Aquila Rithymna Beach 5*– Opinie

29
Ocena 7.910
na podstawie
29 opinii
№7 w ocenie hotelu Retimno
7.8 Numer
8.6 Usługa
8.6 Czystość
8.9 Odżywianie
9.1 Infrastruktura
Przyjazny personel, wysokiej jakości obsługa i dobre jedzenie to atuty hotelu. Stare Miasto w Retimno oddalone jest od obiektu o 10 minut jazdy. Polecany dla rodzin z dziećmi w każdym wieku. Całkowita powierzchnia to 80 000 mkw. Hotel składa się z budynku centralnego, aneksu (po drugiej stronie ulicy) oraz kompleksu bungalowów. W 2014 roku hotel przeszedł częściową renowację pokoi typu standard oraz willi. Należy do sieci Aquila Hotels.Więcej →
аватар belousova_n.67
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 4.0
Odpoczywaliś my w hotelu Aquila Rethymno Beach od 04 czerwca do 12 czerwca 2018 roku. . Czytaliś my recenzje (w wię kszoś ci entuzjastyczne) dokonali wyboru, ale niektó rzy wczasowicze pisali, ż e hotel moż e zakwaterować się w pokoju niż szej kategorii niż pł atna, postanowili zarezerwować gwarantowany pokó j dwupoziomowy (opis ze strony: widok na ogró d i bocznym widokiem na morze, zlokalizowane w sektorze "Cretan Village", pokoje dwupoziomowe: 1 pię tro - sypialnia z dwiema sofami i salonem, 2 pię tro - sypialnia z balkonem, ł ó ż ko mał ż eń skie lub 2 ł ó ż ka pojedyncze, 2 marmurowe ł azienki, taras z jadalnią i leż akó w, maks. … Już ▾ Odpoczywaliś my w hotelu Aquila Rethymno Beach od 04 czerwca do 12 czerwca 2018 roku. . Czytaliś my recenzje (w wię kszoś ci entuzjastyczne) dokonali wyboru, ale niektó rzy wczasowicze pisali, ż e hotel moż e zakwaterować się w pokoju niż szej kategorii niż pł atna, postanowili zarezerwować gwarantowany pokó j dwupoziomowy (opis ze strony: widok na ogró d i bocznym widokiem na morze, zlokalizowane w sektorze "Cretan Village", pokoje dwupoziomowe: 1 pię tro - sypialnia z dwiema sofami i salonem, 2 pię tro - sypialnia z balkonem, ł ó ż ko mał ż eń skie lub 2 ł ó ż ka pojedyncze, 2 marmurowe ł azienki, taras z jadalnią i leż akó w, maks. 4 osoby, 90 m2). Pokó j ten należ y do kategorii Mythica, któ ra zapewnia dodatkowe usł ugi dla goś ci przebywają cych w pokojach typu superior, w tym: ekspresowe zameldowanie i pó ź ne wymeldowanie (w zależ noś ci od dostę pnoś ci). Do hotelu przyjechaliś my o 10 rano, zameldowanie był o naprawdę szybkie, dziewczyny z obsł ugi kwater dla goś ci zał atwił y wszystko, dał y nam klucze do pokoju i karty (zamiast bransoletek) za to, ż e zjedliś my jedzenie w systemie PREMIUM ALL INCLUSIVE, odbyliś my kró tkie zwiedzanie terenu i przywieź liś my do sali, gdzie czekał na nas nakryty stó ł (zimny szampan, kosz owocó w, butelka wina i karafka lokalnej wó dki ). Zmę czeni nocnym lotem i zadowoleni z tak ciepł ego powitania, serdecznie podzię kowaliś my obsł udze hotelu, wypiliś my szampana i przystą piliś my do oglę dzin pokoju. A potem powoli zaczę ł o narastać rozczarowanie. Drugie pię tro mniej wię cej odpowiadał o opisowi na stronie (patrz wyż ej), ale pierwsze pię tro to trzygwiazdkowy pokó j hotelowy. Obiecana marmurowa wanna to mał y pokó j, do któ rego najpierw trzeba wejś ć w ró g za drzwiami, dopiero potem moż na go zamkną ć , wanna z prysznicem poś rodku ś ciany, aby podczas mycia się obskurna zasł ona przyklejał a się do plecó w i poniż ej. Zlew jest taki sam, niezbyt duż y i niewygodny jak na wielkoś ć pokoju, nie ma ani jednego haczyka do powieszenia przynajmniej szlafroka. Na ś cianach i podł odze kafelki z czasó w wczesnego socjalizmu Drzwi do ł azienki odrapane, nieró wno pomalowane farbą olejną . Sypialnia na pię trze to ciasny pokó j, w któ rym znajduje się duż e ł ó ż ko i mniejsze ł ó ż ko na rogu, na ś rodku duż y stó ł do picia herbaty, jest wyjś cie na ulicę , gdzie na peronie w w formie tarasu (ok. 4m2) znajduje się stó ł z dwoma krzesł ami. Balkon tej samej wielkoś ci na drugim pię trze. Jeś li chodzi o wyposaż enie pokoju, to też wcale nie pię ć gwiazdek - na drugim pię trze suszarka do wł osó w jest przymocowana do ś ciany, co nie dział a dobrze, na pierwszym pię trze czegoś takiego nie był o. To prawda, ż e ​ ​ szybko zareagowali na proś bę o dostarczenie suszarki do wł osó w - przywieź li dwie bardzo przyzwoite suszarki do wł osó w. Klimatyzator na drugim pię trze nie dział ał dobrze, po tym, jak pracownik hotelu przyszedł go naprawić , zaczą ł dmuchać trochę chł odnego powietrza. Zepsuty prysznic na drugim pię trze był zwią zany liną , dzię ki czemu przeż yli.
Usł uga Mythica obejmuje prywatne zwiedzanie hotelu. Poprosiliś my dziewczynę o imieniu Victoria, aby pokazał a nam inne pokoje, nie mają c na myś li dwupoziomowego - ale jakie był o nasze zdziwienie, gdy weszliś my do pokoju obok i zobaczyliś my, za co zapł aciliś my pienią dze, to był dwupoziomowy, któ ry jest zamieszczony na stronie - przestronne dwa -poziomowy pokó j z ogromnym tarasem, marmurowe ł azienki, sofy na pierwszym i drugim pię trze, ł ó ż ka pokryte pię knymi narzutami, powierzchnia pokoju wyraź nie odpowiadał a deklarowanym 90 m2.
Na nasze twierdzenia, ż e ​ ​ jesteś my zał atwieni, nie był o jasne, w któ rym pokoju kierownik recepcji, nie odrywają c oczu od komputera, powtarzał , ż e mamy ten sam pokó j dwupoziomowy, jakby nie rozumiał naszego oburzenia, ale ten był zaję ty. Zaproponowali, ż e nastę pnym razem napiszą do nich e-mail z proś bą o zamieszkanie w pokoju 32. Okazuje się , ż e hotel ma jeden lub dwa podobne pokoje, ale sprzedają znacznie wię cej w tej samej cenie i osiedlają się w podobnych do naszego. To oszustwo. Należ y zauważ yć , ż e obsł uga recepcji jest bardzo arogancka, moż e dotyczy to tylko rosyjskich turystó w. Zwró ciliś my się do pani o imieniu Tatiana - pró bował a udawać , ż e nie mó wi po rosyjsku, po czym niechę tnie zareagował a. Teraz spró buję o zaletach hotelu:
1. Terytorium jest duż e, pię kne, zadbane - wszystko kwitnie, stale zamiata, myje.
2. Jedzenie jest szykowne, w restauracji gł ó wnej duż y wybó r dań z mię s, ryb, duż o owocó w i sł odyczy. Personel restauracji jest dobrze wyszkolony, przyjazny i uprzejmy. Stoł y są nakryte biał ymi obrusami i podawane z pię knymi naczyniami.
3. Obsł uga jest doskonał a, pokó j był dobrze sprzą tany, poś ciel był a zmieniana codziennie, rę czniki zmieniane dwa razy dziennie, choć moż e to tylko dla pokoi kategorii Mythica.
4. Bardzo sympatyczna dziewczyna o imieniu Victoria jest goś cinną managerką (nie znam dokł adnie tytuł u stanowiska), bardzo jej dzię kuję za pomoc.
Jeś li chodzi o morze i plaż ę to zgadzam się z wcześ niejszymi opiniami - wpis nie jest wygodny, potrzebne są kapcie. Podczas naszych wakacji przez trzy dni był y duż e fale, nie moż na był o pł ywać . Plaż a jest doś ć czysta, jest wystarczają co duż o leż akó w i parasoli.
O systemie PREMIUM ALL INCLUSIVE w tym hotelu:
Lokalne napoje i niektó re marki alkoholi są wliczone w cenę . Wino butelkowane za dodatkową opł atą , któ re nalewa się na kieliszki - có ż , baaardzo mł ode wino. Lokalna Metaxa 5 gwiazdek za darmo i 7 gwiazdek za pienią dze, musisz być bardzo ostroż ny przy wyborze napojó w, jeś li nie chcesz pł acić dodatkowo. W karcie win w restauracji, w cenniku drinkó w i koktajli w lobby barze oraz w barze na plaż y należ y zajrzeć do rubryki kosztó w w celu narysowania domku (bezpł atne).
I jeszcze jedna mucha w maś ci:
Przy zameldowaniu wydali karty (zamiast bransoletek), podczas odpoczynku nie trzeba był o ich nigdzie okazywać , ale potem nadszedł dzień wyjazdu, pokó j został dla nas do wieczora (jak na goś ci Mythica przystał o kategoria - dzię ki za to, choć pł atna). Zapł aciliś my rachunek w recepcji, przychodzimy na plaż ę - pró bowali wypić koktajl w barze, odpowiadają "twó j numer jest zablokowany", my "jak to jest - jesteś my goś ć mi kategorii Mythica", mamy "pó ź ne wymeldowanie", odpowiadają - spó jrz na swoje karty, a tam obsł uga od godziny 00.00 w dniu przyjazdu do godziny 00.00 w dniu wyjazdu, czyli. Jeszcze jakoś udał o nam się zjeś ć ś niadanie i obiad. W recepcji znowu, z kamienną twarzą , powiedziano nam, ż e skoro mamy wczesne zameldowanie (zameldowaliś my się o 11.00 po poł udniu, a nie o 00.00), to w dniu wyjazdu nic się nie powinno stać . Jaki rodzaj chciwoś ci? Na nasze pytanie, co wtedy oznacza usł uga ekspresowego zameldowania i usł uga pó ź nego wymeldowania, na nic nie odpowiedzieli.
Z doś wiadczenia poprzednich wyjazdó w wiemy, ż e system „ALL INCLUSIVE” obejmuje obsł ugę zaró wno w dniu przyjazdu, jak i wyjazdu. Coś wyją tkowego w tym pię ciogwiazdkowym hotelu.
Tym, któ rzy przeczytali recenzję do koń ca, radzimy spró bować zameldować się w pokoju pł atnej kategorii i wtedy wraż enia z reszty i hotelu bę dą tylko pozytywne.
PS A jednak hotel sprzedaje pokoje PROMO, to jest budynek po drugiej stronie ulicy, jak napisano na stronie internetowej. Nie wierz w to - to nie tylko budynek z widokiem na drogę , to martwe pokoje na poziomie zł ego trzygwiazdkowego hotelu, z niedział ają cymi klimatyzatorami, suszarkami do wł osó w i telewizją turystó w z Petersburga, któ rzy latali z nami "szczę ś cie tam odpoczywać "
аватар gorova.vika
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywaliś my w Aquila Rithymna Beach 5 * podczas naszej ostatniej podró ż y poś lubnej. Nie bę dziemy dł ugo pozostawać pod nierealistycznymi wraż eniami. Bardzo się cieszymy, ż e wybraliś my wł aś nie ten hotel, a raczej kierownik biura podró ż y, dzię ki czemu ten cudowny okres jest dla nas bezchmurny. … Już ▾ Odpoczywaliś my w Aquila Rithymna Beach 5 * podczas naszej ostatniej podró ż y poś lubnej. Nie bę dziemy dł ugo pozostawać pod nierealistycznymi wraż eniami. Bardzo się cieszymy, ż e wybraliś my wł aś nie ten hotel, a raczej kierownik biura podró ż y, dzię ki czemu ten cudowny okres jest dla nas bezchmurny.
Pokó j hotelowy jest przestronny, z duż ą ł azienką i ł ó ż kiem, z widokiem na morze. Na terenie hotelu znajdują się duż e baseny, w któ rych zawsze był y bezpł atne leż aki, spa, sauna i inne rozrywki. Jedzenie jest po prostu wspaniał e na wszystkie posił ki, moż na znaleź ć wszystko, czego dusza zapragnie, a nawet wię cej.
Personel jest elastyczny, uprzejmy i uś miechnię ty nawet pod koniec dnia pracy.
Plaż a jest bardzo blisko, morze jest czyste, w pobliż u hotelu jest wiele restauracji z pysznymi daniami kuchni ś ró dziemnomorskiej i wiele sklepó w.
Wybraliś my się też na wycieczkę po wyspie, do najbliż szych miast, na Santorini. Wszystko jest po prostu bajeczne. Mó j mą ż i ja zgodziliś my się na pomysł , ż e zdecydowanie chcemy tu wró cić .
аватар o891be
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 10.0
Jedzenie jest na bardzo wysokim poziomie. Ż yczliwoś ć i dyskretnoś ć zaró wno personelu, jak i lokalnej ludnoś ci. W zwią zku z tym, ż e hotel nie był do koń ca zaję ty, niespodzianka hotelu był a mile zszokowana. Zaproponowano zakwaterowanie w pokoju wyż szej klasy, zostali przyję ci z entuzjazmem. … Już ▾ Jedzenie jest na bardzo wysokim poziomie.
Ż yczliwoś ć i dyskretnoś ć zaró wno personelu, jak i lokalnej ludnoś ci.
W zwią zku z tym, ż e hotel nie był do koń ca zaję ty, niespodzianka hotelu był a mile zszokowana. Zaproponowano zakwaterowanie w pokoju wyż szej klasy, zostali przyję ci z entuzjazmem.
аватар Aseevaolia
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 8.0
Byliś my rodziną skł adają cą się z 2 dzieci, mojego mę ż a i mnie. 1. Pogoda. Kto w tym czasie podró ż uje, jest zagroż ony. Basen i morze są fajne, ale my nie jesteś my zimnymi pł ywakami z przyjemnoś cią . Ale wygodnie jest chodzić , jeź dzić na wycieczki. … Już ▾ Byliś my rodziną skł adają cą się z 2 dzieci, mojego mę ż a i mnie.
1. Pogoda. Kto w tym czasie podró ż uje, jest zagroż ony. Basen i morze są fajne, ale my nie jesteś my zimnymi pł ywakami z przyjemnoś cią . Ale wygodnie jest chodzić , jeź dzić na wycieczki. Na kilka dni przed naszym przyjazdem był a burza, wszyscy siedzieli przy swoich numerach.
2. Przeniesienie. Indywidualnie, szybko i wygodnie.
3. Zakwaterowanie. Domek. Cudowna mini willa, dwa pię tra z dostę pem do trawnika. Spotkaliś my się z szampanem, ś wież o wyciś nię tym sokiem, przepił owaliś my, pokazaliś my wszystko, opowiedzieliś my. Wszelkie pytania był y natychmiast udzielane z wszelką pomocą .
4. Odż ywianie. Zjedliś my ś niadanie w gł ó wnej restauracji. Ludzie, któ rzy nie mają nic do jedzenia, cierpią . Mam jedno wytł umaczenie tego zjawiska, cią gle trzymam się w ryzach i odpoczywam tylko na wakacjach, wię c wszystko jest dla mnie smaczne i pod dostatkiem, innego wytł umaczenia nie mam. Jedno danie z jajek 6 sztuk. Wszystko inne jest jak wszę dzie. Zaznaczam, ż e nie wszystkie, nawet drogie hotele mają na ś niadanie ś wież o wyciskane soki i czerwoną rybę z szampanem. Wę dliny, sery, warzywa, ciasta, ciasta, naleś niki, owoce, jogurty, suszone owoce, orzechy, dania gorą ce, owsianka. Ludzie się budzą , jak moż na wymagać od ż ycia wię cej. No moż e na ś niadanie nie ma zup jak w Hainan. Nie jedliś my lunchu. Dzieci, jeś li chciał y, biegał y do ​ ​ miniklubu. Kolacja był a w innej restauracji w naszej kategorii pokoju. Wieczory rybne był y niezapomniane. Jakich gadó w nie był o w bufecie, na koniec wieczoru potę ż ne homary z niesamowitym sosem na greckie programy wieczorne.
5. Numery promocyjne. Chociaż nie powinniś my mieć takiego problemu, có ż , bardzo interesują ce był o dla mnie znalezienie tego pytania na miejscu, chociaż już znalazł em odpowiedź na to pytanie. A już na pierwszym spotkaniu z przewodnikiem dwa boskie mlecze rozpoczynają starcie w tej sprawie. W ich kuponach jest napisane czarno na biał ym, numery promocyjne, ale nie ostrzegali nas, ale nie wiedzieliś my itp. Pytam dziewczyny rosyjskoję zyczne, mó wią mi, ż e są już wyczerpane, ludzie idą zupeł nie nie wiedzą c, doką d jadą . No towarzysze, wysilcie się , przeczytajcie to, co jest napisane w waszych kuponach, przeczytajcie recenzje, zobaczcie ile pł acicie, cudó w nie ma. Pł acą grosze i chcą.5 gwiazdek na Malediwach.
6. Na zewną trz hotelu jest wiele restauracji, wszystko jest smaczne i niedrogie. Przyjdź do dowolnego. Czytał am recenzje, zapisywał am się do restauracji, ale jak się okazał o, nawet te, do któ rych trafiliś my przypadkiem, był y lepsze niż wedł ug recenzji.
Tak, o pł aszczach. To, ż e jest droż ej niż w Moskwie, nie jest prawdą . Moż e byliś my poza sezonem. Kupiliś my coś . Spotkaliś my tam rosyjskoję zyczne kobiety, codziennie z nimi rozmawialiś my, kupowaliś my domowej roboty oliwę z oliwek. Wokó ł hotelu odbywał y się wycieczki. Nie bó j się , ż e wszystko jest dobrze zorganizowane.
7. Mini klub. Wspaniał y. Po prostu nie da się jeź dzić naszym, ale wszyscy wyglą daliś my, odkryliś my, ś wietnie.
8. Ludzie. Cał y personel jest bardzo responsywny, dziewczyny mó wią po rosyjsku, te, któ re nie mogą się uczyć . Ogó lnie wszę dzie mó wią po rosyjsku, jest tak fajnie, tak wygodnie, ż e nie trzeba się mę czyć na wakacjach. Znowu nie rozumiem ludzi, któ rym się to nie podoba. Nie wyobraż am sobie Amerykanó w, któ rzy gdzieś przyjechali i sł yszą c angielski mó wią z obrzydzeniem, fu, a tu jest angielski. Ludzie powinni być dumni z tego, co mają i być prostsi.
Wszystkie ś wietne opinie.
аватар iravi80
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 8.0
Witam. Niedawno wró ciliś my z wakacji. Odpoczą ł em po raz pierwszy w Grecji i oczywiś cie na Krecie. Nadal jestem zachwycona, bo nie mogę zapomnieć tych 10 cudownych dni. Pojechał em z synem, ma 10 lat. Odpoczywaliś my w hotelu Aquila Rethymnon. Hotel jest szykowny, ogromny teren, 4 baseny, sport, sauna, wszystko bez wychodzenia z hotelu. … Już ▾ Witam. Niedawno wró ciliś my z wakacji. Odpoczą ł em po raz pierwszy w Grecji i oczywiś cie na Krecie. Nadal jestem zachwycona, bo nie mogę zapomnieć tych 10 cudownych dni. Pojechał em z synem, ma 10 lat. Odpoczywaliś my w hotelu Aquila Rethymnon. Hotel jest szykowny, ogromny teren, 4 baseny, sport, sauna, wszystko bez wychodzenia z hotelu. Jestem bardzo zadowolona z pracy klubu dziecię cego, aw szczegó lnoś ci z animatoró w. Program jest tak starannie przemyś lany, ż e są zaangaż owani z dzieć mi przez cał y dzień . Mó j syn ma 10 lat, wię c nie dał o się go stamtą d wydostać . Ogó lnie hotel ma niesamowicie rozbudowany system dla dzieci, dosł ownie wszystko dla nich - animacje, zabawki i wszystko w tym samym duchu.
Sama lokalizacja hotelu jest pię kna - a plaż a jest w zasię gu wzroku, a sklepy są w pobliż u, ale nie są gł oś ne. Generalnie milczymy na temat jedzenia - mieliś my all inclusive, wię c jedliś my dobrze - wszystkiego był o duż o i wszystko był o inne.
W wakacje polecieliś my na Santorini. To Mouzenidis odbywa podró ż powietrzną . Od dawna marzył em o tym, ż eby dostać się na tę wyspę i oto dzię ki Mouzenidis Travel trafił em tam. Nie chciał a pł yną ć statkiem, bo był a bardzo chora. Czas lotu miną ł niepostrzeż enie, 20 minut i jesteś my na wyspie. Był em zachwycony tymi biał ymi domkami z niebieskimi dachami, naprawdę jest jak na zdję ciach. A co za przepię kna plaż a z czarnym piaskiem. . . my z synem ką paliś my się i opalaliś my w wolnym czasie na plaż y. Nawet lunch był uwzglę dniony w wycieczce, a lunch jest tuż nad brzegiem morza, jest taki ś wietny. Có ż , pod koniec wycieczki po wyspie wylą dowaliś my w Akrotiri. To miasto wykopalisk, któ re przetrwał o do dziś , pozostał o w mojej duszy na zawsze. Szedł em po tych dzielnicach i myś lał em, bo kiedyś ż ył y tu zupeł nie inne cywilizacje. Szczę ś liwi i trochę zmę czeni wró ciliś my do domu. Dzię ki przewodnikowi Ilona. Wysł uchaliś my jej, nie zostawiają c ani kroku.
Ucieszył a mnie ró wnież postawa personelu - przewodnik hotelowy od razu zgodził się na przedł uż enie pokoju z powodu opó ź nienia lotu i przedł uż ył go nam za darmo, dodatkowo mogliś my zjeś ć obiad, chociaż rano musieliś my wyjś ć . W sumie wakacje przebiegł y pomyś lnie. Wszystkim polecimy zaró wno hotel, jak i organizatora wycieczki!
аватар vedekat80
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 7.0
Pojechaliś my w poł owie sierpnia z mę ż em na Kretę . Hotel został wybrany na podstawie opinii w Internecie i znajomych, ponieważ . odwiedził Grecję po raz pierwszy. Gospodarzem był Beleon Tour. Wszystko w porzą dku: 1. Rozliczenie. Przyjechaliś my okoł o 13:00 i natychmiast usiedliś my. … Już ▾ Pojechaliś my w poł owie sierpnia z mę ż em na Kretę . Hotel został wybrany na podstawie opinii w Internecie i znajomych, ponieważ . odwiedził Grecję po raz pierwszy. Gospodarzem był Beleon Tour. Wszystko w porzą dku:
1. Rozliczenie. Przyjechaliś my okoł o 13:00 i natychmiast usiedliś my. Mieliś my standardowy pokó j dwuosobowy z widokiem na ogró d w gł ó wnym budynku nr 604. Pokó j był bardzo rozczarowują cy. Pokó j 4*4, ponadto był y dwa pojedyncze ł ó ż ka, oddzielone stolikiem nocnym. Ł ó ż ka został y przeniesione same. Był jeden stolik nocny i jedno krzesł o dla dwojga, co był o bardzo niepokoją ce, ponieważ . przejś cie mię dzy ł ó ż kami a stolikiem telewizyjnym jest bardzo wą skie - we dwoje nie moż emy się rozejś ć . Meble są stare, projekt. . . po prostu nie istnieje. . . wykł adzina na podł odze iw holu jest bardzo stara i brudna. Instalacja wodno-kanalizacyjna w wannie jest stara - kiedyś był a zardzewiał a woda. Sejf z kluczem! ! ! nie widział em tego od dł uż szego czasu. Mró wki biegał y. Jest jednak telewizor z rosyjskimi kanał ami, jest minibar, są szlafroki i kapcie. Jest balkon z dwoma krzesł ami, stoł em i (niespodziewanie! ) najlepszą suszarką do ubrań , jaką kiedykolwiek widział em w hotelu. Nasz czajnik nie dział ał , skontaktowaliś my się z recepcją , wymienili go w cią gu 15 minut. Sprzą tanie codziennie, zmiana rę cznikó w na ż yczenie. Ogó lnie liczba to wyraź nie 3. Nie denerwowaliś my się z tego powodu, ponieważ był o nas dwó ch i planowaliś my duż o podró ż ować po Krecie. Przy okazji udał o nam się zobaczyć pokó j z kategorii Rodzinny widok na morze - cał kiem godny, do tego moż na przyjechać z dzieć mi.
2. Hotel i personel. Sam hotel jest bardzo pię kny, a okolica jest duż a i zielona. Wszę dzie jest czysto. Personel jest uprzejmy i przyjazny, wielu dobrze rozumie rosyjski, dodatkowo jest rosyjska gospodyni. Przewodnik hotelowy jest ró wnież bardzo uprzejmą i uważ ną dziewczyną . Internet tylko w lobby barze i sł aby. Na przykł ad wieczorami moż na był o o nim zapomnieć .
3. Odż ywianie. Jedzenie jest po prostu doskonał e. Niezbyt urozmaicone, ale wszystko jest ś wież e, smaczne i zdrowe. Kilka rodzajó w ryb, m. in. i tuń czyk, duż o owocó w. Mieliś my AI, ale na obiad i kolację na drinki i ś wież e soki, taki system moż e przynieś ć rachunek. Ale przewodnik hotelowy informuje o tym wszystkich nowo przybył ych. A na ś niadanie moż esz mieć ś wież e soki i szampana bez dodatkowych opł at. W barze szukaj koktajli i drinkó w oznaczonych w menu ikoną "domu" - dla osó b z AI są one bezpł atne. Dla dzieci klub dla dzieci posiada wł asną mini-restaurację .
4. Plaż a i baseny. Plaż a to mał e kamyki z piaskiem, czysta. Morze jest czyste, przejrzyste; stoją c po szyję w wodzie, zobaczył em pod nogami szare ryby. W sierpniu morze jest bardzo ciepł e nawet o 7 rano. Przez kilka dni na morzu szalał a burza - ale to nie powstrzymał o Rosjan - skakanie po falach to szczegó lna przyjemnoś ć . Prywatna plaż a przy hotelu jest ogromna, jest duż o leż akó w, wolne miejsca moż na znaleź ć o każ dej porze. Wiele basenó w; Są dla mał ych dzieci i starszych dzieci. Jest kryty basen.
5. Rozrywka. Ten hotel pokazuje pokazy co drugi dzień . Najbardziej podobał nam się Targi Show - był o spektakularne, ponadto spektakl nie odbywa się na scenie, tylko na dziedziń cu, co czyni go jeszcze bardziej ekscytują cym. Nie ż ał uj 33 euro za osobę i idź na rybną kolację do restauracji przy basenie, tego samego wieczoru dają brazylijski show. Szeroki wybó r doskonał ych dań z ryb i gadó w morskich, moim osobistym faworytem był a grillowana oś miornica.
6. Wycieczki. Na wycieczkę do Chanii zabraliś my osobistego przewodnika, kosztował a 600 euro. Przewodniczka Anna, któ ra dobrze zna historię nie tylko Grecji, ale takż e pań stw europejskich i historię kultury, mó wił a duż o i elokwentnie, wię c był o bardzo ciekawie.
Na wyspę Santorini polecieliś my samolotem. Kosztuje 200 euro za osobę . Jeś li masz moż liwoś ć , lepiej lecieć samolotem, lot trwa 25 minut, a drogą morską.2, 5 godziny. Bę dziesz miał czas na przybycie na wyspę przed masowym napł ywem turystó w. A w upale na wą skich ulicach to bardzo waż ne. Santorini to wyspa schodó w, wię c z mał ymi dzieć mi w wó zkach wycieczka bę dzie mę czą ca. Na wycieczkę na Santorini z mał ymi dzieć mi lepszy jest plecak na ramię . Opró cz ogromnej liczby sklepó w z pamią tkami masowymi, jest wiele sklepó w z rę cznie robionymi rzeczami: ubraniami i pię knymi pamią tkami oraz przedmiotami wyposaż enia wnę trz i lalkami weneckimi (jeś li ktoś lubi), wię c weź ze sobą trochę pienię dzy! Ró wnież na Santorini zostaniesz zabrany do tak zwanego muzeum wina i zaoferujesz degustację . Najdroż sze wino Kamaritis kosztuje 24 euro za butelkę , pozostał e wina to okoł o 11 euro, ale dla tych, któ rzy lecą samolotem, trzeba bę dzie kupić specjalne pudeł ko do transportu wina. Podwó jne pudeł ko kosztuje aż.8 euro!
Bardzo ciekawa był a ró wnież wycieczka krajoznawcza po Krecie. Ale najpierw zabrali mnie do pł ytkiego, ś wież ego gó rskiego jeziora, ż ebym popł ywał , szczerze mó wią c, nie ma tam nic do roboty. Lepiej utrzymuj swó j stró j ką pielowy suchy, aż dotrzesz nad pię kne Morze Libijskie! To prawda, ż e ​ ​ bę dziesz musiał się przebrać w toalecie lokalnej tawerny, na dzikiej plaż y nie ma kabin. Podczas postoju na Morzu Libijskim wszyscy turyś ci zostali wysł ani na posił ek do jednej tawerny, ale mnie i mę ż owi nie podobał o się to ani pod wzglę dem szybkoś ci obsł ugi, ani warunkó w sanitarnych - wię c poszliś my na obiad do tawerny nad morzem i smakował y tam niesamowicie pyszne ż eberka jagnię ce i sał atka z suszonego bakł aż ana (choć menu po rosyjsku nie ma), ale podano je natychmiast. Po Morzu Libijskim zabrano nas do klasztoru Preveli. Muszę od razu powiedzieć (dla tych, któ rzy lubią odwiedzać ś wię te miejsca) w Grecji nie potrzebujesz specjalnych ubrań i chust, jak my mamy w Rosji, wię c moż esz spokojnie iś ć tam w kró tkich spodenkach i T-shirtach. Ró wnież w klasztorze moż na kupić oliwę z oliwek i mió d wł asnej produkcji.
Chcieliś my ł owić ryby na jachcie, ale w Grecji jest to bardzo kosztowna przyjemnoś ć . Wszystko zależ y od zuż ycia paliwa. Jacht dla 6-8 osó b kosztuje 2400 euro dziennie, na ryby 850 euro. Ale jak się pó ź niej okazał o, jeś li masz znajomych, to moż esz wszystko zał atwić znacznie taniej : ))))
Ogó lnie rzecz biorą c, Grecja jest krajem ż yznym, przynajmniej dla Rosjanina jest wszystko dla duszy, a takż e dla umysł u i serca, i dla ciał a. Na pewno bę dziemy tam wracać .
Z poważ aniem, Katarzyna.
аватар anna_aeroflot
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 9.0
Witam Nigdy wcześ niej nie pisał em recenzji, ale po takich wakacjach nie mogę się powstrzymać od dzielenia się wraż eniami. Dopiero na drugi dzień wró ciliś my z wakacji i wró ciliś my jako najszczę ś liwsi ludzie. Odpoczywaliś my na Krecie w regionie Rethymnon. … Już ▾ Witam Nigdy wcześ niej nie pisał em recenzji, ale po takich wakacjach nie mogę się powstrzymać od dzielenia się wraż eniami. Dopiero na drugi dzień wró ciliś my z wakacji i wró ciliś my jako najszczę ś liwsi ludzie. Odpoczywaliś my na Krecie w regionie Rethymnon. Hotel, w któ rym mieszkaliś my z mę ż em, nazywa się Aquila Rithymna Beach. Naprawdę podobał y nam się nasze wakacje. Pomimo zł ych recenzji, któ re są pisane na forach, nie wszystko jest tak. Moż e mieliś my szczę ś cie, bo od razu zamieszkaliś my w gł ó wnym budynku hotelu w pokoju z widokiem na morze (tak jak był zarezerwowany) i kiedy się zameldowaliś my, w pokoju był a butelka wina i sł odyczy, bardzo ł adnie . Teren hotelu jest ogromny. Moż na powiedzieć , ż e to mał a wioska. Duż o zieleni, jest koś ció ł i kawiarnia, kilka basenó w, plaż a ś wietna, darmowych leż akó w aż nadto, jedzenie w restauracji bardzo smaczne. Dla odmiany polecam zapisać się na wieczó r alacarte (poszliś my na wieczó r rybny). Myś lę , ż e pecha mieliś my tylko z morzem, bo przez wię kszoś ć dni nie był o spokojnie, choć tutaj nie traciliś my serca, zł apaliś my je. Personel jest bardzo przyjazny, uś miechnię ty i uprzejmy. Polecamy wszystkim.
аватар kovoleva.irina
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 10.0
Był am w tym pię knym hotelu z mę ż em i có rką . Podobał nam się hotel od pierwszego wejrzenia, co jest bardzo rzadkie. Szukaliś my hotelu wysokiej klasy, bo. podró ż owaliś my z mał ym dzieckiem i chcieliś my odpoczą ć , jak to mó wią , ciał a i duszy. … Już ▾ Był am w tym pię knym hotelu z mę ż em i có rką .
Podobał nam się hotel od pierwszego wejrzenia, co jest bardzo rzadkie. Szukaliś my hotelu wysokiej klasy, bo. podró ż owaliś my z mał ym dzieckiem i chcieliś my odpoczą ć , jak to mó wią , ciał a i duszy. I mamy to!
Rzeczywiś cie, ten hotel ma wszystko, czego potrzebujesz, przez cał y dzień nasza có rka był a zaję ta programami rozrywkowymi dla dzieci, mó j mą ż i ja też się nie nudziliś my.
Rewelacyjny basen w hotelu, doś ć pł ywaliś my, nie zawsze chodziliś my nad morze, bo. był y silne wiatry. Teren hotelu jest bardzo zielony, zadbany i pię kny, bardzo nam się podobał o.
Jeś li chodzi o jedzenie, to nie zawiodł o, wszystko był o pyszne.
Ogó lnie podobał y nam się nasze wakacje w Grecji, myś lę , ż e przyjedziemy ponownie!
аватар trostyanets.mar
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 10.0
Był am w tym hotelu z mę ż em w lipcu. Tym razem chcieliś my spę dzić relaksują ce wakacje. W tym roku mieliś my bardzo pracowity rok pod wzglę dem pracy i projektó w, wię c chę tnie odpoczywaliś my zaró wno dla ciał a, jak i duszy. Oczywiś cie bardzo się martwiliś my, ż e jest to hotel rodzinny, co oznacza, ż e ​ ​ bę dzie tam duż o dzieci i dlatego bę dzie gł oś no. … Już ▾ Był am w tym hotelu z mę ż em w lipcu. Tym razem chcieliś my spę dzić relaksują ce wakacje. W tym roku mieliś my bardzo pracowity rok pod wzglę dem pracy i projektó w, wię c chę tnie odpoczywaliś my zaró wno dla ciał a, jak i duszy. Oczywiś cie bardzo się martwiliś my, ż e jest to hotel rodzinny, co oznacza, ż e ​ ​ bę dzie tam duż o dzieci i dlatego bę dzie gł oś no. Ale na pró ż no martwiliś my się - dzieci jest naprawdę duż o, ale cią gle znikają w klubie dla dzieci, dlatego nie sł ychać ich ani nie widać . Nasz pokó j był przestronny i dobry. W pokoju znajduje się telewizor z kanał ami rosyjskoję zycznymi, zamykane szafki, lodó wka, sejf, stó ł z dwoma krzesł ami. Balkon jest przestronny ze stoł em i krzesł ami. W ł azience wymieniane był y rę czniki, szampony, mydł o. Wszystko jak w pię ciogwiazdkowym hotelu - godne i na poziomie. Jedzenie w hotelu jest eleganckie - wszystko i duż o. Na ś niadanie ró ż ne kawał ki sera, musli, pł atki zboż owe, dż emy, bakalie, owoce, wę dzone ryby, desery, musy, lody. Na obiad i kolację jest wiele ró ż nych dań na ciepł o - dania rybne i mię sne, dodatki (ziemniaki, makarony, ryż z ró ż nymi warzywami i sosami), wiele deseró w, zimne przeką ski, sał atki, owoce, pizza. Kucharze czę sto gotują na Twoich oczach w gł ó wnej restauracji. Plaż a w pobliż u hotelu też jest dobra - gruboziarnisty piasek z najczystszym morzem, ką paliś my się i opalaliś my wystarczają co) Leż aki, parasole - wszystko za darmo. Jeź dziliś my z wycieczek na Santorini, wyspa był a bardzo imponują ca, niesamowicie pię kna. Radzimy! Wraż enia pozostaną niezapomniane. Ogó lnie hotel nam się podobał , sama wyspa też .
аватар
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 9.0
Ogó lne wraż enie: Bardzo zadowoleni z reszty! Hotel jest elegancki, teren jest po prostu ogromny, pię kny, cał y w zieleni, chodzili po okolicy przez dwa dni. Odpoczywaliś my z mę ż em od 21 lipca do 1 sierpnia. Lecieliś my przez Transaero, z BIBLIO Globus (Beleon Tours). … Już ▾ Ogó lne wraż enie: Bardzo zadowoleni z reszty! Hotel jest elegancki, teren jest po prostu ogromny, pię kny, cał y w zieleni, chodzili po okolicy przez dwa dni. Odpoczywaliś my z mę ż em od 21 lipca do 1 sierpnia. Lecieliś my przez Transaero, z BIBLIO Globus (Beleon Tours). Na począ tku zarezerwowaliś my pokó j promocyjny, ale pó ź niej, po przeczytaniu opinii o dodatkowym budynku po drugiej stronie ulicy i koszmarnych pokojach, zakwaterowani są w kocie z taką rezerwacją , postanowiliś my dopł acić i wzią ć DBL-a z widokiem na ogró d! Do hotelu dotarliś my okoł o 22.30 czasu lokalnego, w recepcji dali nam mał e ankiety do wypeł nienia, potem kró tko po angielsku (bo w tym czasie Rosjanin Boris nie był już w recepcji) rozmawiali o gł ó wnych restauracjach, bary, baseny. Wszyscy zostali oznaczeni na mapie hotelu, któ ra został a natychmiast wydana wraz z kartami do pokoju i WSZYSTKIMI kartami. Pokazali mi, gdzie mam iś ć . I oto jesteś my w pokoju............Kiedy otworzyliś my drzwi do pokoju, zobaczyliś my na stole powitalne wino i pudeł ko lokalnych sł odyczy. Pokó j: Pokó j w gł ó wnym budynku na pierwszym pię trze z balkonem, kot okazał się być z widokiem na morze, z czego byliś my niesamowicie zadowoleni. Pokó j jest mał y, ale schludny i czysty, nigdzie nic nie przeciekał o, przez cał y czas nie był o ż adnych owadó w. Duż e ł ó ż ko mał ż eń skie, kanapa, stó ł , telewizor, toaletka). W pokoju był czajnik, kawa, herbata w torebkach, wię c o każ dej porze moż na był o napić się gorą cego napoju. Klimatyzacja wł asna regulacja. I oczywiś cie MINIBAR (uzupeł niany codziennie), jest na nim cennik, napoje są oznaczone domkiem, moż na z niego korzystać za darmo wedł ug systemu ALL food. Sprzą tali pokó j codziennie, nigdy Zostawili pienią dze, myś leli, ż e za bony i tyle pienię dzy weź . Ogó lnie pokó j i jego obsł uga był y zadowolone. Posił ki: Mó j mą ż i ja nie jesteś my wybredni, jeś li chodzi o jedzenie, wię c mieliś my doś ć wszystkiego, nasze talerze był y zawsze peł ne i wyszliś my peł ni. Był o mię so w ró ż nych postaciach, owoce morza, warzywa, roś liny strą czkowe, ró ż ne sał atki i sł odycze. Na ś niadanie zawsze moż na był o nalać szampana, w nieograniczonych iloś ciach. Na jedzenie nie mogę narzekać - po przyjeź dzie przywieziono 5 kg, opró cz cał kowitej masy ciał a. Napoje alkoholowe we wszystkich barach i restauracjach, zgodnie z systemem ALL, są oznaczone domkiem. Na twoją proś bę kelnerzy przynoszą , a rachunek z napojem, nie daj się przestraszyć , mają taki system, nawet jeś li wszystko jest wliczone, przynoszą , ale są zera, najważ niejsze jest, aby poprawnie nazwij numer pokoju. Alkohol na każ dy wybó r i smak! Pij za zdrowie! Personel: Wszyscy pracownicy hotelu to bardzo przyjaź ni i uś miechnię ci ludzie, wielu z nich mó wi po rosyjsku, zwł aszcza kelnerzy w wieczornych barach. Nasi turyś ci są bardzo kochani i zawsze pomogą w każ dym odwoł aniu! Bardzo Ci za to dzię kujemy Wycieczki: Muszę od razu powiedzieć , ż e ceny wycieczek są przeraż ają ce, ale mimo wszystko wybraliś my się na trzy z nich: W jaskini powiedziano nam, ż e musimy iś ć.800 metró w pod gó rę , aby dostać się do jaskini, zejdź po schodach, a potem z powrotem w gó rę . W tym upale? (okoł o 40 stopni). Gdybyś my wiedzieli z gó ry, nigdy byś my nie wybrali tej trasy. . Drugi - Labirynt Minotaura (Pał ac w Knossos) 50 euro, też nic specjalnego: upał , ruiny, ż eby coś zobaczyć trzeba stać w kolejce w takiej dusznoś ci, wszyscy popychają , jadą tam i tam w ogó le , trasa jest taka sobie. Po trzecie – wyspa Santorini 130 euro od osoby, był y dobre wraż enia. Tylko jeś li ktoś ma chorobę morską , zaopatrz się w tabletki, gumę do ż ucia, bo dopł ynię cie na wyspę i z powrotem zajmuje 3 godziny 3. Wszystkim, któ rzy wybrali ten hotel, mó wię : „Dokonał eś wł aś ciwego wyboru! Myś lę , ż e nie ż ał ujesz, a bę dziesz zadowolony Tak samo szczę ś liwy, wypoczę ty i z dobrymi wraż eniami jak mó j mą ż i ja! Jeś li masz jakieś pytania, pisz, a ja odpowiem wszystkim! sam191282@mail. ru
Źródło opinii — vOtpusk.ru
Pokaż więcej »


awatara Vadim32
Na co zwracać uwagę przy zasiedlaniu, a potem, co koniecznie robić i co - w żadnym wypadku! Potrzebujesz zabrać ze sobą coś konkretnego, czego tam nie wystarczy?
13 lat wstecz  •  3 abonent 6 odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Przedstawiciel hotel
awatara akov11
‹ Hotel Aquila Rithymna Beach 5*
Wdzięki kobiece
Fontanna Rimondi
Ocena 8.0
Grecja, o. Kreta – Retimno
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe
Twierdza Fortezza
Ocena 8.0
Grecja, o. Kreta – Retimno
Architektura, Fabula

Доброжелательный персонал, качественный сервис и хорошее питание — сильные стороны отеля. За 10 минут можно доехать до Старого города Ретимно. Рекомендуется для семейного отдыха с детьми всех возрастов. Общая территория составляет 80 000 кв.м. Отель состоит из центрального здания, корпуса Annex (через дорогу) и комплекса бунгало. В 2014 году в отеле была проведена частичная реновация стандартных типов номеров и вилл. Входит в сеть Aquila Hotels.

Lokalizacja Отель на северном побережье острова. До близлежащих селений Аделе, Агиа Параскеви и Платаниас можно дойти пешком. Всего в 7 км расположен город Ретимно, а города Ханья и Ираклион – в 66 и 72 км соответственно. Автобусная остановка рядом с отелем.
Opis plaży Пляж протяженностью 500 м. Есть душ, кабинки для переодевания.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

На территории 5 ресторанов (2 A la Carte), 6 конференц-залов, 3 открытых бассейна (2 с пресной водой, 1 с морской), 3 бара, магазины, терраса для загара, мини-маркет, общая гостиная с телевизором, церковь, сувенирный магазин, интернет-уголок. У бассейна — зонты, шезлонги и полотенца. Есть специальные диетические меню (по запросу), пресс для брюк (платно), факс/ксерокс (платно), кондиционер, отопление. Стойка регистрации работает круглосуточно. Доступны услуги консьержа, портье, курьера, гладильные услуги (платно), обслуживание номеров, услуги по продаже билетов, услуга звонок-будильник, почтовые услуги.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • kryty basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • bankomat
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci В отеле развитая детская инфраструктура: 2 детских бассейна, детский ресторан, ночной детский городок, анимационная программа для детей. Для детей специальный теннисный корт (с уроками тенниса).
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport В отеле игровая комната, занятия по фитнесу, аквааэробика, дартс, 4 теннисных корта (2 корта с искусственным освещением), парасейлинг, . Есть снаряжение для тенниса (платно), оборудование для водных видов спорта (платно), профессиональные инструкторы.Анимация в течение всего дня для взрослых и детей, вечерняя программа. Рядом с отелем уроки дайвинга, центр водных видов спорта (гидроциклы, каноэ и водные лыжи).
 • Spa lub centrum odnowy biologicznej
 • bilard
 • tenis stołowy
 • kort tenisowy
 • siatkówka
 • boisko do piłki nożnej
 • siłownia
 • aerobik
 • sporty wodne
 • animacja
 • organizacja wycieczek
 • obsługa organizacji uroczystości
Opis pokoi

В отеле 519 номеров. Все номера с видом на море или сад. Есть семейные номера, люкс для новобрачных.

W pokojach

кондиционер, телевизор со спутниковыми каналами, купальные халаты, тапочки, пляжные полотенца и пляжная сумка, ежедневная уборка, балкон, ванная комната, фен, прямой телефон, принадлежности для приготовления чая или кофе, мини-бар (платно), сейф

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • kapcie i szlafrok
 • $
 • bezpieczny
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telewizor plazmowy (nie we wszystkich pokojach)
 • vcd/dvd (nie we wszystkich pokojach)
 • telefon
 • internet wi-fi (nie we wszystkich pokojach)
 • ekspres do kawy/herbaty (nie we wszystkich pokojach)
 • budzenie na życzenie (nie we wszystkich pokojach)
 • balkon/taras
 • basen (nie we wszystkich pokojach)
 • jacuzzi (nie we wszystkich pokojach)
 • bidet (nie we wszystkich pokojach)
Adres P.O.Box 23, GR 74100, Rethymno, Crete, Greece
Telefony: Tel.: +30-28310-71002 FAX.: +30-28310-71668
Stronie internetowej: Aquila Rithymna Beach
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис, теннис, волейбол, футбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.