Krokus 2*– Opinie

22
Ocena 4.510
na podstawie
22 opinii
№4 w ocenie hotelu Dombaja
4.8 Numer
3.5 Usługa
4.5 Czystość
3.9 Odżywianie
5.8 Infrastruktura
Hotel "Crocus" - najbardziej słoneczny hotel w Dombai, położony 20 metrów od wyciągu narciarskiego, może przyjąć jednocześnie do 120 gości. W hotelu znajduje się kawiarnia "Festivalnoye". Dzięki takim imionom masz zapewniony całoroczny nastrój noworoczny.Więcej →
аватар
 •  podróżował 4 roku plecy
Ocena 1.0
Bardzo okropny hotel, jest zimno i wilgotno i ś mierdzi pleś nią . Pó jdą tam tylko ci, któ rzy nie myś lą o swoim zdrowiu. Myś lę , ż e lepiej przepł acić , ale odpoczą ć w komforcie. Wedł ug wszystkich recenzji już wiadomo, ż e naprawa, któ ra cią gnę ł a się przez rok, nigdy się nie skoń czy. … Już ▾ Bardzo okropny hotel, jest zimno i wilgotno i ś mierdzi pleś nią . Pó jdą tam tylko ci, któ rzy nie myś lą o swoim zdrowiu. Myś lę , ż e lepiej przepł acić , ale odpoczą ć w komforcie. Wedł ug wszystkich recenzji już wiadomo, ż e naprawa, któ ra cią gnę ł a się przez rok, nigdy się nie skoń czy. To tylko wymó wki, by turyś ci wracali. Faceci oczywiś cie nie cią gną biznesu turystycznego. Co to za hammam, hotelu nie da się nawet ogrzać , jak mó wią miejscowi, ta oszczę dnoś ć daleko nie zajdzie. Nie radzę nikomu tam być , zepsute wakacje, nadszarpnię te nerwy i problemy zdrowotne. Aha, a wł aś ciciel tej stodoł y oczywiś cie cię nie potraktuje. Pomyś l, gdzie jesteś .
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар pyatirikova
 •  podróżował 8 lat plecy
Ocena 1.0
Szkoda takiego urlopu. . . Hotel się rozpada - straszne warunki niehigieniczne! Ś wiatł o na 6 dni był o wył ą czane trzy razy na 5-12 godzin. Hamam nie dział a. Ś niadanie to ZAWSZE jedno jajko - jajecznica lub jajecznica. Nikt nie sprzą ta pokoi. Instalacja wodocią gowa się rozpada. … Już ▾ Szkoda takiego urlopu. . . Hotel się rozpada - straszne warunki niehigieniczne! Ś wiatł o na 6 dni był o wył ą czane trzy razy na 5-12 godzin. Hamam nie dział a. Ś niadanie to ZAWSZE jedno jajko - jajecznica lub jajecznica. Nikt nie sprzą ta pokoi. Instalacja wodocią gowa się rozpada. Stary, brudny, umierają cy hotel!
Wypoczywaliś my w ramach promocji Groupon, gdzie zaoferowano bardzo ciekawe warunki do wypoczynku. NIC, co był o reklamowane, NIE był o! Anarchia, brud i brak szacunku dla urlopowiczó w są kompletne.
Szkoda, ż e ​ ​ Groupon oferuje takie wakacje. . .
аватар pogrebach
 •  podróżował 10 lat plecy
Ocena 3.0
Czytał em wiele opinii o hotelu przed moją podró ż ą . Bardzo ciekawe był o dowiedzieć się , gdzie jest prawda. W rzeczywistoś ci wiele z powyż szych przydarzył o się nam. Po pierwsze, godzina wymeldowania to 12-00, a na zameldowanie musieliś my czekać okoł o pó ł torej godziny. … Już ▾ Czytał em wiele opinii o hotelu przed moją podró ż ą . Bardzo ciekawe był o dowiedzieć się , gdzie jest prawda. W rzeczywistoś ci wiele z powyż szych przydarzył o się nam. Po pierwsze, godzina wymeldowania to 12-00, a na zameldowanie musieliś my czekać okoł o pó ł torej godziny. Ale w zasadzie nie uważ aliś my tego za wadę , w wię kszoś ci hoteli tak jest. Przy odprawie w recepcji nawet nie poprosili o nasze paszporty, co nas bardzo zaskoczył o. Po oddaniu kluczy weszliś my do pokoju. Dokł adnie 5 minut pó ź niej do naszego pokoju weszł a para, któ ra ró wnież wł aś nie został a osiedlona w tym samym pokoju. Ale to już był ich problem i nie wiem, jak go rozwią zali. Pokó j na pierwszy rzut oka wyglą dał dobrze. Co prawda tapicerka sofy pozostawiał a wiele do ż yczenia, a ś ciany poroś nię te mchem i pleś nią w rogach. Ale z drugiej strony z naszego okna rozcią gał się pię kny widok na gó ry, któ ry podziwialiś my przez cał y nasz pobyt. Ł azienka w zasadzie nam odpowiadał a. Dostaliś my 2 rę czniki na trzy, przywieź liś my dodatkową poś ciel. Nawiasem mó wią c, poś ciel cieszył a nas czystoś cią i bielą . Bardzo blisko hotelu znajduje się niewielki zjazd, po któ rym jeź dzi spora liczba osó b. Chcę zauważ yć , ż e biorą duż o pienię dzy za wypoż yczenie nart, sań , desek snowboardowych itp. , a takż e na instruktora, któ ry nauczy Cię zjeż dż ać , jeś li jesteś począ tkują cy. A najciekawsze jest to, ż e nikt nie jest za nic odpowiedzialny. Oznacza to, ż e bezpieczeń stwo podczas zjazdu to tylko twoja troska. I ż aden z instruktoró w, któ rych jest bardzo wielu, nie pomoż e Twojemu upadł emu dziecku, jeś li nie zapł acił eś za to. Teraz o ś niadaniu. Kursuje od 8:00 do 10:00. Ale jeś li udał o ci się przybyć przed 8.15, to w zasadzie zjesz dobre ś niadanie. Niestety, spó ź nialskim pozostają tylko resztki jedzenia, któ re mogą raczyć się dla nich ogrzać . Kolacja w tej samej restauracji trochę nas zaskoczył a, bo restauracja jest na pierwszym pię trze, a bar na drugim. Jeś li wię c chcesz napić się alkoholu do kolacji, musisz najpierw udać się na drugie pię tro, aby go kupić , a dopiero potem zejś ć do restauracji. Szaleń stwo jest kompletne. Personel w tej placó wce to: w restauracji iw barze - po jednej kelnerce, któ ra pracuje siedem dni w tygodniu. Moż esz sobie wyobrazić poziom usł ug w tych placó wkach. . . Jeś li chodzi o basen, saunę , wszystko był oby dobrze, gdyby nie pleś ń na suficie i ś cianach. I wreszcie ostatniego dnia naszego pobytu w naszym pokoju woda nagle spł ynę ł a po ś cianie i zamieszkaliś my na 4 pię trze, nad nami - strych. Dzwonią c do administratora i wyjaś niają c problem, przeprosił a i odpowiedział a, ż e ​ ​ nie moż na nas przenieś ć i ż e to tylko ś nieg, któ ry topi się na dachu i spł ywa. Doszliś my do nastę pują cego wniosku na temat pobytu w tym hotelu: hotel ma wszystko, aby zapewnić komfortowy pobyt i rozrywkę , ale jest po prostu zbyt zaniedbany. Potrzebujemy osoby, któ ra bę dzie kontrolować personel zaró wno pod ką tem obsł ugi klienta, jak i pod ką tem przestrzegania elementarnych zasad sanitarnych. Ogó lnie wszystkie mankamenty hotelu rekompensował o nam doskonał e towarzystwo, z któ rym przyjechaliś my na wypoczynek i naturę . Jeś li chodzi o obiady i kolacje - kawiarnia "Tiberda". Bardzo mał a, niereprezentacyjna, ale kuchnia jest cudowna, bardzo smaczna i doś ć niedroga. Dla poró wnania: kolacja w kawiarni „U Zuli” dla 6 osó b. kosztował o nas 7000. , a w "Tyberdzie" - 2700r. A jedzenie jest znacznie smaczniejsze. I ż yczę wszystkim wspaniał ych wakacji, niezależ nie od warunkó w pobytu!
аватар
 •  podróżował 10 lat plecy
Ocena 3.0
Pod wzglę dem czasu wolnego nieź le. Ale pokoje - koł chozowe podwó rko jest lepsze! Pokoje nie są ogrzewane, kosmetyki prawdopodobnie bę dą sprzedawane przez obsł ugę na targu, ale nie znaleziono ich w pokojach. Kabiny prysznicowe ró wnież nie został y znalezione! Moż e w Dombai jest jeszcze jeden Krokus?. … Już ▾ Pod wzglę dem czasu wolnego nieź le. Ale pokoje - koł chozowe podwó rko jest lepsze! Pokoje nie są ogrzewane, kosmetyki prawdopodobnie bę dą sprzedawane przez obsł ugę na targu, ale nie znaleziono ich w pokojach. Kabiny prysznicowe ró wnież nie został y znalezione! Moż e w Dombai jest jeszcze jeden Krokus?
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар krokus-invest
 •  podróżował 12 lat plecy
Ocena 10.0
Hotel mieś ci nie do 120, ale do 300 … Już ▾ Hotel mieś ci nie do 120, ale do 300
август
аватар
 •  podróżował 13 lat plecy
Cał a rodzina z mał ymi dzieć mi odpoczywał a w weekend od 27 do 29 listopada w Hotelu Crocus. To nie pierwszy raz, kiedy tu jesteś my i chcielibyś my tu przyjeż dż ać raz za razem. Dzieciaki są zachwycone basenem, jedzenie dobre, urozmaicone, mają wł asne wypieki, nawet piecze chleb! Wieczorem siedzieliś my w restauracji, gdzie odbywał a się dyskoteka z ró ż nymi konkursami, wszyscy tań czyli i bawili się . … Już ▾ Cał a rodzina z mał ymi dzieć mi odpoczywał a w weekend od 27 do 29 listopada w Hotelu Crocus.
To nie pierwszy raz, kiedy tu jesteś my i chcielibyś my tu przyjeż dż ać raz za razem. Dzieciaki są zachwycone basenem, jedzenie dobre, urozmaicone, mają wł asne wypieki, nawet piecze chleb! Wieczorem siedzieliś my w restauracji, gdzie odbywał a się dyskoteka z ró ż nymi konkursami, wszyscy tań czyli i bawili się . Był o bardzo fajnie. Każ dy kto chce się zrelaksować i dobrze bawić odpoczywa. A negatywne recenzje na temat Crocus są pisane przez konkurentó w lub osoby nież yczliwe.
Ż yczymy zespoł owi powodzenia w tym sezonie i wdzię cznych turystom.
I znowu i znowu bę dziemy chodzić do Naszego Krokusa.
Rodzina Grigorievó w, Woroneż .
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 13 lat plecy
Ocena 1.0
Witam, 4-5 listopada 2009 mieszkaliś my w Hotelu Crocus. Wynaję liś my 1 pokó j standardowy. To, co zobaczyliś my, jest niemoż liwe do opisania: drzwi wejś ciowe do pokoju był y wył amane, nie był o ciemnej wody, nie był o ogrzewania, dziura w ś cianie zakryta magazynem, nie był o ogó lnego ś wiatł a, smugi na ś cianach. … Już ▾ Witam, 4-5 listopada 2009 mieszkaliś my w Hotelu Crocus. Wynaję liś my 1 pokó j standardowy. To, co zobaczyliś my, jest niemoż liwe do opisania: drzwi wejś ciowe do pokoju był y wył amane, nie był o ciemnej wody, nie był o ogrzewania, dziura w ś cianie zakryta magazynem, nie był o ogó lnego ś wiatł a, smugi na ś cianach. Proś ba o zmianę numeru został a odrzucona. Usł ugi w zakresie zabiegó w spa nie był y ś wiadczone, chociaż był y one wliczone w opł atę hotelową i był y reklamowane przy zameldowaniu. Odmó wili zrekompensowania braku usł ug. Wszystkie skargi został y uwzglę dnione w recenzjach ksią ż ek. Zdję cia został y zrobione w momencie otwarcia, teraz wszystko jest w opł akanym stanie. Wraż enie hotelu i obsł ugi jest obrzydliwe. W przyszł oś ci nie bę dziemy Cię polecać .
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар Mariya16
 •  podróżował 13 lat plecy
Ocena 5.0
Witam, 4-5 listopada 2009 mieszkaliś my w Hotelu Crocus. Wynaję liś my 1 pokó j standardowy. To, co zobaczyliś my, jest niemoż liwe do opisania: drzwi wejś ciowe do pokoju był y wył amane, nie był o ciemnej wody, nie był o ogrzewania, dziura w ś cianie zakryta magazynem, nie był o ogó lnego ś wiatł a, smugi na ś cianach. … Już ▾ Witam, 4-5 listopada 2009 mieszkaliś my w Hotelu Crocus. Wynaję liś my 1 pokó j standardowy. To, co zobaczyliś my, jest niemoż liwe do opisania: drzwi wejś ciowe do pokoju był y wył amane, nie był o ciemnej wody, nie był o ogrzewania, dziura w ś cianie zakryta magazynem, nie był o ogó lnego ś wiatł a, smugi na ś cianach. Proś ba o zmianę numeru został a odrzucona. Usł ugi w zakresie zabiegó w spa nie był y ś wiadczone, chociaż był y one wliczone w opł atę hotelową i był y reklamowane przy zameldowaniu. Odmó wili zrekompensowania braku usł ug. Wszystkie skargi został y uwzglę dnione w recenzjach ksią ż ek. Zdję cia został y zrobione w momencie otwarcia, teraz wszystko jest w opł akanym stanie. Wraż enie hotelu i obsł ugi jest obrzydliwe. W przyszł oś ci nie bę dziemy Cię polecać .
Качество номера
аватар
 •  podróżował 13 lat plecy
Ocena 9.0
Odpoczywaliś my w Crocus od 1 lipca do 5 lipca, byliś my bardzo zadowoleni. Nie ma wielu ludzi zaró wno w hotelu, jak iw samym Dombai. Wraż enia z hotelu i obsł ugi był y tylko pozytywne. Bufet na lato został zastą piony rozbudowanymi ś niadaniami i obiadokolacjami, nie ma co się spieszyć , każ dy czeka na swoją porcję , pię kno!! ! Muffinka rewelacyjna, domowy chleb, nawet dali nam ze sobą w drogę . … Już ▾ Odpoczywaliś my w Crocus od 1 lipca do 5 lipca, byliś my bardzo zadowoleni. Nie ma wielu ludzi zaró wno w hotelu, jak iw samym Dombai. Wraż enia z hotelu i obsł ugi był y tylko pozytywne.
Bufet na lato został zastą piony rozbudowanymi ś niadaniami i obiadokolacjami, nie ma co się spieszyć , każ dy czeka na swoją porcję , pię kno!! ! Muffinka rewelacyjna, domowy chleb, nawet dali nam ze sobą w drogę . Przyjdź do Crocus, nie poż ał ujesz.
Specjalne podzię kowania dla personelu.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
Jestem zdumiony, ile zł ego moż na napisać o tym hotelu z powodu 50 rubli za obsł ugę kija! ! ! Odpoczywał am tam na majowe wakacje, nic nie ociekał o nas w recepcji, obsł uga był a bardzo mił a, wypieki w bufecie był y po prostu super, jak w domu. Domki letnie z moż liwoś cią grillowania są bardzo wygodne, grille na ś wież ym powietrzu to po prostu klasa, a drewno opał owe z wę glami i szaszł ykami dostarczono nam na miejscu przy okazji gratis. … Już ▾ Jestem zdumiony, ile zł ego moż na napisać o tym hotelu z powodu 50 rubli za obsł ugę kija! ! ! Odpoczywał am tam na majowe wakacje, nic nie ociekał o nas w recepcji, obsł uga był a bardzo mił a, wypieki w bufecie był y po prostu super, jak w domu.
Domki letnie z moż liwoś cią grillowania są bardzo wygodne, grille na ś wież ym powietrzu to po prostu klasa, a drewno opał owe z wę glami i szaszł ykami dostarczono nam na miejscu przy okazji gratis.
Tak, Crocus ma zwykł e radzieckie 3 gwiazdki, ale basen i ł aź nie parowe pasują do siebie.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
Pokaż więcej »


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Góra Mussa-Achitara
Ocena 10.0
Rosja, Dombay
Natura, Wypoczynek

Hotel "Crocus" - najbardziej słoneczny hotel w Dombai, położony 20 metrów od wyciągu narciarskiego, może przyjąć jednocześnie do 120 gości. W hotelu znajduje się kawiarnia "Festivalnoye". Dzięki takim imionom masz zapewniony całoroczny nastrój noworoczny.

W hotelu

 • kawiarnia

 • sala bilardowa

 • sauna z basenem

 • wypożyczalnia sprzętu narciarskiego

 • Naprawa sprzętu narciarskiego

 • płatny parking

 • Opis pokoi

  W pokojach nowe meble, wykładzina, okna metalowo-plastikowe, TV (6 kanałów), importowana hydraulika.

 • Pokoje 4-osobowe (blok 2+2)

 • Apartamenty 2-pokojowe (osobne pokoje, 2 łóżka, wspólna łazienka)

 • apartament - 2 pokojowe (meble tapicerowane, TV, lodówka, nagłośnienie, podwójnie oszklone okna, naprawa europejska jakość)

 • FAQ