Blue Sea Le Tivoli 4*– Opinie

8
Ocena 8.310
na podstawie
8 opinii
№5 w ocenie hotelu Agadir
9.4 Numer
9.0 Usługa
9.6 Czystość
9.2 Odżywianie
8.8 Infrastruktura
Hotel położony jest 10 minut spacerem od centrum Agadiru i 300 metrów od plaży. Zbudowany w 1995 roku, odnowiony w 2009 roku. Odpowiedni dla rodzin.Więcej →
аватар mandaringirl
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 10.0
Podobał o mi się dobre poł oż enie Blue Sea - dosł ownie 5 minut do nasypu, naprzeciwko supermarket i wspaniał a przytulna kawiarnia. Nie siedzieliś my w hotelu, cią gle byliś my na plaż y, a wieczorami spacerowaliś my po promenadzie - jest duż o ludzi, kawiarenek, gdzie odbywają się wystę py lokalnych muzykó w z muzyką narodową , lub moż na wybrać spokojne miejsce. … Już ▾ Podobał o mi się dobre poł oż enie Blue Sea - dosł ownie 5 minut do nasypu, naprzeciwko supermarket i wspaniał a przytulna kawiarnia. Nie siedzieliś my w hotelu, cią gle byliś my na plaż y, a wieczorami spacerowaliś my po promenadzie - jest duż o ludzi, kawiarenek, gdzie odbywają się wystę py lokalnych muzykó w z muzyką narodową , lub moż na wybrać spokojne miejsce. Byliś my w Agadirze pierwszy raz i byliś my bardzo zadowoleni. To ś wietna alternatywa dla Turcji, Egiptu!
аватар lady.teder
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 10.0
Samo BLUE SEA LE TIVOLI jest pię kne, bardzo zielone, pokoje przestronne. Plus - Maroko to bardzo pię kny kraj, ocean i plaż a są niesamowite! Byliś my zadowoleni, doskonał y stosunek jakoś ci do ceny. Ś wię to był o niezapomniane! … Już ▾ Samo BLUE SEA LE TIVOLI jest pię kne, bardzo zielone, pokoje przestronne. Plus - Maroko to bardzo pię kny kraj, ocean i plaż a są niesamowite! Byliś my zadowoleni, doskonał y stosunek jakoś ci do ceny. Ś wię to był o niezapomniane!
аватар Olga_Olga_
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 10.0
Bardzo przyjazny personel. Jedzenie w samym hotelu jest dobre, w pobliż u jest duż o restauracji, jest supermarket. Pojechaliś my do Maroka, aby jeź dzić po miastach, bardzo kontrastowym kraju. Mił oś nicy egipskich i tureckich hoteli z ogromnym terytorium, któ rzy są przyzwyczajeni do siedzenia w hotelu, nigdzie nie jeż dż ą c ani nie jeż dż ą c, mogą się znudzić . … Już ▾ Bardzo przyjazny personel. Jedzenie w samym hotelu jest dobre, w pobliż u jest duż o restauracji, jest supermarket.
Pojechaliś my do Maroka, aby jeź dzić po miastach, bardzo kontrastowym kraju. Mił oś nicy egipskich i tureckich hoteli z ogromnym terytorium, któ rzy są przyzwyczajeni do siedzenia w hotelu, nigdzie nie jeż dż ą c ani nie jeż dż ą c, mogą się znudzić .
A bez tł umu turystó w przejechaliś my cał e poł udnie kraju - Marakesz, Esueira, Legzira, Ouarzazate, Merzouga (Sahara, na granicy z Algierią ). Byliś my wię c bardzo zadowoleni z naszych wakacji w Maroku!
аватар Valeria_
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 10.0
Obsł uga w Blue Sea Le Tivoli 4 * był a doskonał a. Wszyscy byli przyjaź ni i uś miechnię ci. Nie był o problemó w z ję zykiem angielskim. Wzię liś my ró wnież dwie wycieczki z Coral Travel - Marrakesz i Legzira Beach. Marrakesz to ciekawe stare miasto. … Już ▾ Obsł uga w Blue Sea Le Tivoli 4 * był a doskonał a. Wszyscy byli przyjaź ni i uś miechnię ci. Nie był o problemó w z ję zykiem angielskim. Wzię liś my ró wnież dwie wycieczki z Coral Travel - Marrakesz i Legzira Beach. Marrakesz to ciekawe stare miasto. Zrobiliś my tyle ciekawych zdję ć i po przyjeź dzie zrobiliś my reportaż owy album ze zdję ciami) Legzira to niesamowicie pię kne miejsce.
Poszliś my na lokalny bazar po owoce i prezenty - duż y wybó r, niskie ceny i moż na się targować . Przywieź liś my ze sobą garś ć pamią tek i pamią tek w prezencie dla wszystkich naszych bliskich i przyjació ł )
аватар 4086580
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 5.0
Baaardzo lubił am wypoczywać w tym kraju....goś cinni ludzie....oczywiś cie w maju tak naprawdę nie pł ywa się w oceanie. . . zimno.... )))))))) teraz o hotelu....BYŁ EM ZSZOKOWANY....zamiast pokoju trzyosobowego, ulokowano nas w pokoju dwuosobowym + 1 dziecko....))))) nakarmione strasznie. … Już ▾ Baaardzo lubił am wypoczywać w tym kraju....goś cinni ludzie....oczywiś cie w maju tak naprawdę nie pł ywa się w oceanie. . . zimno....
)))))))) teraz o hotelu....BYŁ EM ZSZOKOWANY....zamiast pokoju trzyosobowego, ulokowano nas w pokoju dwuosobowym + 1 dziecko....))))) nakarmione strasznie. . . ś niadanie. . ta sama owsianka, któ rej nie da się zjeś ć.... jajecznica. . . buł ka buł eczek. . . bez owocó w....delikatna kieł basa. . . i na obiad. . . mniej wię cej...ser w ogó le nie.... napoje są pł atne.... owoce czasem czasem nie.... a potem jeden rodzaj...albo arbuz...albo melon.... albo pomarań cza....kelnerzy cią gle czają się i patrzą , co jesz....))))))))))))))))))))
Brak animacji. . .
аватар volalina
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 6.0
Kró tko mó wią c, czysty hotel bez pretensji, w któ rym nikt nikomu nic nie jest winien. Z personelem nie był o problemó w, nikt nie wył udzał pienię dzy na nic, dali mi numer do wyboru. Brak dodatkowych rachunkó w przy wymeldowaniu. W restauracji tak, monotonnie, zwł aszcza na ś niadanie. … Już ▾ Kró tko mó wią c, czysty hotel bez pretensji, w któ rym nikt nikomu nic nie jest winien. Z personelem nie był o problemó w, nikt nie wył udzał pienię dzy na nic, dali mi numer do wyboru. Brak dodatkowych rachunkó w przy wymeldowaniu. W restauracji tak, monotonnie, zwł aszcza na ś niadanie. Na obiad kuchnia marokań ska, mimo ż e wyglą da bardzo skromnie, ale bardzo smacznie.
Hotel jest dobrze poł oż ony geograficznie. W hotelu nie ma nic dla dzieci. Polecam tym, któ rzy nie są przyzwyczajeni do spę dzania dni w hotelu, tj. w cią gu dnia trzyma się reż imu – nad oceanem, wieczorem – spacer po mieś cie.
Около отеля Вид на внутренний двор бассейна и океан, который не видно утром из-за тумана. Утро 10 часов по местному времени. Вид на внутренний двор бассейна и океан, который не видно утром из-за тумана Выход из отеля на улицу Один из корпусов отеля. все пытаются сушить полотенца, а они все не сохнут и не сохнут из-за большой влажности. Ветра совсем нет так же.
аватар dha
 •  podróżował 19 lat wstecz
Ocena 7.0
Wszyscy jesteś my ludź mi o ró ż nych postawach i ró ż nych doś wiadczeniach podró ż niczych. Czytanie recenzji hoteli zabarwionych subiektywnymi odczuciami czę sto do niczego nie prowadzi, ponieważ nie znamy skali wartoś ci autora tej recenzji. Dlatego tutaj postaram się opowiedzieć Wam jak najbardziej obiektywnie o hotelu le Tivoli, abyś cie Pań stwo Drogi Czytelniku mogli wycią gną ć wł asne wnioski. … Już ▾ Wszyscy jesteś my ludź mi o ró ż nych postawach i ró ż nych doś wiadczeniach podró ż niczych. Czytanie recenzji hoteli zabarwionych subiektywnymi odczuciami czę sto do niczego nie prowadzi, ponieważ nie znamy skali wartoś ci autora tej recenzji. Dlatego tutaj postaram się opowiedzieć Wam jak najbardziej obiektywnie o hotelu le Tivoli, abyś cie Pań stwo Drogi Czytelniku mogli wycią gną ć wł asne wnioski.
Odległ oś ć do plaż y to okoł o 10 minut w umiarkowanym tempie, jeś li idziesz przez nieuż ytki (a jest to najkró tsza ś cież ka). Sam hotel znajduje się w nowej czę ś ci miasta, a wokó ł niego nie ma nocnego ż ycia (moż e to na lepsze, bo gotowanie nocnego ż ycia kreują gł ó wnie arabskie kobiety, któ re wieczorem wychodzą na zewną trz, ż eby pooddychać chł odnym powietrzem i spacerują ich dzieci i Arabowie, któ rzy okupują niedrogie kawiarnie w centrum). Na pierwszy rzut oka wydaje się , ż e generalnie jest mu daleko od wszystkiego. To nie jest prawda. Do recenzji doł ą czona jest mapa wybrzeż a, któ ra pokazuje poł oż enie wszystkich hoteli w Agadirze. Pierwszego dnia radzę przejechać się mał ym pocią giem turystycznym, któ ry pomoż e szybko odnaleź ć się w Agadirze. Pocią g odjeż dż a z placu, na któ rym znajduje się McDonald's, mniej wię cej co pó ł godziny.
Sam hotel w zasadzie odpowiada opisowi. Bufet przyzwoity - warzywa, owoce, ryż , makarony, ziemniaki, sał atki, ciasta, mię so i kurczak w niektó rych sosach - do obiadu; twaroż ek, warzywa, owoce, sery, musli, jajka, buł ki, sok pomarań czowy, kawa i herbata - na ś niadanie. Zaskoczył mnie tylko prawie cał kowity brak ryb (w koń cu to kraj morski). Dania narodowe nie są podawane, ale jeś li chcesz spró bować , to raz w tygodniu za dodatkową opł atą organizowana jest kolacja narodowa.
Basen jest wystarczają co duż y i gł ę boki. Wielu goś ci w ogó le nie wybiera się nad ocean, dlatego miejsce przy basenie trzeba zają ć rano, bo do dziesią tej nie ma wolnych leż akó w. Animacje przy basenie w ję zyku angielskim, francuskim i niemieckim to proste konkursy i zabawy sportowe w wodzie i na lą dzie.
аватар dhig
 •  podróżował 20 lat wstecz
Ocena 8.0
Dobry hotel - solidny „4”. Znalazł em to przez Internet i nie ż ał ował em. Dobre przytulne pokoje w marokań skim stylu, dobra kuchnia, basen, klimatyzacja zawsze dział ał a, gdy ją wł ą czyliś my (choć wieczorami przyjemny chł odny wiatr wieje od oceanu i klimatyzacja nie zawsze jest potrzebna). … Już ▾ Dobry hotel - solidny „4”. Znalazł em to przez Internet i nie ż ał ował em. Dobre przytulne pokoje w marokań skim stylu, dobra kuchnia, basen, klimatyzacja zawsze dział ał a, gdy ją wł ą czyliś my (choć wieczorami przyjemny chł odny wiatr wieje od oceanu i klimatyzacja nie zawsze jest potrzebna).
Hotel poł oż ony jest w samym centrum kurortu - 5 minut do plaż y i 5 minut do centrum, gdzie jest wszystko od sklepó w i restauracji po dyskoteki (mił oś nicy fast foodó w - McDonald's, Pizza Hut itp. Lepiej jest spacer - wszystko jest w pobliż u!
Burza koloró w, mnó stwo wraż eń !


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI

Отель расположен в 10 минутах ходьбы от центра города Агадир, в 300 метрах от пляжа. Построен был в 1995 году, реставрирован в 2009. Подходит для семейного отдыха.

Lokalizacja Отель находится в 27 км от аэропорта г. Агадир.
Opis plaży Собственный песчаный пляж на территории общественного пляжа в 300 м от отеля. Между отелем и пляжем проходит дорога и променад.
 • 3 i dalej
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
W hotelu

Круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда/отъезда, камера хранения багажа, факс/ксерокопирование, доставка прессы, магазины на территории. Курение на всей территории запрещено. Экскурсионное бюро.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • centrum biznesowe
 • parking  FREE 
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • bankomat
Dla dzieci
 • basen dla dzieci
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane
Rozrywka i sport
 • Spa lub centrum odnowy biologicznej
 • tenis stołowy  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • boisko do koszykówki
 • siłownia  FREE 
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

Всего 280 номеров в четырёх 4-этажных корпусах.

W pokojach

В номере: спутниковое телевидение, центральное кондиционирование, сейф (платно), душ или ванна, балкон.

Adres Boulevard du 20 Août, 80010 Агадир, Марокко
Telefony: +(212) 528847640
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).