Creta Royal Hotel 5*– Opinie

9
Ocena 8.110
na podstawie
9 opinii
№17 w ocenie hotelu Retimno
8.3 Numer
8.7 Usługa
8.0 Czystość
8.3 Odżywianie
9.0 Infrastruktura
Luksusowy nowoczesny kompleks hotelowy, składa się z 2 czteropiętrowych budynków. Otoczony wspaniałymi ogrodami. Linia brzegowa rozciąga się na 400 metrów wzdłuż kompleksu. Stylowy wystrój utrzymany jest w odcieniach bordo i beżu. Wysokiej jakości obsługa spełniająca najwyższe europejskie standardy tworzy niepowtarzalną atmosferę, która zapewnia gościom niezapomniane wakacje. Idealny na relaksujący i komfortowy pobyt. Hotel przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.Więcej →
аватар peshkin-1986
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 8.0
Chcę podzielić się wraż eniami z wakacji. Byliś my wielokrotnie zaró wno w Grecji kontynentalnej, jak i na wyspach. Tym razem postanowiliś my odwiedzić Kretę , któ ra zbiera bardzo pozytywne recenzje. Przy wyborze hotelu gł ó wnymi kryteriami był y cisza i spokó j. … Już ▾ Chcę podzielić się wraż eniami z wakacji. Byliś my wielokrotnie zaró wno w Grecji kontynentalnej, jak i na wyspach. Tym razem postanowiliś my odwiedzić Kretę , któ ra zbiera bardzo pozytywne recenzje. Przy wyborze hotelu gł ó wnymi kryteriami był y cisza i spokó j. Nasi znajomi, któ rzy nie pierwszy raz podró ż ują po Krecie, polecili nam hotel Creta Royale. I postanowiliś my pojechać tutaj i nie przegraliś my. Zostaliś my powitani na lotnisku i odprowadzeni do autobusu. Jechaliś my okoł o pó ł torej godziny. A im bliż ej przenieś liś my się do naszego regionu, tym wię cej zieleni natknę liś my się po drodze. Ponieważ uwielbiamy, gdy jest zielono, wiele roś lin, któ re przybył y do ​ ​ stolicy wyspy, był o trochę rozczarowanych. Ale nasz region okazał się bardzo pię kny i kwitną cy. Sam hotel jest ogromny i bardzo pię kny. Od razu dali nam numer. Nie był duż y, ale cał kiem wygodny. W dniu przyjazdu był ró wnież peł ny bar. Na terytorium jest kilka basenó w z wodą morską , bardzo przy okazji, gdy na morzu są fale. Jeś li chodzi o samą plaż ę , to jest piaszczysto-kamienista. Jest kilka miejsc, w któ rych szykowne wejś cie do morza. Parasole i leż aki dla goś ci Mouzenidis Travel są cał kowicie bezpł atne, podczas gdy dla innych goś ci na terenie samej plaż y są pł atne. Ta usł uga bardzo nas ucieszył a. Ogó lnie chcielibyś my zwró cić uwagę na zorganizowaną pracę cał ego personelu hotelu. Bardzo przyjazna i przyjazna. Tak trzymaj!
аватар leno4ek.vasilje
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 8.0
Poleciał em odpoczą ć z mamą w hotelu Creta Royal na Krecie. Biuro podró ż y doradził o ten konkretny hotel, ponieważ chcieliś my spokojnego wypoczynku. Wzię liś my all inclusive. Zarezerwował em pokó j z widokiem na gó ry. Zostaliś my powitani na lotnisku i zabrani do autobusu. … Już ▾ Poleciał em odpoczą ć z mamą w hotelu Creta Royal na Krecie. Biuro podró ż y doradził o ten konkretny hotel, ponieważ chcieliś my spokojnego wypoczynku. Wzię liś my all inclusive. Zarezerwował em pokó j z widokiem na gó ry. Zostaliś my powitani na lotnisku i zabrani do autobusu. Autobus przekazał niezbę dne informacje na nasze wakacje. Od tego roku w Grecji czas nie został przetł umaczony, ale nasze telefony i tak się zmienił y. Dowiedzieliś my się o tym dopiero wieczorem, kiedy poszliś my na kolację i prawie spó ź niliś my się . Hotel jest dobry, cichy i spokojny. Personel jest bardzo mił y. Jest rosyjskoję zyczny personel. Lecieliś my na odpoczynek przez 7 dni. Nie mieliś my wystarczają co duż o czasu. Mimo wszystko bilet trzeba wzią ć na co najmniej 10 dni. Chciał em odpoczą ć nad morzem i zobaczyć Kretę . Zapisał em się na Gramvusa w ś rodku wakacji. Podczas jazdy zobaczyliś my poł owę wyspy i dowiedzieliś my się wielu nowych rzeczy. Lecieliś my w czerwcu. Bardzo pię kna wyspa. Wszystko kwitnie, wszystko sł onecznie. Morze jest już ciepł e. Z przyjemnoś cią wspominam swoje wakacje. Wcześ niej odpoczywał tylko na Rodos w Grecji. Każ da wyspa ma swoje pię kno. Był y tylko pozytywne wraż enia o hotelu. piaszczysta plaż a. W cał ym budynku dostę pne są bezpł atne leż aki i parasole. Jedzenie jest dobre. Za siedem dni dotarliś my do wieczoru tematycznego. Po rozmowie z rodakami zorientowaliś my się , ż e otrzymaliś my bardzo dobry numer. Mieszkaliś my w oddzielnym budynku, a nie na terenie hotelu. Nikt się nie martwił . Teren wokó ł hotelu jest zielony. Na naszym tarasie rosł y gruszki i kwiaty. Polecam ten hotel na relaksują ce wakacje. Jeś li potrzebujesz rozrywki, moż esz udać się do pobliskiego hotelu.
аватар NadezhdaYud
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 8.0
Chcę podzielić się wraż eniami z każ dym, kto wybierze hotel. Odpoczywał a z mę ż em z hotelu Creta Royal. Zacznę od samego począ tku. Wybraliś my cichy i spokojny hotel. Nie zgadli. Zamieszkaliś my w pokoju z tarasem. Wieczorem po pysznej kolacji odpoczę liś my tam trochę , a potem poszliś my na spacer. … Już ▾ Chcę podzielić się wraż eniami z każ dym, kto wybierze hotel. Odpoczywał a z mę ż em z hotelu Creta Royal. Zacznę od samego począ tku. Wybraliś my cichy i spokojny hotel. Nie zgadli. Zamieszkaliś my w pokoju z tarasem. Wieczorem po pysznej kolacji odpoczę liś my tam trochę , a potem poszliś my na spacer. Teren jest zielony, zadbany, kwitną aleandery i granaty. Trochę obawialiś my się , ż e morze bę dzie zimne, ale mieliś my szczę ś cie, temperatura wynosił a 21 stopni, mimo ż e był koniec maja. W momencie zameldowania hotel przedstawił certyfikat uprawniają cy do bezpł atnego masaż u. Był o bardzo mił o, ale na począ tku nie zastanawialiś my się , gdzie iś ć . Przewodnik hotelowy na spotkaniu powiedział nam już , ż e masaż e wykonywane są na plaż y. Podwó jnie cieszył się . Chciał bym duż o napisać o jedzeniu w restauracji i wyrazić szczegó lną wdzię cznoś ć szefom kuchni. Przez 2 tygodnie pró bowaliś my wszystkiego, co jest moż liwe. Codziennie coś nowego, wieczory tematyczne. W pobliż u znajduje się Creta Star. Wieczorami chodziliś my na animację . W cią gu dnia moż na zagrać w tenisa i bilard. Ogó lnie nie mogliś my dł ugo siedzieć w hotelu, tydzień pó ź niej wybraliś my się na wycieczkę do Chanii - Ogrodu Botanicznego, aby się trochę zrelaksować . Jakie pię kne, malownicze miejsca! Wszystko kwitnie, wokó ł plantacje pomarań czy i oliwek! Nigdy nie ż ał owaliś my, ż e wybraliś my wakacje na Krecie! Kto wię c wą tpi w wybó r, jedno mogę doradzić , wybierz Creta Royal i koniecznie wybierz się w gó ry!
аватар
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 9.0
Odpoczywaliś my w Creta Royal Hotel 5* we wrześ niu 2013 roku. Z lotniska jechaliś my okoł o godziny. Zostaliś my przywitani bardzo serdecznie i serdecznie. Ł atwo był o porozumieć się z personelem po angielsku, chociaż jest też personel rosyjskoję zyczny, wię c ci, któ rzy mają trudnoś ci z ję zykiem angielskim, nie bę dą mieli ż adnych problemó w w hotelu. … Już ▾ Odpoczywaliś my w Creta Royal Hotel 5* we wrześ niu 2013 roku. Z lotniska jechaliś my okoł o godziny. Zostaliś my przywitani bardzo serdecznie i serdecznie. Ł atwo był o porozumieć się z personelem po angielsku, chociaż jest też personel rosyjskoję zyczny, wię c ci, któ rzy mają trudnoś ci z ję zykiem angielskim, nie bę dą mieli ż adnych problemó w w hotelu. Do hotelu dotarliś my okoł o 11 rano. Zameldowanie musiał o trochę poczekać , ponieważ nasz pokó j nie był gotowy. Ale nie czekaliś my dł ugo - zdą ż yliś my tylko wypić filiż ankę kawy w barze. Pokoje są przestronne i wygodne. Sprzą tanie pokoju - codziennie. Poś ciel zmieniana jest co 2 dni, ale rę czniki zmieniane są tylko raz w tygodniu. Po prostu nie zrozumiał em od razu (nie widział em znaku), ż e jeś li musisz zmienić rę cznik, wystarczy rzucić go na podł ogę w ł azience. Pokó j wyposaż ony jest w klimatyzację , telewizor, lodó wkę i suszarkę do wł osó w. Jedynie suszarka do wł osó w był a starym modelem, a wł osy trzeba był o suszyć gorą cym powietrzem. Jeś li wię c ten moment jest dla kogoś waż ny, zabierz swoją suszarkę do wł osó w. Personel hotelu jest przyjazny i pomocny. Na każ de ż ą danie odpowiadano natychmiast. Personel hotelu cię ż ko pracuje, aby stworzyć atmosferę peł nego spokoju i spokoju. . Plaż a jest niesamowita. Znajduje się tuż obok hotelu. Czysta piaszczysta plaż a, krystalicznie czysta woda: dno widać w najdrobniejszych szczegó ł ach, aż do ryb, któ re pł ywają przy dnie. Moż na opalać się zaró wno na samej plaż y, jak i na zielonym trawniku obok niej lub przy basenie (basen z morską wodą , co też bardzo się cieszy, bo nie lubię wybielaczy). Nie mieliś my problemó w z leż akami. Teren hotelu jest pię kny, zadbany, duż o zieleni i wszystko kwitnie. W pobliż u hotelu znajduje się wiele tawern. Dojś cie do nich zajmuje okoł o 10 minut. Najbardziej podobał y mi się dwie tawerny (poł oż one obok siebie): Pasithea i Ilios. Moż na tam skosztować zaró wno kuchni europejskiej, jak i narodowej (greckiej). Pasithea jest uważ ana za najlepszą tawernę , wię c zawsze jest tam wię cej ludzi. Ale naszym zdaniem na Ilios ceny są niż sze, ale jedzenie jest ró wnie smaczne. Jedzenie w hotelu to inna historia! Ogromny wybó r dań , wszystko obł ę dnie pyszne, codziennie coś nowego i ciekawego. Rano zawsze jest ś wież y sok. Wię c jeś li chodzi o jedzenie, absolutnie nie ma na co narzekać - hotel w peł ni uzasadnia swoje 5*. Hotel jest doś ć cichy i spokojny: nie ma hał aś liwych wieczoró w, animacji. Ma swoją uduchowioną atmosferę . Ś wietne miejsce na wypoczynek w ciszy i spokoju. Jeś li chcesz odpoczą ć od miejskiego zgieł ku, to jest to miejsce dla Ciebie.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 13 lat wstecz
Ocena 9.0
Odpoczywaliś my z dzieć mi od 11 do 18 sierpnia. Wyspa spotkał a nas upał em, jak fajnie ż e autobusy był y klimatyzowane. droga. Nasz numer był.2-pokojowy, dobry, z balkonem. Telewizja satelitarna kilka rosyjskich kanał ó w w telewizji. Animacja Rozrywka Super, w klubie dziecię cym był a Rosjanka, któ ra pracował a z dzieć mi przy obiedzie i wieczorem (nasza jest rosyjskoję zyczna). … Już ▾ Odpoczywaliś my z dzieć mi od 11 do 18 sierpnia. Wyspa spotkał a nas upał em, jak fajnie ż e autobusy był y klimatyzowane. droga. Nasz numer był.2-pokojowy, dobry, z balkonem. Telewizja satelitarna kilka rosyjskich kanał ó w w telewizji. Animacja Rozrywka Super, w klubie dziecię cym był a Rosjanka, któ ra pracował a z dzieć mi przy obiedzie i wieczorem (nasza jest rosyjskoję zyczna). Jedzenie: jedzenie był o doskonał e. Należ y zauważ yć , ż e w hotelu był o mał o dzieci. Pogoda nam się poszczę ś cił a: cudowna, bez wiatru. Plaż a: piaszczysta, bardzo czysta, wejś cie do wody ł agodne. Terytorium: zieleń , duż o palm. Mogę na pewno powiedzieć , ż e hotel super, bardzo cicho, spokó j. To nasze wakacje.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 13 lat wstecz
Ocena 5.0
Hotel był rozczarowują cy. Obiecano mi wspaniał e wakacje, w luksusowym pokoju, z pię knymi widokami, gwarantowali darmową plaż ę . Podró ż ował am sama, był y problemy zdrowotne, musiał am pilnie wyjechać . Kiedy przyjechał em, posadzili mnie w czteroosobowym pokoju TRM, w któ rym był stary telewizor iw zasadzie te same meble, nie był o w nim ł azienki, a jedynie prysznic z ceratą . … Już ▾ Hotel był rozczarowują cy. Obiecano mi wspaniał e wakacje, w luksusowym pokoju, z pię knymi widokami, gwarantowali darmową plaż ę . Podró ż ował am sama, był y problemy zdrowotne, musiał am pilnie wyjechać . Kiedy przyjechał em, posadzili mnie w czteroosobowym pokoju TRM, w któ rym był stary telewizor iw zasadzie te same meble, nie był o w nim ł azienki, a jedynie prysznic z ceratą . Z widokiem na farmę i wieczorami odpowiednie zapachy. Prawie tydzień z dwó ch moich wakacji miał am walizkowy nastró j, plaż a okazał a się pł atna, też mnie to oszukał o, chociaż kilka razy wyjaś niał am tę kwestię z moim biurem podró ż y. Naczynia w restauracji bardzo czę sto okazywał y się brudne i za te wakacje zapł acił em 9.900 rubli. Nie ufaj biurom podró ż y, sprawdź wszystko sam!
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 13 lat wstecz
Ocena 9.0
Odpoczywał em w tym roku na Krecie. Hotel był dla nas bardzo dobry. Ma wszystko, czego potrzebujesz do dobrego wypoczynku. Hotel ze ś wietną duż ą piaszczystą plaż ą , piaskiem. . . przepię kna okolica, wszystko w zieleni, kwiatach. Jedzenie też mi się podobał o, choć niezbyt urozmaicone, ale wszystko jest pyszne. … Już ▾ Odpoczywał em w tym roku na Krecie. Hotel był dla nas bardzo dobry. Ma wszystko, czego potrzebujesz do dobrego wypoczynku. Hotel ze ś wietną duż ą piaszczystą plaż ą , piaskiem. . . przepię kna okolica, wszystko w zieleni, kwiatach. Jedzenie też mi się podobał o, choć niezbyt urozmaicone, ale wszystko jest pyszne. Nie tak daleko jest miasto Rethymnon. Wię c nam się tam podobał o. . . mnó stwo sklepó w, baró w i restauracji tuż przy nabrzeż u. Pod wraż eniem historycznej czę ś ci hotelu, jak w Wenecji! ! !
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 9.0
Wybraliś my hotel na Krecie, chcieliś my odpoczą ć w luksusowym hotelu. Sami nie mogli wybrać - był o zbyt wiele ofert i nie wynika z recenzji - czasem dobre, czasem obrzydliwe - idź dowiedzieć się , kto pisze prawdę , a kto był w zł ym humorze. Moja siostra i ja poszliś my do biura Mouzenidis Travel. … Już ▾ Wybraliś my hotel na Krecie, chcieliś my odpoczą ć w luksusowym hotelu. Sami nie mogli wybrać - był o zbyt wiele ofert i nie wynika z recenzji - czasem dobre, czasem obrzydliwe - idź dowiedzieć się , kto pisze prawdę , a kto był w zł ym humorze. Moja siostra i ja poszliś my do biura Mouzenidis Travel. Przeleciał a przez nie po futro - bardzo jej się podobał o. Ogó lnie moje pierwsze wraż enie o nich ró wnież był o pozytywne - dziewczyny z dział u sprzedaż y są ł adne, odpowiadają na wszelkie pytania, któ re nazywa się "bez wahania". Hotel był wybierany od dawna. Zatrzymaliś my się w hotelu Creta Royal. Dziewczyna umieś cił a go dla nas jako „4+”, ale w internecie piszą o tym jak z 5-gwiazdkowego hotelu. Moja siostra i ja zdecydowaliś my, ż e 5 gwiazdek jest bardziej odpowiednie na Kretę . I tak w kolejnoś ci. O naszym touroperatorze nawet nie bę dę mó wić , są super, jakoś ć ich pracy mile mnie zaskoczył a. Ale chciał bym podzielić się moimi wraż eniami na temat hotelu. Speł nione, umieszczone w pokoju oboldennuyu. Bardzo fajny, nowoczesny, stylowy pokó j, wszystko jest czyste, ś wież e w efekcie pokoje był y regularnie sprzą tane i za każ dym razem jakby to był o sprzą tanie generalne. Jedzenie, terytorium, plaż a - wszystko jest na poziomie. Jedzenie smaczne i urozmaicone, teren i plaż a zadbane. Rozrywek jest mnó stwo - w cią gu dnia moż na uprawiać sport: tenis, sił ownię , minigolf. Có ż , wieczorem - animacje, programy pokazowe. Nie bę dę Wam chwalić hotelu, opisują c wszystkie jego atuty – to wł aś nie dokł adnie to, co wiernie odpowiada zadeklarowanemu statusowi. Jeś li ktoś wybierze dobry hotel na Krecie, to zwró ć cie uwagę na Creta Royal Hotel – super miejsce! )))
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар 12345678976
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 8.0
Pię ciogwiazdkowy hotel pierwszej klasy na odprę ż ają ce wakacje. Zostaliś my przywiezieni do hotelu okoł o godziny 19:00, zamieszkaliś my w 5 minut, pomogliś my zanieś ć nasze rzeczy do pokoju i zostawiliś my nas samych. Pokó j był opł acony z widokiem na gó ry. … Już ▾ Pię ciogwiazdkowy hotel pierwszej klasy na odprę ż ają ce wakacje. Zostaliś my przywiezieni do hotelu okoł o godziny 19:00, zamieszkaliś my w 5 minut, pomogliś my zanieś ć nasze rzeczy do pokoju i zostawiliś my nas samych. Pokó j był opł acony z widokiem na gó ry. Natomiast my (2 osoby dorosł e z sześ cioletnim dzieckiem) dostaliś my pokó j z bocznym widokiem na morze. hotel jest pochowany w cieniu palm i innych nieznanych nam doś ć wysokich drzew, przypominają cych sosny i ś wierki, któ rymi jest odgrodzony od gó r. Co wię cej, gó ry znajdują się w peł nej szacunku odległ oś ci od hotelu. Ale morze jest praktycznie u jego stó p. Nawiasem mó wią c, architektura hotelu skł ada się z kilku dwupię trowych bungalowó w, najdalszy bungalow znajduje się nie dalej niż.150 metró w od morza. Mieszkaliś my w najdalszym bungalowie. Z minusó w moż na zauważ yć , ż e doś ć gł oś na droga przechodził a za ogrodzeniem w pobliż u naszego bungalowu, ale w pokojach był o to zupeł nie niesł yszalne, ponieważ . okna wychodzą na przeciwną stronę drogi. Wczasowicze z Jekaterynburga, któ rych poznaliś my na kró tko przed naszym wyjazdem, nadal byli niezadowoleni i bez problemu zostali przeniesieni do innego bungalowu i dopł at. Kolejnym moim zdaniem minusem jest doś ć przyzwoita odległ oś ć hotelu od lotniska w Heraklionie (75 km), z postojem przy innych hotelach, droga z lotniska zajmuje okoł o 2 godzin.
A teraz o plusach - mieliś my bardzo przestronny (30-metrowy) pokó j z pię knymi klasycznymi meblami, ł azienką z suszarką do wł osó w i wspaniał ym duż ym (12-15 metrowym) balkonem. Wszystko w pokoju jest przemyś lane w najmniejszym szczegó le - jest telewizor z jednym rosyjskim kanał em, telefon, sejf, bardzo wygodne ł ó ż ka, jest mał a lodó wka, któ ra bardzo nam pomogł a, na balkonie, opró cz stó ł i krzesł a z naturalnego drewna, specjalne wieszaki do suszenia akcesorió w ką pielowych, na stoliku nocnym dł ugopis z firmowym notesem, w szafie znaleź liś my komplet ś nież nobiał ych szlafrokó w frotte i kapci, starannie przygotowanych dla nas, ale w recepcji moż na usią ś ć w cudownych mię kkich fotelach w Internecie przynajmniej przez cał ą dobę . Po pierwszej kolacji do pokoju przywieziono kosz owocó w i butelkę czerwonego wina (smakował o mi), a dzień pó ź niej butelkę wody mineralnej przyniesiono do pokoju za darmo, bez naszego zamó wienia. Codziennie pod naszą nieobecnoś ć pokó j był starannie sprzą tany. Pokó j posiada centralną klimatyzację . Personel hotelu był bardzo przyjazny. Widać to szczegó lnie w restauracji, w któ rej jedzenie był o urozmaicone i smaczne, a Turcji (w zeszł ym roku odpoczywaliś my koł o Kemer w 5-gwiazdkowym hotelu Amara Club Marina) nie da się poró wnać z grecką odmianą i wyrafinowaną dekoracją stoł u. Ogó lnie uważ ano, ż e restauracja jest, jeś li mogę tak powiedzieć , „koniem” tego hotelu! Na terenie są dwa mał e baseny z morską wodą , nasze dziecko praktycznie z nich nie wychodził o, tylko sporadycznie, pod naszą presją , jeź dził o z nami nad morze w poszukiwaniu muszelek. Nie odnió sł sukcesu w tej sprawie, ponieważ . w Morzu Kreteń skim nie ma muszli ani ryb. Ale kiedy był a burza, przypł yw dogonił hał dy glonó w. Gdy tylko morze się uspokoił o, nie był o jasne, gdzie zniknę ł y wszystkie glony? Morze stał o się przejrzyste i bardzo ciepł e.
Kolejny plus dodał bym - praktyczna nieobecnoś ć naszych rodakó w (opró cz wspomnianych jekaterynburgeró w, nie był o ani jednego Rosjanina), odpoczywali gł ó wnie Niemcy w wieku 40-50 lat, Brytyjczycy, Sł owacy czy Polacy. Wię c mó j 6-latek i ja ć wiczyliś my naszą znajomoś ć ję zyka angielskiego. Ale nawet bez tej wiedzy ż yczliwi Grecy nie ominą cię swoją uwagą .
Niestety trzeciego dnia udał o mi się zachorować : w nocy t podniosł o się do 39 stopni i jelita był y rozstrojone. Po wahaniu rano postanowił em wezwać lekarza za poś rednictwem przedstawiciela naszego touroperatora „Mouzenidis Travel”. Prawie pó ł godziny pó ź niej przyszedł do mnie mł ody grecki terapeuta, przynió sł lekarstwa i zrobił mi zastrzyk. Generalnie pomoc został a udzielona bardzo szybko i sprawnie, bez ż adnych opó ź nień i problemó w, za co jestem bardzo wdzię czna zaró wno jemu, jak i naszej kuratorce Oldze. Nastę pnego dnia doszedł em do siebie.
Obok naszego hotelu znajduje się hotel tego samego systemu Gwiazdy Morza Egejskiego o nazwie Greta Star. Na jego terenie znajduje się miniklub dla dzieci, mał y plac zabaw, minigolf, boisko do koszykó wki, a na ulicy dyskoteka. Wszystkie te zaję cia rekreacyjne są tak dobrze zlokalizowane, ż e ż aden hał as nigdy nie docierał do naszego hotelu Greta Royal.
Na nadmorskiej plaż y znajduje się tawerna z bardzo mił ą obsł ugą , a jeś li za odpoczynek zapł aciliś my w systemie HB (obiadokolacja), to bez wychodzenia z hotelu moż na zjeś ć obiad w tawernie.
Ogó lnie hotel jest wspaniał y, nawet polecam, nawet jeś li coś Ci nie odpowiada, personel i tak bę dzie się starał Cię zadowolić !


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Fontanna Rimondi
Ocena 8.0
Grecja, o. Kreta – Retimno
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe
Twierdza Fortezza
Ocena 8.0
Grecja, o. Kreta – Retimno
Architektura, Fabula

Роскошный современный гостиничный комплекс, состоит из 2-х четырёхэтажных зданий. Окружён великолепными садами. Береговая линия тянется на 400 метров вдоль комплекса. Стильный декор выдержан в темно-бордовых и бежевых тонах. Высококачественный сервис, отвечающий самым высоким европейским стандартам создает неповторимую атмосферу, которая дарит гостям незабываемый отдых. Идеально подходит для спокойного комфортного отдыха. Отель только для взрослых.

Lokalizacja Северное побережье острова, район Ретимно, в деревне Скалета, в 12 км от Ретимно. 70 км от аэропорта г. Ираклион.
Opis plaży Пляж длиной 400 м.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • ręczniki plażowe
W hotelu

На территории один бассейн с морской водой, шезлонги вокруг бассейна, терраса, 2 ресторана, 2 бара, магазин, общая гостиная с телевизором. Есть специальные диетические меню (по запросу), камера хранения багажа, кондиционер, отопление, места для курения. Доступно факс/ксерокопирование (платно), доставка прессы. Стойка регистрации работает круглосуточно. В соседнем отеле Creta Star — 3 конференц-зала, крытый бассейн с пресной водой (с подогревом в апреле и октябре). Есть русскоязычный персонал.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Отель только для взрослых.
Rozrywka i sport В отеле 2 теннисных корта (1 – с твердым покрытием, 2-ой – синтетическое покрытие). Мини-гольф, настольный теннис, бильярд, анимация и вечерняя программа — в соседнем отеле Creta Star.
 • Spa lub centrum odnowy biologicznej
 • kort tenisowy
 • golf  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • boisko do koszykówki
 • rowery do wynajęcia
 • sporty wodne
 • klub disco
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 120 номеров.

W pokojach

кондиционер, спутниковое телевидение, балконы с видом на море, критские горы или бассейн, ежедневная уборка, звукоизоляция, телефон, сейф. ванная комната, фен, бесплатные туалетные принадлежности, холодильник

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • kapcie i szlafrok
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • lodówka
 • balkon/taras
 • telewizor plazmowy (nie we wszystkich pokojach)
Adres P.O.Box 21, 74100 Rethymno, Crete, Greece
Telefony: Tel: +30 28310-71812 Fax: +30 28310-71791
Stronie internetowej: Creta Royal Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в теннис, баскетбол. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.