Nie pasuje do obrazu rzeczywistości

Pisemny: 17 sierpień 2022
Czas podróży: 6 — 14 sierpień 2022
Ocena hotelu:
1.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 2.0
Usługa: 1.0
Czystość: 1.0
Odżywianie: 1.0
Infrastruktura: 1.0
Kupił em bilet na 9 nocy w nadziei na dobry odpoczynek, ale go tam nie był o! Tak wię c począ tek naszych wakacji, wyjazd był z miasta Czerniowce, przewoź nik VK-tour zabrał nas, autobusy z ubiegł ego wieku i to za 70 € od osoby! Nie ma toalety, telewizor nie dział a, nie ma internetu, nie ma moż liwoś ci ł adowania telefonu - ale jest chamski kierowca, któ ry cał y czas pró bował podł ą czyć sł uchawki do niedział ają cych monitoró w, nie wolno im był o bezcł owy, do toalety wypuszczano dopiero po 5 godzinach i tam był o to korzystne dla kierowcó w (toalety ś mierdzą ce i wszystkie pł atne ale kierowcy jeź dzili za darmo). Podró ż rozpoczę ł a się o godzinie 14:00, a o 5 rano do Buł garii do Marvela. Dotarliś my do hotelu i tam widok był katastrofą - wszę dzie był brud, puste butelki, szklanki, wszystko był o lepkie i brudne. Meble z podartą tapicerką , przedpotopowa hala, któ ra już dawno wymaga naprawy i nie odpowiada rzeczywistoś ci!
Przyszedł kierownik i gł oś no powiedział , ż e bę dzie komunikował się tylko po rosyjsku (w Buł garii nie lubią Ukraiń có w), a kto nie rozumie, jest kretynem, a dla kretynó w bę dzie mó wił po angielsku! Od razu powiedziano nam - ś niadanie nie powinno iś ć tam, gdzie chcesz i szukać wł asnego jedzenia, dali obiad dzię ki Bogu i sololi go o 14:00 po poł udniu, przez minutę jechaliś my przez 18 godzin autobusem i usiedliś my w hala od 5 rano, u Buł garó w nie ma poję cia o wczesnym rozliczeniu! Sama zacią gnę ł a walizki do pokoju, ale portier przywió zł wszystko do Chorwató w, Moł dawian i Rumunó w na wó zku, kobieta z dzieckiem dał a 1€ w nadziei, ż e jej walizki zostaną zabrane - ale cud się nie zdarzył!
Pokó j był sprzą tany w poś piechu, podł ogi w ł azience był y mokre jak na Providence 9 nocy, kiedy go nie przecinaliś my, nigdy go nie sprzą tali, chociaż Moł dawianie, Rumuni i Chorwaci byli sprzą tani codziennie! Raz przyniesiono szampon i mydł o, nie był o kapci, nie był o suszarki do wł osó w. Hotel Marvel przeciwstawia się jako 4*.

Poszliś my do administratora, powiedzieli, ż e jak przyjdzie sprzą tanie pokoju, spojrzał zdziwiony, mó wią , i ż e tak nie sprzą tali, w rezultacie w porze lunchu Buł gar, oszoł omiony oburzeniem, nalał czyste rę czniki do pokoju, a to był o w 4 dniu naszego pobytu. i zmień ł ó ż ko i tam, gdzie krzyczał a szampon - jednorazowo mó wią i to ci wystarczy, w towarzystwie obiecali nam widok z pokoju na za dopł atą , ale mieliś my widok na inny hotel, zacieniony dziedziniec i kawał ek morza, przed hotelem Marvela znajduje się ogromny elegancki hotel z pozornie na morzu i przy tej samej polityce cenowej co Marvel, ale nie jeden nam to zaproponował ! Jadalnia jest mał a, brudna (jest wyjś cie na brud), jedzenie bez smaku, nie ma nic specjalnego, codziennie to samo, nie był o ryb, trzy rodzaje owocó w - jabł ka, gruszki i nektarynki, ale kiedy Przyjechali Polacy i Chorwaci, pojawił a się dobra kieł basa, pojawił y się winogrona, ananas.
Kiedy jesz, po korytarzu jeź dzi wó zek i bezczelnie rozbija ci talerze spod nosa. Personel jest bez munduru i zawsze brudny. Przy barze mogę tylko wspomnieć o tych facetach, któ rzy pracowali przy barze w jadalni, to jedyny plus, facet, któ ry był przy basenie przy barze tylko się szydził , nalał jeden ł yk i to tyle, jakbym nalał z mojej kieszeni wszystkie koktajle, któ re zrobił , był y po prostu okropnie zł ym smaku! Terytorium - brudne, mał e, niezbyt zadbane. Basen jest jak trawnik - nie pasuje do zdję cia! Na basenie nie ma miejsca na przebranie! Na plaż y też nie ma kabin, wszystkie plaż e są miejskie i brudne, parasol i kozł y to 12 lew, a to przed obiadem po kolacji, zapł ać jeszcze raz! Rozrywka w Hotelu Marvel - zero! W basenie nie ma muzyki, nie ma ż adnej rozrywki, jeś li jesteś z dzieckiem, to dla niego cię ż ka praca. Bł oto i hotel Marvel to synonimy! Wyrzucili nas o 12 w poł udnie, nie dali nam obiadu, dobrze, ż e przynajmniej dali nam ś niadanie! Hotel Marvel - w ż aden sposó b nie cią gnie na 4 *, to nieszczę ś liwy hotel z ZSRR.
Pokó j był sprzą tany dopiero po wyprowadzce. Trasa VK spó ź nił a się na przystanek, z któ rego nas odebrali, chociaż kiedy czekaliś my w hali, inni Przewoź nicy podeszli tuż pod hotel i szukali swoich turystó w, ale pobiegliś my na przystanek w upale i tam czekaliś my przez kolejne 30 minut w upale przystanki na toaletę był y po 5 godzinach. VK-tour to najgorszy przewoź nik w moim ż yciu! A co najważ niejsze, wycieczka został a nam sprzedana Mega-tour ul. Siedziba 178 Czerniowce Kierownik Nelly, kł amco!
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał