Melia Calvia Beach 4*– Opinie

11
Ocena 7.510
na podstawie
11 opinii
№6 w ocenie hotelu Majorka
6.4 Numer
7.6 Usługa
7.6 Czystość
7.8 Odżywianie
7.6 Infrastruktura
Hotel położony jest na wybrzeżu Calvia, w spokojnym miejscu na wzniesieniu. Zbudowany w 1970 roku, całkowicie odnowiony w 2015 roku. Hotel jest idealny dla wszystkich kategorii turystów, szczególnie dla rodzin z dziećmi.Więcej →
аватар agent_borabora
- Nowoczesny, modny dynamiczny design w jasnych, przyjemnych kolorach. - W pokojach znajdują się szlafroki/kapcie, lodó wka i sejf za darmo. Potę ż na suszarka do wł osó w, bez bidetu. Ekspresy na kapsuł ki, na balkonie nie ma prywatnoś ci, są siedzi mogą się pilnować . … Już ▾ - Nowoczesny, modny dynamiczny design w jasnych, przyjemnych kolorach.
- W pokojach znajdują się szlafroki/kapcie, lodó wka i sejf za darmo. Potę ż na suszarka do wł osó w, bez bidetu. Ekspresy na kapsuł ki, na balkonie nie ma prywatnoś ci, są siedzi mogą się pilnować .
- Taras w restauracji z panoramicznym widokiem na zatokę .
- Animacja jest dyskretna w postaci wieczornych wystę pó w najlepszych zespoł ó w muzycznych.
- Strefa SPA z dwoma basenami, fitness, sauną - bezpł atnie.
- Pokoje Level mają przeszkloną ł azienkę . Wł asna restauracja i wł asny salon z nielimitowanymi napojami bezalkoholowymi i przeką skami. Alkohol jest nieograniczony tylko w okreś lonych porach dnia.
- Publiczna piaszczysta plaż a kilka metró w dalej, leż ak i parasol po 35 euro.
Jeden z najlepszych hoteli na poł udniu Majorki pod wzglę dem pokoi, jedzenia i obsł ugi blisko plaż y.
аватар 9tnrtlsb
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 4.0
Niedawno wró ciliś my z wakacji na Majorce. Wyspa zdecydowanie zasł uguje na odwiedzenie. Bardzo pię kna i ró ż norodna przyroda. Przed wyjazdem obawiano się zobaczyć tam coś ciekawego - na pró ż no. Bardzo ciekawe wycieczki i przewodnicy NataliTour są nie do pochwał y - profesjonaliś ci. … Już ▾ Niedawno wró ciliś my z wakacji na Majorce. Wyspa zdecydowanie zasł uguje na odwiedzenie. Bardzo pię kna i ró ż norodna przyroda. Przed wyjazdem obawiano się zobaczyć tam coś ciekawego - na pró ż no. Bardzo ciekawe wycieczki i przewodnicy NataliTour są nie do pochwał y - profesjonaliś ci. Szczegó lnie spodobał a mi się wycieczka "Valldemossa - La Granja Manor". Wioska Valldemosssa jest bardzo pię knym i przytulnym miejscem, a wycieczka ma charakter informacyjny, nie mę czy. Podobał a mi się też posiadł oś ć La Granja. Zrobiliś my ankietę w Palmie - też nieź le, potem sami pojechaliś my autobusem i wł ó czyliś my się po mieś cie i sklepach, Super. Z Magaluf do Palmy moż na dojechać autobusami 104-107 i kilkoma innymi. Jeś li chodzi o hotel. mał e rozczarowanie. Przyjechaliś my w poł owie lipca, a pogoda nie był a zbyt ciepł a, a morze był o zimne, a wiatr momentami był po prostu lodowaty. W hotelu wielu był o chorych (gardł o, katar itp. ) Zaskoczył mnie brak gorą cych napojó w na obiad, musiał em pić napoje lodowe z bó lem gardł a, a potem poszedł em do swojego pokoju i umył em to wszystko z gorą cą herbatą wł asnej roboty. A w pokoju nie był o okularó w. ż adnych szklanek, niczego, z czego moż na nawet pić wodę . Dziwny. Nie przemyś lane. Widzimy to po raz pierwszy. W obecnoś ci sł odkiego stoł u nie był o herbaty i kawy. Owoce importowane i też lodowate, choć melony i ananasy był y pyszne, ale też bardzo zimne. Miasteczko Magaluf - imprezowe miejsce nie bę dzie się nudzić . Wiele baró w, pubó w i dyskotek. Przygotuj się na spotkanie wielu mniejszoś ci i starszych pań opalają cych się topless na plaż y. A wszystko to obok dzieci wczasowiczó w. Zaskoczył o mnie wielu palaczy na plaż y i przy basenie, któ rzy nawet nie zadawali sobie trudu, aby odejś ć nawet od dzieci.
Nie był o problemó w z zasiedleniem, pokó j oddany na 10 pię trze z widokiem na gó ry. W porzą dku. Sł oń ce ś wiecił o nam tylko po poł udniu, nie korzystaliś my z klimatyzacji, ale nie był o też szczegó lnego upał u.
Вальдемосса На территории отеля Вид с балкона Подъезжаем к Вальдемоссе
аватар
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 9.0
Ja i mó j mą ż odpoczywaliś my w tym hotelu we wrześ niu 2012 roku. Ogó lnie hotel bardzo nam się podobał . Ma bardzo dobrą lokalizację ! Bardzo mi się podobał o, ż e wszyscy wczasowicze są traktowani jednakowo. Obsł uga jest na najwyż szym poziomie. … Już ▾ Ja i mó j mą ż odpoczywaliś my w tym hotelu we wrześ niu 2012 roku. Ogó lnie hotel bardzo nam się podobał . Ma bardzo dobrą lokalizację ! Bardzo mi się podobał o, ż e wszyscy wczasowicze są traktowani jednakowo. Obsł uga jest na najwyż szym poziomie. Obsł uga zawsze pomogł a we wszystkim!! ! Jedzenie mi się podobał o, wszystko doś ć urozmaicone poza ś niadaniem, a wszystko jest bardzo smaczne! Woda w morzu jest czysta, tak jak plaż a jest stale sprzą tana. Dobre wejś cie do morza, nadaje się dla rodzin z dzieć mi. W hotelu znajduje się sił ownia, sauna, jacuzzi, baseny dla dorosł ych i dzieci, pokó j dziecię cy. . . wieczorne animacje czasami był y bardzo zaskakują ce, naprawdę nam się podobał o! Wystawiali ró ż ne kostiumy. Muzyka na ż ywo był a czasem na kolacji, hotel był pię knie urzą dzony. . . w basenach pł ywał y ś wiece. . . Moż na tu spę dzić cudowne wakacje! ! !
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар Linda_v
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 6.0
Hotel jest naprawdę przecię tny, normalny, jeś li nie szukacie wad. Ale nie szukaliś my. Był y tam wady. Minusem jest oczywiś cie ró wnież nasze biuro podró ż y, któ re nie wiedzą c o tym doradził o nam hotel. I zapewniają c nas, ż e jeś li pokó j nam się nie spodoba, na pewno bę dziemy mogli go zmienić i dopł acić za dowolny widok. … Już ▾ Hotel jest naprawdę przecię tny, normalny, jeś li nie szukacie wad. Ale nie szukaliś my. Był y tam wady. Minusem jest oczywiś cie ró wnież nasze biuro podró ż y, któ re nie wiedzą c o tym doradził o nam hotel. I zapewniają c nas, ż e jeś li pokó j nam się nie spodoba, na pewno bę dziemy mogli go zmienić i dopł acić za dowolny widok. Powiem ci, nam się nie udał o. Jest kilka niuansó w:
1. Pokoje są prawie wszystkie bardzo zadymione (pró bowaliś my 3 opcje).
2. Nie zabieraj pokoi na pierwszych trzech lub czterech pię trach, na platformach balkonó w pokoi znajdują się duż e krany z klimatyzatoró w kuchennych (blok od klimatyzatora), któ re są bardzo gł oś ne.
3. Pokoje nie są z widokiem na morze, z widokiem na inny hotel.
Zaproponowano nam pokó j, któ ry znajdował się na drugim pię trze hotelu (balkon wychodził na dach, na dachu był y przecznice od kuchni klimatyzatory. Poprosiliś my o zmianę pokoju, zaproponowano nam inny - na to samo pię tro, nastę pny pokó j. Mniej pachniał o, ale klimatyzatory też był y.
Poprosiliś my ponownie o inny pokó j - dali nam trochę dalej z widokiem „rodzaj morza” na tym samym pię trze z bardzo „zapachem stę chlizny w pokoju”.
Po raz czwarty powiedziano nam, ż e hotel jest peł ny i nie mają wolnych pokoi. Jest w poł owie CZERWCA!!!! ! ! Sezon zaczyna się.1 lipca.
Nie jesteś my turystami konfliktowymi, wię c wybraliś my drugą opcję i zadbaliś my o to, aby w Europie nie zawsze był o moż liwe uzgodnienie dobrego pokoju na miejscu (jak zapewnił o nas biuro podró ż y).
Jeś li nie weź miemy pod uwagę pokoi, to hotel normalny, niedaleko morza - 5 minut, kuchnia porzą dna, smaczna, urozmaicona.
Sam kurort na Majorce jest super! Sklepy, dyskoteki, plaż a dł uga, czysta, woda czysta! Wszystko był o super, z wyją tkiem pokoju hotelowego.
аватар Ekaterina82
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 10.0
Mó j mą ż i ja polecieliś my w podró ż poś lubną do okoł o. Majorka w Hiszpanii od 25.07 do 01.08. 10g. za poś rednictwem biura Travel Club „5 sezon”. Ś wię to zorganizowano rewelacyjnie. Po pierwsze nie mieliś my problemó w z wizą . … Już ▾ Mó j mą ż i ja polecieliś my w podró ż poś lubną do okoł o. Majorka w Hiszpanii od 25.07 do 01.08. 10g.
za poś rednictwem biura Travel Club „5 sezon”.
Ś wię to zorganizowano rewelacyjnie.
Po pierwsze nie mieliś my problemó w z wizą . Dodatkowo Hiszpania dał a nam multi-Schengen do koń ca roku, co nas niesamowicie uszczę ś liwił o. A nasze dokumenty wyszł y jeszcze wcześ niej, niż się spodziewaliś my.
Po drugie, wybrany przez nas hotel potwierdził Junior Suite, któ ry nie był sprzedawany na rynku rosyjskim, co wymagał o wysił ku ze strony naszego agenta.
Po trzecie polecieliś my wspaniał ym pó ł wolnym samolotem Aeroflot-Nordavia i mieliś my zarezerwowany indywidualny transfer do hotelu iz powrotem.
Po raz pierwszy od bardzo dł ugiego czasu ró ż nych podró ż y naprawdę nie mieliś my z wyjazdem ż adnych problemó w.

A teraz o Hiszpanii:
Majorka to mał a wyspa z populacją zaledwie 600 ton. osó b, z któ rych trzystu mieszka w stolicy Palma. tj.
gę stoś ć zaludnienia, delikatnie mó wią c, „nie”. Hiszpanie to niesamowicie leniwi ludzie, pó ź no zaczynają pracę i koń czą wcześ nie. Siesta przez pó ł dnia. Obsł uga w kawiarniach i restauracjach jest powolna, niezadowolona, ​ ​ czasem bezczelna. Dotyczy to ró wnież hotelu. Spę dziliś my wakacje w Sol Antillas Barbados w okolicy Magaluf i mieliś my plan posił kó w All Inclusive. Na począ tku myś leliś my, ż e obsł uż ono nas tak bardzo niechę tnie ze wzglę du na to, ż e nie pł acimy pienię dzy, tylko wycią gamy kartę z pieczą tką VIP, ale okazał o się , ż e tak nie jest. W te wieczory, kiedy dodatkowe. obsł uga za pienią dze - pozostał a taka sama spokojnie i na wpó ł niezadowolona.
I to chyba jedyny minus tego hiszpań skiego kraju.
Wrę cz przeciwnie, dzielnica Magaluf jest niezwykle aktywna. To imprezowe miasto, w któ rym sklepy są otwarte od rana do pó ź na bez sjesty, a niektó re nawet w nocy, z nieskoń czoną liczbą restauracji, baró w i dyskotek. Nie bę dzie nudno.
Nie ma nic podobnego w ż adnej innej czę ś ci wyspy.
Restauracje zamykają się o 21:00, nawet w ś cisł ym centrum. To prawda, nie oś mielam się kł ó cić o Palmę , nie byliś my tam pó ź nym wieczorem.
Gł ó wnymi turystami Magaluf są Brytyjczycy. I prawdopodobnie Majorka.
Plaż a jest prawie wszę dzie - mię kki piasek. Byliś my w wielu zatokach wyspy.
Wyją tkiem jest na przykł ad port Valldemosa. Jest niesamowite pię kno, ale nie ma gdzie pł ywać.
Wynaję cie samochodu uważ am za bardzo waż ne. Należ y pamię tać , ż e na Majorce samochody „automatyczne” nie są mile widziane i są prawie niemoż liwe do znalezienia. Lepiej wcześ niej ustalić , w któ re dni chcesz jeź dzić po wyspie - i zarezerwować samochó d. Mimo ogromnej liczby RENT A CAR, cię ż ko znaleź ć auto tego samego dnia, a nawet dzień wcześ niej. Parking jest prawie wszę dzie pł atny, nie da się zaparkować wzdł uż ż adnej ż ó ł tej linii (cią gł a, przerywana, kropkowana itp. ). Kara za niezapię te pasy wynosi 300 euro. Za ł amanie prę dkoś ci jak za duż e.
We wsi limit to 50 km/h, na autostradzie – 120 km/h. Prawie nie ma sygnalizacji ś wietlnej, regulacja na drodze wynika z ruchu po okrę gu. Ten, kto wchodzi do krę gu, zawsze się poddaje.
Zdecydowanie radzę odwiedzić przylą dek Formentor - na pó ł nocy wyspy. To niesamowite pię kno. Ale nie zapominaj, ż e po godzinie 21 w gł ó wnych obszarach Majorki nie bę dziesz mó gł jeś ć . Benzyna jest droga - okoł o 2 euro.
Spró buj wzią ć samochody z silnikiem Diesla, jest ich duż o. Samochody, oczywiś cie, to gł ó wnie samochody okrę ż ne i mał e. Koszt wynosi od 45 euro dziennie i wię cej.
Prawie zawsze proszą o pozostawienie depozytu lub podanie numeru karty kredytowej.
Jednym z gł ó wnych pokazó w na Majorce jest Pirate Show, któ ry odbywa się wł aś nie w Magaluf. Niesamowicie pię kny pokaz, gorą co polecam wizytę . W zależ noś ci od pory roku i miejsca w hali kosztuje od 55 do 66 euro (mogę się trochę mylić ). Obejmuje to kolację , napoje i sam pokaz.
Mó wią , ż e Turniej Rycerski nie jest tu interesują cy, wię c nie pojechaliś my. Ró wnież w Magaluf znajduje się jedna z najlepszych i najpopularniejszych dyskotek na wyspie. Ale nie poszliś my na to. Chociaż moż e na pró ż no.
Bezcł owy na lotnisku na Majorce jest niewielki, wybó r jest kiepski. Zwolnienie w urzę dzie celnym odbywa się w bardzo prosty sposó b - tuż przed wejś ciem do samolotu celnicy bez patrzenia nabijają pieczą tkę na paszporcie. I przez cał y czas Hiszpania.
Bardzo pię kna wyspa, z bardzo dobrymi plaż ami i przyrodą . Polecam wszystkim do odwiedzenia iz pewnoś cią skorzystania z usł ug Travel Club.
We wł asnym imieniu wyraż am gł ę boką wdzię cznoś ć Oldze Sokoł ow za zorganizowanie wyjazdu Dyrektora Generalnego. Wszystko był o na najwyż szym poziomie!
аватар Salvador4
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 5.0
Odpoczywaliś my na począ tku wrześ nia 2 osoby dorosł e i 2 dzieci Pogoda 27 den, 20 w nocy, wietrznie, sł oń ce nie grzeje. Zawieziono nas do hotelu transferem (strasznie skrzypią cy stary autobus) "Tez Tour" zdenerwowany oczywiś cie z maszyną do pisania. . . Sam hotel OCZYWIŚ CIE NIE POSZUKUJE 4-KU! Obsł uga ledwo ż yje, animatorzy palą się na maksa, ale to tylko dla dzieci, doroś li bę dą się tam nudzić , sprzą tanie w pokoju jest na poziomie C z pasowanie ciasne, butelka na balkonie był a pusta przez cał y tydzień !! ! ż el i ich szampon wisi w tubkach a jak się wyczerpie to nie zmienią dopó ki nie zdejmiesz i nie postawisz przed wejś ciem do pokó j, starał em się zostawić go jako napiwek do sprzą tania - NIE BIERZE !!!! ! ! najpierw 3 euro , potem z zasady zostawił o 15 na stole - NIE BIERZE !! ! ! zabrali bilet all inclusive , we wszystkich barach cią gle wycią gali pienią dze i niechę tnie podawali, w kartach vip, któ re nam dano, wpisano tylko dwie osoby dorosł e, a my też mamy dwoje dzieci, wię c zamawiają c np. … Już ▾ Odpoczywaliś my na począ tku wrześ nia 2 osoby dorosł e i 2 dzieci Pogoda 27 den, 20 w nocy, wietrznie, sł oń ce nie grzeje. Zawieziono nas do hotelu transferem (strasznie skrzypią cy stary autobus) "Tez Tour" zdenerwowany oczywiś cie z maszyną do pisania. . .
Sam hotel OCZYWIŚ CIE NIE POSZUKUJE 4-KU! Obsł uga ledwo ż yje, animatorzy palą się na maksa, ale to tylko dla dzieci, doroś li bę dą się tam nudzić , sprzą tanie w pokoju jest na poziomie C z pasowanie ciasne, butelka na balkonie był a pusta przez cał y tydzień !! ! ż el i ich szampon wisi w tubkach a jak się wyczerpie to nie zmienią dopó ki nie zdejmiesz i nie postawisz przed wejś ciem do pokó j, starał em się zostawić go jako napiwek do sprzą tania - NIE BIERZE !!!! ! ! najpierw 3 euro , potem z zasady zostawił o 15 na stole - NIE BIERZE !! ! ! zabrali bilet all inclusive , we wszystkich barach cią gle wycią gali pienią dze i niechę tnie podawali, w kartach vip, któ re nam dano, wpisano tylko dwie osoby dorosł e, a my też mamy dwoje dzieci, wię c zamawiają c np. 2 koktajle i 1 wodę dla dziecka , od razu szturchnę li kartę i pokazali 2 osoby, któ re w niej wchodzą , jak tylko 2 drinki są dozwolone! lepiej nie iś ć ! kilka mał ych basenó w, duż o wybielacza, ale czysto. jest sił ownia-do dupy!
Jedzenie to osobna historia, woda w lodó wce to czysty wybielacz! . czasem serwują prosię ta, jagnię cinę , ale jak się spó ź nisz, to niestety na przykł ad obiad jest do 15.00, a po 14.30 bę dziesz musiał obgryzać makaron i resztki kurczaka (przy okazji z nieoskubanymi pió rami po 2 cm) ale tam na pewno nie umrzesz z gł odu! 4 rodzaje pysznych lodó w. super sangria (za opł atą ). Byliś my w innych hotelach na wybrzeż u, podobnie prawie wszystko jest takie samo, ż eby nie mogli znaleź ć się super.
Plaż a-Soczi 89!! ! ciemno dla ludzi!! ! ale dla dzieci fajnie! piasek! sł oń ce! chociaż pogoda nie do koń ca nam się poszczę ś cił a, szczegó lnie wieczorami był o wietrznie, w cią gu dnia zwykle jest gorą co i wietrznie rę czniki do wypoż yczenia 10 euro szt. pł atne, kilka osó b je bierze. Jazda na spadochronie np. dla 2 osó b 70 euro (7 minut), katamaran 8 euro 30 minut, ł ó dź elektryczna (jak katamaran ) - 24 euro za 30 minut OGROMNY MINUS - bawił em się z dzieć mi w piasku, takie wraż enie, ż e siedzi się w popielniczce, w piasku są kupy niedopał kó w!!! ! to oczywiś cie cyna ((( ((moż e tak usiadł em)))) Nie pró bował em kopać w innym miejscu)))
Rozrywka na wyspie - starczy dla każ dego i na każ dy gust!! ! ż ycie nocne jest w toku - mł odzież i mił oś nicy imprez nie bę dą się nudzić ! Na Ibizę moż na pomachać (godzina pł ywania) jest duż o wycieczki 45 euro, wzię liś my 9-osobowy autobus 105 euro (podobno moż na go znaleź ć taniej, nie szukaliś my, wzię liś my go od razu z pierwszego wypoż yczenia samochodu) byliś my w aquaparku WESTERN PARK (w pobliż u, 15 minut spacerkiem) bardzo nam się podobał o. Jest duż o basenó w i zjeż dż alni dla dzieci, wodospady. dla dorosł ych wystarczy ekstremalne na zjeż dż alniach. wstę p dla dzieci od 4 lat 12 euro, doroś li 24 euro. Naprzeciwko innego park wodny (nie wszedł , był zamknię ty cał y tydzień ). , ż ona jest zachwycona! dalej autem: ZOO okropne i dziko ś mierdzą ce! ż yrafa tylko zadowolona! wesoł a))) moż na jeź dzić bezpoś rednio w aucie i karmić zwierzę ta.
Jaskinie są ciekawe, ale ludzi jest duż o, warto iś ć , na zdję ciu zabronione wideo. Park Narodowy LA RESERVA jest pię kny, wiele (25000 mkw. ) szlakó w, zwierzę ta, wodospady, gó ry, ALE UWAGA! !! ! NIE MYŚ L TAM JEŚ Ć!!!! ! po mę czą cym przejś ciu na dole znajduje się rodzaj restauracji, w któ rej bę dziecie mogli sami usmaż yć ś wież e mię so i kieł baski na BRUDNYM GRILLU, SAMODZIELNIE, NA STOŁ ACH MAŁ Y PTAK I TYLKO CHMURA MIECIE!! ! odkryli zagubienie drogich okularó w)) wró cili, ale na Majorce wszystko dział a do 17:00, spó ź nili się , podrapali się po gł owach i przeskoczyli przez pł ot (jesteś my Rosjanami) okularó w nie znaleź li, ale ich wodospady są wszystkie sztuczne i wszystkie pię ć sztuk nie dział a w nocy ! ! ))) AKWARIUM - każ dy musi tam pojechać , czysto, pię knie, ciekawie, tajemniczo, zachwycone zaró wno dzieci jak i doroś li, rekiny, pł aszczki, ż ó ł wie, meduzy, itd. jest dż ungla - prawdziwe tropiki, wodospad, najwyż szej klasy park, dookoł a niezwykł e pię kno!
Nie odwiedzę ponownie tego hotelu. . .
вид из номера ля резерва ля резерва зоопарк аквариум ля резерва
аватар
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 9.0
Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo super!!! ! ! Radzę wszystkim =) … Już ▾ Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo super!!! ! ! Radzę wszystkim =)
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 9.0
Podobał mi się hotel bardzo! Mó j mą ż i ja jesteś my absolutnie zachwyceni i na pewno jeszcze tam pojedziemy! ) … Już ▾ Podobał mi się hotel bardzo! Mó j mą ż i ja jesteś my absolutnie zachwyceni i na pewno jeszcze tam pojedziemy! )
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 7.0
Dobry hotel, zostawił y same pozytywne emocje. . . … Już ▾ Dobry hotel, zostawił y same pozytywne emocje. . .
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 9.0
Mieliś my bardzo dobry odpoczynek! ! A hotel super, a ludzie wspaniali. . . Ogó lnie ogó lnie bardzo pozytywna wycieczka okazał a się być ! Dzię kuję wam wszystkim … Już ▾ Mieliś my bardzo dobry odpoczynek! ! A hotel super, a ludzie wspaniali. . . Ogó lnie ogó lnie bardzo pozytywna wycieczka okazał a się być ! Dzię kuję wam wszystkim
Źródło opinii — vOtpusk.ru
Pokaż więcej »


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Kolej Soler
Ocena 10.0
Hiszpania, o. Majorka
transport
Przylądek Formentor
Ocena 9.0
Hiszpania, o. Majorka
Natura, Ulica, miejsce, punkty widokowe

Отель расположен на побережье Кальвиа, в спокойном месте на возвышенности. Построен в 1970 году, полностью реконструирован в 2015 году. Отель отлично подойдёт для всех категорий туристов, в первую очередь для отдыха с детьми.

Lokalizacja Расположен в 26 км от аэропорта, в 50 метрах от автобусной остановки и такси.
Opis plaży Пляж длиной 1,6 километра и шириной 60 метров.
 • 1 linia
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu

Пять бассейнов, один из них типа «озеро», еще один детский и один эксклюзивный для клиентов The Level. Три ресторана: ресторан со шведским столом Mosaico, итальянский ресторан Casa Nostra, а также доступ в ресторан Pez Playa. Бар у бассейна и бар-салон. Эксклюзивные услуги The Level, включающие салон, службу приема и размещения, бассейн и солнечную террасу. 5 конференц-залов вместимостью до 350 человек.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • kryty basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Mini Club для детей от 5 до 12 лет.
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Спа-центр YHI Spa, где есть бассейн с климат-контролем, процедурные кабины и полностью оборудованный фитнес-зал.
 • Spa lub centrum odnowy biologicznej
 • sauna/łaźnia/łaźnia turecka
 • bilard
 • tenis stołowy
 • kort tenisowy
 • golf
 • siłownia
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

Всего 316 номеров в 12-этажном здании отеля.

W pokojach

Номера оформлены в элегантном современном стиле. В числе удобств — спутниковое телевидение и мини-бар. Из окон номеров открывается вид на море, сады или бассейн.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • $
 • bezpieczny $
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • balkon/taras
Adres Calle Violeta, 1 - Calviá Beach, 07181 Mallorca
Telefony: Тел. (34) 971 131500
Stronie internetowej: Melia Calvia Beach
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис, теннис, гольф (платно). Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием.