Gornye vershiny 2*– Opinie

7
Ocena 5.610
na podstawie
7 opinii
№3 w ocenie hotelu Dombaja
4.3 Numer
4.5 Usługa
5.0 Czystość
5.8 Odżywianie
4.3 Infrastruktura
Międzynarodowe Centrum Turystyczne „Górskie Szczyty” należało wcześniej do systemu „Sputnik” BMMT KC Wszechzwiązkowej Leninowskiej Młodej Ligi Komunistycznej, do dziś jest ulubionym miejscem młodych ludzi.Więcej →
аватар Aleksey84684641
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 1.0
Hotel posiada okoł o pię ciu odnowionych pokoi. Zdję cia tych pokoi są zamieszczone na stronach. Pozostał e dwieś cie pokoi moż na okreś lić jako „szopę dziadka”. Kiedy dotarliś my do hotelu, zaproponowano nam wybó r pokoju, któ ry nam się podobał . … Już ▾ Hotel posiada okoł o pię ciu odnowionych pokoi. Zdję cia tych pokoi są zamieszczone na stronach. Pozostał e dwieś cie pokoi moż na okreś lić jako „szopę dziadka”. Kiedy dotarliś my do hotelu, zaproponowano nam wybó r pokoju, któ ry nam się podobał . Zbadaliś my kilkadziesią t wolnych pokoi i byliś my przeraż eni!
Brak ozdobnych sufitó w. Zamiast tego - malowany tynk peelingują cy. Szczegó lnie duż e otwory uszczelnione są kwadratowymi panelami piankowymi, prostymi biał ymi na niebieskim, bez falbanek.
Drzwi szafek są przymocowane do szafek, nie ma zawiasó w drzwiowych. Wieszaki na ś cianach są w wię kszoś ci nieobecne. Zamiast tego wkrę cane są ś ruby.
W pokojach są dwa gniazdka. Jeden jest w sypialni. Pracował a tylko w jednym z badanych przez nas pokoi. Drugi jest w ł azience. Dział a w okoł o poł owie pokoi.
Ciepł a woda jest dostę pna w prawie wszystkich pokojach. Prawie! W niektó rych pokojach hydraulicy zrobili dwie zimne wody, rekompensują c tę ​ ​ niedogodnoś ć duż ymi grzejnikami.
W niektó rych pokojach na toalecie znajdują się drewniane kó ł ka, jak w toaletach wiejskich. W pozostał ej czę ś ci plastikowe, odrapane, z czasó w PRL-u.
Gdzieś z sufitu kapie woda.
Prysznice lub wanny nie są dostę pne wszę dzie. Są pokoje typu deluxe, któ re mają tylko umywalkę i toaletę .
Prawie wszę dzie czuć zapach zgnilizny. Czasami jest tak silny, ż e nie da się wejś ć do pokoju.
Brak Wi-Fi. Wszę dzie. I, wedł ug personelu, przez dł ugi czas.
Odmó wiliś my zameldowania i wyraziliś my niezadowolenie z obsł ugi i dyrektora. Zasugerowali, ż ebyś my trochę poczekali, aż znajdą dla nas miejsce na nocleg w innym hotelu. A potem, bliż ej nocy, powiedziano nam, ż e nigdzie nie ma miejsc i ż e teraz zwró cą nam zaliczkę pomniejszoną o jeden dzień noclegu.
Zł oż yliś my skargę do rezerwacji, zadzwoniliś my do obsł ugi technicznej, po czym przedpł ata został a nam zwró cona w cał oś ci. A potem, nocą , z bagaż em narciarskim i walizkami w rę ku, zostaliś my zmuszeni do wę dró wki po mieś cie w poszukiwaniu nowego domu.
аватар vladimir_k_2001
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 4.0
Hotel wyglą da jak nawiedzony dom. Ciemne dł ugie korytarze z odrapanymi ś cianami zaprowadzą Cię do mał ej i ciasnej krypty zwanej pokojem standardowym, gdzie znajdziesz dwa mał e ł ó ż ka, szafkę nocną i maleń ki telewizor, któ ry najprawdopodobniej nie bę dzie dział ał . … Już ▾ Hotel wyglą da jak nawiedzony dom. Ciemne dł ugie korytarze z odrapanymi ś cianami zaprowadzą Cię do mał ej i ciasnej krypty zwanej pokojem standardowym, gdzie znajdziesz dwa mał e ł ó ż ka, szafkę nocną i maleń ki telewizor, któ ry najprawdopodobniej nie bę dzie dział ał . Ogrzewanie w hotelu jest doskonał e. Baterie pozostają gorą ce przez cał ą dobę , ale nie mogą wytworzyć ciepł a w standardowej krypcie ze wzglę du na duż e szczeliny w drewnianych oknach z 70. roku produkcji. Ten problem moż na rozwią zać , zabierają c ze sobą na wakacje grzejnik elektryczny, ale go tam nie był o. Po godzinie 23:00 wszystkie gniazdka zostaną z powodzeniem odł ą czone do rana i tylko ż aró wka pod sufitem moż e Cię ogrzać . Z plusó w mogę tylko wymienić ogromny balkon z pię knym widokiem na gó ry.
аватар ControlK
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 3.0
Hotel był okropny. Po pierwsze, przybywszy o sió dmej rano, jeszcze pó ł godziny staliś my na ulicy - hotel był w konserwacji, a stró ż spał i nie reagował na hał as z zewną trz. Na zewną trz był o cał kiem fajnie i „ś wież o”. … Już ▾ Hotel był okropny. Po pierwsze, przybywszy o sió dmej rano, jeszcze pó ł godziny staliś my na ulicy - hotel był w konserwacji, a stró ż spał i nie reagował na hał as z zewną trz. Na zewną trz był o cał kiem fajnie i „ś wież o”. Wreszcie, kiedy weszliś my do ś rodka, poczuliś my ten sam chł ó d i „ś wież oś ć ” wesoł ego poranka - ogrzewanie nie dział ał o)) Usiedliliś my na ó smym pię trze, bez ciepł ej wody, ogrzewanie nie dział ał o, ś niadanie nie był o dostarczone po przyjeź dzie (nie zatrudnili jeszcze kucharzy). Muszę powiedzieć , ż e w przyszł oś ci pojawił a się ciepł a woda (pomimo brą zowego odcienia to był plus), ale był y problemy z ogrzewaniem przez nastę pne dwa dni. Jak moż na był o dowiedzieć się z administracji, kotł ownia był a w stanie awaryjnym i nie radził a sobie z ogrzewaniem hotelu. Szczegó lnie ż al mi starszych kobiet z Jeyska, któ re jeź dził y z nami na wycieczkę – jeś li jeszcze udał o nam się jakoś ogrzać i wytrzymać noc, to naprawdę cię ż ko był o im spać w kurtkach i butach (rano dzieliliś my się nasze wraż enia z nocowania). Mam nadzieję , ż e nie zachorowali po podró ż y. Umieś cili nas na ó smym pię trze. Pokoje był y nę dzne, telewizor nie dział ał , winda od czasu do czasu się psuł a.
аватар turbo
 •  podróżował 12 lat wstecz
… Już ▾
аватар levayanatalya
 •  podróżował 13 lat wstecz
Ocena 10.0
Zdecydował em się pojechać na wakacje do Dombay z rodziną ! Wybrał em hotel na dł ugi czas! Postanowił em wybrać niedrogi, ale przyzwoity! Jak tylko przyjechaliś my, powitał nas personel, wszyscy byli bardzo goś cinni, uprzejmi! Sam dyrektor cią gle interesował się tym jak wypoczywamy, jaka obsł uga. … Już ▾ Zdecydował em się pojechać na wakacje do Dombay z rodziną ! Wybrał em hotel na dł ugi czas! Postanowił em wybrać niedrogi, ale przyzwoity! Jak tylko przyjechaliś my, powitał nas personel, wszyscy byli bardzo goś cinni, uprzejmi! Sam dyrektor cią gle interesował się tym jak wypoczywamy, jaka obsł uga. . . Zatrzymaliś my się w pokojach Standard - wszystko bardzo czysto, schludnie, sprzą tanie codziennie. Wcześ niej pojechaliś my do niedrogiego hotelu - nie był o prą du ani wody! Ale tutaj! pod prysznicem zawsze był a ciepł a woda, prą d, telewizor dział ał , winda....pię kno! i co to za kuchnia!!!!!! ! nie kucharzy, tylko jacyś rzemieś lnicy!!! ! dzieci nie dał o się oderwać ! W samym hotelu moż na był o znaleź ć wszystko! Basen to inna bajka! Tak bardzo się przyzwyczaił am, woda jest cią gle podgrzewana, tak czysta i jest ogromna! Teraz bardzo mi za tym tę sknię...Mogę nie chodzić tak w domu! zimno! mó j mą ż był uzależ niony od krę gli - zabierał nas tam każ dego wieczoru! Masaż ysta zadowolony, zapomniał o bó lu krę gosł upa! Ogó lnie odpoczywaliś my i poprawialiś my nasze zdrowie! Zaczę liś my szukać , gdzie zarezerwować wycieczki - to okazał o się , ż e nie musieliś my nawet wychodzić z hotelu! Jak mó wią , wszystko jest pod rę ką ! OGÓ LNIE FANTASTYCZNE!!! ! ZDECYDOWANIE WRÓ CĘ DO GÓ RSKICH SZCZYTÓ W!! ! !
аватар
 •  podróżował 13 lat wstecz
Ocena 9.0
Odpoczywaliś my z przyjacielem w gó rskich szczytach - wszystko jest w porzą dku! Był am zadowolona z obsł ugi - wszyscy są ż yczliwi, pomocni! Mó wią , ż e to był koszmar, ale teraz szefowie się zmienili. Natknę ł am się na nich przypadkiem, szukał am hoteli dombai, gdzie był o taniej, a znalazł em http://www. … Już ▾ Odpoczywaliś my z przyjacielem w gó rskich szczytach - wszystko jest w porzą dku! Był am zadowolona z obsł ugi - wszyscy są ż yczliwi, pomocni! Mó wią , ż e to był koszmar, ale teraz szefowie się zmienili. Natknę ł am się na nich przypadkiem, szukał am hoteli dombai, gdzie był o taniej, a znalazł em http://www. dombai-peaks. ru/, wyszł o tanio i wysokiej jakoś ci. Pokoje nie są szykowne. ale my też odpoczywaliś my w standardowych pokojach, ale ogrzewanie, prą d, ciepł a woda są na miejscu! Wró cę na wakacje, pojedziemy tam na narty!
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 9.0
W hotelu „Mountain Peaks” odpoczywał em z koleż anką od 1 maja do 3 maja. Hotel jest ś wietny, a ludzie, któ rzy tam pracują , są bardzo serdeczni i przyjaź ni. To najpię kniejsze miejsce na ziemi. Na pewno jeszcze tu wró cę . … Już ▾ W hotelu „Mountain Peaks” odpoczywał em z koleż anką od 1 maja do 3 maja. Hotel jest ś wietny, a ludzie, któ rzy tam pracują , są bardzo serdeczni i przyjaź ni. To najpię kniejsze miejsce na ziemi. Na pewno jeszcze tu wró cę .
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 3.0
przyjechaliś my 11/05/2008 na jeden dzień z rodziną o 15.00 zameldowaliś my się w pokoju pokó j jest okropne ogrzewanie brak ciepł ej wody brak telewizora nie dział a jedzenie jest okropne w nocy zimny pies 06.11. … Już ▾ przyjechaliś my 11/05/2008 na jeden dzień z rodziną o 15.00 zameldowaliś my się w pokoju pokó j jest okropne ogrzewanie brak ciepł ej wody brak telewizora nie dział a jedzenie jest okropne w nocy zimny pies 06.11.
Źródło opinii — vOtpusk.ru


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Góra Mussa-Achitara
Ocena 10.0
Rosja, Dombay
Natura, Wypoczynek

Международный Туристский центр "Горные вершины" ранее принадлежал системе "Спутник" БММТ ЦК ВЛКСМ, по сей день это любимое место молодежи.

Lokalizacja Находится в центре курорта Домбай. Расстояние до маятникового подъемника - 50м, кресельного подъемника - 200м.
W hotelu

 • столовая
 • ресторан
 • два бара
 • кафе
 • чайная с каминным залом
 • закрытый бассейн (25м) с подогреваемой водой и вышкой для пряжков в воду
 • сауна с купелью и входом в большой бассейн
 • медпункт
 • кинозал
 • дискотека
 • лифт
 • настольный теннис
 • казино с баром
 • боулинг
 • бильярд
 • междугородние и международные телефоны-автоматы
 • обмен валюты
 • аптека

 • Opis pokoi

 • 2-х и 3-х местные номера (в номере: туалет, душ, балкон);
 • 2-местные 2-комнатные номера "люкс" (туалет, ванна, цветной телевизор, холодильник, телефон, балкон).

 • FAQ