Recenzje i historie o hotelach Sri Lanka

Historie turystyczne o Sri Lanka dodaj historię
Sri Lanka. Część 2. Wycieczki po Kandy
Sri Lanka. Czę ś ć.1. Planowanie / Lot / Transfer Po dł ugim locie, po odpoczynku, pojawił o się pierwsze pytanie: gdzie zjeś ć ? Po zdobyciu minimalnego zestawu w najbliż szym sklepie: herbatę , mleko, jajka, chleb, coś jeszcze tam zjedliś...
 •  2 roku wstecz
Sri Lanka. Część 1. Planowanie / Lot / Transfer
Wszystko zaczę ł o się na począ tku 2020 roku – zdecydował em, ż e nasza nastę pna podró ż bę dzie na Sri Lankę . Był em tam wcześ niej, ale z wielu powodó w niewiele widział em.
 •  2 roku wstecz
Sri Lanka - wrócimy, gdy sytuacja się poprawi
Zachó d sł oń ca Sigiriya Kiedy odlecieliś my, był o jeszcze spokojnie, za tydzień prosimy wszystkich o powró t do domu na Ukrainę .
 •  4 roku wstecz
Po prostu niebo!
Witaj Sri Lance! Có ż , wy, tubylcy)))) Z jakiegoś powodu wszyscy ludzie na Sri Lance są tacy sami. Począ tkowo trudno był o mi je odró ż nić .
 •  3 roku wstecz
Główny ośrodek surfingowy na południu Sri Lanki
Dzisiaj chcemy opowiedzieć o prawdopodobnie najpopularniejszym kurorcie surfingowym na poł udniowym wybrzeż u Sri Lanki – Weligamie. Weligama znajduje się nad brzegiem zatoki o tej samej nazwie, zaledwie pię ć kilometró w od Mirissy, innego popularnego miejsca tur...
 •  4 roku wstecz
Malownicze Mirissa
Kontynuuję serię esejó w wideo o naszej 3-miesię cznej podró ż y na Sri Lankę tej zimy. Zaczę liś my od przeglą du nadmorskich kurortó w, a dziś przyjrzymy się Mirissie.
 •  4 roku wstecz
Wszystko na Sri Lance
BITWY NA PLAŻ Y Wskazó wka 1: Kim jest chł opiec na plaż y? Przybywają c na kolorową wyspę Sri Lanka, jak tylko wyjdą z hotelu na plaż y, od razu spotkają miejscowego mł odego faceta, któ ry uś miecha się do ciebie przez wszystki...
 •  4 roku wstecz
Przegląd Hikkaduwa
Hikkaduwa to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozwinię tych kurortó w na Sri Lance. Jest dobre ze wzglę du na bliskoś ć Gale (choć nie tak blisko jak Unawatuna), moż liwoś ć stosunkowo szybkiego i ł atwego dostania się z lotniska pł...
 •  4 roku wstecz
Bardzo piękne miejsca w Ella
Kto kocha pię kne widoki i przyrodę , jesteś tutaj. Choć sama wycieczka do Elli zajmuje duż o czasu, warto. Dojechali tu pocią giem z Kolombo, wagon 1 klasy kosztuje 23 dolce, miejsca siedzą ce zgodnie z zakupionymi biletami, bez zgieł ku, klimatyzacja nie jes...
 •  4 roku wstecz
Niezapomniana podróż na Sri Lankę. Trasa i wrażenia
Naprawdę chcę , ż eby wszyscy mieli szczę ś cie dostać się na Sri Lankę . Ta niesamowita wyspa zachowuje swoją oryginalnoś ć i urzeka pod tropikalnym sł oń cem prostotą mowy.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »