap Room — площадь номера 15 кв.м, номер для людей с ограниченными физическими возможностями, без балкона.

W pokojach

Сплит-кондиционер, телевизор, спутниковое ТВ, сейф (бесплатно), прямой телефон, мини-бар (в день заезда только вода, бесплатно), ванная комната, фен, балкон, доп раскладная кровать (по запросу). Уборка номера: ежедневно, смена белья: 3 раза в неделю, смена полотенец: 2 раза в неделю, room service: круглосуточно (платно).

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • balkon/taras
Adres İncekum beldesi Alara Star Otel PK 07470 Alanya, Antalya,Turkey
Telefony: Tel: +90 (242) 532 16 26
Fax: +90 (242) 532 16 38
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).