Przeziębienie. Brudny.

Pisemny: 8 listopad 2014
Czas podróży: 1 — 3 listopad 2014
Komu autor poleca hotel?: Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
3.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 4.0
Usługa: 4.0
Czystość: 6.0
Odżywianie: 6.0
Infrastruktura: 2.0
Hotel był okropny. Po pierwsze, przybywszy o sió dmej rano, jeszcze pó ł godziny staliś my na ulicy - hotel był w konserwacji, a stró ż spał i nie reagował na hał as z zewną trz. Na zewną trz był o cał kiem fajnie i „ś wież o”. Wreszcie, kiedy weszliś my do ś rodka, poczuliś my ten sam chł ó d i „ś wież oś ć ” wesoł ego poranka - ogrzewanie nie dział ał o)) Usiedliliś my na ó smym pię trze, bez ciepł ej wody, ogrzewanie nie dział ał o, ś niadanie nie był o dostarczone po przyjeź dzie (nie zatrudnili jeszcze kucharzy). Muszę powiedzieć , ż e w przyszł oś ci pojawił a się ciepł a woda (pomimo brą zowego odcienia to był plus), ale był y problemy z ogrzewaniem przez nastę pne dwa dni. Jak moż na był o dowiedzieć się z administracji, kotł ownia był a w stanie awaryjnym i nie radził a sobie z ogrzewaniem hotelu. Szczegó lnie ż al mi starszych kobiet z Jeyska, któ re jeź dził y z nami na wycieczkę – jeś li jeszcze udał o nam się jakoś ogrzać i wytrzymać noc, to naprawdę cię ż ko był o im spać w kurtkach i butach (rano dzieliliś my się nasze wraż enia z nocowania). Mam nadzieję , ż e nie zachorowali po podró ż y. Umieś cili nas na ó smym pię trze. Pokoje był y nę dzne, telewizor nie dział ał , winda od czasu do czasu się psuł a.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał