Recenzje i historie o hotelach Słowacja

Bratysława  • 
Bratysława  • 
Bratysława  • 
Bratysława  • 
Bratysława  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Słowacja dodaj historię
romantyczny weekend
Wszystko zaczę ł o się.8 sierpnia, kiedy otrzymał em wiadomoś ć na Telegramie o ofercie wyjazdu do Paryż a za 66 euro. Oferta był a bardzo ciekawa, ale potem, jak się okazał o, taka jest cena, pod warunkiem, ż e trzeba lecieć na lotnisko B...
 •  5 lat wstecz
Podróż do epoki dinozaurów (Koszyce, Słowacja)
Jakoś , po obejrzeniu kolejnych bajek, dziecko poprosił o o pokazanie mu dinozauró w, przez co był o trochę otę piał e) Rozwią zaniem tej sytuacji był o odwiedzenie najbliż szego nam Dino Parku w Koszycach (Sł owacja).
 •  5 lat wstecz
Ślady, widoki i skowronki w raju
Co wiemy o Sł owacji? No poza tym, ż e jest cią gle mylony ze Sł owenią ? : )) Okazuje się , ż e kraj ten jest bardzo atrakcyjny dla potencjalnych turystó w: przystę pne ceny na ż ywnoś ć i mieszkania, rezerwaty przyrody, oś rodki nar...
 •  5 lat wstecz
Przytulne europejskie miasto
Aby urozmaicić nasze wakacje na Zakarpaciu, postanowiliś my odwiedzić sł owackie Koszyce. Dojazd z Uż horodu jest ł atwy i prosty - autobusy kursują z gł ó wnego dworca autobusowego prawie co pó ł godziny.
 •  5 lat wstecz
Siedem krajów oczami zwykłego turysty
WIĘ CEJ I JAK ZAWSZE WYMAGANE WPROWADZENIE Podró ż e...Jak dusza jest podekscytowana tym pię knym, cudownym sł owem...Ile w nim jest...Najpię kniejsze gó ry, morza, rzeki naszej babci Ziemi.
 •  7 lat wstecz
Droga do Europy przez Słowację
W cią gu ostatnich kilku lat droga Kijó w-Uż gorod-Liptowski Mikuł asz-Bratysł awa stał a się niemal natywna. Szczerze mó wią c wszystko to dlatego, ż e mam wizę sł owacką , mam 5 lat i muszę spł acić dł ugi wobec S...
 •  8 lat wstecz
Podróż na Słowację
Sł owacja 2015 Odką d hojna Hiszpania otworzył a dla nas wizę wielokrotną , abyś my mogli podró ż ować na Wyspy Kanaryjskie, po prostu nie mogliś my nie wykorzystać jej w peł ni.
 •  9 lat wstecz
Siedem dni z życia zagubionego Kozaka czy legenda o trudnym losie biur podróży - 3
Cią g dalszy. Zacznij tutaj: Czę ś ć.1 Czę ś ć.2 Do hotelu dotarliś my w cał kowitej ciemnoś ci. Szybko wydali klucze i dali pó ł godziny na uspokojenie, odkrycie, napompowanie.
 •  9 lat wstecz
Siedem dni z życia zagubionego Kozaka czy legenda o trudnym losie biur podróży - 2
Cią g dalszy. Zacznij tutaj: Czę ś ć.1 Frau, nie jestem prawdziwym Stirlitzem, Jestem puł kownikiem KGB… (Ivan Kaif „Sekretne tango”) Nazwał em tę historię tak, jak ją nazwał em, ponieważ kierownictwo organizatora wycieczek zabraniał o m&...
 •  9 lat wstecz
Pokaż więcej »