4R Regina Gran Hotel 4*– Opinie

9
Ocena 7.110
na podstawie
9 opinii
№27 w ocenie hotelu Costa Dorada
4.0 Numer
5.0 Usługa
4.0 Czystość
5.0 Odżywianie
5.0 Infrastruktura
Hotel położony jest w pobliżu parku rozrywki PortAventura, pięć minut spacerem od Placu Europy. Zbudowany w 2000 roku. Należy do sieci 4R Hotels. Supermarket i przystanek autobusowy 100 m od hotelu. Hotel jest idealnym miejscem na aktywne i rodzinne wakacje z dziećmi.Więcej →
аватар
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 7.0
Spę dziliś my w hotelu tylko 5 dni, w ramach poł ą czonej wycieczki "Barcelona + Costa - Dorada". Hotel jest dobry - wygodne pokoje, nowe meble. Terytorium jest mał e, wię kszoś ć zajmuje basen. Do morza wolnym tempem 10 min. Wadą jest to, ż e w pobliż u jest ruchliwa autostrada, jeś li pokó j wychodzi z koń ca budynku - hał as jest przez cał ą dobę . … Już ▾ Spę dziliś my w hotelu tylko 5 dni, w ramach poł ą czonej wycieczki "Barcelona + Costa - Dorada". Hotel jest dobry - wygodne pokoje, nowe meble. Terytorium jest mał e, wię kszoś ć zajmuje basen. Do morza wolnym tempem 10 min. Wadą jest to, ż e w pobliż u jest ruchliwa autostrada, jeś li pokó j wychodzi z koń ca budynku - hał as jest przez cał ą dobę . Dobre obiady - duż o owocó w morza, wysokiej jakoś ci owoce, ciekawe przeką ski. W dniu wyjazdu restauracja został a dla nas otwarta o 5 rano, ponieważ był wczesny wyjazd, przyjechaliś my o 5.30 wszystko był o pokryte, ekspresy dział ał y, był y wszystkie produkty na lekkie ś niadanie - pieczywo, zimno kawał ki, dż emy, jogurty, soki. W recepcji pracuje Rosjanka Natasza - uprzejmie wytł umaczy, jak poruszać się po Salou i odpowie na wszystkie pytania, trasa zostanie zaznaczona na mapie. Jedyne, co kompletnie niepokoił o, to transfer na lotnisko - 7 godzin przed odlotem. (Podró ż trwa 1 godzinę.15 minut). Ale ogó lnie byli zadowoleni. Chociaż Salou to miasto dla zakochanych - jest tu za duż o hoteli, jeszcze wię cej restauracji i kawiarni oraz ogromna iloś ć sklepó w, sklepó w i sklepó w z pamią tkami. Blisko, duż o transportu, ogromna plaż a z bardzo drobnym piaskiem i nudne morze. Powodzenia wszystkim!
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 7.0
13 wrześ nia. Na zewną trz był o +26, sł oń ce i wiatr. Rano po ś niadaniu o 10.10 pojechaliś my nad morze. Był o fajnie, wielu był o ubranych w swetry i kurtki, fale był y duż e, tylko nieliczni opalali się na plaż y. Postanowiliś my pospacerować po sklepach, a potem wracają c o 12. … Już ▾ 13 wrześ nia. Na zewną trz był o +26, sł oń ce i wiatr. Rano po ś niadaniu o 10.10 pojechaliś my nad morze. Był o fajnie, wielu był o ubranych w swetry i kurtki, fale był y duż e, tylko nieliczni opalali się na plaż y. Postanowiliś my pospacerować po sklepach, a potem wracają c o 12.00 do hotelu, usiedliś my przy basenie, gdzie chł ó d i wiatr był y sł abo odczuwalne. Zdecydowaliś my się na wycieczkę na turniej rycerski: wnuczka powiedział a, ż e ​ ​ chce jechać . O 14.10 poszliś my na lunch, był o mał o ludzi, bez zamieszania, podobał a mi się atmosfera podczas lunchu. Poszedł em na pię tro -1, dowiedział em się o godzinie odlotu z hotelu na lotnisko 15 wrześ nia. A o 14:38 (zgodnie z planem mieliś my zaplanowane o 14:40) wsiedliś my do autobusu, zebraliś my zwiedzają cych przez kolejne 20 minut i wyjechaliś my do Barcelony. Wnuczka znowu przespał a cał ą drogę . Przewodnik - Elina (nie pod wraż eniem). O 16.15 autobus zatrzymał się i czę ś ć osó b poszł a do akwarium, reszta miał a czas wolny do 19. Pojechaliś my na Rambla oglą dać mimó w, lokalny artysta namalował portret swojej wnuczki na papierze za 20 euro. Dotarliś my do gł ó wnego koś cioł a w Barcelonie, wró ciliś my na miejsce spotkania, jechaliś my 3 razy na karuzeli, o 19.05 pojechaliś my i o 20.00 przybył na zamek rycerski, zrobił zdję cia z kró lową i siedział w sali do 21.00. Kupiliś my nasze 4 zdję cia po 10 euro za sztukę . Siedzieliś my w pierwszym rzę dzie, o 21.00 rozpoczą ł się wystę p, muzyka był a za gł oś na. Nie był o ł yż ek ani widelcó w. Nakarmiliś my zupę puree, był y butelki wina i wody, potem przynieś li szampana, potem przynieś li kurczaka i lody. Obiecali serwetki, ale ich nie dali, musiał em uż yć moich wilgotnych chusteczek, któ re był y wcześ niej przechowywane na to wydarzenie. Potem ludzie poszli na tań ce, a moja wnuczka i ja poszliś my do autobusu, gdzie bezpiecznie zasnę ł a. O 00.15 autobus zaczą ł zapeł niać się odjeż dż ają cymi pasaż erami, ao 00.30 wyjechaliś my do naszych hoteli. Wywieziono nas o 02.40 w naszym hotelu, wnuczkę zaniesiono do ł ó ż ka na rę kach. Zabrano nas na tę wycieczkę , prawie ostatnią , a do hotelu wró ciliś my też jako jedni z ostatnich. Nie jestem pewien, czy turniej jousting jest obowią zkowy, moż na się bez niego obejś ć . Ale wnuczka zachowywał a się z godnoś cią . 14 wrześ nia. Wiatr, +27. Wszyscy chcieliś my pojechać razem do miasta Reus (jest duż o sklepó w), ale postanowiliś my, ż e pojadę sama. Wyjazd o 9.30, czas podró ż y 25 minut. Poszedł em na targ, kupił em 6 paczek jamonu (okoł o 200 gramó w po 35 euro za 1 kg) i 4 paluszki kieł basiane (40 euro za wszystko). Kupił em buty i ubrania dla wnukó w za 125 euro. Zdał em sobie sprawę , ż e w Reus jest naprawdę duż o sklepó w i wszystkie są drogie, 2-3 razy droż sze niż w Salou. Przedmioty są produkowane w Indiach i Chinach. Poszedł em do centrum Gaudi, aby zmienić TAX FREE, ale okazał o się , ż e tam wymiana dotyczy tylko rzeczy zakupionych w Reus, a reszta wymiany jest na lotnisku w Barcelonie. Wró cił em dł ugo w poszukiwaniu przystanku autobusowego w Salou i opuś cił em Reus o 12.30, robią c kilka zdję ć w mieś cie. W Reus zakupy są drogie, moż liwe jest tylko zwiedzanie. Moje dziewczyny znalazł em przy basenie, bo znowu wiał silny wiatr na morzu. Doł ą czył do nich i opowiedział im o swojej podró ż y do Reus. O 14.30 odwiedziliś my dla nas nową restaurację , straciliś my czujnoś ć , za obiad zapł aciliś my 45 euro, bo porcje był y duż e, wszystko co nie jedliś my: sał atka krabowa 70%, pó ł kurczaka, 4 kawał ki mię sa zawinię te dla nas. Ż ona odprowadził a nas do pokoju i poszł a na zakupy na lokalnym targu, jej koszt wynió sł.100 euro. Zamó wił em wczesne ś niadanie z powodu wyjazdu z hotelu. Wieczorem po dobrej kolacji rozmawialiś my z dzieć mi na Skype, po raz ostatni wybraliś my się na mini-dyskotekę . Do pierwszej w nocy spakował em 2 walizki. 15 wrześ nia. Nadchodzi dzień wyjazdu. Wstań o 6.35, od 7.20 do 8.00 ś niadanie. Dał em karty i klucz do sejfu, odzyskał em kaucję w wysokoś ci 25 euro. O 8.15 zał adowaliś my się do autobusu i pojechaliś my odebrać resztę odjeż dż ają cych z innych hoteli, zatrzymaliś my się nawet w mieś cie Sitges, gdzie zasadzono trzech Rosjan. W autobusie wszyscy otrzymali ankiety od Natalie Tours z proś bą o ocenę ich dział ań poprzez zaznaczenie wybranych pó l. Istnieje duż e prawdopodobień stwo, ż e ankiety „nie zachwalają ce” nie wyjdą dalej niż do przedział u pasaż erskiego autobusu. Wszystko to, jak mó wią , jest „listem Filkina” i zmarnowaną pracą . Po 1.5 godziny byliś my na lotnisku, w terminalu 2, przy stanowiskach nr 80-87, moż na był o odprawić się na lot UN340, wylot o 12.55 Dostaliś my miejsca 27 EFG, wszyscy siedzieli obok. Niektó rzy pasaż erowie, któ rzy pó ź niej odprawili się na lot, nie mogli zają ć miejsc obok siebie i musieli czekać i umó wić się na wymianę miejsc w kabinie. Na lotnisku przedstawicielka Natalie Tours pomogł a naszym rodakom w zwrocie i odbiorze TAX FREE, a takż e we wszystkich innych kwestiach, któ re się pojawił y. W bezcł owym kupili prawdziwe hiszpań skie buty dla wnuczka i wnuczki (za 3 pary 203 euro), 1 litr tequili za 16.90 euro i drobiazgi: wodę , sł odycze. O 12.15 weszliś my do kabiny samolotu. Wystartowaliś my o 13.40 zamiast o 12.55, ale wylą dowaliś my prawie na czas - o 19.28. Transaero poleciał o do domu Boeingiem 747-400. Po drodze 3020 km. Przecię tny obiad. Po przejś ciu przez odprawę celną i koszmarne warunki przy odbiorze bagaż u w Szeremietiewo F (ludzi jest duż o, ale miejsc do odebrania jest bardzo mał o) o godzinie 20.40 pojechaliś my do domu w towarzystwie naszych dzieci. Wnuczka zasnę ł a w drodze do jutra rana. To wszystko dla Salou. Wniosek. I na koniec kilka dodatkó w. Bilet na 8 nocy ze ś niadaniem i obiadokolacją , wizy i dwa ubezpieczenia kosztował nas 2032 euro, wydaliś my 450 euro na wycieczki i aquapark, okoł o 250 euro na wyż ywienie, sejf, napiwki - 30 euro, okoł o 1070 euro na rozrywkę , transport, fotografia, zakupy i prezenty; ł ą cznie wydane 1800 euro. Nasza wnuczka zachowywał a się dobrze, zachowywał a się rozsą dnie, czasem był a kapryś na, trzeba był o dokł adnie przemyś leć wycieczki z jej udział em, wydaje nam się , ż e turniej rycerski był zbę dny w naszym programie kulturalnym. Patrzą c na wakacje w Europie, zdaliś my sobie sprawę , co nastę pnym razem bę dziemy musieli wzią ć pod uwagę , planują c nasze wakacje w krajach europejskich. Dzię kuję za uwagę .
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 7.0
Relacja z wyjazdu z wnuczką do Salou (Hiszpania) (7 wrześ nia - 15 wrześ nia 2012) Czę ś ć przygotowawcza. Po raz pierwszy w wieku 56 lat odpoczywaliś my z ż oną i wnuczką (2 lata 10 miesię cy) w Hiszpanii (Salou od 07 do 15 wrześ nia 2012). 3 miesią ce przed wyjazdem zwró cił em się do TA „Odnowienie” (aka „itour”) i po raz pierwszy kupił em wycieczkę z TO „Natalie Tours” do hotelu REGINA GRAN HOTEL 4* (naprawdę chcieli pojechać do innego hotel, ale zdał em sobie z tego sprawę za pó ź no). … Już ▾ Relacja z wyjazdu z wnuczką do Salou (Hiszpania) (7 wrześ nia - 15 wrześ nia 2012) Czę ś ć przygotowawcza. Po raz pierwszy w wieku 56 lat odpoczywaliś my z ż oną i wnuczką (2 lata 10 miesię cy) w Hiszpanii (Salou od 07 do 15 wrześ nia 2012). 3 miesią ce przed wyjazdem zwró cił em się do TA „Odnowienie” (aka „itour”) i po raz pierwszy kupił em wycieczkę z TO „Natalie Tours” do hotelu REGINA GRAN HOTEL 4* (naprawdę chcieli pojechać do innego hotel, ale zdał em sobie z tego sprawę za pó ź no). 8 noclegó w ze ś niadaniem i obiadokolacją dla trzech osó b, z wizą , dwoma ubezpieczeniami kosztował o nas 2032 euro, co przy niektó rych zniż kach i przeliczeniu na ruble wyniosł o okoł o 80 tysię cy rubli. Otrzymał em wszystkie dokumenty na odpoczynek z TO 2 dni przed wyjazdem - 05 wrześ nia. Od czasu do czasu studiował em w Internecie informacje zwią zane z wakacjami i wycieczkami w Hiszpanii, przedstawiał em dopuszczalne opcje wycieczek i jeszcze raz sporzą dzał em dla siebie wstę pny plan wakacji. Chcę powiedzieć , ż e moja relacja opiera się na naszych odczuciach z ż oną i moż e nie pokrywać się z opiniami rodakó w, któ rzy w tym samym czasie u nas odpoczywali. Tym razem postanowił em nie brać kart telefonicznych i kart SIM w Hiszpanii, wię c w Moskwie kupił em kartę SIM od Megafon z taryfą „Twó j Ś wiat”: koszt minuty przychodzą cej w Hiszpanii, rozmowy na terenie Hiszpanii, z Hiszpanii do Rosji i wiadomoś ci SMS - za 6 rubli; i poł ą czenia z Moskwy w obrę bie Rosji - 3 ruble. Zapł acił em 200 rubli i tyle samo był o na koncie, dodał em kolejne 200 rubli, okazał o się , ż e to tylko 400 rubli. Nie dzwonił em duż o, wydał em 180 rubli: SMS-y wychodził y regularnie, ale rozmowy był y systematycznie przerywane, zwykle dzwonił em na numery komó rkowe tylko 4 razy. 06 wrześ nia, na 23 godziny przed wylotem do Barcelony, odprawił em się na stronie Transaero i wydrukował em karty pokł adowe na miejsca 28 ABC, był oby oczywiś cie lepiej 25ABC lub 24DEFG lub 22IH, ale nie był y dostę pne lub zaję te. Patrzą c w przyszł oś ć donoszę , ż e podczas naszych wakacji temperatura powietrza w cią gu dnia wynosił a okoł o +260+310, gł ó wnie przy bezchmurnej pogodzie i bez deszczu. Czas lokalny jest 2 godziny za czasem moskiewskim. Mam nadzieję , ż e szczegó ł owe przedstawienie niektó rych punktó w pomoż e przyszł ym odkrywcom Hiszpanii podró ż ują cym z mał ym dzieckiem w nawigowaniu wycieczki. Wię c leć my. 07 wrześ nia. W Moskwie rano pochmurno +13, a w Salou czekał o na nas sł oń ce i +28. O 8.10 rozpoczę liś my odprawę na lot UN 331 do Barcelony (planowany odlot o 10.30) i po 55 minutach minę liś my wszystkie szlabany i o 9.10 usiedliś my czekają c na wejś cie do samolotu, a za pó ł godziny byliś my w naszym miejsc 28 ABC. Wó zek dziecię cy został przekazany przy wejś ciu do salonu, nastę pnie został przydzielony do bagaż nika. Wylot z Moskwy (Domodiedowo) o godzinie 11.00, Transaero, Boeing 747-400 (pojemnoś ć okoł o 600 osó b). Karmili normalnie, obsł uga był a na dobrym poziomie, nie był o zapachu tytoniu i podchmielonych pasaż eró w (tak samo był o w drodze powrotnej). Mał e dzieci, w tym nasza wnuczka, otrzymał y zestawy dziecię ce z flamastrami, zeszytem, ​ ​ grą planszową , naklejkami, zabawką i kolorowymi okularami. Przylot na lotnisko w Barcelonie o 12.55 czasu lokalnego (zgodnie z rozkł adem o 13.10), spokojnie przeszedł kontrolę i o 13.50 udał się do hali lotniska z bagaż em (w tym przypadku wó zek znajdował się na innym pasie bagaż owym) na spotkanie z przedstawicielami spotkanie z Natalie Tours. Apel odbył się w autobusie i byliś my o 14. Dziesią tka wyruszył a w drogę przez Katalonię do naszych hoteli i zaczę ł a sł uchać dwudziestominutowej opowieś ci audio o tym, gdzie przybyliś my. Szkoda, ż e ​ ​ historia nie był a poparta wideo, a przewodnik autobusowy nic nie powiedział po drodze. Dali nam broszury informacyjne, ogł osili godzinę spotkania z przewodnikiem hotelowym. O 15.20 podjechaliś my na przedmieś cia Salou i zaczę liś my wysiadać turystó w w hotelach. Wnuczka spał a godzinę w samolocie i pó ł godziny w autobusie. Do naszego REGINA GRAN HOTEL 4 * dotarliś my o 15.50, dostaliś my 1121 pokoi na 2 pię trze, wzię liś my sejf na tydzień (15 euro) plus kaucję.25 euro i przekazaliś my do naszego pokoju. Pokó j 1121 był czysty, meble w przyzwoitym stanie (jak w hotelach tego poziomu w innych krajach: Turcja, Egipt, Tajlandia, ZEA). Pokó j standardowy, 2 zsunię te ł ó ż ka i rozkł adana sofa, balkon z widokiem na basen, wył oż ony kafelkami - moż na mieszkać , nie był o zwierzą t, z telewizorem, z bidetem i wanną , ale znowu z fatalnym poziomem oś wietlenia w pokó j. W pokoju jest tylko 1 kosz na ś mieci, pilota do telewizora jeszcze nie mieliś my (ale potem na naszą proś bę przynieś li go po 10 minutach). Raz po sprzą taniu nie dali 2 rę cznikó w, ale znowu po naszej rozmowie szybko je przynieś li. Ogó lne wraż enie hotelu jest zadowalają ce: pokó j był codziennie sprzą tany (został o 1 euro) z wymianą poś cieli i rę cznikó w, rę cznikó w nie zabrano na plaż ę , przywieź li wł asne. Teren jest mał y, utrzymany w czystoś ci, plac zabaw ma jedną nazwę , pokó j dziecię cy jest zamknię ty, animacja jest na niskim poziomie (rozumiem, ż e aktywny sezon wakacyjny się skoń czył , ale w koń cu specjalnie wybraliś my ten hotel z oczekiwał em, ż e nasza wnuczka bę dzie zainteresowana spę dzaniem czasu, ale niczego takiego nie dostaliś my o tej porze roku, poza wieczornym dziecię cym 20-minutowym mini-disco). Kró tko mó wią c, byliś my trochę oszukani co do bogatej rozrywki dla dzieci. Szybko przebraliś my się i poszliś my na basen, popł ywaliś my w zimnej wodzie (prawdopodobnie +20 lub +22), ponieważ do obiadu był o jeszcze daleko, ale chcieliś my coś zjeś ć , mieliś my coś do przeką szenia w barze z kanapki z wodą i lampką wina za 8 euro. Potem nie mogliś my się oprzeć i poszliś my nad morze (szliś my spokojnym tempem z wó zkiem przez 12 minut) - byliś my tam 40 minut (woda + 26). W drodze powrotnej do hotelu poszliś my do mini-supermarketu i kupiliś my butelkę wody 5 l (0.9 euro) i butelkę pó ł sł odkiego wina (1.95 euro). Poszedł em na pię tro -1 (recepcja znajduje się na parterze), jest tam centrum SPA za 6 euro dziennie. O 18.45 spotkał am się z przewodniczką Olgą , ale był a - ostatniego dnia, od jutra bę dzie ktoś inny. W kró tkiej rozmowie Olga opowiedział a gł ó wne punkty naszego pobytu w Salou i na tym się rozstaliś my. Kolacja okazał a się nie tak pyszna, jak pisano w recenzjach, makaron nie był smaczny, arbuzy nie dostał y, kelnerzy nie byli przyjaź ni...Ale jak się pó ź niej okazał o, był to pierwszy i ostatni dzień , kiedy w hotelowej restauracji nie był o smacznie i pomimo pojedynczych drobnych niedocią gnię ć , przez resztę czasu jedzenie był o doskonale ugotowane, a asortyment był bardzo bogaty; Có ż , kelnerzy się uś miechnę li. Na obiad wzią ł em 0.5 litra wody i 1.5 litra sangrii (za wszystko zapł acił em 10.50 euro na wyjś ciu z restauracji). Ś rody to dzień owocó w morza, ale z jakiegoś powodu podawano je na zimno. Moż e wynosić do 19.00 w recepcji, aby zastą pić obiad obiadem nastę pnego dnia (skorzystaliś my z tego, gdy jechaliś my na turniej rycerski). Po obiedzie udaliś my się na nabrzeż e obejrzeć fontannę , o 22.40 wró ciliś my do hotelu i poszliś my spać . Tym razem (od 7 do 15 wrześ nia) praktycznie nie oglą dali telewizji (na pró ż no prosili o brakują cy pilot od telewizora), wię c nie mogę nawet powiedzieć , jakie kanał y tam dział ają . 08 wrześ nia. Poranek i cał y dzień minę ł y w jakiejś mgle o +28. Po pysznym ś niadaniu pojechaliś my nad morze. Niedaleko plaż y, w kasie BUS PLANA (lokalne biuro podró ż y), uzupeł nił em kartę autobusową T10 na 10 przejazdó w (dał em 10.9 euro) na przejazd, a takż e kupił em bilety dla dwó ch osó b dorosł ych do Aventura Park (88 euro) , zwiedzanie Barcelony (46 euro) , zoo w Barcelonie (60 euro). Kasjer pracował dobrze, bardzo powoli, ustawiał się w kolejce. Dobrze, ż e był pracownik rosyjskoję zyczny, któ ry pomó gł wyprowadzić Hiszpana z niepracują cego pań stwa. Wró ciliś my na basen, poszliś my dowiedzieć się o godzinach otwarcia klubu dla dzieci, ale okazał o się , ż e od 1 wrześ nia jest nieczynny. Gdyby mieli takie informacje na stronie (czytał em w internecie, ż e klub jest otwarty do 1 paź dziernika), nie pojechał bym do tego hotelu. O 12.30 spotkał em się z nowym przewodnikiem Witalijem i kupił em od niego 2 bilety na turniej rycerski w czwartek (139 euro) i zapł acił em za miejsce w autobusie dla mojej wnuczki (12.5 euro). We tró jkę poszliś my na obiad do pobliskiej restauracji, zamó wiliś my rosyjskoję zycznemu kelnerowi sał atkę jarzynową , barszcz, pierogi, kurczaka z puree ziemniaczanym, chleb, 2 kieliszki wina - koszt 32.5 euro. Jedzenie był o przygotowane w dobrym standardzie. Wró ciliś my do pokoju o 15.00 a nasza mał a towarzyszka zasnę ł a i spał a do 16.20 Po przebudzeniu szykujemy się i idziemy pieszo (wnuczka w wó zku) do Aventura Park (szliś my powoli przez 30 minut). I wtedy czekał na nas pierwszy wpadka – park jest czynny do 20.00, drugi raz urwał się , gdy wzrost wnuczki (92 cm) nie był dostę pny dla wszystkich atrakcji dla dzieci, opró cz jednej – jazdy pocią giem. Udał o nam się też obejrzeć numer z tań cami na Polinezji, obejrzeć zabawę dzieci przez 10 minut, spró bować wspią ć się na duż y dziecię cy plac zabaw i tyle. . Po trzecie, wieczorem byli przyzwoici ludzie i kolejki trwał y okoł o 15-20 minut, a po czwarte, ż eby zapł acić.3600 rubli i po prostu pospacerować po pchlim targu w parku… nie warto. Musisz urosną ć przynajmniej do 120 cm, potem moż esz jeź dzić na czymś innym i dobrze się bawić . A dziadkowie, a takż e rodzice mał ych dzieci, muszą wymyś lić coś innego. O godzinie 20.00, wychodzą c z parku, obserwowaliś my paradę uczestnikó w i z powrotem po 25 minutach na wó zku inwalidzkim dotarliś my do hotelu. Kolacja tym razem był a pyszna, plus 0.5 wody i 1 butelka wina (wszystko za 8.8 euro) poprawił y ogó lny nastró j. O 21.40 rozpoczę ł y się tań ce dla najmł odszych, podczas gdy wnuczka bawił a się , opró ż nił.2 kieliszki wina (3.8 euro). O 22.05 wystę powali już doroś li tancerze, obserwowali ich przez 10 minut i w ł ó ż ku do rana. 09 wrześ nia. Na dworze był o trochę pochmurno, ale był o +29, aw niedzielę był o ciepł o. Zdecydowaliś my się rano po ś niadaniu o 9.50 pojechać do parku wodnego w La Pineda autobusem nr 47, moż na też wsią ś ć do autobusu nr 4, przystanek z Salou naprzeciwko McDonald's na nabrzeż u. Przyjechaliś my w 25 minut i okazał o się , ż e przyjechaliś my wcześ nie, pó ł godziny przed otwarciem (aquapark był czynny od 11 do 18), ale drugi w kasie kupił.3 bilety na 1 dzień : 2 osoby dorosł e za 26.95 euro i 1 dla dzieci (od 90 cm wzrostu) za 20 euro. Jak tylko brama minę ł a, zostaliś my sfotografowani pod numerem 1. Nastę pnie poszliś my na zjeż dż alnie dla dzieci i zabraliś my 2 leż aki po 5.2 euro każ dy pod dach i przy basenie. Nie moż na brać leż akó w, ale usią ś ć trochę dalej na trawie lub na ziemi przy stolikach. Pó ł kieliszka wina ró ż owego kosztuje 3.3 euro, 1 go-dog i 2 burgery 10 euro, sok 0.3 l - 2.3 euro. . . jakoś wszystko jest trochę drogie i niesmaczne; dlatego wielu nosił o ż ywnoś ć „z domu” w swoich torbach. Podobał mi się proces zwiedzania dziecię cych budynkó w aquaparku, byliś my cał y czas z wnuczką , któ ra nauczył a się pł ywać , krę cić , skakać w kamizelce ratunkowej, co sprawił o nam wszystkim ogromną przyjemnoś ć . Polecam dla wczasowiczó w z dzieć mi do odwiedzenia. Jeś li ktoś chce wzią ć bilety na 2 dni na raz, to drugi dzień pobytu bę dzie kosztował tylko 7 euro. Po godzinnym ś nie wnuczki, o 16.15 udaliś my się do wyjś cia, gdzie kupiliś my 3 nasze zdję cia za 15 euro. Na przystanku autobusowym (dwie minuty spacerem od parku wodnego) wsiedliś my do autobusu do Salou io 17.45 zgodnie z planem opuś ciliś my wspaniał e miejsce zwane La Pineda. Dotarliś my za 20 minut. Kolacja był a pyszna, wieczorem zaczę liś my brać zupy (są tylko na obiad i zawsze był y 2 rodzaje), polecam. Zabrał em hasł o do recepcji i rozmawiał em z dzieć mi na Skype, któ ry dział a znoś nie przy kawiarni na ulicy, w ś rodku i przy recepcji. Potem mini dyskoteka dla najmł odszych i spanie. 10 wrześ nia. Pochmurno rano, +28 w dzień , sł onecznie. Po ś niadaniu udaliś my się na nasyp do autobusu na zwiedzanie Barcelony. Zgromadził o się duż o osó b: 200 rosyjskoję zycznych i 50 osó b, któ re nie rozumiał y potę ż nego ję zyka rosyjskiego, wię c potrzeba był o kilku autobusó w PLANA. Wyjechaliś my o 10.10, zebraliś my innych turystó w na kolejne 30 minut i wyjechaliś my z Salou o 10.40 (wnuczka przespał a drogę z Salou do Barcelony). Myś lę , ż e każ dy, kto był w naszym autobusie, miał wię cej szczę ś cia niż inni, ponieważ towarzyszył a nam niesamowita wspaniał a osoba i jednocześ nie profesjonalny przewodnik - Andrey Viktorovich (mieszkaniec Stawropola od urodzenia). Dzię kuję kochana osoba za wspaniał ą przemowę (podobną do monologó w Michaił a Zadornego) i wspaniał ą zabawę . Nie był o ani jednego autobusu spó ź nionego na spacer, nikt nie był zawiedziony podró ż ą , cał y czas w autobusie mó wił z humorem, twarzą do pasaż eró w, od począ tku naszej podró ż y do jej koń ca. Najlepszy przewodnik w swoich zagranicznych podró ż ach się nie spotkał . A jeś li chodzi o treś ć wycieczki, to moż emy powiedzieć , ż e o godzinie 12.05 rozpoczę liś my inspekcję Parku Gü ell wraz z jego budynkami od Gaudiego i zakoń czyliś my o godzinie 13.00. ). O 14.20 jeź dziliś my po mieś cie, patrzą c przez okno autobusu na dom Mili i innych, a o 15.00 powoli dotarliś my do Plaza Catalunya. Ogó lnie podobał mi się lunch. Potem był spacer wzdł uż Rambla, skrę cają c w wą skie uliczki ze sklepami i wracają c do autobusu. O 17. Plaż a jest duż a, piasek jest codziennie sprzą tany, pozostają w niej tylko drobiazgi i babki od mił oś nikó w „kurczaka”. Był o tam duż o ludzi, wszystko to przypomina mi wycieczkę do Suchumi lub Soczi w czasach sowieckich, myś lę , ż e to się nie powtó rzy, gdy wybiorę wakacje na plaż y, chcę , ż eby był o mniej ludzi. A nie wiecie, dlaczego cią gle chodzą wzdł uż granicy wody, któ ra w tę i z powrotem jest ż ł obiona? Moja wnuczka i ja bawimy się w piasku, a ludzie mijają nas tam iz powrotem, oszoł omiony. Leż eli i opalali się , szli nad morze i wracali na swoje miejsce, w przeciwnym razie: tam iz powrotem. Codziennie wiał wiatr i był y fale, wię c woda przy brzegu był a mę tna, w samej wodzie nie zaobserwowano ż adnych ciał obcych. Jeś li ocenisz stan plaż y i wody w morzu w pię ciostopniowej skali, to bę dzie to cztery. Dobrze jest tu odpoczą ć z mał ymi dzieć mi, bo wejś cie do wody jest ł agodne i na 80 moich krokó w w gł ą b morza moż na osią gną ć znak 1.5 metra. Przez pierwsze trzy dni wnuczka niechę tnie i nieś miał o pł ywał a w morzu, a potem, przyzwyczajają c się do fal, samodzielnie pł ywał a w kamizelce ratunkowej od dziadka do babci iz powrotem. Ponieważ nasza wnuczka był a trochę opalona, ​ ​ smarowaliś my ją kremem do opalania 10 jednostek na 2 dni, a potem przestaliś my, sł oń ce już nie palił o. O 12.35 wyszliś my z morza, przez okoł o 20 minut byliś my na skarpie, potem postanowiliś my przejś ć się wzdł uż rynku, po drugiej stronie ulicy od fontanny i kupiliś my trochę pamią tek. Zjedliś my obiad w restauracji za 40 euro, okazał o się , ż e to za duż o ze wzglę du na to, ż e kelnerka nie zrozumiał a naszego zamó wienia (chyba czas, aby wszyscy ich kelnerzy znali choć trochę rosyjski) i przywieź li wię cej niż my zamó wiony; nie weszliś my do beczki i nie zapł aciliś my rachunku. Lekcja dla nas na przyszł oś ć - trzeba zamawiać , aż upewnisz się , ż e został eś dobrze zrozumiany. O 18.40, po 1.5 godziny snu, ponownie przybyli na plaż ę , ludzie zmalali, woda w morzu stał a się cieplejsza. Wró ciliś my do hotelu o 20.30, zjedliś my kolację , porozmawialiś my przez Skype, zatań czyliś my mini dyskotekę i dzień się skoń czył . Okazał o się , ż e był to dzień odpoczynku w morzu. 12 wrześ nia. Sł oń ce, wiatr, +30 w cią gu dnia. Po ś niadaniu o 8.45 udaliś my się na przystanek autobusowy na wycieczkę do Barcelony do zoo BUS PLANA i dopiero godzinę pó ź niej wyjechaliś my z La Pineda, zabierają c wszystkich po drodze. Wycieczka był a dwustronna: niektó rzy poszli do zoo, inni do akwarium. Podczas ruchu przewodnik Natalia zaczą ł mó wić jednocześ nie (do mikrofonu o naszej podró ż y, siedzą c w pierwszym rzę dzie autobusu i plecami do nas) i kierowca (o swoich sprawach przez telefon komó rkowy), wię c nie moż na był o nic zrozumieć , taki brak szacunku okazał się dla nas. Natalia mó wił a po rosyjsku, a potem powtó rzył a po angielsku, otrzymaliś my od niej mapy zoo i Barcelony. Wnuczka spał a przed zoo. Kierowcy autobusó w zawsze mają zimne napoje bezalkoholowe od 1 do 1.5 euro. O 11.20 zatrzymaliś my się w zoo, Natalia nam tam pokazał a i poszł a z innymi do akwarium, rezerwują c czas na zwiedzanie zoo; ale zdecydowaliś my się wró cić do Salou na wł asną rę kę pocią giem, wię c byliś my już sami (do zoo moż na był o pojechać na wł asną rę kę ). Najpierw szukaliś my na piechotę , a potem przeczesywaliś my teren tramwajem (3.1 euro za osobę dorosł ą ). Odwiedził em pokaz kotó w i delfinó w. W zasadzie wycieczka do ZOO nie jest wymagana. Kupowanie biletó w na D. stacji (stacja Estacio de Franca), któ ra znajduje się po drugiej stronie ulicy od zoo, poszukiwanie odpowiedniego peronu i najbliż szego pocią gu do Salou przeprowadzono poprzez odpytywanie miejscowej ludnoś ci na niskim poziomie znajomoś ci ję zyka angielskiego, 20 wyuczonych sł ó w ję zyka hiszpań skiego, rosyjskiego oraz ję zykó w gł uchoniemych. Odebrał em rozkł ad jazdy pocią gó w w recepcji hotelu. Zgadzam się z tymi, któ rzy mó wią o potrzebie znajomoś ci minimum hiszpań skich sł ó w, wyraż eń , cyfr, a przynajmniej o koniecznoś ci posiadania przy sobie dobrego rozmó wek rosyjsko-hiszpań skich. W koń cu wszystko potoczył o się dobrze. Wnuczka chciał a przejechać się pocią giem i na jej proś bę opuś ciliś my wycieczkę , a wygodnym samochodem o 14.46 pojechaliś my do Salou. Wnuczka spał a cał ą drogę do 16.20 2 razy kontrolerzy sprawdzali bilety, bilet moż na kupić w pocią gu. Wyszliś my z pocią gu, zjedliś my coś w mał ej kawiarni za 30 euro, wró ciliś my do hotelu o 17.50. Z naszych obserwacji wynika, ż e ​ ​ wnuczka był a zmę czona i czasem kapryś na z wyjazdó w, wię c zdecydowaliś my się odwoł ać wyjazd 13 wrześ nia na turniej rycerski z Natalie Tours, ale okazał o się , ż e nikt nam pienię dzy nie zwró ci, bo tak był o. na odwrocie biletu napisane, ż e 100% pienię dzy jest zwracane 48 godzin przed podró ż ą , a 50% zwrotu co najmniej 24 godziny. Wniosek: należ y uważ nie przeczytać odwrotną stronę zakupionych biletó w. Postanowiliś my poczekać do nastę pnego dnia i wtedy zdecydować się na naszą wycieczkę . Zmienił em jutrzejszą kolację na lunch. Odwiedziliś my basen. Kolacja obfitował a w owoce morza (w hotelu odbywa się w ś rody). Rozmawialiś my przez Skype, nie przegapiliś my mini-dyskotek i na boku.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар Komos5
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 4.0
Solidny 3. Hiszpania, Salou, Regina Grand Hotel Poł oż ony mię dzy 3 ulicami. Klimatyzacja jest bardzo sł aba, trzeba ją wyczyś cić , ale nikogo to nie obchodzi. W nocy jest po prostu piekł o. Za oknem do rana stoją autobusy i motocykle. Karmią to samo. Kawa z ekspresu. … Już ▾ Solidny 3.
Hiszpania, Salou, Regina Grand Hotel
Poł oż ony mię dzy 3 ulicami. Klimatyzacja jest bardzo sł aba, trzeba ją wyczyś cić , ale nikogo to nie obchodzi. W nocy jest po prostu piekł o. Za oknem do rana stoją autobusy i motocykle. Karmią to samo. Kawa z ekspresu. Czasami w restauracji są kolejki. Teren jest niewielki, do morza 10 min. Przed przygodą.25. Basen jest mał y. jest mał o leż akó w, ludzie są ciemni. Ale zrezygnowaliś my ze wszystkiego i usiedliś my nad morzem. Nie radzę .
аватар
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 9.0
Był em w tym hotelu na wakacjach w poł owie lipca 2012 z ż oną . Hotel jest bardzo godny, bardzo lubił am tu wypoczywać , jest w dobrej lokalizacji, tylko pię ć minut od centrum miasta! Wię c moż esz chodzić dookoł a wszystkiego! W pobliż u znajduje się ró wnież przystanek autobusowy (dla leniwych), z któ rego moż na ró wnież wybrać się na dowolną wycieczkę . … Już ▾ Był em w tym hotelu na wakacjach w poł owie lipca 2012 z ż oną . Hotel jest bardzo godny, bardzo lubił am tu wypoczywać , jest w dobrej lokalizacji, tylko pię ć minut od centrum miasta! Wię c moż esz chodzić dookoł a wszystkiego! W pobliż u znajduje się ró wnież przystanek autobusowy (dla leniwych), z któ rego moż na ró wnież wybrać się na dowolną wycieczkę . Hotel jest doś ć nowoczesny. Jest sił ownia, masaż e, ł aź nia, sauna, jacuzzi, baseny, internet pł atny po 18.00! Nocowaliś my tylko w pokoju, wię c wszystko wystarczył o wszystkim, nawet wię cej. Dobrze posprzą taliś my , obsł uga hotelu jest bardzo mił a i uprzejma . wybierz , ogó lnie wybó r dań jest bardzo bogaty, wię c nie bę dziesz gł odny ! W hotelu pracują animatorzy, zabawiają wszystkich wczasowiczó w, a nawet dzieci. Nasze wakacje był y ś wietne!
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 9.0
Ogó lnie bardzo podobał mi się pobyt tutaj. Polecam ten hotel rodzinom z dzieć mi. Nie bó j się chodzić z maluchami - nigdy nie widział am tak niesamowitego stosunku do dzieci! ! ! Kupiliś my w supermarkecie pieluchy i ż ywnoś ć dla niemowlą t, wszystko jest albo tań sze, albo takie jak nasze ceny. … Już ▾ Ogó lnie bardzo podobał mi się pobyt tutaj. Polecam ten hotel rodzinom z dzieć mi. Nie bó j się chodzić z maluchami - nigdy nie widział am tak niesamowitego stosunku do dzieci! ! ! Kupiliś my w supermarkecie pieluchy i ż ywnoś ć dla niemowlą t, wszystko jest albo tań sze, albo takie jak nasze ceny. Dziecko czerpał o ogromną przyjemnoś ć z pł ywania w basenach, generalnie podejrzewam, ż e z cał ą resztą był zachwycony cał ą resztą =))) Lokalizacja, jak są dzę , przy hotelu jest cudowna! Do morza 10 min. powoli, na cotygodniowy targ, do najbliż szego supermarketu - 20 min. , do Aventury pó ł godziny. Na Plac Europejski, ską d jeż dż ą na wycieczki - ogó lnie kilka minut! Teren hotelu jest mał y, ale wszystko bardzo zadbane, duż o roś linnoś ci, gdzie moż na robić zdję cia, duż y basen dla dorosł ych i mał y brodzik dla dzieci. Przy basenie znajduje się bar, a wokó ł basenu ustawione są leż aki. Jest plac zabaw, jest zjeż dż alnia, huś tawki, ping-pong. Na parterze znajduje się ogromna sala, są sklepy z pamią tkami, duż y bar, gdzie wieczorami odbywają się programy muzyczne i dyskoteka dla dzieci. . Na parterze SPA: sauna, ł aź nia turecka, basen, wanna z lodowatą wodą , dobry przyrzą d do ć wiczeń . Są też automaty do gier dla dzieci, internet (cztery komputery). Mieliś my pokó j standardowy, w nim: szafa, ł ó ż ko, stó ł , rozkł adana sofa, stolik z mał ym telewizorem, kilka szafek nocnych, klimatyzacja itp. Lodó wka gratis, klucz zabierasz w recepcji przy wejś ciu otwó rz ją i wykorzystaj dla zdrowia, w szafie sejf, klucz za kaucją . Mamy wspaniał y widok z pokoju, na terytorium, na basen. Pokó j posiada bardzo przestronny balkon z plastikowymi krzesł ami i stoł em. Personel hotelu jest bardzo przyjazny, wszyscy się do ciebie uś miechają . Na recepcji jest duż o informacji o tym, co zobaczyć , gdzie, kiedy i co jechać , jest mapa miasta, wszystko, o co poprosiliś my, został o nam wyjaś nione i pokazane. Sprzą tane codziennie, nie bardzo! Zmiana poś cieli - co drugi dzień . Rę czniki zmieniane są codziennie. Mieliś my peł ne wyż ywienie. Ś niadania, obiady i kolacje są bardzo urozmaicone, wszystko bardzo smaczne! ! ! Nie ż ał owaliś my, ż e wzię liś my peł ny pensjonat! Powiedział bym, ż e doś wiadczyliś my ró ż norodnego jedzenia, któ re nie jest typowe dla Europy? . Ogó lnie wymeldowaliś my się w tym hotelu, myś lę , ż e na pewno przyjedziemy tu w przyszł ym roku. Specjalne podzię kowania dla biura podró ż y Sunmar za tak wspaniał ą wycieczkę !
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 5.0
był em w 18 krajach nigdzie za sił ownię pobierają.6 euro … Już ▾ był em w 18 krajach nigdzie za sił ownię pobierają.6 euro
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 7.0
Odpoczywał em w tym hotelu 05.06. 2012-19.06. 2012. Wcześ niej nigdy nie miał em okazji odpoczą ć w Europie, wię c mogę poró wnać tylko z tym, co widział em. Egipska i turecka pią tka ultra z ich all inclusive do bani w poró wnaniu do tego hotelu. Chociaż są pewne osobliwoś ci: pokoje są dobre, sprzą tanie jest codziennie, ALE sejf kosztuje 55 euro, lodó wka 20 euro, ale jest mał y trik przy kupowaniu napojó w w lokalnym barze za tę samą kwotę , lodó wka jest za darmo, Ceny w lokalnych barach są trzy razy wyż sze niż w supermarketach. … Już ▾ Odpoczywał em w tym hotelu 05.06. 2012-19.06. 2012. Wcześ niej nigdy nie miał em okazji odpoczą ć w Europie, wię c mogę poró wnać tylko z tym, co widział em. Egipska i turecka pią tka ultra z ich all inclusive do bani w poró wnaniu do tego hotelu. Chociaż są pewne osobliwoś ci: pokoje są dobre, sprzą tanie jest codziennie, ALE sejf kosztuje 55 euro, lodó wka 20 euro, ale jest mał y trik przy kupowaniu napojó w w lokalnym barze za tę samą kwotę , lodó wka jest za darmo, Ceny w lokalnych barach są trzy razy wyż sze niż w supermarketach. Z tego powodu radzę panom zabrać ze sobą w podró ż butelkę whisky, dzię ki któ rej moż na spokojnie iś ć na kolację i wieczorem posiedzieć w barze. Naprawdę karmiona na rzeź , hiszpań ska kuchnia wypada korzystnie w poró wnaniu z azjatycką turecką , itp. owoce morza prawie codziennie, woł owina, wieprzowina, ryby w ofercie, 13 rodzajó w owocó w, super sł odycze i pod dostatkiem. Ale za obiad wszystkie napoje są pł atne, nawet woda pitna, a cena oczywiś cie, jak powiedział em, jest trzykrotnie wyż sza niż w sklepach. piwo 0.33-4 euro, czerwone wino 0.7-7-10 euro, litr wody moim zdaniem 1 euro, do kolacji bez mocnego alkoholu. Kolację moż na zastą pić lunchem, powiadamiają c o tym recepcjonistę ? . Swoją drogą , kto uwielbia jeś ć i nie moż e obejś ć się bez obiadu, zjeś ć ś niadania, obiady i kolacje, bo nawet w przeliczeniu na czas moskiewski, ś niadanie okazuje się gdzieś okoł o 10 rano, a kolacja zaczyna się o 21.30 My zrobiliś my bez obiadu kupują c jamon i ser w supermarket jako przeką ska. Mę ż czyź ni nie kupują w Dyutik, tam w sklepach cał y alkohol jest tań szy dla poró wnania 1l. Grands-10.95 euro, Chivas-12 lat 20 euro. Hotel znajduje się.10 minut spacerem od plaż y, 15 minut od parku Aventura, 15 minut od dworca kolejowego. plaż a jest miejska, ale bardzo dobra ze ś wietnym terenem spacerowym, ale dwa leż aki i parasol kosztują.14 euro dziennie, wię c wszyscy spokojnie odpoczywają na piasku, w sklepach parasol kosztuje 12-13 euro i mniej wię cej takie same dywaniki . Nawiasem mó wią c, ludzie, nie spieszcie się z hotelami tak zwanej pierwszej i drugiej linii, gwarantowane są nieprzespane noce, mnó stwo kawiarni i restauracji z czarują cymi Hiszpanami zrobią swoje paskudne interesy. W hotelu po prostu nie ma animatoró w i nie są potrzebni mł odym ludziom w Saloy, jest duż o klubó w nocnych, nie bę dziesz musiał się z tego powodu smucić , ale po hał aś liwym dniu wieczorem chcesz posiedzieć w ciszy i ten hotel jest do tego po prostu super. WYCIECZKI!!!!!!!!!!!!! ! ! nie pró buj kupować ich od organizatoró w wycieczek. Na promenadzie plaż y dział a hiszpań ska lokalna firma turystyczna Bus Plana. Wszystkie wycieczki są dwukrotnie droż sze. hotel naprawdę przycią ga fajną czwó rkę , a jeś li przygotuję się do wyjazdu do Hiszpanii, najprawdopodobniej pojadę do tego hotelu.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 9.0
Odpoczywaliś my w hotelach z rodzicami 10.07. 2010 do 24.07. 2010. Szczerze mó wią c, bardzo mi się to podobał o. Hotel poł oż ony jest w samym ś rodku miasta Salou i jest bardzo dobry bo nie ma takiego zamieszania jak w centrum. Bardzo podobał a mi się obsł uga w hotelach, pokoje zawsze sprzą tane, czystoś ć i doskonał e jedzenie. … Już ▾ Odpoczywaliś my w hotelach z rodzicami 10.07. 2010 do 24.07. 2010.
Szczerze mó wią c, bardzo mi się to podobał o. Hotel poł oż ony jest w samym ś rodku miasta Salou i jest bardzo dobry bo nie ma takiego zamieszania jak w centrum.
Bardzo podobał a mi się obsł uga w hotelach, pokoje zawsze sprzą tane, czystoś ć i doskonał e jedzenie.
Krewetki, raki i mał ż e podawano w każ dą sobotę .
Kosztem rakó w i mał ż y kilka razy w tygodniu.
Jedzenie mi się podobał o, zawsze chciał em spró bować nowych rzeczy,
nawet lody był y wliczone, dobre zupy puree.
Odbyliś my dobre wycieczki do Barcelony, Walencji, Muzeum Teatralnego Salvadora Dali i Muzeum Pabla Picassa, a nastę pnie zabrano nas do Montserrat.
Animacja dla dzieci jest normalna, dla dorosł ych jest dobra.
Minusem jest to, ż e nie był o dyskotek.
Źródło opinii — vOtpusk.ru


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Świecąca fontanna Salou
Ocena 9.5
Hiszpania, Costa Dorada
Pomniki i pomniki, Ulica, miejsce, punkty widokowe
Park wodny Costa Caribe
Ocena 10.0
Hiszpania, Costa Dorada
Rozrywka, Wypoczynek
Bar Róża i Korona
Ocena 10.0
Hiszpania, Costa Dorada
Restauracje, kawiarnie

Hotel położony jest w pobliżu parku rozrywki PortAventura, pięć minut spacerem od Placu Europy. Zbudowany w 2000 roku. Należy do sieci 4R Hotels. Supermarket i przystanek autobusowy 100 m od hotelu. Hotel jest idealnym miejscem na aktywne i rodzinne wakacje z dziećmi.

Lokalizacja Plaża Playa de Llevant znajduje się 700 metrów od hotelu. Hotel znajduje się 110 km od lotniska w Barcelonie.
Opis plaży Leżaki przy basenie bezpłatnie, ręczniki za kaucją.
 • 3 i dalej
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu

Restauracja, 2 bary (w sezonie działa Snack bar - przekąski, pizze, kanapki). 2 sale konferencyjne (maksymalnie 250 osób). 1 odkryty basen (głębokość 1,15-1,8 m). 1 kryty basen, znajdujący się w centrum odnowy biologicznej. Wi-Fi w kawiarni. Kącik internetowy. Taras słoneczny, całodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, room service, VIP usługi, apartament dla nowożeńców, sklep z upominkami, faks/ksero, usługi biletowe, transfer (płatny), pokoje rodzinne, ogrzewanie, sklepy w hotelu, wyznaczone miejsca dla palących. Zwierzęta nie są akceptowane.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjno-bankietowa
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • winda
 • pranie
 • парикмахерская/салон красоты
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Menu dla dzieci w restauracji (w sezonie), program animacyjny dla dzieci, miniklub, łóżeczko dla dziecka za opłatą (również pościel za opłatą), sala zabaw, dyskoteka dla dzieci.
 • Basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • Klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
Rozrywka i sport Aerobik wodny, paddle tenis, jacuzzi (kryte podgrzewane), automaty do gier, sala gier, minigolf - za opłatą. Futsal, gry planszowe, wieczorne show (profesjonalne pokazy kilka razy w tygodniu), rzutki, gimnastyka - bezpłatnie. Pole golfowe (w promieniu 3 km).
 • golf
 • boisko do koszykówki
 • boisko do piłki nożnej
 • rowery do wynajęcia
 • klub disco
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

Łącznie 294 pokoje w dwóch budynkach. 44 standardowe dwójki, 238 standardowe bliźniaki, 6 apartamentów i 6 mniejszych apartamentów.

W pokojach

Oferuje on klimatyzowane pokoje z telewizją satelitarną i balkonem, a także basen otoczony tarasem słonecznym.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • mini bar $
 • bezpieczny $
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • budzenie na życzenie
 • balkon/taras
Adres C/ Joan Fuster, 3 43840 SALOU (Tarragona) HISZPANIA
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в гольф (платно), баскетбол, футбол. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.