W Rydze są domy z różnych epok.

01 Listopad 2022 Czas podróży: z 20 Lipiec 2022 na 09 Sierpień 2022
Reputacja: +580.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

W Rydze jest wiele domó w z ogrzewaniem piecowym, któ re wymagają regularnej konserwacji i czyszczenia kominó w. Tak zrobili kominiarze, któ rzy do dziś mają duż o pracy na Starym Mieś cie. Spotkanie z kominiarzem jest uważ ane za oznakę powodzenia.

Na skwerze przy ul. Murnieku pojawił się bardzo ciekawy pomnik miejskich rzemieś lnikó w - murarza i kominiarza. Kominiarze i murarze od dawna cieszą się powszechnym szacunkiem i honorem.

Pomię dzy tę tnią cymi ż yciem ulicami Dzirnavu, Marijas i Elizabetes w Rydze, odrestaurowana, cicha dzielnica dla pieszych kompleksu handlowego Berga Bazars jest wygodnie zlokalizowana z nowoczesnymi butikami, salonami, kawiarniami, restauracjami, biurami, oddział ami bankó w i hotelem. Bazar Berga jest jak mał e miasteczko w mieś cie z wą skimi uliczkami, kamiennymi ł ukami, szklanymi oknami i letnimi koncertami.


Stare budynki z luksusowo zdobionymi fasadami w stylu architektonicznym ryskiej secesji lub secesji znajdują się na Albert Street.

Istnieje ró wnież muzeum, Centrum Art Nouveau w Rydze, w któ rym odrestaurowano wnę trze mieszkania mieszkań ca Rygi z począ tku XX wieku.

Ryga jest inna.

Istnieje ró wnież wiele prywatnych starych drewnianych domó w mieszkalnych, któ re niestety, podobnie jak niektó re budynki z czasó w sowieckich, wyglą dają na bardzo, bardzo zmę czone, zniszczone i zniszczone.

Historyczne centrum Rygi został o wpisane na Listę Ś wiatowego Dziedzictwa UNESCO ze wzglę du na ś redniowieczną zabudowę , architekturę drewnianą XIX wieku i architekturę secesyjną , któ ra pod wzglę dem jakoś ci i dystrybucji nie ma sobie ró wnych na ś wiecie.

Najbardziej znaną kinową ulicą jest Yauniel, gdzie nakrę cono „Siedemnaś cie momentó w wiosny” oraz „Sherlock Holmes i doktor Watson”.

Trzy domy - trzech braci na ulicy Maza Pils.

Najstarszy biał y brat, 1490

Brat ś rodkowy, 1646

Zielony Brat został zbudowany pod koniec XVII wieku.

Pł oszczad Domskaja.

Dom Zaskó rnikó w (po prawej) na Placu Ratuszowym.

Koś ció ł ś w. Piotra.

Dom z czarnymi kotami.

Brama szwedzka.

Pomnik muzykó w z Bremy.

Pamią tkowe wolnoś ci.

Zegar uliczny z Lyme.

Rynek centralny.

Pawilony sł uż ył y jako hangary dla sterowcó w.

Dworzec autobusowy.

Do widzenia, Ryga! Do zobaczenia wkró tce!

Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
 Главная улица города Бривибас.
Латвийская национальная опера
Латвийский национальный театр
Квартал Спикери (Красные амбары)
Дворец культуры ВЭФ
Вантовый мост через Даугаву.
Гостиница для насекомых в парке.
Маяк и фонтан в парке Кронвалда.
Мостик влюблённых в парке у Бастионной горки.
Скульптура Призрак у городской стены.
 Церковь Святого Иоана.
Самая узкая улица Розена.
Ресторан и винный погреб Розенграль.
 Дом с гербами латышских городов. Позади Пороховая башня.
Позади собор Святого Иакова.
 Музей истории Риги и мореходства.
Площадь Ливов.
 Современное кирпичное здание отлично вписалось на улицу Старой Риги.
 Главная улица Старой Риги Калькю.
Podobne historie
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara