Saulkrasti - słoneczne wybrzeże Łotwy

03 Listopad 2022 Czas podróży: z 23 Lipiec 2022 na 23 Lipiec 2022
Reputacja: +580
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

50 km od Rygi, w najbardziej nasł onecznionym mieś cie Saulkrasti, obok stuletnich sosen znajduje się pię kna, czysta piaszczysta plaż a.

W Saulkrasti moż na nie tylko spę dzać czas nad morzem, ale takż e czerpać estetyczną przyjemnoś ć z kontemplacji krajobrazó w.

Biał a wydma (Balta kapa) to jedna z gł ó wnych atrakcji Saulkrasti. Uważ a się , ż e ta wydma istnieje od ponad 300 milionó w lat.

Z wysokoś ci 18 m taras widokowy Biał ej Wydmy oferuje imponują cy widok na morze, strome, krę te brzegi rzeki Inchupe i szeroką plaż ę .

W przeciwień stwie do wybrzeż a Jurmali, woda tutaj nie jest tak pł ytka, piasek na plaż y ś piewa, a przyroda otaczają ca wybrzeż e zachował a swó j pierwotny wyglą d.

Szlakiem Sunset Forest Trail o dł ugoś ci okoł o 4 km moż na spacerować , oddychać ś wież ym morskim powietrzem i oglą dać niesamowite zachody sł oń ca.

Na ś cież ce są drewniane schody, zainstalowano kilka drewnianych figurek jeż a Fridy i zają ca Fredis, któ re zachę cają do nie hał asowania i nieś miecenia, jest też ś cież ka dla owadó w, wygodne ł awki, place zabaw, kawiarnie.

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara