Beach Albatros Resort 4*– Opinie

156
Ocena 7.410
na podstawie
156 opinii
№29 w ocenie hotelu Hurghada
8.2 Numer
7.0 Usługa
8.0 Czystość
6.8 Odżywianie
8.3 Infrastruktura
Hotel położony jest 14 km od centrum Hurghady, nad brzegiem morza. Otwarty w 1992 roku hotel przechodzi coroczną, etapową renowację. Składa się z głównego 4-piętrowego budynku, 3-piętrowego budynku oraz zespołu 2-piętrowych bungalowów. Hotel jest idealny dla rodzin z dziećmi, romantycznych wyjazdów i wypoczynku w gronie przyjaciół.Więcej →
аватар lenashar
 •  podróżował 9 miesięcy wstecz
Ocena 5.0
Hotel został wybrany na podstawie opinii, w rzeczywistoś ci okazał się naprawdę dobry. Zgadzam się z poprzednią recenzją dotyczą cą stosunku personelu do osó b mó wią cych po rosyjsku. Niemcy są lizani, Rosjanie są niegrzeczni. Leż aki przy basenach (nasz budynek znajduje się blisko morza) to za mał o, podobnie jak nad samym morzem. … Już ▾ Hotel został wybrany na podstawie opinii, w rzeczywistoś ci okazał się naprawdę dobry. Zgadzam się z poprzednią recenzją dotyczą cą stosunku personelu do osó b mó wią cych po rosyjsku. Niemcy są lizani, Rosjanie są niegrzeczni. Leż aki przy basenach (nasz budynek znajduje się blisko morza) to za mał o, podobnie jak nad samym morzem. Swoją drogą Niemcy zabierają leż aki o 4.30 rano…
Najbardziej oburzył a się „koniecznoś ć ” kupienia noworocznej kolacji po 150 dolaró w za sztukę . 31 grudnia mó j mą ż miał wieczorem gorą czkę . Za wszystko winien jest osł awiony egipski rotawirus (dotyczy mił oś nikó w gruszek z jabł kami poza sezonem). Po dł ugich poszukiwaniach restauracji na obiad, któ ra znajdował a się w duż ym namiocie przy wejś ciu do recepcji, a takż e sł uchaniu wykł adó w w mieszance arabskiego i angielskiego, znalazł em administratora. Poprosił em o obiad w moim pokoju, któ rego nigdy mi nie przyniesiono. Zjedz tego samego dnia w jednej z hotelowych restauracji. Wszę dzie prosili o bilet na Nowy Rok, któ ry mi zabrali (to moja wina, naiwnie wierzę ludziom). W rezultacie Nowy Rok okazał się bez szampana i bez jedzenia. Mó j Nowy Rok został skradziony! Nie wybieraj tego hotelu na wakacje, jeś li nie jesteś Niemcem i jeś li nie moż esz powiedzieć wszystkiego, co myś lisz po arabsku!
Chciał abym ró wnież dodać opinię o wycieczce do Luksoru zorganizowanej przez Tez Your. Istnieje wiele opcji tras do Luksoru. Wybraliś my najbardziej skoncentrowane na zabytkach. W wyniku godzinnego oczekiwania w Safadze na przepustkę od policji na wyjazd, czas do Luksoru zają ł.5 godzin zamiast obiecanych przez biuro podró ż y 2.5. Do Luksoru zaję li pó ł torej godziny, co okazał o się niewystarczają ce. Dlaczego tak duż o? Bo przyszedł eś tu na spacer? – powiedział przewodnik… potem nastą pił a przeprowadzka na drugą stronę Nilu, do grobowca Hatszepsut na ś mierdzą cej ł odzi z niezdarnym kierowcą . Kilka razy trafiliś my na są siednie ł ó dki (Arabowie uwielbiają tworzyć ze wszystkiego kolejki i pchli targ). Po zejś ciu na lą d otworzył o się wysypisko autobusó w. Zabrali mnie na obiad do jakiejś obrzydliwej jadł odajni, do któ rej ś cież ką towarzyszyli ż ebracy. W „stoł ó wce” był pchli targ, aby rozł oż yć przyjazd autobusó w na czas - to jest poza pojmowaniem arabskiego umysł u, nie był o jednak przyzwoitego jedzenia, a takż e akceptowalnego dla Europejczyka. Dodam, ż e do hotelu dotarliś my na obiad o 23:00, do sł ó w nie był o tam nic opró cz liś ci sał aty. Waż ne był o, aby przewodnik jednocześ nie ograniczył dodatkowe pienią dze. Zasugerowano, aby odwiedzili plantację bananó w, aby wedł ug niego nie tracić czasu na przemieszczanie się z jednej strony Nilu na drugą . Plus 15 dolaró w za osobę .
PS Czy znowu pojadę do Egiptu? Absolutnie nie.
Вид из номера на бассейн, в левом верхнем углу - край моря.
аватар dima8997
 •  podróżował 9 miesięcy wstecz
Ocena 9.0
Po raz drugi w roku byliś my w sieci hoteli Albatros. A za drugim razem nie ż ał ował em i byliś my bardzo zadowoleni z reszty. W tym hotelu ponad poł owa wczasowiczó w na Nowy Rok to Niemcy i Szwajcarzy. Dlatego wspó lnym mianownikiem turystó w są ludzie grzeczni, spokojni, wyważ eni i inteligentni. … Już ▾ Po raz drugi w roku byliś my w sieci hoteli Albatros. A za drugim razem nie ż ał ował em i byliś my bardzo zadowoleni z reszty. W tym hotelu ponad poł owa wczasowiczó w na Nowy Rok to Niemcy i Szwajcarzy. Dlatego wspó lnym mianownikiem turystó w są ludzie grzeczni, spokojni, wyważ eni i inteligentni.
Kró tko.
1. Zameldowanie / wymeldowanie. Wszystko idealnie. Zameldowanie odbył o się po obiedzie, wię c nie mogę nic powiedzieć o wcześ niejszym zameldowaniu. Za 5 dolaró w w recepcji (co uważ am za obowią zkowe w każ dej sytuacji) dali mi pokó j w centralnym budynku, zupeł nie nowy i czysty, przestronny i wygodny. Wyjazd o 18, pokoje został y przekazane o wpó ł do drugiej, wszystko inne - przed wyjazdem. Bransoletki oczywiś cie się nie obcinają , przychodzi to na myś l tylko w drugorzę dnych hotelach, któ rych Albatros nie dotyczy.
2. Odż ywianie. Znakomita pią tka z plusem. Ale oczywiś cie bez dodatkó w. Za 600 dolcó w za wycieczkę na osobę w NG trudno spodziewać się homaró w na stoł ach.
Restauracje i bary są otwarte od 4 rano (wczesne ś niadanie) do pó ł nocy (pó ź na kolacja). Jeden bar (kawa) jest czynny 24/7. Jest wiele restauracji, wybó r jedzenia jest ogromny, godziny otwarcia są tak uł oż one, ż e zawsze jest coś do jedzenia, nic się nigdy nie koń czy. Wszystko na bardzo wysokim profesjonalnym poziomie. Personel jest prawie niewidoczny, ale jest wszę dzie, bardzo szybko i na czas. Duż y wybó r dań dietetycznych, gotowanych na parze, pieczonych, nie tylko standardowy grill. Duż o cielę ciny, indyka, kaczki, ryb, kalmaró w itp.
Na szczegó lną uwagę zasł uguje szykowna kawa!
3. Liczby. Wszystko jest perfekcyjne.
4. Czyszczenie. Oto jedyny moment, któ ry mnie trochę zaskoczył w poró wnaniu z doskonał ą obsł ugą we wszystkim innym. Kiedyś pralnia nie dawał a sobie rady, a rę cznikó w nie zmieniano, tylko po prostu wynoszono z pokoju. Wszystko. I tak się zł oż ył o, ż e po poł udniu trzeba był o po plaż y cał ą rodziną wzią ć prysznic i pojechać do Hurghady. Ś wietnie jeź dził em po hotelu, po 15 minutach znalazł em jeden rę cznik w sprzą taczu, potem po reklamacji w recepcji, po pó ł torej godziny przynieś li jeszcze kilka. Reszta jest pó ź nym wieczorem. Ale biorą c pod uwagę.100% obł oż enie hotelu w tym czasie, moż na to ró wnież zrozumieć .
5. Terytorium. Mał y, ale uroczy. Nie bę dziesz duż o chodzić , ale za 5 dolcó w taksó wka z hotelu do Hurghady, a 15 minut spacerem od hotelu jest Senzo Mall, gdzie moż esz się wspią ć , jeś li nudno siedzieć w hotelu.
6. Plaż a. Ś wietnie. Wejś cie piaszczyste, gł ę bokoś ć prawie od razu, na dnie samotne korale z rybami, ale to oczywiś cie nie urok. Zatoka jest cał kowicie zamknię ta od fal i wiatró w. Miejsca wystarczy dla wszystkich i zawsze nie był o z tym problemó w, nawet gdy hotel był wtedy peł ny.
Ogó lny wniosek: zdecydowanie polecamy na spokojny, przyjemny pobyt wś ró d sympatycznych turystó w (rodziny, pary). Zwł aszcza biorą c pod uwagę stosunkowo niską cenę jak na ten poziom hotelu.
аватар viktori858585
 •  podróżował 10 miesięcy wstecz
Ocena 6.0
Hotel… jest wiele pozytywnych aspektó w, ale… zdarzają się sytuacje, któ re zepsują wakacje i nastró j. Jak już nam tu powiedziano, to jest hotel dla Niemcó w i oni są tutaj naprawdę wię kszoś ć , Niemcy mają.60+. Na nich koncentruje się obsł uga i personel hotelu, jeś li mó wisz po rosyjsku, stosunek do ciebie bę dzie poniż ej ś redniej ( Sytuacja w barze przy lobby: stoimy w kolejce po koktajl, przed nami Niemcy, a za nami barman uś miecha się , nalewa do szklanej szklanki, jak tylko kolejka do nas dotrze, dostajemy papierowy kubek, uś miech znika z naszej twarzy i wielką ł aską w tym kieliszku, ż e - leje. … Już ▾ Hotel… jest wiele pozytywnych aspektó w, ale… zdarzają się sytuacje, któ re zepsują wakacje i nastró j. Jak już nam tu powiedziano, to jest hotel dla Niemcó w i oni są tutaj naprawdę wię kszoś ć , Niemcy mają.60+. Na nich koncentruje się obsł uga i personel hotelu, jeś li mó wisz po rosyjsku, stosunek do ciebie bę dzie poniż ej ś redniej (
Sytuacja w barze przy lobby: stoimy w kolejce po koktajl, przed nami Niemcy, a za nami barman uś miecha się , nalewa do szklanej szklanki, jak tylko kolejka do nas dotrze, dostajemy papierowy kubek, uś miech znika z naszej twarzy i wielką ł aską w tym kieliszku, ż e - leje. Po nas Niemcy znowu w kolejce, od razu uś miech na twarzach i drinki w kieliszku. I to od pierwszego dnia naszego pobytu tutaj.
Sytuacja druga: restauracja-jadalnia, osoba, któ ra gotuje i nalewa makaron. Od pierwszego dnia był bardzo niegrzeczny. Podeszliś my do niego z dwó jką mał ych dzieci, prosimy o nalanie makaronu dla dwó jki dzieci, on nalewa ł yż kę stoł ową i to wszystko! Mó wię wlej wię cej, jest dwoje dzieci. Odpowiedź : Jakie są problemy?
Tak, reszta personelu jest w wię kszoś ci przyjaź ni i uś miechnię ta, ale ci dwaj chamowie są po prostu okropni! Czy taka kadra moż e pracować w hotelu?
Z korzyś ci: doskonał a szeroka piaszczysta plaż a i wejś cie do wody, park wodny dla dzieci, ciekawy plac zabaw. Ale nie pojedziemy do tego hotelu po raz drugi (
аватар Dimaz1
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 9.0
Doskonał a czwó rka, z dobrą obsł ugą , jedzeniem i plaż ą , czyste, zadbane mał e pokoje, fajne ciepł e baseny. Z minusó w jest wysoka cena za pobyt w hotelu, jeś li hotel jest w 100% peł ny, to są kolejki w restauracji i barach, a na plaż y w pobliż u laguny moż e być za mał o leż akó w. … Już ▾ Doskonał a czwó rka, z dobrą obsł ugą , jedzeniem i plaż ą , czyste, zadbane mał e pokoje, fajne ciepł e baseny.
Z minusó w jest wysoka cena za pobyt w hotelu, jeś li hotel jest w 100% peł ny, to są kolejki w restauracji i barach, a na plaż y w pobliż u laguny moż e być za mał o leż akó w.
Отзыв об отеле
аватар natalja.demarchuk
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Kto nie chce czytać dla ciebie dł ugiego arkusza: ogó lne wraż enie hotelu jest doskonał e, był em zadowolony ze wszystkiego, nie był to pierwszy raz w Egipcie, w tym. i hotele sieci Albatross, polecam rodzinom z dzieć mi, bo jest tam ś wietne wejś cie piaskowe, jest też mał y koralowiec, na któ rym jest duż o ró ż nych ryb. … Już ▾ Kto nie chce czytać dla ciebie dł ugiego arkusza: ogó lne wraż enie hotelu jest doskonał e, był em zadowolony ze wszystkiego, nie był to pierwszy raz w Egipcie, w tym. i hotele sieci Albatross, polecam rodzinom z dzieć mi, bo jest tam ś wietne wejś cie piaskowe, jest też mał y koralowiec, na któ rym jest duż o ró ż nych ryb. A teraz wię cej szczegó ł ó w. . .
Zameldowanie i pokó j: przyjechaliś my wcześ nie rano, gdzieś okoł o godziny 7, od razu zał oż yliś my bransoletki i posł aliś my na ś niadanie, pokó j został oddany dopiero o godzinie 12, a potem, po uporczywym pytaniu, ponieważ my Byliś my z dwó jką mał ych dzieci, pokó j został zamó wiony na pierwszym pię trze, pokó j był w 5 budynku, w pobliż u brodzika dla dzieci, za pokó j nic nie pł acono. Pokó j jest doskonał y, przestronny, podwó jne ł ó ż ko king size i dwa pojedyncze ł ó ż ka, szampony, klimatyzatory był y noszone w paczkach, wystarczył o, przynieś li też wodę , naprawa nie był a zł a, wszystko dział ał o.
Jedzenie: Zabawnie jest czytać recenzje, kiedy piszą monotonne jedzenie. Odpowiedz sobie na pytanie: co masz w domu na co dzień na obiad i kolację : makaron, ryż , dwa rodzaje ziemniakó w i mię so, a takż e ryby? Jeś li jedzenie jest monotonne, to nie wrzucaj wszystkiego do talerza, jedz z kolei. Zawsze był o pod dostatkiem jedzenia, nieważ ne, czy przyjdziesz na począ tku, czy na koń cu ś niadania, obiadu czy kolacji, zawsze wszystko był o podane.
Ś niadania standardowo egipskie: kieł baski, sery, kieł baski, jogurty, wypieki, owoce, dż emy, nutella, pyszne favli w restauracji na drugim pię trze.
Obiad i kolacja: zawsze dwa rodzaje ziemniakó w, frytki i czosnek, woł owina na ró ż ne sposoby, czasem dwa rodzaje gotowania, ryba, kilka razy duż y pieczony, kurczak plus kaczka, pizza, makaron, ryż , zupy dwugatunkowe itp. duż o sł odyczy.
Animacja: animacja trwa cał y dzień , ale my nie poszliś my do dnia, wieczorem animacja dla dzieci, dziewczyny rysują malowanie twarzy dla dzieci przed animacją , trzeba przyjś ć i się zapisać , za darmo, po animacji dla dzieci jest kró tki przerwa i animacje dla dorosł ych, jest też klub dla dzieci, dla dzieci to raj, mają co robić . Nie bę dziesz się nudzić w dzień ani w nocy.
Morze i baseny: był tylko 1 dzień w basenie dla dzieci i basenie z jacuzzi, już nie chodził em, ale spę dzał em czas nad morzem. Morze jest ciepł e, pię kne, rafa koralowa po prawej nie jest zł a, jest wiele ró ż nych ryb. Zawsze był o wystarczają co ł ó ż ek.
Napoje: pakowane soki we wszystkich barach, poza restauracjami, w któ rych serwowane są ś niadania, obiady i kolacje, są tylko napoje gazowane i yupi, są też lody, ale sami wiecie, jak one smakują . Pyszna kawa, gorą ca czekolada, koktajle mleczne przygotowywane są w barze w lobby.
Jedyny MINUS, ale to nie hotel, a touroperator, ANEX TOUR. Wystarczy marynować turystó w na spotkaniu z przewodnikiem przez 1.5 godziny, ludzie przyszli odpoczą ć , a nie tylko zmuszasz ich do przyjś cia z cał ym zespoł em, w tym mał ymi dzieć mi, dla któ rych siedzenie przez 1.5 godziny jest po prostu nierealne, to jeszcze zabierz cenny czas na odpoczynek. Przewodnik przez 5 minut opowiadał o jakiejś elektronicznej rejestracji, w efekcie nie rejestrował nikogo na spotkaniu, a przez resztę czasu opowiadał o wycieczkach. Kto chce wybrać się na wycieczkę , sam podejdzie i przewodnik opowie mu szczegó ł owo. W efekcie po spotkaniu z przewodnikiem trzeba był o przyjś ć po kolejnej 1 godzinie, aby zebrał vouchery i zrobił zdję cia Twoich testó w na covid, wszystko to trwa nie wię cej niż.5 minut, a te 1.5 godziny to kpina.
Jedyny punkt, uważ aj w ubezpieczeniu, ubezpieczenie Vuso wprowadził o zmiany, obraż enia odniesione nie na wycieczkach wykupionych od touroperatora, to nie jest zdarzenie ubezpieczeniowe.
Ż yczymy wszystkim udanych wakacji.
аватар Samborskayakm1
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 8.0
Wycieczka z Aneh. 2+1 dzieci w wieku 7 lat. Wszystko OK, poza przewodnikiem Imat, to nie jest przewodnik, jest w drodze do straż nikó w. Po raz pierwszy widzę tak agresywnego przewodnika, nie chciał em na takim spotkaniu ż adnych wycieczek. Bę dziesz onieś mielony i zniechę cony do wyjś cia poza bramę hotelu bez Aneh. … Już ▾ Wycieczka z Aneh. 2+1 dzieci w wieku 7 lat. Wszystko OK, poza przewodnikiem Imat, to nie jest przewodnik, jest w drodze do straż nikó w. Po raz pierwszy widzę tak agresywnego przewodnika, nie chciał em na takim spotkaniu ż adnych wycieczek. Bę dziesz onieś mielony i zniechę cony do wyjś cia poza bramę hotelu bez Aneh. Nie chcę już zajmować się tym organizatorem wycieczek.
Dotarliś my gdzieś okoł o 6 rano do hotelu, bransoletki - od razu, zameldowanie o 14 (prosiliś my wcześ niej iz pienię dzmi - nie ma mowy). W budynku centralnym okna wychodzą na basen, pokó j mał y, dostawki dla dziecka normalne, problem w klimatyzatorze - wieje mocno, gdzie jest ł ó ż eczko dla dziecka, a pokó j jest jak wycię ty za jednym rogiem po prostu nie ma gdzie przestawiać .
Plaż a. Piasek. Doskonał e wejś cie, zatoka, krę gi na wodzie. Ratownicy. Przychodzę bardzo wcześ nie latem, o 6 rano wszystko jest za darmo, o 9 bę dzie problem. Po prawej stronie jest plaż a Pał acowa, ale od nasypu jest wą skie wejś cie po piasku do koralowcó w, jest bardzo pł ytko i jest duż o ryb: widzieliś my pł aszczkę , mureny i skrzynki rybne, kulki. Po lewej kolejny nasyp, pię kny wieczorem.
Animacja - jest inna, zaró wno w dzień , jak i wieczorem, dla dzieci i dorosł ych, nas wł aś ciwie nie był o, nie potrzebujemy.
Ż ywnoś ć . 3 restauracje. Na ś niadanie i obiad - 2, na I i II pię trze - ś niadanie standardowo: jajka, kieł baski, gofry, naleś niki, wę dliny, owoce, warzywa, ciasta, bardzo lubię rogaliki.
Obiady mają duż y wybó r.
Kolacja + restauracja wł oska, jest duż o ryb. Od morikov - kalmary. Jeś li masz gł ó wny warunek - czerwone ryby, kraby, krewetki - nie jesteś w tej kategorii cenowej. Egipska restauracja - duż o jedzenia na grillu i tajine.
Mamy doś ć . Alkohol - piliś my tylko piwo i czerwone wino, reszty nie znamy.
Dla mnie bardzo duż ym plusem jest dobra kawa o 6 rano, a potem o każ dej porze. Na dole w osobnym barze jest duż o napojó w kawowych.
Ró wnież od 13 do 17 - lody.
Lot był wcześ nie, a jedzenie był o przygotowane bez ż adnych problemó w.
Dla mnie jedyną niedogodnoś cią jest zmiana rę cznikó w. Oczywiś cie o 18 wieczorem, aby przekazać i odebrać nowe o 8 rano. Ponieważ był em duż o wcześ niej na plaż y, nie poddawali się , rano pró bowali to zmienić , nie wyszł o.
Byliś my w tym hotelu w 2020 roku, jak tylko Hurghada został a otwarta, za rok ukoń czyli nasyp po lewej stronie, odnowili pokoje w gł ó wnym kompleksie. Z minusó w - gorzej sprzą tają plaż ę , a plusó w jest wię cej.
Polecam ten hotel na bezproblemowe i stabilne wakacje.
Wielu mieszkań có w, ale takż e obcokrajowcó w w poró wnaniu do 2020 r. , gdzieś okoł o %60.
Ż yczę wszystkim dobrego wypoczynku.
аватар krishenva
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 6.0
Wypoczę ty z dwiema rodzinami 2 + 2 i 2 + 1. Nasi przyjaciele po raz pierwszy odpoczywali za granicą . Dlatego odpoczywają c wcześ niej dwukrotnie w ich sieci i mają c bardzo pozytywne wraż enie z tych wakacji, szczegó lnie w zeszł ym roku w Royal w Sharm, byliś my pewni, ż e wszystko bę dzie jak zwykle na wysokim poziomie. … Już ▾ Wypoczę ty z dwiema rodzinami 2 + 2 i 2 + 1. Nasi przyjaciele po raz pierwszy odpoczywali za granicą . Dlatego odpoczywają c wcześ niej dwukrotnie w ich sieci i mają c bardzo pozytywne wraż enie z tych wakacji, szczegó lnie w zeszł ym roku w Royal w Sharm, byliś my pewni, ż e wszystko bę dzie jak zwykle na wysokim poziomie. Nawiasem mó wią c, nasza znajomoś ć z Albatrosem zaczę ł a się.10 lat temu, ale bardzo nam się spodobał a z hotelu na drugiej linii brzegowej naprzeciwko plaż y Albatros.
08.11. 2021 zameldowaliś my się w hotelu wieczorem. Osiedlił się oczywiś cie z widokiem na krzaki i mur. Począ tkowo zaoferowali pienią dze, powiedzieli, ż e najlepsze pokoje, a hotel jest peł ny, lepiej nie. Ale niech go Bó g bł ogosł awi, postanowiliś my nie psuć reszty, nie moż emy tam siedzieć cał y dzień , najważ niejsza jest atmosfera. Liczba pokoi jest oczywiś cie stara, pokoje są mał e. Kiedy dotarliś my do pokoju, trudno był o sobie wyobrazić , jak zmieś cił oby się tutaj czwarte ł ó ż ko. Ale odsunę li się na trzeci dzień , po rozmowie z przewodnikiem spali zsuwają c dwa ł ó ż ka przez pierwsze dwie noce. Pokó j wyglą dał jak pokó j-ł ó ż ko z wą skimi przejś ciami na cał ym obwodzie.
Nie ma pytań o barmanó w i sprzą tanie, ponieważ . i w cał ej swojej sieci staraj się być przyjazny. Ale wieczorem uderzył mnie fakt chamstwa gospodarza przy animacji. W tym hotelu jest wielu mieszkań có w, któ rzy wieczorami zajmują pierwsze rzę dy. Mamy dziecko w wieku 3 lat, podszedł do sceny, odpowiednio mą ż był w pobliż u, prezenter zaczą ł mu mó wić , aby się odsuną ł i nie zasł aniał ludziom widoku, potem wspią ł się mię dzy sł owiań ską dziewczynę filmują c wystę p przez telefon i scenę i powiedział : „No, co fajnego? ”. Mó j mą ż staną ł w obronie dziewczyny i siebie, mó wią c, ż e my też jesteś my ludź mi i zapł aciliś my nie mniej niż towarzysze siedzą cy na czele, doszł o do sł ownej potyczki.
To oburzają ce, ż e miejscowi mają pierwszeń stwo, a my, Biał orusini, Rosjanie, Ukraiń cy jesteś my drugiej kategorii, jesteś my osiedleni „widokiem na ś cianę ” lub odległ e zaką tki hotelu, a miejscowi są w najlepszych pokojach. Wcześ niej nie zauważ ył em tego w Albatros, dlatego wolał em ich sieć .
Pojawił o się kolejne pytanie dotyczą ce ż ywienia. Bardziej baliś my się zatrucia pokarmowego w Alibabie, bo był y odpowiednie recenzje, ale nie w Albatrosie. Nasi panowie, przepraszam za wyraz, zwymiotowali tam w sumie 6 razy, ja wysiadał em z wielokrotnymi wypadami do ł azienki, dzieci minę ł y, bo. prawie cał ą resztę siedzieli na makaronach, frytkach i pizzy, w cią gu ostatnich kilku dni przed wyjazdem moja có rka znalazł a mał ą gą sienicę .
Kolejny punkt, przewodnik ostrzegł nas, ż e przy wymeldowaniu należ y wcześ niej poprosić o pudeł ka na lunch w drodze. I wł aś nie to został o zrobione. Oczywiś cie jeź dził em od jednego do drugiego iz powrotem. W koń cu powiedzieli OK. W porzą dku! W dniu wymeldowania powiedziano nam, ż e nie pytał eś! ! ! Nawiasem mó wią c, mamy troje dzieci, z któ rych jedno ma trzy lata. W restauracji nic nie braliś my, bo w Albatrosie nigdy nie był o z tym ż adnych problemó w.
Z basenó w: z jakiegoś powodu basen dla dzieci okazał się najzimniejszy. Wiał silny wiatr i wszystkie nasze dzieci zachorował y.
W skró cie: tegoroczne wakacje był y najdroż sze pod wzglę dem kosztó w w Egipcie, ale najbardziej niefortunne. Postanowiliś my w przyszł ym roku nie przepł acać za nazwę , ale za te pienią dze cieszyć się hotelem wyż szej kategorii w Egipcie. I nie daj Boż e, otworzą granice, a ceny przestaną nas szokować - tylko nie Egipt i Turcja! Nie są warte swojej ceny!
аватар kovalev10121963
Hotel nie jest zł y, drugi rok w nim. Terytorium jest duż e, umieszczone gł ó wnie w bungalowach. Są daleko od plaż y. W gł ó wnym budynku pokoje są mał e, nieź le z naprawą krivoruk i wyraź nie nie przycią gają.5 gwiazdek. Z przyjemnych nowoczesnych telewizoró w iw tym roku mieszkamy w pokoju, w któ rym moż na przebywać bez klimatyzacji (pokó j w cieniu na ulicy 42℃ ). … Już ▾ Hotel nie jest zł y, drugi rok w nim. Terytorium jest duż e, umieszczone gł ó wnie w bungalowach. Są daleko od plaż y. W gł ó wnym budynku pokoje są mał e, nieź le z naprawą krivoruk i wyraź nie nie przycią gają.5 gwiazdek. Z przyjemnych nowoczesnych telewizoró w iw tym roku mieszkamy w pokoju, w któ rym moż na przebywać bez klimatyzacji (pokó j w cieniu na ulicy 42℃ ). W tej chwili jest duż o ludzi ze wzglę du na to, ż e to 4 dni Id al-Adha. Nie ma sensu opisywać zachowań mieszkań có w. Jest duż o Ukrainy bez miejscowych wczasowiczó w i to jest bardzo dobre. Są Niemcy, Rumuni, Ormianie, Biał orusini.
Od tego, co stresują ce. Przedstawiciel Anex Tour Imat „ukradł ” 2.5 godziny zachowują c się niegrzecznie. Musiał em iś ć w tym kierunku, ponieważ wydaje się , ż e touroperator w Egipcie rejestruje zaś wiadczenia o braku Covida. Wycieczki, któ re oferuje, są wyraź nie zawyż one. Ale recenzja zaczę ł a pisać ze wzglę du na to, ż e dzisiaj pró bowali nas hodować za 20 USD. Poszedł em na obiad, rę czniki został y na plaż y (zawieszona torba, butelki z wodą leż ał y na rę cznikach). Wszystko się uł oż ył o, nie był o rę cznikó w. Niemcy pomogli. Zasugerowali, ż e rę czniki został y zabrane przez tych, któ rzy je wydają . Przyjrzał em się bliż ej - rzeczywiś cie jeden z tych, któ rzy rozdają rę cznik, spaceruje wzdł uż brzegu i faktycznie kradnie rę czniki urlopowiczom. Rozumiem te opuszczone po 18.00 lub o 6.00 zaję te nie da się zarezerwować . Podszedł em do nich i powiedzieli, ż e to nie my, to przyję cie. Recepcja był a zachwycona i powiedział a, ż e ​ ​ weź my 20 dolaró w. Musiał em zrobić zamieszanie.
аватар tenor1987
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 9.0
Rodzina miał a dwoje dorosł ych i dziecko od 15 lipca do 25 lipca. Szczę ś cie wzią ć w bardzo dobrej cenie Teraz w kolejnoś ci: 1. Po przybyciu o 7:40 czasu lokalnego, podchodzą c do recepcji, proszą c o pokó j w gł ó wnym budynku z widokiem na morze, wujka w okularach, dają c do zrozumienia, ż e ​ ​ bę dzie to kosztować grosze, pł acą c 20? , mó wią c za pó ł godziny przyjdziesz - numer, któ ry chcesz, bę dzie gotowy, aw mię dzyczasie idź na ś niadanie. … Już ▾ Rodzina miał a dwoje dorosł ych i dziecko od 15 lipca do 25 lipca. Szczę ś cie wzią ć w bardzo dobrej cenie
Teraz w kolejnoś ci:

1.
Po przybyciu o 7:40 czasu lokalnego, podchodzą c do recepcji, proszą c o pokó j w gł ó wnym budynku z widokiem na morze, wujka w okularach, dają c do zrozumienia, ż e ​ ​ bę dzie to kosztować grosze, pł acą c 20? , mó wią c za pó ł godziny przyjdziesz - numer, któ ry chcesz, bę dzie gotowy, aw mię dzyczasie idź na ś niadanie. Po ś niadaniu w dniu naszego przyjazdu bardzo mu przykro, ż e pokoje z widokiem na morze są niestety niedostę pne. . Poczekaj jeszcze godzinę - zostanie zwolniony w Bungalowie.
Godzinę pó ź niej usł yszał em ten sam scenariusz, ż e muszę czekać jeszcze pó ł godziny.
Pó ł godziny pó ź niej cał y personel przesiadł się na recepcję (zmiana) i inny wujek zasugerował , ż e pokó j trzeba zapł acić ....i przyjś ć o godzinie 13:00. . po naszych burzliwych wypowiedziach - był numer, któ ry nie znajduje się w gł ó wnym budynku, ale w Bungalowie.
Zbierają c nerwy i wś ciekł oś ć , wcią gnę liś my nasze rzeczy do pokoju.
Pokó j był naprzeciwko parku wodnego dla dzieci, pokó j jest dobrze wyremontowany, balkon wychodził na morze ...o czym chciał em od począ tku)))
Pokoje był y sprzą tane codziennie ...chociaż nie moż na tego nazwać sprzą taniem ...nie za bardzo na terenie.

2. Duż y, czysty, zadbany teren, duż o basenó w, aleja kwiatowa, dobra lokalizacja na zdję cia! )
Park wodny dla dzieci, dzieci poniż ej 6-7 lat bę dą interesują ce))
Są dwie zjeż dż alnie jak dla dorosł ych, chociaż byli doroś li i dzieci)

3.
Ż ywnoś ć.
Korzystaliś my z trzech restauracji (gł ó wna znajduje się na drugim pię trze, a dwie na pierwszym pię trze)
Potrawy był y trochę inne.
Gotują przepysznie, zawsze był o mię so - kurczak, indyk, dania z grilla;
Ryba - smaż ona, panierowana, wieczorem pieczona.
Warzywa - pomidory, ogó rki, kapusta, brokuł y, papryka;
Owoce - pomarań cze, jabł ka, winogrona, melony, arbuzy i dwukrotnie dał y mango.
Sł odycze - najwię kszy wybó r wieczorem: 2-3 duż e ciasta, wypieki.
Napoje - Pepsi, Mirinda, 7up oraz bezwodne soki jabł kowe, ananasowe i pomarań czowe.
Do obiadu i kolacji dolewano czerwonego i biał ego wina i piwa Stella.

4.

Bari.
Wszystkie bary są rozcień czone alkoholem, z wyją tkiem lobby i tego na plaż y po prawej stronie. Napoje są takie same jak w restauracjach + whisky, tequila, gin, wó dka.
Jest fajna kawiarnia, w któ rej przygotowywane są pyszne gorą ce napoje.

5.

Animacja.

Ten sam program był obserwowany przez wszystkie 10 wieczoró w, nawet dzieci nie był y już zainteresowane powtarzaniem swoich ruchó w do tych samych melodii, rano w aqua aerobiku.

6.

Personel

W restauracjach, barach i po prostu na ulicy przyjazny personel - cią gle witam się , uś miecham i oferuje swoje usł ugi ...personel w recepcji to osobna rozmowa ....(((((()
+ Przewodnik.
To po prostu brak sł ó w.
Annex Tour - Imat (mł ode ł yse czó ł enka mał e))). Mó wił przez pó ł torej godziny, ż e: „To jest Hurghada, to nie Ukraina i Rosja, a nie Biał oruś , oto twoje zasady i powinieneś być posł uszny tylko mnie!
Nie jedź taksó wką do miasta, jedź tylko ode mnie, a nie od ludzi na plaż y. .. wszystko tu pod kamerami i widzę każ dy twó j ruch...inaczej posadzię wasze rodziny na odlocie do domu w ró ż nych autobusach, na ró ż nych lotniskach i samolotach "....

7.

Plaż a.

Plaż a ma przyzwoity teren, dobry zachó d sł oń ca, cał ą centralną linię plaż y wieczorem zaję li ludzie z rę cznikami podarowanymi im przez hotel ....ale po stronie mierzei po lewej i prawej był o zawsze wolny.
Skoro turyś ci to gł ó wnie z Ukrainy i Biał orusi - od razu był o oczywiste - rezerwować miejsca...moim zdaniem to ź le...przychodzę na plaż ę o 5 rano...nie ma ludzi, a leż aki to nadal Europejczycy ...
przyjrzyjmy się tym samym Niemcom, Ormianom, Polakom, któ rzy też tam odpoczywali… i byli bardzo zaskoczeni tym zachowaniem i zatł oczeniem plaż y rę cznikami.

8.

I wreszcie Moore! ! ! !!

To jest bajka! Tylko w trosce o morze moż na przymkną ć oko na pewne wady i zapomnieć o wszystkim.
Nie moż esz być zaskoczony tymi leż akami, ale po prostu rzuć swoje rzeczy o zachodzie sł oń ca w morzu i ciesz się resztą.

Ogó lne wraż enia z hotelu są dobre! ! ! !!

Jeś li ocenisz go w skali 10, ocenił bym go na 9! ! ! ! ! )))
I nie bę dę miał nic przeciwko wró ceniu tam ponownie))
аватар vihrev
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 5.0
Abstrakcyjny. Minusy: - Wiza za 27, a nie 25$ - Niehigieniczne warunki - Problemy z obsł ugą i personelem - Wieś niak - Wszę dzie nie ma raf i bł ota - Problemy z leż akami - Irytują cy przewodnik Plusy: - waga - Pokoje - Plaż a - Zabawa A teraz dla zainteresowanych przeczytaniem szczegó ł owych recenzji: Odpoczywaliś my od 09. … Już ▾ Abstrakcyjny.
Minusy:

- Wiza za 27, a nie 25$
- Niehigieniczne warunki
- Problemy z obsł ugą i personelem
- Wieś niak
- Wszę dzie nie ma raf i bł ota
- Problemy z leż akami
- Irytują cy przewodnik

Plusy:

- waga
- Pokoje
- Plaż a
- Zabawa

A teraz dla zainteresowanych przeczytaniem szczegó ł owych recenzji:

Odpoczywaliś my od 09.06 - 16.06 z 3 dzieci, ogó lnie hotel nie jest bardzo zł y, ktoś w recenzjach już go nazwał hotelem „Rozkosz i rozczarowanie”, wydawał o mi się , ż e ten tytuł jest idealny do recenzji.

Przyjazd i zameldowanie:

Przyjechaliś my wcześ nie rano przez Anex Tour i wtedy czekał a na nas pierwsza niespodzianka, koszt wizy to 25$, ale pł acisz 2$ przedstawicielom Anex Tour, ż eby ci ją sprzedali i wkleili po drodze Widział em budki, w któ rych wiza jest wypisana tylko $25 bez dodatkowych podatkó w, ale nie wiem jak to jest prawdą , wcześ nie rano wszystkie te punkty sprzedaż y wiz był y zamknię te.

Zadbaj o internet
To nie pierwszy raz w Egipcie i zawsze ja i wszyscy moi znajomi kupuję kartę Orange SIM za 10 USD (El King 60) Internet jest bardzo dobry, jest aplikacja, w któ rej moż na monitorować zuż ycie ruchu, a nawet uzyskać dodatkowe darmowe . gadż etó w i bonusó w, a jeś li lecisz z firmą to w paczce jest duż a iloś ć darmowych minut w Egipcie, dzię ki czemu nie zgubisz się i bę dziesz mó gł swobodnie się ze sobą komunikować lub np. wezwać taksó wkę , chociaż Wolę Ubera w Egipcie.

Ś niadanie i zameldowanie:

Mieliś my wczesny przyjazd i cał y autobus pojechał do Beach Albatros Resort, wię c byliś my w hotelu o 8 rano, od razu zał oż yli nas wstą ż ki i poszliś my na ś niadanie. Pierwszą rzeczą , jaką zauważ ył em, był o to, ż e talerze był y bardzo sł abo umyte. Ś niadanie jest standardem, jak w cał ym Egipcie. Pyszne gofry i naleś niki z nutellą i przeró ż nymi dż emami, dobre sery typu feta czy ricotta i okropne kieł baski.
Na ś niadanie są.2 restauracje, gł ó wna na drugim pię trze od 07:30 do 10:00 oraz restauracja na pierwszym pię trze od 07:00 do 10:30 (w praktyce na pierwszym pię trze czę sto otwiera się pó ź niej, a pierwszego o 7 rano : )) )

Wybó r jedzenia na ś niadanie w obu restauracjach jest prawie taki sam, jedyną ró ż nicą na drugim pię trze są pyszne gofry, trochę wię cej ciastek i przeką sek. Zaletą restauracji na parterze jest to, ż e jest mniej osó b, nie trzeba stać w kolejce po naleś niki i jajecznicę , a po gofry moż na wejś ć na pię tro.

Zameldować się:

O 8 rano po ś niadaniu powiedziano nam, ż e przyjmą nas nie wcześ niej niż.10 -12 i abyś my nie zapomnieli, ż e mogą nawet 14:00, starał em się wytł umaczyć , ż e mamy troje mał ych dzieci i jest cię ż ko dla nich po locie, ale wyjaś nili mi ró wnież , ż e hotel nie ma obecnie dla nas odpowiedniego pokoju nawet za dopł atą . Zapł ata. Zostaliś my wysł ani do szafy z walizkami, zabraliś my swoje rzeczy, przebraliś my się i poszliś my na plaż ę.
Bliż ej 12:00 dostaliś my pokó j z dzieć mi, pokó j był naprawdę szykowny, przestronny niedaleko przedszkola na drugim pię trze z widokiem na morze, dwa balkony, garderoba, 2 ł ó ż ka: jedno ł ó ż ko king size i rozkł adana sofa. Trzecie dziecko został o wpisane do pokoju ze znajomymi, ale bez problemu się tu zakwaterowaliś my. Z minusó w w pokoju wynika, ż e ​ ​ klimatyzatory był y ź le wyczyszczone, a dzieci miał y kaszel i smark, jeś li pracował y cał ą noc, a takż e irytują ce komary. Zabierzcie ze sobą wszelkiego rodzaju spraye i fumigatory, to nie lokalny fumigator nas uratował , ani spray lokalnej produkcji kupiony w aptece.

Ż ywnoś ć:
Wybó r jedzenia wydaje się być zró ż nicowany, a najsmaczniejsze dania był y w restauracji Сulina na obiad (to „podobno” kuchnia wł oska), ale restauracja nie jest duż a, a liczba osó b, któ re chcą zjeś ć obiad, jest nierealistyczna go na godzinę przed otwarciem „nasi ludzie” „zapeł niają ” miejsca do stoł u w bardzo egzotyczny sposó b, ktoś rzuca na stó ł rę czniki plaż owe, ktoś ma torbę , telefon, plecak, a nawet ką pieló wki; ))) Tak, widzieliś my taką rezerwę stolika.

Dania dnia na grillu lub jakieś szalone dania: jagnię cina, lokalne czebureki, kebaby zawsze gotuje się w restauracji na drugim pię trze.

Jedzenie w cią gu dnia jest ró wnież dobre, w barze przeką skowym CLUB MC przy plaż y zawsze jest coś do jedzenia mię dzy ś niadaniem, obiadem i kolacją , są to burgery, frytki, hot dogi, shawarma, pyszna pizza, zawsze gotują inne a ty losowo dostajesz kawał ek w zależ noś ci od kolejki miejsc : ))

Ale generalnie, jeś li chodzi o jedzenie, nawet superspecjał y są bardzo mdł e, nie moż na ich jeś ć duż o i nie lubisz jedzenia.
W tym okresie ró ż norodnoś ć owocó w nie jest wielka, pyszne arbuzy i melony, wcią ż godne ś liwek, to tyle. Mango nie podano w czerwcu, moż e nie w sezonie. Do sał atek i sł odyczy.

Alkohol i napoje:

Tu są problemy z alkoholem, lepiej zabrać ze sobą butelkę czegoś dobrego w dutiku. Alkohol wlewa się do plastikowych i kartonowych szklanek, 4 szklanki wychodzą jako jedna mał a. Odpoczywaliś my 1.5 roku temu w hotelu wyż szej klasy, choć był lokalny, ale cał kiem godny elitarny alkohol. Tutaj zrozumiał em, czym jest egipski alkohol, jest bardzo sł aby i trzeba duż o pić , aby odczuć chociaż minimalny efekt. Aby otrzymać napiwki przy kolacji, barman na pierwszym pię trze miał dobrą whisky; ) Najlepsze koktajle był y w holu w szklanych szklankach, ale nawet tam czę sto pró bowano je wlać do tekturowego i nawet napiwek ich nie pobudzał : ((
Z dobrego piwa egipska Stella to jasne piwo, jest we wszystkich hotelach, był o też z beczki, to duż y plus, ale na plaż y znowu musiał em wzią ć nie cztery, ale 8 szklanek piwa (na jeden)

Cola, Mirinda i Sodavaya nalewają bezpoś rednio z automató w, wybierz sam.

Bardzo dobra kawiarnia Columbus Coffee, trochę lokalnych Starbucksó w, byli mile zaskoczeni jakoś cią kawy, kawa jest tam najlepsza, są też napoje kawowe dla dzieci.

Ró wnież na skwerze przy ekranie znajduje się Bistro, w cią gu dnia moż na tam zanieś ć lody i naleś niki. Lody są dobre. To prawda, ż e ​ ​ prawie raz okradł em lodziarnia za to, ż e zabił dzieci w duż ych kieliszkach; ))

Plaż a:

Plaż a jest bardzo fajna, jest dobrze oczyszczona, piasek jest doprowadzony, jest wielu ratownikó w gwizdkó w, czasem bardzo denerwują cych. Zatoka jest ś wietna dla dzieci.
Gł ó wną wadą plaż y jest to, ż e wczasowicze ś miecą i nie doceniają ludzkiej pracy, a takż e, ż e plaż a jest już zaję ta od 6 rano i ludzie rzucają rę czniki i w koń cu mogą nie przyjś ć na plaż ę , wszystko to jest wielka obrzydliwa rzecz.

Ż adnych raf, brudnych plaż , bł ota Hurghady:

Morze w Hurghadzie jest bardzo pł ytkie, raf jest niewiele, na wszystkich wyspach, na któ re zabiera się turystó w, zobaczysz tyle koralowcó w, co na każ dej plaż y hotelu w Sharm, wię c jeś li lubisz koralowce to zdecydowanie nie tutaj. Hurghada ma duż o ś mieci, wysypisk ś mieci, nawet dzika plaż a w pobliż u Rixos jest super brudna, jeś li lubisz nurkować i pł ywać daleko, masz do dyspozycji towarzystwo plastikowych toreb. W Hurghadzie po raz pierwszy i po Sharm brud, miasto i obrane palmy, silne wiatry i burze piaskowe rozczarował y.

Ale nie martw się , znowu hotel ma ł adną plaż ę bez ś mieci, ale nie bą dź ś winiami, posprzą taj po sobie i sortuj ś mieci! ! !

Z rozrywki:
Mał y park wodny - fajnie się kilka razy wyprowadzić , duż o basenó w i jacuzzi, ale nie chce się w nich pł ywać , zwł aszcza gdy miejscowi przyjeż dż ają na weekend i tam siedzą ((jest woda dla dzieci park, woda w basenach był a ciepł a

Warunki niehigieniczne:

Dziecko napił o się wody w basenie dziecię cego aquaparku i przewidział em, ż e nastę pnego dnia bę dzie fajnie, wszystko był o jak wymioty, gorą czka, biegunka, w Albatros Palace jest dobra apteka, ceny są adekwatne, nawet niż szy niż na Ukrainie. Drugie dziecko też zachorował o po kilku dniach, rozmawiają c z rodzicami, wiele dzieci zatruł o się w restauracjach, wię c uważ aj, to zepsuł o resztę.

Kwestie obsł ugi i personelu:

Duż a iloś ć nieprzyjaznego personelu, trzeba bł agać o wodę lub sok, tł umaczą c, ż e jest to dodatek dla dzieci, ogó lnie wydaje się , ż e personel ma za zadanie zaoszczę dzić jak najwię cej, ale dawanie wody w nocy jest przesadą (( (

Wieś niak:
Urlopowiczom w zhlobstve ró wnież się udaje, przynoszą jedzenie do pokoju, a personel specjalnie nie sprzą ta, nie sprzą ta po sobie na plaż y, nalewa colę do butelek, zbiera ze sobą duż o jedzenia w workach i naczyniach (gdzie oni to kł adli? ? zawsze jest coś do jedzenia) Có ż , już mó wił em o zhlobstvo ze strony hotelu, wcześ niej był o tu wyraź nie lepiej, był o wię cej restauracji i syropy Monin został y zamienione na lokalne .

Zabawa:

Dla dzieci wieczorem pokazują Buba na duż ym ekranie, standardowy program mini disco, ale na mini disco był o duż o dzieci i był o bardzo gł oś no, naszym dzieciom się podobał o, ale wyszł y wcześ niej z powodu gł oś ny dź wię k, ale dla niektó rych dzieci krzyczeć do gł oś nikó w to dreszczyk )))

Dla dorosł ych dobry program rozrywkowy z muzyką na ż ywo. Parę razy nawet porzą dny DJ - set był z dobrym Deep Housem.

Jeś li szukasz przygody, ten hotel nie jest dla ciebie, w zasadzie wszyscy tutaj są z dzieć mi i duż ymi rodzinami.
Kilka kobiet wybrał o hotel przez pomył kę , zdecydowanie był y samotne)))

Oglą dał em dobre imprezy w hotelu obok Albatros Palace. Na pewno jest rozrywka, a plaż a jest bardziej dojrzał a niż rodzina.

Dla sportu:

Dobry kort tenisowy, kilka mał ych sił owni i boks do mini pił ki noż nej, jest też mini golf, centrum nurkowe i kitesurfing. Bardzo fajna sił ownia w hotelu Aquapark, jest też basen olimpijski i bież nie, ale jak się tam osiadasz i idziesz piechotą nad morze to na pewno jesteś sportowcem, z aquaparku podobno jeż dż ą autobusy wprost nad morze , ale ich nie widział em.

Szisza bar nie dział a, ale hotel ma salon dla dorosł ych z fajkami wodnymi, wyglą da dobrze, ale niestety nie dział a.

Centrum handlowe w pobliż u:

W pobliż u znajduje się Senzo Mall, bardzo dobre centrum handlowe, w któ rym jest duż o rzeczy i bardzo duż y supermarket. Pojechaliś my do Senzo Uberem za mniej niż.1 USD (zabrano tam 20 hrywien i 25 hrywien z powrotem))
Pokaż więcej »


Wdzięki kobiece
Park wodny w dżungli
Ocena 9.6
Egipt, Hurghada
Rozrywka, Wypoczynek

Hotel położony jest 14 km od centrum Hurghady, nad brzegiem morza. Otwarty w 1992 roku hotel przechodzi coroczną, etapową renowację. Składa się z głównego 4-piętrowego budynku, 3-piętrowego budynku oraz zespołu 2-piętrowych bungalowów. Hotel jest idealny dla rodzin z dziećmi, romantycznych wyjazdów i wypoczynku w gronie przyjaciół.

Lokalizacja Hotel położony jest 6 km od lotniska w Hurghadzie, 14 km od centrum miasta, nad brzegiem morza.
Opis plaży Plaża do głębokości 10 m, zejście do morza: piaszczysta, laguna, 2 pomosty.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Całodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, usługi concierge, usługa prasowania (za opłatą), pasaż handlowy, apteka w sąsiednim hotelu Albatros Palace, Wi-Fi gratis w lobby hotelowym, 9 basenów (8 basenów dla dorosłych - 5 z podgrzewane baseny zimą, 1 podgrzewany basen dziecięcy zimą, 3 baseny dla dorosłych wkomponowane w baseny dziecięce), 2 jacuzzi zewnętrzne dla dorosłych, parasole, leżaki, materace, ręczniki przy basenie: bezpłatnie.

Dla dzieci 1 basen dla dzieci podgrzewany zimą, 5 basenów dla dorosłych wkomponowanych w baseny dla dzieci, zjeżdżalnie dla dzieci podgrzewane zimą (2 zjeżdżalnie dla dorosłych od 10 lat i 8 zjeżdżalni dla dzieci od 2 do 10 lat), klub dla dzieci od 4 do 12 lat (chwilowo nieczynne), plac zabaw dla dzieci, gry elektroniczne (za dopłatą), bufet dla dzieci w jednej z restauracji.
 • Basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • Klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport 1 miniboisko do piłki nożnej (bezpłatnie), 1 boisko do siatkówki plażowej (bezpłatnie), piłka wodna, aerobik i gimnastyka, rzutki, bocha (bezpłatnie), 2 korty tenisowe o twardej nawierzchni (dodatkowo płatne za wyposażenie i oświetlenie) . Spa-centrum jest czasowo zamknięte (za dodatkową opłatą: masaże, jacuzzi, sauna / turecka i marokańska łaźnia turecka). Goście mogą odwiedzić park wodny w Albatros Jungle Aqua Park Resort (za opłatą - cena zawiera: transfer, przekąski i napoje bezalkoholowe na terenie Aqua Parku).
 • park wodny lub zjeżdżalnie
 • sauna / łaźnia / łaźnia turecka
 • jacuzzi
 • tenis stołowy  FREE 
 • golf
 • siatkówka  FREE 
 • boisko do piłki nożnej
 • siłownia
 • aerobik
 • Sporty wodne
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

Hotel posiada 678 pokoi.

W pokojach

W pokoju jest klimatyzacja, TV, telefon, mini barek, zestaw do kawy i herbaty, sejf, balkon. Łazienka z suszarką do włosów i zestawem kosmetyków.

 • prysznic
 • suszarka do włosów  FREE 
 • mini bar
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • ekspres do kawy/herbaty  FREE 
 • balkon/taras
Adres Safaga Road Hurghada, Morze Czerwone Egipt
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам, yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в гольф (платно), футбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.