Sindbad Aqua Hotel 4*– Opinie

130
Ocena 7.910
na podstawie
130 opinii
№13 w ocenie hotelu Hurghada
8.2 Numer
8.5 Usługa
8.7 Czystość
8.7 Odżywianie
9.0 Infrastruktura
Hotel jest częścią systemu hotelowego Sindbad Club. Położony w drugiej linii morza, w ekskluzywnej dzielnicy Hurghady na Placu Festiwalowym, w centrum miasta przy turystycznej Promenadzie. Został otwarty w 2004 roku, ostatni remont przeprowadzono w 2020 roku. Składa się z 6-piętrowego budynku głównego oraz wolnostojącego 2-piętrowego budynku, w którym znajduje się 6 wind. W 2013 roku hotel otrzymał tytuł Najlepszego czterogwiazdkowego hotelu na wybrzeżu Morza Czerwonego. Nadaje się na aktywne i rodzinne wakacje.Więcej →
аватар ulyanaumenko
 •  podróżował 2 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Goś cinna obsł uga, wspaniał e widoki, urozmaicona kuchnia, pyszne dania, ś wież o wyciskane soki z mango, truskawki, wykwintne desery, wiele miejsc na niezapomniane zdję cia, ł agodny zachó d sł oń ca nad morzem, romantyczna plaż a, pyszna kawa na recepcji, sympatyczni pracownicy ubrany w ś nież nobiał y stró j, kompetentny. … Już ▾ Goś cinna obsł uga, wspaniał e widoki, urozmaicona kuchnia, pyszne dania, ś wież o wyciskane soki z mango, truskawki, wykwintne desery, wiele miejsc na niezapomniane zdję cia, ł agodny zachó d sł oń ca nad morzem, romantyczna plaż a, pyszna kawa na recepcji, sympatyczni pracownicy ubrany w ś nież nobiał y stró j, kompetentny.
Zameldowali się od razu rano, przedł uż yli pobyt bez dopł aty.
Dzię kuję managerowi Hany'emu za pomoc.
Na terenie hotelu oferują wycieczki na rajską wyspę , safari i inne, odpowiedzialni i porzą dni pracownicy, nienarzucają cy się (Ahmed, Anastasia), polecam, niezapomniane wraż enia.
Dzię ki za mił e wakacje!
аватар vl04vl
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 9.0
Zarezerwował em ten hotel na polecenie podró ż nika, któ ry przebywał tu 3 razy. Nie ż ał owali tego. Przyjechaliś my o 6:30, od razu zał oż yliś my bransoletki bez dopł at, zaprosiliś my nas do 7 na ś niadanie. Po ś niadaniu od razu dali klucze do pokoju. … Już ▾ Zarezerwował em ten hotel na polecenie podró ż nika, któ ry przebywał tu 3 razy. Nie ż ał owali tego.
Przyjechaliś my o 6:30, od razu zał oż yliś my bransoletki bez dopł at, zaprosiliś my nas do 7 na ś niadanie. Po ś niadaniu od razu dali klucze do pokoju. Pokó j był cał kiem znoś ny, z widokiem na basen i trochę na morze. Ale okazał o się , ż e jest to haczyk - klimatyzator nie chł odził . Woź ny powiedział , ż e teraz zgł osi się do kierownictwa i wszystko zostanie naprawione. Kiedy wró ciliś my z plaż y na lunch, zgodnie z oczekiwaniami, nic samo się nie poprawił o. Musiał em iś ć do recepcji, ż eby to zał atwić . Po trzeciej wizycie w cią gu godziny wybił em numer zastę pczy. Widok był na park wodny, potem na miasto i pustynię . gó ry w oddali. Cał kowicie usatysfakcjonowany. Wszystko dział a, wszystko jest czyste, bezwonne. Mini lodó wka, czajnik, herbata, cukier, kawa w paczkach, nowy dział ają cy telewizor, ale jakoś nie był o czasu na oglą danie)
Trochę zdenerwowany, ż e morze ma 350 metró w. Ale sama plaż a jest bardzo dobra. Pł ynne wejś cie do morza na gł ę bokoś ć.7-10 metró w. Piasek przeplatany kamykami, specjalne kapcie nie są potrzebne. Najczystsza woda. Leż akó w i parasoli pod dostatkiem. Dwa bary z napojami i snack bar z dobrym wyborem. Kiedyś byliś my zbyt leniwi, ż eby iś ć do hotelu na lunch. Tutaj wszystko wystarczył o.
Park wodny jest normalny w hotelu, a teren wokó ł niego jest zadbany. I wł aś ciwie cał y hotel jako cał oś ć zadbany, czysty.
Wifi tylko w holu, jak w wię kszoś ci hoteli. Wiedzieli o tym, wię c kupili kartę SIM na lotnisku, ponieważ . potrzebna stał a komunikacja
Nie był o pytań o jedzenie, wszystkiego zawsze pod dostatkiem i bez kolejek. Wś ró d owocó w był y daktyle, owoce cytrusowe, jabł ka, arbuz, melon, banany. Był o wiele ró ż nych wypiekó w, zbę dnie prostych.
Wszyscy pracownicy są przyjaź ni i przychylnie nastawieni. Codziennie sprzą tanie pokoju jest bardzo dobre, niezależ nie od tego, czy zostawił eś napiwek. Poś ciel zmieniana kilka razy i rę czniki. Wet koniecznie zmieniony.
Na plaż y animatorzy organizują ć wiczenia, siatkó wkę . Wieczorami, zgodnie z oczekiwaniami, odbywał y się pokazy i mał a dyskoteka. Sala pokazowa jest ciekawie zlokalizowana, wyprowadzona na zewnę trzny dziedziniec, wię c hał as nikomu nie przeszkadza. Jest w nim mnó stwo miejsc z sofami, starczył o dla wszystkich.
Hotel był peł ny w 70-80%. Przybliż ony skł ad urlopowiczó w: 40% Polska, 15% lokalni, 15% Biał oruś , 15% Ukraina.
Za hotelem znajduje się promenada, w sklepach moż na kupić lokalne towary. Jednocześ nie spó jrz na chodzą cych mieszkań có w.
Ogó lnie byli zadowoleni z reszty.
аватар Marjana125057
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 9.0
Bardzo dobrze. Super jedzenie, super obsł uga. Brakuje tylko, ż e pokoje są trochę lepsze, nowsze, nowocześ niejsze. Niektó re pokoje są dobre, a inne nie. Ale to nie wpł ywa na czystoś ć i poziom obsł ugi. Wszystko jest czyste i bardzo ł adne. Morze i plaż a są pię kne, pię kny zachó d sł oń ca. … Już ▾ Bardzo dobrze. Super jedzenie, super obsł uga. Brakuje tylko, ż e pokoje są trochę lepsze, nowsze, nowocześ niejsze. Niektó re pokoje są dobre, a inne nie. Ale to nie wpł ywa na czystoś ć i poziom obsł ugi. Wszystko jest czyste i bardzo ł adne. Morze i plaż a są pię kne, pię kny zachó d sł oń ca. Podobał o nam się wszystko. A animacja jest bardzo cudowna, nasze dziecko chodził o na nią codziennie. Jedynym mał ym minusem są liczby. Ale myś lę , ż e w przyszł ym roku wszystko bę dzie bardzo fajne.
аватар vetikvazhnik
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywał z mł odym mę ż czyzną na począ tku listopada. Do hotelu dotarliś my o 7 rano, od razu zał oż yliś my bransoletkę i zabrano nas na ś niadanie. Powiedzieli, ż e odprawią się nie wcześ niej o 12, ż eby nie tracić czasu, pojechaliś my nad morze. … Już ▾ Odpoczywał z mł odym mę ż czyzną na począ tku listopada. Do hotelu dotarliś my o 7 rano, od razu zał oż yliś my bransoletkę i zabrano nas na ś niadanie. Powiedzieli, ż e odprawią się nie wcześ niej o 12, ż eby nie tracić czasu, pojechaliś my nad morze. Spacer niedaleko, okoł o 5 minut, plaż a jest ogromna, był o duż o turystó w, morze ciepł e, wejś cie dobre 15-20 metró w i gł ę bokoś ć idealna)
Zameldowanie o godzinie 12, pokó j ś wież o po remoncie, wszystko jest czyste, sprzą tanie codziennie (herbata, kawa, woda, czyste rę czniki).
Ż adnych pytań o jedzenie! Wybó r jest ogromny, nie byliś my gł odni.
Teren hotelu jest duż y i zadbany, zjeż dż alnie - jedź , aż się znudzisz). Wszyscy pracownicy hotelu są uprzejmi. Dzię ki za super wakacje!! ! !
аватар
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Poró wnaliś my wiele ró ż nych hoteli, przedstawiciel biura podró ż y powiedział nam, ż e to dobry hotel i naprawdę mieliś my rację . jest nam bardzo mił o! ! ! !! Jest lepszy niż te pię ciogwiazdkowe, któ re mieliś my wcześ niej. … Już ▾ Poró wnaliś my wiele ró ż nych hoteli, przedstawiciel biura podró ż y powiedział nam, ż e to dobry hotel i naprawdę mieliś my rację . jest nam bardzo mił o! ! ! !!
Jest lepszy niż te pię ciogwiazdkowe, któ re mieliś my wcześ niej. Okolica nie jest zabawna, ale jedzenie bardzo dobre. Pię kna plaż a i fajne morze.
аватар mal-lika
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Jesteś my trzeci raz w Hurghadzie, ale w Sinbadzie po raz pierwszy. Tak wię c transfer dostarczono szybko, oni też szybko się usadowili, pokó j gotowy, zauważ yli wyraź ną zaletę wieczornego zameldowania)). Numer mi się podobał , zmę czeni nie szukali wad, bał em się porannego rozczarowania. … Już ▾ Jesteś my trzeci raz w Hurghadzie, ale w Sinbadzie po raz pierwszy. Tak wię c transfer dostarczono szybko, oni też szybko się usadowili, pokó j gotowy, zauważ yli wyraź ną zaletę wieczornego zameldowania)). Numer mi się podobał , zmę czeni nie szukali wad, bał em się porannego rozczarowania. Na szczę ś cie nie zawiedliś my się , widok na basen z 2 pię tra, pokó j czysty i wygodny, serwisowany pod naszą nieobecnoś ć (woda, rę czniki, sprzą tanie, uzupeł nianie). Nie szkoda zostawić napiwek za dobrą pracę ). Ł azienka jest mał a, ale czysta z wodą bez problemu.
Teren jest bardzo zadbany, duż o zieleni, robotnicy pró bują , coś czyszczą , zamiatają , tną , myją . Pię kne miejsca na zdję cia. Mi się podobał aquapark, moja có rka z przyjemnoś cią zeszł a, a my też fajnie, tł umó w nie ma, o porzą dek pilnują ratownicy, zjeż dż alnie są dobre. Druga linia dział a, Beach Hotel jest na pierwszej w remoncie, ale jego infrastruktura jest do dyspozycji goś ci. Do plaż y niedaleko, tylko ż eby przejś ć przez ulicę (promenada), ale nie jest napię ta. Mniej niż.5 min. a oto plaż a.
Wystarczają co duż o miejsca na plaż y, leż aki też . Piasek, wejś cie dobre, tylko na począ tku są kamyki, w linii surfingu, potem dno czyste, niedaleko do gł ę bokoś ci, pł ywają mał e rybki, ale nie ma za wiele do zobaczenia. Ten hotel zdecydowanie nie jest wybrany do nurkowania. Jeś li chcesz zobaczyć pię kno podwodnego ś wiata Hurghady, koniecznie wybierz się w rejs jachtem do Utopii lub na rajską wyspę . Jest coś do zobaczenia, niesamowite pię kno, plus sama wyspa z drobnym biał ym piaskiem. Byliś my już na wszystkich wyspach, nie moż emy sobie odmó wić takiej przyjemnoś ci)), safari jest mi oboję tne, nie pojechał am, ale mę ż owi się podobał o, ponieważ na wycieczkach jest wybó r, każ dy wybiera to, czego chce . Pierwszy raz wzię liś my go od przewodnika, teraz tylko od miejscowych, nie ma ró ż nicy, tylko dwa razy taniej.
No i waż ne dla nas, bo chyba przez cał y czas jedzenie. Zaaranż owane absolutnie wszystko. Z warunkami sanitarnymi wszystko jest w porzą dku, nie był o problemó w, wszystkie produkty są ś wież e, wybó r jest doskonał y, ten hotel jest dziś w czoł ó wce naszej rodziny pod wzglę dem ż ywienia (byli w Magawish i Lillyland) i ogó lnie jest super, na rodzinne wakacje, czego potrzebujesz. Lokalizacja też super, deptak, fajnie spacerować wieczorem, wszystko cywilizowane, jest duż o sklepó w, supermarket, apteki, wymienniki, kawiarnie, dyskoteka L. Buddha, fajnie dla mł odych ludzi.
Bardzo mi się wszystko podobał o, personel jest przyjazny i uprzejmy, dobrzy ludzie z animacji, specjalne podzię kowania dla obsł ugi goś ci, Marina zawsze pomoż e, powie. Naprawdę chcesz wracać , oczywiś cie bę dziemy polecać ! ! !
аватар NataliiaV
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Hotel został wybrany za radą biura podró ż y. Przybycie spó ź nił o się okoł o godziny 22:00, uregulował o się niemal natychmiast. Mił o był o otrzymać peł ny obiad, któ ry był serwowany we wł oskiej restauracji. Mó j mą ż i ja dostaliś my pokó j w dwupię trowym budynku, któ ry ró wnież nie mó gł się nie cieszyć , ponieważ przybyliś my na szczyt wakacji i w hotelu był o wielu mieszkań có w, ale w naszym budynku panował a cał kowita cisza i spokó j. … Już ▾ Hotel został wybrany za radą biura podró ż y. Przybycie spó ź nił o się okoł o godziny 22:00, uregulował o się niemal natychmiast. Mił o był o otrzymać peł ny obiad, któ ry był serwowany we wł oskiej restauracji. Mó j mą ż i ja dostaliś my pokó j w dwupię trowym budynku, któ ry ró wnież nie mó gł się nie cieszyć , ponieważ przybyliś my na szczyt wakacji i w hotelu był o wielu mieszkań có w, ale w naszym budynku panował a cał kowita cisza i spokó j. Bardzo podobał a mi się obecnoś ć kilku basenó w i parku wodnego na terenie hotelu, prawie każ dy zaką tek zielonej strefy był wyposaż ony w wygodne miejsca do wypoczynku. Animatorzy są po prostu sprytni! Pokó j przestronny i wygodny, odnowiony, sprzą tanie odbywał o się codziennie, codziennie zmieniano ró wnież ł ó ż ka, wracają c ze ś niadania wszystko był o już posprzą tane. Jedynym mankamentem pokoju był balkon na gł ó wnej ulicy. Na począ tku hał as przeszkadzał , ale postanowiliś my nie zmieniać pokoju - zafascynował o nas kontemplowanie nocnego ż ycia Hurghady przed pó jś ciem spać .
Jedzenie tam jest smaczne, obfite i urozmaicone, wię c nie bę dziecie w stanie utrzymać sylwetki : ) Cał y personel sympatyczny, uś miechnię ty, zawsze starają cy się pomó c. Kelner z baru na plaż y nawet nalegał i przynió sł szklankę wody z lodem, gdy zauważ ył , ż e wczasowicze dł ugo nie pili! ! ! Plaż a jest czysta, zadbana, piaszczysta.
Nie znalazł em ż adnych konkretnych wad i nie miał em czasu ich szukać .
Myś lę , ż e to dobry hotel dla rodzin.
аватар k.lvbkf.bdfyjdf
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 3.0
Podró ż ował em z 5-letnim dzieckiem. Przyjechaliś my okoł o pó ł nocy, rozlokowaliś my się szybko, zorganizowaliś my kolację . Teraz waż ny punkt - przy zameldowaniu dostaliś my pomarań czowe bransoletki. Jak się pó ź niej dowiedział am, kolor bransoletki zależ y od kraju turysty. … Już ▾ Podró ż ował em z 5-letnim dzieckiem. Przyjechaliś my okoł o pó ł nocy, rozlokowaliś my się szybko, zorganizowaliś my kolację . Teraz waż ny punkt - przy zameldowaniu dostaliś my pomarań czowe bransoletki. Jak się pó ź niej dowiedział am, kolor bransoletki zależ y od kraju turysty. Jednocześ nie pomarań czowe są dla krajó w najbiedniejszych (cał a przestrzeń postsowiecka i lokalna (tak, tak, sami Arabowie odpoczywają w tym hotelu, niuanse z tym zwią zane bę dą mniejsze))) Najbogatsze kraje w rozumieją Niemcy i Anglię , ci turyś ci mieli zielone bransoletki.
Teraz punkt po punkcie:
1. Hotel to duż y, duż y, zadbany teren, gł ó wny budynek 6-pię trowy i kilka 2-3-pię trowych. ALE! Pokoje w budynku gł ó wnym mają wewnę trzne drzwi do są siedniego pokoju. Tak, jest zablokowana, ale jednocześ nie sł yszalnoś ć jest taka, ż e ​ ​ przepraszam, sł ychać jak w są siednim pokoju… ś piewają . Moje proś by o przeniesienie do dwupię trowego budynku został y zignorowane. Te pomarań czowe w ogó le się tam nie osiedlił y.
Zwracam też uwagę na bardzo mał y prysznic, problematyczne był o umycie gł ó wki dziecka. Ró wnież w tym budynku osiedlili się miejscowi, moż e oczywiś cie nie mieliś my tyle szczę ś cia, ale był o ich duż o, a ich rodziny są duż e…. A jak jedna taka rodzina wró ci z festynu w ś rodku nocy, na korytarzu jest przyzwoita operacja. W lokalu obowią zuje zakaz palenia - plus dla mnie) Kolejny plus - w pobliż u hotelu jest wiele sklepó w, jest nawet apteka i supermarket z doś ć rozsą dnymi cenami.
2. Aquapark - zjeż dż alnie dla ró ż nych grup wiekowych, oddzielone geograficznie, w pobliż u są leż aki/parasole. Pracują od 10.00 do 17.00, ale faktycznie wył ą czają się o 16.45-16.50
3. Posił ki – ś niadania są monotonne, ale wybó r jest duż y, wię c moż na naprzemiennie dania; urozmaicone obiady/kolacje, duż y wybó r dań mię snych, trochę rybek/owocó w morza. Istnieją dwie restauracje otwarte na ś niadania/odpoczynki/kolacje w tym samym czasie, wię c jeś li chcesz bardziej swobodnej atmosfery, moż esz udać się do restauracji na terenie parku wodnego
. Stolik dla dzieci jest tylko w gł ó wnej restauracji, ale zawsze są to frytki, makaron, nuggetsy, kieł baski. Ogó lnie rzecz biorą c, jedzenie w hotelu jest zbudowane w taki sposó b, ż e moż na gdzieś zjeś ć prawie o każ dej porze. Jako plus chciał bym ró wnież zwró cić uwagę na stał ą dostę pnoś ć lodó w w barach, od otwarcia do zamknię cia.
4. Restauracje a la carte - wł oska i libań ska. Był y w ję zyku wł oskim. Bez smaku i tylko z wł oskiej nazwy. Nawet nie pojechali do Libanu)
5. Plaż a - morze brudne - bardzo blisko pirsu statkó w, stoją z wł ą czonymi silnikami, paliwo spł ywa do morza, powietrze jest odpowiednie. Moż esz dojś ć do koń ca plaż y, jest czysto, ale nie ma prysznica. Są tylko dwie z nich - jedna na począ tku, druga w ś rodku. Chcę ró wnież zwró cić uwagę na obecnoś ć duż ych kamieni w piasku, chodzenie bez butó w jest bardzo niewygodne. I nie ma mycia stó p przy wyjś ciu. Z prysznica i toalety nadal musisz chodzić po piasku. I tak, plaż a zamyka się o 18:00. Zamknię cie oznacza, ż e ​ ​ zostaniesz poproszony o opuszczenie terytorium.
W rzeczywistoś ci zaczynają gwizdać o 17.15-17.20
6. Animacja - mogę docenić tylko dzieci - dziecko jest zachwycone, z przyjemnoś cią chodził am do klubu i minidisco.
7. A punktem kulminacyjnym jest obsł uga - jeś li zał oż ysz zieloną bransoletkę , wszystko bę dzie super))), ale z pomarań czową w najlepszym razie cię zignorują , ale mogą też być niegrzeczni. Podam kilka przykł adó w, aby nie być bezpodstawnym. Pomarań czowa bransoletka wchodzi do restauracji na obiad - sam szuka stolika, sam idzie na drinki. Przy wejś ciu zajaś niał o zielone ś wiatł o, administrator natychmiast podbiega do niego - odprowadza go do stolika, podbiega kelner - przynosi napoje. O 17.45 pomarań cze chciał y wymienić rę czniki (bardzo przydatne, hotel ma niewygodny system wymiany, napiszę poniż ej), ale już tego nie biorą (chociaż powinni do 18.00) - "zamknię te", ale zielony niemiecki chę tnie przyjmą wszystko - "mó j przyjacielu", natomiast zielony nawet jak wystawiony - sami zabiorą się na leż aki i poł oż ą , a pomarań czowy nawet nie odpowie na "rano".
Od pozytywó w - za zielony pedicure 35 euro, za pomarań czowy pedicure 20 USD - "Rozumiemy, ż e jesteś tak biedny jak my")
Osobno opowiem ci o wymianie rę cznikó w - są.3 punkty wymiany rę cznikó w - basen, park wodny i plaż a. Ale karty są spersonalizowane, wię c moż esz wymieniać tylko tam, gdzie wzią ł eś rę cznik. Wszystko był oby dobrze, ale zdarza się , ż e Twoje karty moż na przekazać komuś innemu. tak był o ostatniego dnia - wzią ł em rę czniki w parku wodnym, ale nie był o kart. Po 10 minutach, gdy zorientował em się , ż e się mnie nie pozbę dę , Dzwonią c do kolegó w, wymiennik wcią ż znalazł ich przy basenie i wyglą dają cych jak „pieprzeni turyś ci, nie pamię tają ską d biorą rę czniki” został em wysł any do basen.

Ró wnież osobno o arabskich wczasowiczach - duż o, hał aś liwie, niehigienicznie (wylano napoje do basenu, umyte buty w basenie) 20. Gdziekolwiek pojawi się arabska rodzina, natychmiast nastę puje zwrot.
Na zjeż dż alniach odpychają dzieci innych ludzi.
Ogó lnie minusy (oczywiś cie za pomarań czą ; )) ten hotel ma znacznie wię cej niż plusy. nie polecam
аватар radmilakal
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 8.0
Bardzo dobry hotel i lokalizacja. Chcę powiedzieć teraz. Ż e specjalnie wybraliś my hotel w mieś cie, lubimy też wę drować po mieś cie opró cz fok wypoczynku. Chociaż hotel jest prawie w centrum, ale na samym terenie jest pię kno i duż o zieleni. … Już ▾ Bardzo dobry hotel i lokalizacja. Chcę powiedzieć teraz. Ż e specjalnie wybraliś my hotel w mieś cie, lubimy też wę drować po mieś cie opró cz fok wypoczynku. Chociaż hotel jest prawie w centrum, ale na samym terenie jest pię kno i duż o zieleni. Cicho, wygodnie, nigdy nie czujesz, ż e jesteś w mieś cie. W drodze na plaż ę przechodzisz przez ulicę , na któ rej znajduje się wiele kawiarni, sklepó w, centrum handlowe, a nawet klub nocny, w ogó le jest coś do zrobienia opró cz hotelu. Idź na plaż ę maksymalnie na okoł o 5 minut, ulica, któ rą przechodzisz, jest bardzo spokojna, wię c nie ma się czym martwić . Plaż a jest bardzo duż a, jest duż o leż akó w, ale nie ma wystarczają co duż o barier od wiatru, a w tym czasie wiatry są odczuwalne. Nie ma raf, wejś cie jest ł agodne i piaszczyste, codziennie pł ywaliś my, woda był a ciepł a, ale fajnie był o wyjś ć z powodu wiatru. Opró cz terytorium naszej czwó rki moż na był o korzystać z terytorium cał ej sieci Sinbad, a jest to wiele miejsc do spaceró w, wiele basenó w i park wodny. Zawsze znajdowali ze sobą coś wspó lnego. Ponadto wybraliś my się na kilka wspaniał ych wycieczek. . Wycieczki kupione od lokalnej firmy moż na ł atwo znaleź ć pod nazwą cami tour przez Yandex. Cena jest znacznie tań sza niż przewodnik hotelowy. Na przykł ad Luksor za 40 dolaró w i odwiedził trzy ś wią tynie, podczas gdy organizator wycieczek ma 95 dolaró w i tylko dwie ś wią tynie. Kolacje doskonał y transport wygodny wszystko był o super! Jedzenie był o obfite i zawsze pyszne. Duż o owocó w, a wię kszoś ć z nich w ogó le, nawet truskawki był y peł ne. Jest kilka rodzajó w mię s, a co bardzo zaskakują ce to to, ż e codziennie podawali wieprzowinę ! Codziennie był y też ryby. Wieczorem moż na był o wybrać się na a la carte, do wyboru był y trzy, ale ze wszystkich najbardziej smakował a nam ta libań ska. Bardzo mił a atmosfera i szybka obsł uga. Ogó lnie wszyscy pracownicy są bardzo mili, pokoje sprzą tane są codziennie, ale sam pokó j był stary, chociaż doś ć wygodny i czysty. Wszystko w pokoju dział ał o, przez cał y okres nic się nie zepsuł o. Nie korzystaliś my z klimatyzacji, nie był o zimno. Jest duż o animacji, zespó ł chł opakó w zawsze zabawiał wszystkich ć wiczeniami, tań cami, dla dzieci wieczorem był a mini dyskoteka, po poł udniu też mieli coś . Odpoczywaliś my ze znajomymi, bez dzieci, wię c niewiele powiem, ale odpoczywał o sporo rodzin. W hotelu odpoczywają gł ó wnie Europejczycy, wszę dzie panuje porzą dek, aw hotelu jest wystarczają co duż o rosyjskoję zycznych pracownikó w. Raczej nie wró cimy do tego hotelu, ale tylko dlatego, ż e chcemy odwiedzić ró ż ne miejsca, ale zdecydowanie polecamy ten hotel!
аватар Ee.astral
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 9.0
Bardzo podobał mi się hotel. Jedzenie przepyszne, był o nawet sushi (pierwszy raz, kiedy się spotykam). Obsł uga przemił a. Animatorzy są wspaniali (Anoo i Negro bardzo się starają ). Nie zabrakł o też animatoró w dla dzieci. Każ dego wieczoru dyskoteka dla dzieci, program pokazowy, potem dyskoteka dla dorosł ych. … Już ▾ Bardzo podobał mi się hotel. Jedzenie przepyszne, był o nawet sushi (pierwszy raz, kiedy się spotykam). Obsł uga przemił a. Animatorzy są wspaniali (Anoo i Negro bardzo się starają ). Nie zabrakł o też animatoró w dla dzieci. Każ dego wieczoru dyskoteka dla dzieci, program pokazowy, potem dyskoteka dla dorosł ych. Wesoł a animacja na plaż y. Doskonał e wifi w holu. Moż esz nawet prowadzić rozmowy wideo. W pobliż u plaż a (5min), jest duż o leż akó w, wejś cie do morza jest piaszczyste, nie ma fal. Podgrzewane baseny i zjeż dż alnie (czas zimowy). Odpoczynek jest doskonał y. Moż na jechać z dzieć mi, jest dla nich duż o rozrywki.
Pokaż więcej »


awatara lomov160392
3 roku wstecz  •  3 abonent 3 odpowiedź
awatara lisnevuch
Jako hotel, co jest złego i dobrego w tym hotelu. Kto był .
5 lat wstecz  •  5 subskrybenci 5 odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Przedstawiciel hotel
awatara in8887
‹ Hotel Sindbad Aqua Hotel 4*
Wdzięki kobiece
Park wodny w dżungli
Ocena 9.6
Egipt, Hurghada
Rozrywka, Wypoczynek

Отель входит в систему отелей Sindbad Club. Находится на второй линии моря, в эксклюзивной зоне Хургады на Фестивальной площади, в центре города на туристическом Променаде. Был открыт в 2004 году, последняя реновация проводилась в 2020 году. Состоит из главного 6-этажного здания и отдельно стоящего 2-этажного здания, есть 6 лифтов. Отель получил звание Лучшего четырёхзвёздочного отеля на побережье Красного моря в 2013 году. Подходит для активного и семейного отдыха.

Lokalizacja Международный аэропорт Хургада расположен в 5 км.
Opis plaży Пляж отеля Sindbad Club Beach Resort, через дорогу, протяженность 350 м.
 • 2 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

При покупке типа питания Club AI гости Sindbad Aqua Hotel могут бесплатно пользоваться аквапарком, а также ресторанами всех трех отелей. Основной ресторан Gusto — питание по системе «Шведский стол».

Ресторан Le Marche — питание по системе «Шведский стол».

Ресторан La Cabana — питание по системе «Шведский стол».

A-la carte ресторан азиатской кухни Sawatdi.

A-la carte ресторан итальянской кухни Pronto.

A-la carte ресторан ливанской кухни Fakhr Eldin.

 • restauracja
 • restauracja a la carte?
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjno-bankietowa
 • parking  FREE 
 • bezpieczny
 • winda
 • pranie
 • парикмахерская/салон красоты
 • pokoje dla niepalących
 • transfer na/z lotniska
 • bankomat
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Детский клуб для детей от 3 до 12 лет (изготовление поделок, Face Painting, спортивные игры и многое другое) и для подростков от 13 до 16 лет.
 • Basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • Klub dziecięcy
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Аквапарк с подогревом в зимний период (7 горок для взрослых и 5 горок для детей). Дартс (бесплатно). Подводная лодка на пляже отеля SINDBAD BEACH RESORT (платно).
 • park wodny lub zjeżdżalnie  FREE 
 • Spa lub centrum odnowy biologicznej
 • sauna / łaźnia / łaźnia turecka
 • siatkówka  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • Sporty wodne
 • animacja
Opis pokoi

В отеле 610 номеров.

W pokojach

В номере есть кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • prysznic
 • suszarka do włosów  FREE 
 • $
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • balkon/taras
 • jacuzzi (nie we wszystkich pokojach)
 • bezpieczny (nie we wszystkich pokojach)
Adres Hurghada, Red Sea, Egypt, P.O.BOX: 436
Telefony: +2 065 3404 227 - 30
Stronie internetowej: Sindbad Aqua Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.