Hotel ma już swoje lata, na plus działa Wi-Fi, szybkie zameldowanie, do morza 5 minut pieszo, plaża miejska.

Pisemny: 21 sierpień 2023
Czas podróży: 13 — 21 sierpień 2023
Ocena hotelu:
3.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 3.0
Usługa: 3.0
Czystość: 3.0
Odżywianie: 3.0
Infrastruktura: 4.0
Począ tkowo zakwaterowano nas w mieszkaniu (pokó j rodzinny), ponieważ nie był o wolnego pokoju dwuosobowego. Powiedzieli, ż e pokó j bę dzie gotowy w poł udnie, nastę pnego dnia oczywiś cie walizek i rzeczy nie da się cał kowicie zdemontować , bo trzeba bę dzie się przeprowadzić . Rano poszliś my nad morze (5 minut pieszo, 2 leż aki i parasol 30 lew), potem o godzinie 11 już nas szukali z tabliczką . Przeprowadziliś my się , oczywiś cie nikt nie przeprosił za niedogodnoś ci (nie ma nawet komplementu ze strony hotelu itp. w poró wnaniu do samego Egiptu). Ogó lnie rzecz biorą c, obsł uga hotelu nie jest tym, czym jest o 4, o 3 ledwo dociera. Pokó j jest podwó jny, wszystko jest stare, prysznic jest do poł owy zamknię ty szklaną ś cianą , woda rozlewa się na poł owę ł azienki. W pokoju znajdują się.2 ł ó ż ka, 2 szafki nocne, stolik, krzesł o, kanapa, mał a lodó wka, telewizor z 6-8 kanał ami, balkon, suszarka do ubrań . Sprzą tanie: polega na zmianie rę cznikó w rzuconych na podł ogę , wł oż eniu rolki papieru toaletowego, wyniesieniu ś mieci - to wszystko! poś ciel był a zmieniana raz w tygodniu.
Kiedy przedostatniego dnia poprosili o porzą dne posprzą tanie pokoju, czyli wyczyszczenie podł ogi z piasku (jesteś my nad morzem, chociaż stopy myje się z plaż y, ale wchodzi się i tak od ulicy), powiedzieli okej , przekaż ą sprzą taczce, pytali któ ry pokó j. Po przyjeź dzie z plaż y o godzinie 12 pokó j był sprzą tany tak jak powinien być , a sprzą tanie bardzo ró ż nił o się od poprzednich dni, najważ niejsza był a czysta podł oga, chociaż musiał em umyć umywalkę , wytrzeć stó ł , szafki - to nie to.
Ale w drodze do pokoju sprzą taczka, któ ra sprzą tał a (jak rozumiem, to do niej z recepcji był a nasza proś ba o lepsze sprzą tanie) mó wił a coś po buł garsku wś ciekł ym tonem, szturchają c rę czniki. Nie zwró ciliś my na to uwagi. Nastę pnego dnia, kiedy wychodzimy, powiedziano nam w recepcji, ż e musimy zapł acić grzywnę w wysokoś ci 30 lewó w, ponieważ wytarliś my stopy rę cznikami, a są brudne. I to pomimo tego, ż e podł oga w pokoju nie był a myta przez tydzień , a kiedy był o już zupeł nie niewygodnie, poprosili o jej wyczyszczenie.

Od razu powiedział em, ż e to zemsta na sprzą taczce, ż e wytknię to jej wady, na co odpowiedzieli, ż e wcześ niej był y brudnymi rę cznikami. Odpowiadam, dlaczego nic nam wcześ niej nie powiedzieli, przechodziliś my obok recepcji 5-7 razy dziennie, na co milczeli i mó wili, ż e w ogó le nie chcą ze mną rozmawiać . To był o takie "poż egnanie" goś ci hotelowych, oczywiś cie ż adnej "fikcyjnej" kary nie zapł acił em. Jedzenie jest monotonne, lokalny alkohol, owoce - jabł ka, gruszki, arbuz, melon, brzoskwinia, nektarynka. Czy polecam ten hotel, nie, ani obsł uga nie jest normalna, ani nastawienie. Chociaż moż e miał em tyle szczę ś cia (((((. Jest animacja, jest doś ć prymitywna.
Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
аватар