Serdika 3*– Opinie

115
Ocena 6.310
na podstawie
115 opinii
№15 w ocenie hotelu Złote Piaski
7.1 Numer
6.0 Usługa
6.4 Czystość
5.4 Odżywianie
7.1 Infrastruktura
Międzynarodowe Centrum Młodzieży „Serdika” znajduje się na wybrzeżu Morza Czarnego w parku.Więcej →
аватар
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 1.0
Bał agan i rapan jednym sł owem, nie marnuj pienię dzy, szkoda, ż e ​ ​ nie moż esz wrzucić zdję cia. … Już ▾ Bał agan i rapan jednym sł owem, nie marnuj pienię dzy, szkoda, ż e ​ ​ nie moż esz wrzucić zdję cia.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар den1234
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 10.0
Witam wszystkich! Zeszł ego lata odpoczywał am w tym hotelu z moimi przyjació ł mi. Pokoje są czyste i przestronne. Normalnie, jeś li jesteś gł odny, to jest pyszne. Czytają c powyż sze opinie, jestem trochę zszokowany, ponieważ nigdy nie widział em tyle kł amstw w moim ż yciu, jeś li chodzi o alkohol, papierosy, narkotyki itp. … Już ▾ Witam wszystkich! Zeszł ego lata odpoczywał am w tym hotelu z moimi przyjació ł mi. Pokoje są czyste i przestronne. Normalnie, jeś li jesteś gł odny, to jest pyszne. Czytają c powyż sze opinie, jestem trochę zszokowany, ponieważ nigdy nie widział em tyle kł amstw w moim ż yciu, jeś li chodzi o alkohol, papierosy, narkotyki itp. Jedno mogę powiedzieć , hotel nie jest winny, do Serdiki jeż dż ą dzieci w ró ż nym wieku, od 14-18 lat i każ dy ma wł asną gł owę na ramionach. Osobiś cie nie widział em pijanych ludzi w hotelu, tylko poza nim, a potem obcokrajowcó w. Wrę cz przeciwnie, obó z stara się , aby twoje wakacje był y tak zabawne, jak to tylko moż liwe. W przyszł ym roku znó w pojadę ! Wszystkim radzę !
аватар sashok456
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 10.0
Witam!! ! Piszę tę recenzję ze ł zami w oczach, bo naprawdę kocham Serdikę i ogó lnie Zł ote Piaski. Przyjeż dż am tu od 2 lat z rzę du i mogę powiedzieć , ż e jak pojedziecie to nie poż ał ujecie. My przyjechaliś my autobusem, był o fajnie i w zasadzie wygodnie. … Już ▾ Witam!! ! Piszę tę recenzję ze ł zami w oczach, bo naprawdę kocham Serdikę i ogó lnie Zł ote Piaski. Przyjeż dż am tu od 2 lat z rzę du i mogę powiedzieć , ż e jak pojedziecie to nie poż ał ujecie. My przyjechaliś my autobusem, był o fajnie i w zasadzie wygodnie. Po przyjeź dzie osiedliliś my się i zaczę liś my zwiedzać Buł garię . Raz z przyjació ł mi (są siadami z Chersoniu) siedzieliś my w naszym pokoju i po prostu rozmawialiś my, robiliś my zdję cia i po prostu wygł upialiś my się okolice. prawa do pobierania. Powiedz coś o deportacji i tak dalej. W ogó le nie zdą ż ył zepsuć nam wakacji, bo w hotelu wszystko jest super. Zjeż dż alnie, jedzenie i gł ó wnie chł opaki. Kocham cię , Serdika! Czekaj!
аватар secret5
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 9.0
Bardzo podobał mi się hotel, zakwaterował nas w przytulnych i czystych pokojach, zawsze był y sprzą tane zgodnie z harmonogramem Jedzenie w restauracji jest oczywiś cie dobre, nie był o ż adnych fanaberii, ale generalnie nigdy nie chodziliś my gł odni. Morze jest bardzo blisko, ś wietny program rozrywkowy, animatorzy są bardzo mili i zabawni : ) Jedyną rzeczą był o to, ż e Internet czasami był niegrzeczny, ale nie przeszkadzał szczegó lnie, był o tak wiele rozrywek wokó ł . … Już ▾ Bardzo podobał mi się hotel, zakwaterował nas w przytulnych i czystych pokojach, zawsze był y sprzą tane zgodnie z harmonogramem
Jedzenie w restauracji jest oczywiś cie dobre, nie był o ż adnych fanaberii, ale generalnie nigdy nie chodziliś my gł odni. Morze jest bardzo blisko, ś wietny program rozrywkowy, animatorzy są bardzo mili i zabawni : )
Jedyną rzeczą był o to, ż e Internet czasami był niegrzeczny, ale nie przeszkadzał szczegó lnie, był o tak wiele rozrywek wokó ł . .
Gorą co polecam tam pojechać , nie poż ał ujecie!
аватар geru9696
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 7.0
Był em w lipcu tego roku, kiedy miał em 15 lat, przez 2 tygodnie. Sprawdź mnie w 2-osobowym pokoju w hotelu niedaleko Serdiki i naprawdę mieszkaliś my tam razem. Nie bę dę wypowiadał nazwy hotelu, ż eby nie zastrzelić są siada, a są siad był , delikatnie mó wią c, niezbyt dobry. … Już ▾ Był em w lipcu tego roku, kiedy miał em 15 lat, przez 2 tygodnie. Sprawdź mnie w 2-osobowym pokoju w hotelu niedaleko Serdiki i naprawdę mieszkaliś my tam razem. Nie bę dę wypowiadał nazwy hotelu, ż eby nie zastrzelić są siada, a są siad był , delikatnie mó wią c, niezbyt dobry. Pomimo tego, ż e miał a zaledwie 15 lat, był a już nał ogowym palaczem, wyrzucają c paczkę dziennie, jeś li nie wię cej. Ale palił a w pokoju! Nie poszli za tym, ponieważ prawie wszyscy wczasowicze w tym hotelu byli doroś li. Sam trochę palę , ale czy naprawdę trudno wyjś ć zapalić na balkonie? Ona, czyli są siadka, każ dego (! ) wieczoru chodził a na spacer z nowymi przyjació ł mi, znajomymi. I przyszł a w ś rodku nocy pijana, nie lekko pijana, ale pijana w peł nym tego sł owa znaczeniu. I tak dalej: jedzenie-ś niadanie był o w tym samym hotelu, bardzo dobre, a wszystko inne w Serdice. Oczywiś cie nie 5*****, ale mi to odpowiadał o. Praktycznie nie był o animacji. Có ż , praktycznie cał y raport, plusy przeważ ył y ​ ​ minusy.
аватар
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 7.0
Był em w lipcu tego roku, kiedy miał em 15 lat, przez 2 tygodnie. Sprawdź mnie w 2-osobowym pokoju w hotelu niedaleko Serdiki i naprawdę mieszkaliś my tam razem. Nie bę dę wypowiadał nazwy hotelu, ż eby nie zastrzelić są siada, a są siad był , delikatnie mó wią c, niezbyt dobry. … Już ▾ Był em w lipcu tego roku, kiedy miał em 15 lat, przez 2 tygodnie. Sprawdź mnie w 2-osobowym pokoju w hotelu niedaleko Serdiki i naprawdę mieszkaliś my tam razem. Nie bę dę wypowiadał nazwy hotelu, ż eby nie zastrzelić są siada, a są siad był , delikatnie mó wią c, niezbyt dobry. Pomimo tego, ż e miał a zaledwie 15 lat, był a już nał ogowym palaczem, wyrzucają c paczkę dziennie, jeś li nie wię cej. Ale palił a w pokoju! Tam nie poszli za tym, ponieważ prawie wszyscy wczasowicze w tym hotelu byli doroś li. Sam trochę palę , ale czy naprawdę trudno wyjś ć zapalić na balkonie? Ona, czyli są siadka, każ dego (! ) wieczoru chodził a na spacer z nowymi przyjació ł mi, znajomymi. I przyszł a w ś rodku nocy pijana, nie lekko pijana, ale pijana w peł nym tego sł owa znaczeniu. I tak dalej: jedzenie-ś niadanie był o w tym samym hotelu, bardzo dobre, a wszystko inne w Serdice. Oczywiś cie nie 5*****, ale mi to odpowiadał o. Praktycznie nie był o animacji. Có ż , praktycznie cał y raport, plusy przeważ ył y ​ ​ minusy.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 9.0
Chciał bym opowiedzieć rodzicom o tym odpoczynku miesią czkowym: Czy czytał eś już recenzje o rzekomo strasznej kontroli nad dzieć mi? O alkoholu w hotelu i jego bezpł atnej dystrybucji? Tak, zgodnie z historią tego hotelu był przypadek, gdy grupa nastolatkó w wcią gnę ł a alkohol do pokoi, oczywiś cie wszystko to przyszł o do ich rodzicó w, któ rzy natychmiast zostali poproszeni o odbió r dzieci. … Już ▾ Chciał bym opowiedzieć rodzicom o tym odpoczynku miesią czkowym:
Czy czytał eś już recenzje o rzekomo strasznej kontroli nad dzieć mi? O alkoholu w hotelu i jego bezpł atnej dystrybucji? Tak, zgodnie z historią tego hotelu był przypadek, gdy grupa nastolatkó w wcią gnę ł a alkohol do pokoi, oczywiś cie wszystko to przyszł o do ich rodzicó w, któ rzy natychmiast zostali poproszeni o odbió r dzieci. Mó j syn pojechał tam tego lata, sam nie spodziewał się takiej kontroli (ma 17 lat). Od zeszł ego roku dzieci był y traktowane bardziej lojalnie. Teraz, aby opuś cić hotel, należ y zgł osić się do eskorty, któ ra wypuszcza na maksymalnie godzinę , do godziny 21:00. Z jedzeniem wszystko jest w porzą dku, oczywiś cie ż adnych kulinarnych arcydzieł , wszystko jest jak w zwykł ej jadalni. Nocą inspektorzy chodzą , wchodzą do pomieszczeń i sprawdzają , czy wszystko jest w ich pokojach i w jakim skł adzie. Kontrola nad dzieć mi znacznie wzrosł a, wię c teraz nie musisz się martwić . Moim zdaniem ogó lnie wszystkie recenzje o tym „horrorze”, któ ry podobno tam się dzieje, o wszelkiego rodzaju pijanych firmach w hotelu - czysty absurd. Gdyby to był a prawda, hotel był by zamknię ty.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар golomidoff
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 1.0
08.02. 15 klucz do pokoju został skradziony z recepcji, a chł opaki zostali okradzeni (zegarek, telefon, pienią dze) . . pokó j 117. ani hotel, ani opiekunowie nie udzielili ż adnej pomocy w przeszukaniu. Nikt nie dzwonił na policję , z podglą dem kamery - odmó wiono. … Już ▾ 08.02. 15 klucz do pokoju został skradziony z recepcji, a chł opaki zostali okradzeni (zegarek, telefon, pienią dze) . . pokó j 117.
ani hotel, ani opiekunowie nie udzielili ż adnej pomocy w przeszukaniu. Nikt nie dzwonił na policję , z podglą dem kamery - odmó wiono. . a dziś (08.07. 15) - wszystko wydaje się być uciszone, "nakarmiono ich ś niadaniem. . . ". Istnieje opinia, ż e ​ ​ organizatorzy i administracja zajmują się ukrywaniem zł odziei.
аватар
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 1.0
Nie wierz w pozytywne recenzje! ! ! Są one pisane przez pracownikó w biur podró ż y, aby wycieczki był y aktywnie wykupywane. Oto PRAWDZIWA recenzja. W mał ym 4-osobowym pokoju zakwaterował o nas 7 dziewczyn. Na ł ó ż kach spał y 4 dziewczynki, 3 - na jakichś pudł ach, na któ rych leż ał y brudne materace. … Już ▾ Nie wierz w pozytywne recenzje! ! ! Są one pisane przez pracownikó w biur podró ż y, aby wycieczki był y aktywnie wykupywane. Oto PRAWDZIWA recenzja. W mał ym 4-osobowym pokoju zakwaterował o nas 7 dziewczyn. Na ł ó ż kach spał y 4 dziewczynki, 3 - na jakichś pudł ach, na któ rych leż ał y brudne materace. Zabrakł o miejsca na przechowywanie rzeczy, nie był o nawet gdzie poł oż yć walizek. Wię c w pokoju zawsze był bał agan. Jedzenie jest codziennie takie samo, monotonne, niesmaczne. W jadalni jest bardzo mał o miejsca, stoł y są rzadko sprzą tane, wszę dzie jest brud. Daleko od morza. Bardzo daleko. Spaceruj w upale. Nie znam innych biur podró ż y, ale nasi organizatorzy nikogo nie ś ledzili. Pal, pij, ś pij z kim chcesz, krę cisz się po klubach cał ą noc. Bez kontroli. Ogó lnie raj dla nastolatkó w (wię c nie zdziwię się , jeś li nastolatki pochwalą ten obó z i poproszą o ponowne tam pojechanie w przyszł ym roku). W czasie wizyty w obozie miał em 18 lat, wię c trzeź wo ocenił em sytuację . Ale dziewczynom w wieku 13-14 lat był o przykro - tak bardzo uderzył a je wolnoś ć , ż e w ogó le się nie opanował y. Nasi doradcy mocno walili, w ogó le się o nas nie troszczyli. Z ich powodu przegapił em 2 wycieczki, o któ rych zapomnieli mi powiedzieć , pienią dze nie został y zwró cone. Animacja był a dobra. Lubię to. Animatorzy wykonali ś wietną robotę . Jeś li jesteś rodzicem, nie wysył aj swoich dzieci na ten obó z. Zwł aszcza dziewczyny. Aż strach wyobrazić sobie, co moż e się z nimi stać , jeś li nie dostaną dobrego towarzystwa. A dobre firmy rzadko tam jeż dż ą , biorą c pod uwagę ogromną liczbę negatywnych recenzji w Internecie. Jeś li jesteś nastolatkiem i pragniesz wolnoś ci - z cał ą pewnoś cią mogę powiedzieć , ż e są inne obozy, w któ rych bę dziesz mó gł palić , pić , krę cić się po klubach, spać z osobami pł ci przeciwnej z są siedniego pokoju. Ale bę dzie dobry nocleg, pyszne jedzenie, do morza bliż ej i nie tak brudno. I nie zostaniesz oszukany za każ dą drobiazg. I nie zostaniesz skradziony. Ogó lnie bardzo nieprzyjemny reż yser w sercu. Wydał polecenie, aby zdzierać pienią dze na wszystko, co jest moż liwe. Nawet na lekko zabrudzony rę cznik. Odpoczywał em okoł o 15 razy w ró ż nych obozach za granicą , ale gorszej Serdiki nie był o. Swoją drogą , to wł aś nie w Serdice upił em się ostro po raz pierwszy i jedyny w ż yciu, moż na by rzec, ż e nie mogł em znieś ć presji otaczają cych mnie pijakó w. Chociaż jestem bardzo negatywnie nastawiony do alkoholu. Dopiero w ostatnich dniach znalazł em w sercu trzeź we towarzystwo, z któ rym ciekawie był o spę dzać czas. Ale abstynenci są tam rzadkoś cią . Do recenzji doł ą czył em prawdziwe zdję cia jedzenia z jadalni i naszego pokoju z rozwaloną ś cianą . Wystarczy spojrzeć i poró wnać z tym pię knym zdję ciem na kempingu.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар snankile
 •  podróżował 8 lat wstecz
Ocena 9.0
Nie wiem, ską d wzię ł y się te okropne recenzje o alkoholu i paleniu, do szó stego pokoju poszliś my bez opieki, opiekunka był a dobrą dziewczyną , ale surową i nie powiedział by tego tylko u nas! Nigdy niczego nie ukradli ze wszystkimi, wiele osó b został o przyjació ł mi, kontaktuje się z dzieć mi Zdarzył o się kiedyś , ż e ktoś uciekł na noc, wię c potem trzymali się z jeszcze wię kszą surowoś cią , ale to nie przeszkadzał o reszcie, ale w ogó le szli prawie ramię w ramię !!!! ! Pienią dze naprawdę pł aczą na wszystko, ale są wszę dzie. … Już ▾ Nie wiem, ską d wzię ł y się te okropne recenzje o alkoholu i paleniu, do szó stego pokoju poszliś my bez opieki, opiekunka był a dobrą dziewczyną , ale surową i nie powiedział by tego tylko u nas!
Nigdy niczego nie ukradli ze wszystkimi, wiele osó b został o przyjació ł mi, kontaktuje się z dzieć mi
Zdarzył o się kiedyś , ż e ktoś uciekł na noc, wię c potem trzymali się z jeszcze wię kszą surowoś cią , ale to nie przeszkadzał o reszcie, ale w ogó le szli prawie ramię w ramię !!!! !
Pienią dze naprawdę pł aczą na wszystko, ale są wszę dzie.
Morze jest doskonał ym miejscem na ciekawe wycieczki
Ogó lnie rzecz biorą c, mieliś my fajny odpoczynek, myś limy, ż e powtó rzymy!
Pokaż więcej »


awatara larisaoshapovsk
odpoczywaliśmy z tobą w sierpniu, jestem Larisa z grupy kijowskiej, masz touroperatora z Kijowa, kobieta przywożąca do ciebie ludzi z Ukrainy straciła kontakty, czy możesz napisać proszę jak się z nią skontaktować?
8 lat wstecz  •  2 abonent 2 odpowiedź
awatara valarosa
jaki jest numer telefonu w recepcji w sercu
9 lat wstecz  •  3 abonent 2 odpowiedź
awatara ivanurgant.2009
Chcę wysłać syna do tego hotelu, czy mu się tam spodoba?
13 lat wstecz  •  2 abonent 1 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Klasztor Aładżaw
Ocena 7.0
Bułgaria, Złote Piaski
Architektura, Fabula, religia

Международный молодежный центр "Сердика" расположен на побережье Черного моря в парке.

Lokalizacja В 15 км от г. Варна и в 400 м от "Акваполиса - Золотые пески".
Opis plaży В 350 метрах от пляжа.
 • 3 i dalej
 • plaża piaskowa
 • leżaki
 • parasole
W hotelu

Магазин, 2 бара.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjno-bankietowa
 • bezpieczny
 • wymiana walut
Rozrywka i sport
 • bilard
 • tenis stołowy
 • siłownia
Opis pokoi

Номера различных категорий.

 • prysznic
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • balkon/taras
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля песчаный пляж. На пляже есть шезлонги (платно), зонтики (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал.