Zlatna Kotva 3*– Opinie

5
Ocena 8.810
na podstawie
5 opinii
№9 w ocenie hotelu Złote Piaski
8.5 Numer
10.0 Usługa
9.0 Czystość
9.0 Odżywianie
9.5 Infrastruktura
Hotel położony jest w samym sercu kurortu Złote Piaski, na terenie kompleksu mieszkalnego Złota Kotwica. Najbliższy sklep spożywczy znajduje się zaledwie 50 metrów od hotelu. Centrum Złotych Piasków oddalone jest od hotelu o 5 minut spacerem. Hotel jest odpowiedni dla rodzin.Więcej →
аватар OSINA
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 9.0
Pojechaliś my z rodziną : ja, mą ż i syn 1 rok 3 miesią ce. Pogoda był a zmienna: sł onecznie, potem pochmurno, pewnego dnia padał o. Udał o się opalać i pł ywać . Pokó j standardowy: 2 ł ó ż ka stoją razem, 2 szafki nocne, stó ł , lustro, krzesł o, TV, ł azienka (prysznic, umywalka, wc). … Już ▾ Pojechaliś my z rodziną : ja, mą ż i syn 1 rok 3 miesią ce. Pogoda był a zmienna: sł onecznie, potem pochmurno, pewnego dnia padał o. Udał o się opalać i pł ywać .
Pokó j standardowy: 2 ł ó ż ka stoją razem, 2 szafki nocne, stó ł , lustro, krzesł o, TV, ł azienka (prysznic, umywalka, wc). Wszystko nie jest nowe, ale czyste. Na balkonie znajduje się stó ł i 2 krzesł a. Widok ze wszystkich pokoi w hotelu jest boczny na morze. Nasz pokó j był od strony pó ł nocnej, wię c nie czuliś my ciepł a. Każ dego ranka zostawialiś my napiwek 1 lewa na ł ó ż ku, zawsze mieliś my czystą poś ciel i rę czniki. Najważ niejsze, ż e w ł ó ż eczku codziennie zmieniali poś ciel, nawiasem mó wią c, ł ó ż eczko był o gratis.
Wzię liś my ś niadanie i kolację . Ś niadania monotonne: jajka na twardo, jajecznica, kieł baski, pomidory, ogó rki, papryka, kieł basa, sery, sery, twarogi, miody, dż emy, ciastka, winogrona, banany, pomarań cze, melony, makarony, ziemniaki, pieczywo, zapiekanka serowa, herbata, kawa, kakao, pł atki zboż owe, musli, mleko. Wyglą da na to, ż e wszystko wymienił eś . Kolacja był a znacznie lepsza, codziennie dania mię sne są inne. Wszystko jest bardzo smaczne i na każ dy gust. Jedliś my w ró ż nych restauracjach na plaż y (ś rednio 40 lew = 20 euro za trzy).
Wszystkie restauracje posiadają krzeseł ka dla dzieci. Zabraliś my ze sobą ś liniaczek i butelkę wody dla naszego syna. Bardzo podobał a mi się restauracja Magdalena, znajduje się ona za parkingiem jachtowym, moż na tam dojechać pocią giem za 2 lewy od osoby. Plaż a jest zawsze czysta, codziennie rano sprzą tana. Leż aki i parasol naprawdę okazał y się bezpł atne dla goś ci hotelowych, trzeba pokazać kartę . Na wszystkich innych plaż ach za opł atą , tj. za dwa leż aki i jeden parasol 9 euro dziennie.
Do Warny pojechaliś my lokalnym autobusem: 1.8 lewa od osoby. Autobusy są dobre. Taksó wką gdzieś.15-20 lewa. 1 lew = 18 rubli. W Warnie wszystko jest dwa razy tań sze.
W Buł garii tanie lokalne wino, w sklepie 4-8 lew za butelkę . Jeś li chcesz dobrze wypoczą ć i nie potrzebujesz hotelu 5*, to polecam hotel Zlatna Kotva.
аватар Omela2159
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 9.0
Kraj jest niesamowity! Miasto jest niesamowite! Oś rodek jest niesamowity! Hotel SUPER!! ! ! To wspaniał e wakacje dla ludzi, któ rzy lubią się bawić , rock i naprawdę dobrze bawić ! Jednym z gł ó wnych atutó w hotelu jest to, ż e jako jedyny hotel w Zł otych Piaskach posiada wł asną plaż ę , na któ rej leż aki i parasole GRATIS! A ten hotel znajduje się w samym centrum kurortu i ż ycie toczy się tam przez cał ą dobę ! ! Mieliś my ś niadanie w formie bufetu. … Już ▾ Kraj jest niesamowity! Miasto jest niesamowite! Oś rodek jest niesamowity! Hotel SUPER!! ! ! To wspaniał e wakacje dla ludzi, któ rzy lubią się bawić , rock i naprawdę dobrze bawić ! Jednym z gł ó wnych atutó w hotelu jest to, ż e jako jedyny hotel w Zł otych Piaskach posiada wł asną plaż ę , na któ rej leż aki i parasole GRATIS! A ten hotel znajduje się w samym centrum kurortu i ż ycie toczy się tam przez cał ą dobę ! ! Mieliś my ś niadanie w formie bufetu. Bardzo urozmaicony wybó r potraw - od prostej jajecznicy, kieł basy i sera po ś wież e owoce i pyszne sł odycze. . .
Basen jest wystarczają co duż y! ! Zawsze czysto! W lokalnej kawiarni-barze moż na zamó wić jedzenie i napoje, któ re przyniosą bezpoś rednio na basen. . . Wieczorem promenada peł na jest restauracji i kawiarni, gdzie moż na skosztować dań ró ż nych narodowoś ci oraz posł uchać muzyki i piosenek w inne ję zyki. Kelnerzy (a wł aś ciwie cał y personel hotelu) są bardzo goś cinni i przyjaź ni. Ró wnież duż o dyskotek! ! Na ulicach moż na spotkać wielu obcokrajowcó w: Anglikó w, Francuzó w, Niemcó w, Hiszpanó w i Wł ochó w. Na terenie oś rodka znajduje się wiele kompleksó w rozrywkowych, takich jak krę gle, golf, tenis, parasailing i banan na plaż y i wiele innych, nawet nurkowanie. Oczywiś cie jest też park wodny. Jest mał y, ale bardzo dobry.

O cenie mogę powiedzieć kilka sł ó w. W sumie za bilet zapł aciliś my 1536 euro za dwoje i wydaliś my tam 850 euro. Opowiedział em tylko niewielką czę ś ć o naszej podró ż y i oś rodku. Zał ą czam zdję cia, ale jeś li jesteś zainteresowany to chę tnie odpowiem na wszystkie pytania i podzielę się wraż eniami. Pisać!! ! ! Julia. . .
аватар svvvet
 •  podróżował 16 lat wstecz
Ocena 9.0
Biorą c pod uwagę cenę , to najlepszy hotel! lokalizacja jest ś wietna! zawsze byliś my w centrum wszystkich wydarzeń ! w hotelu znajduje się ró wnież gabinet masaż u, odwiedzany - podobał się . są też ró ż ne rodzaje aromaterapii, nawet czekoladowe. … Już ▾ Biorą c pod uwagę cenę , to najlepszy hotel!
lokalizacja jest ś wietna!
zawsze byliś my w centrum wszystkich wydarzeń !
w hotelu znajduje się ró wnież gabinet masaż u, odwiedzany - podobał się . są też ró ż ne rodzaje aromaterapii, nawet czekoladowe.
Ogó lnie Zlatna kotva lub zł ota kotwica dla mł odych ludzi! nie dla par, a zwł aszcza nie dla matek z dzieć mi.
аватар dfjh
 •  podróżował 18 lat wstecz
Ocena 9.0
Jest bardzo dogodnie poł oż ony - w samym centrum kurortu, na pierwszym pasie, do plaż y 30-50 m. TV - 3 kanał y rosyjskoję zyczne. Nie ma klimatyzacji, ale z balkonu jest widok na morze przez drzewa, wię c pokoje nie są ogrzewane, ł azienka z prysznicem. W hotelu: restauracja, bar piwny bardzo popularny wś ró d Niemcó w, mini market oraz sklep ze strojami ką pielowymi i ł ó dkami. … Już ▾ Jest bardzo dogodnie poł oż ony - w samym centrum kurortu, na pierwszym pasie, do plaż y 30-50 m. TV - 3 kanał y rosyjskoję zyczne. Nie ma klimatyzacji, ale z balkonu jest widok na morze przez drzewa, wię c pokoje nie są ogrzewane, ł azienka z prysznicem. W hotelu: restauracja, bar piwny bardzo popularny wś ró d Niemcó w, mini market oraz sklep ze strojami ką pielowymi i ł ó dkami. Obok hotelu znajduje się odkryty basen z wodą mineralną oraz bar. Ś niadania (bufet) - jak wszę dzie, bez dodatkó w.
2*
Uwaga! W tym roku "Zlatna Kotva" udostę pnia bezpł atne leż aki i parasole na plaż y morskiej w pobliż u hotelu! Mieszkań cy wszystkich pozostał ych hoteli, w tym hoteli pię ciogwiazdkowych, pł acą.6 lew za 1 leż ak/dzień i 5 lew za nocleg. parasol/dzień , czyli zestaw 2 leż akó w + parasol kosztuje 17 lew, czyli okoł o 9 euro dziennie! Za dwa tygodnie oszczę dnoś ci są bardzo przyzwoite.
Cieszymy się , ż e wybraliś my wł aś nie ten hotel! Jeś li nie jesteś turystą szczegó lnie doś wiadczonym w obsł udze tureckiej, to na pewno spodoba Ci się wypoczynek w "Zł otej Kotwie" Ż yczymy powodzenia.
аватар Borkk
 •  podróżował 20 lat wstecz
Ocena 8.0
Poszedł em z rodziną : ja, ż ona i syn 1 rok. Pogoda był a normalna: sł onecznie, potem pochmurno, pewnego dnia spadł ś nieg. Pokó j standardowy: 2 ł ó ż ka stoją razem, 2 szafki nocne, stó ł , telewizor (prysznic, umywalka, toaleta). … Już ▾ Poszedł em z rodziną : ja, ż ona i syn 1 rok. Pogoda był a normalna: sł onecznie, potem pochmurno, pewnego dnia spadł ś nieg.
Pokó j standardowy: 2 ł ó ż ka stoją razem, 2 szafki nocne, stó ł , telewizor (prysznic, umywalka, toaleta). Wszystko nie jest nowe, ale czyste. Na balkonie znajduje się stó ł i 2 krzesł a. Widok na morze ze wszystkich pokoi hotelowych. Nasz pokó j znajdował się od strony poł udniowej, wię c nie czuliś my ciepł a. Zawsze mieliś my czystą poś ciel i rę czniki. Najważ niejsze, ż e w ł ó ż eczku codziennie zmieniano poś ciel, ł ó ż eczko był o gratis.
Wzię liś my ś niadanie i kolację . Ś niadania monotonne: jajka na twardo, jajecznica, kieł baski, pomidory, ogó rki, papryka, kieł basa, sery, sery, twarogi, miody, dż emy, ciastka, winogrona, banany, pomarań cze, melon, makarony, ziemniaki, pieczywo, zapiekanka serowa, herbata, kawa, pł atki zboż owe, musli, mleko itp. Kolacja był a znacznie lepsza, codziennie dania mię sne są inne. Wszystko jest bardzo smaczne i na każ dy gust. Jedliś my w ró ż nych restauracjach na plaż y (ś rednio 50 lew = 25 euro za trzy).
Wszystkie restauracje posiadają krzeseł ka dla dzieci. Zabraliś my ze sobą ś liniaczek i butelkę wody dla naszego syna. Bardzo podobał a mi się restauracja Magdalena, znajduje się ona za parkingiem jachtowym, moż na tam dojechać pocią giem za 2 lewy od osoby. Plaż a jest zawsze czysta, codziennie rano sprzą tana. Leż aki i parasol naprawdę okazał y się bezpł atne dla goś ci hotelowych, trzeba pokazać kartę . Na wszystkich innych plaż ach za opł atą , tj. za dwa leż aki i jeden parasol 9 euro dziennie.
W Buł garii tanie lokalne wino, w sklepie 4-8 lew za butelkę . Jeś li chcesz dobrze wypoczą ć i nie potrzebujesz hotelu 5*, to polecam hotel Zlatna Kotva.


awatara bos
Lub doradzić, że możesz jeszcze wybrać nas na 10 osób, chcieliśmy razem odpocząć.
14 lat wstecz  •  1 abonent 1 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Klasztor Aładżaw
Ocena 7.0
Bułgaria, Złote Piaski
Architektura, Fabula, religia

Отель находится в самом центре курорта Золотые Пески, на территории жилого комплекса Golden Anchor. Ближайший продуктовый магазин находится всего в 50 метрах. Прогулка от отеля до центра курорта Золотые Пески занимает 5 минут. Отель подойдет для семейного отдыха.

Lokalizacja Расстояние от отеля до аэропорта Варны составляет 25,2 км.
Plaża
 • 1 linia
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
W hotelu

На территории есть магазины. К услугам гостей открытая терраса.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • noclegi ze zwierzętami
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci
 • plac zabaw
Rozrywka i sport
 • siłownia
Opis pokoi

Отель предлагает гостям комфортабельные номера, категории «Апартаменты».

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • internet wi-fi  FREE 
 • kuchnia / aneks kuchenny
 • ekspres do kawy/herbaty
 • lodówka
 • balkon/taras
Adres 9007 Золотые Пески, Болгария
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями.