Kaliopa 3*– Opinie

5
Ocena 5.810
na podstawie
5 opinii
№21 w ocenie hotelu Albena
7.0 Numer
6.8 Usługa
6.4 Czystość
7.4 Odżywianie
7.2 Infrastruktura
Przytulny hotel, składa się z dwóch 4-piętrowych budynków. Położony prawie przy plaży w centralnej części kurortu. Posiłki w restauracji Hotelu Amelia, który znajduje się 100 metrów od Hotelu Kaliopa. W pobliżu hotelu znajdują się trampoliny, biblioteka plażowa, w bezpośrednim sąsiedztwie park rozrywki. Odpowiedni dla rodzin z dziećmi.Więcej →
аватар ajvazovcki
 •  podróżował 8 lat wstecz
Ocena 8.0
Podobał mi się pokó j hotelowy: przestronny, czysty, ł azienka z oknem, szerokie ł ó ż ko, był a też kanapa). Plaż a jest w pobliż u. co był o najwię kszym plusem: nic obcego nie pojawił o się przed moimi oczami, tylko piasek, morze, niebo. … Już ▾ Podobał mi się pokó j hotelowy: przestronny, czysty, ł azienka z oknem, szerokie ł ó ż ko, był a też kanapa). Plaż a jest w pobliż u. co był o najwię kszym plusem: nic obcego nie pojawił o się przed moimi oczami, tylko piasek, morze, niebo. Hotel znajduje się w centrum pasa plaż y, ale nie w pobliż u ulicy handlowej i atrakcji dla dzieci, nie byliś my gł oś ni. 100 m. Kawiarnie (choć byliś my tylko we dwoje - naprzeciwko Hotelu Flamingo i obok Hotelu Dobruja) nie robił y wraż enia (meble wiejskie, brak komfortu, stylu, pię kna obsł uga, kelnerzy poniż ej 45 roku ż ycia w rozcią gnię tych Koszulki ). Szaszł yki z kurczaka - 120 gram - 6 lew - jadalne, ale bez przypraw, trochę niedogotowane, pizza 400 gram - 10 lew - bez smaku. Piwo jest dobre. Hotel posiada wł asny basen - trzy sekcje - dla maluchó w, starszych dzieci i dorosł ych. Basen wyglą da na zmę czony, nie ma oś wietlenia. Pó ź niej zdał em sobie sprawę , ż e nie jest gorszy niż inne baseny hotelowe, a moż e nawet lepiej niż oddzielne. . Wszystkie niedocią gnię cia pokrywają wraż enia czystego morza, piasku, przestronnoś ci, niby prowincjonalnoś ć w dobrym tego sł owa znaczeniu i cicha atmosfera, dostę pnoś ć bezpł atnych leż akó w w wystarczają cych iloś ciach, dobry bufet (mię kkie sery i galaretki był y na ich miejscu). Najlepsza). Pokó j był codziennie sprzą tany przez mił e pokojó wki, poś ciel zmieniał a się.3 lub 4 razy w cią gu 11 nocy. Produkty w Albenie są.2, 5-3 razy droż sze niż w Miń sku (mleko, sok, woda). Bez wyboru. Ceny pamią tek są droż sze niż w zeszł ym roku w Sł onecznym Brzegu. Przeczytał em w internecie o niedrogim sklepie przy dworcu autobusowym, ale nie dotarł em do niego. Pojechaliś my do hotelu Flamingo, klasa jest widoczna, ale w cią gu dnia wokó ł basenó w jest gł oś no, budynek hotelu jest wysoki i szeroki, - nie mó j. Hotele w pobliż u plaż y - Dobrotitsa, Kaliakra wyglą dają bardziej komfortowo. Być moż e jeszcze raz przyjadę do hotelu, ale przez 7 dni brakuje buł garskiego smaku: budynki w stylu narodowym, niedrogie i zadbane kawiarnie, sklepy.
аватар 9bisrgv5
Lokalizacja bardzo dobra, tuż przed hotelem jest szeroka linia plaż y, zejś cie do morza wygodne dla dzieci, plaż a jest sprzą tana co wieczó r, ale wcią ż jest duż o niedopał kó w i pió r. Hotel jako cał oś ć jest przytulny, spokojny, ponieważ posił ki organizowane są w innej restauracji, pod oknami nie ma foodtruckó w. … Już ▾ Lokalizacja bardzo dobra, tuż przed hotelem jest szeroka linia plaż y, zejś cie do morza wygodne dla dzieci, plaż a jest sprzą tana co wieczó r, ale wcią ż jest duż o niedopał kó w i pió r. Hotel jako cał oś ć jest przytulny, spokojny, ponieważ posił ki organizowane są w innej restauracji, pod oknami nie ma foodtruckó w. Po przyjeź dzie dostaliś my apartament z dwoma pokojami i aneksem kuchennym, plus ogromny balkon z widokiem na morze - bardzo nam za to dzię kujemy! Gał ę zie brzozy i ś wierka z szyszkami zwisają z balkonu, widok na plaż ę i basen. Chociaż przy rezerwacji wybrał em tylko pokó j dla dwojga dorosł ych i dwó jki dzieci, najtań szy. W pokoju ł ó ż ko pię trowe, dwie szafy, zabudowa kuchenna, stó ł , dwa krzesł a, lodó wka, ale dział a tylko jeś li do wł ą cznika gł ó wnego w pokoju jest wpię ta pł ytka z kluczykiem, telewizor, dwa klimatyzatory, szafka nocna stoł y, krzesł o wysuwane, stolik balkonowy z krzesł ami, jest zastawa stoł owa i sztuć ce. Przy zameldowaniu kierownik hotelu poprosił a mę ż a o napiwek, mó wią c ile mu dać - to jedyny brzydki moment w cał ej naszej podró ż y. Dał w rublach, na jego proś bę . Nie są do koń ca zadowoleni ze sprzą tania, chociaż zawsze zostawiali napiwek, poś ciel był a zmieniana co drugi dzień , ale podł oga był a nadal myta i nie był a czysta. Mieszkaliś my na drugim pię trze, ale zaraz po wejś ciu do pokoju czuć wilgoć , zapach kanalizacji, woda nie wchodził a dobrze do kabiny prysznicowej i spł ywał a bezpoś rednio na podł ogę z otworu, gdzie powinna odpł ywać przeciwnie, raz przyszedł hydraulik z tł okiem, ale to nie pomogł o, bo to jest problem rozwojowy, mró wki peł zają po pokoju. Ś niadania w restauracji innego hotelu są wyż szej klasy, wcale nie daleko, jedzenie ogó lnie dosyć - był y owoce, owsianka i tradycyjne omlety z kieł baskami. . . Czasem smaż yli boczek, zawsze był a marynowana szprotka - bardzo smaczna. Twaró g na rosyjski smak nie jest zbyt dobry. . . Ró ż ne przeką ski serowe, oczywiś cie sery i buł garskie warzywa, tradycyjnie tosty, babeczki i ciasteczka, jogurt owocowy na buł garskim jogurcie (kwaś ne mleko), pozostawiony peł ny, wypił naturalny sok gruszkowy, bo kawa z automatu jest bez smaku i torebki herbaty. . . W zasadzie brali tylko ś niadania, bo w Buł garii lepiej jest spró bować narodowych potraw w restauracjach, któ rych jest wiele i są tam karmione tanio, smacznie i satysfakcjonują co. Ogó lnie są zadowoleni z hotelu, a sam kurort Albena był bardzo przyjemny. DUŻ O zieleni i placó w zabaw.
аватар zoyamartunak
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 7.0
Z reszty byliś my bardzo zadowoleni (szczegó lne podzię kowania dla Poola za wykwalifikowaną pomoc w wyborze miejsca pobytu). Nad morze wybraliś my się z 2.5 letnim dzieckiem. Ponieważ mieliś my już doś wiadczenie wypoczynku na morzu z mał ym dzieckiem (w zeszł ym roku odpoczywaliś my w okolicach Odessy), był y specyficzne wymagania co do hotelu i miejsca wypoczynku. … Już ▾ Z reszty byliś my bardzo zadowoleni (szczegó lne podzię kowania dla Poola za wykwalifikowaną pomoc w wyborze miejsca pobytu). Nad morze wybraliś my się z 2.5 letnim dzieckiem. Ponieważ mieliś my już doś wiadczenie wypoczynku na morzu z mał ym dzieckiem (w zeszł ym roku odpoczywaliś my w okolicach Odessy), był y specyficzne wymagania co do hotelu i miejsca wypoczynku. Zależ ał o nam na poł oż eniu hotelu na 1 linii brzegowej, dobrej czystej plaż y i ł agodnym wejś ciu do wody, obecnoś ci basenu (nasz maluszek to „ptaszek wodny”), dobrego jedzenia (odpowiednie dla dziecka ) oraz obecnoś ć lodó wki, balkonu, klimatyzacji i ł azienki, wygodne ł ó ż ka. Jednocześ nie cena nie powinna być wygó rowana. Szczegó lne pię kno hotelu i animacja nie był a wymagana. To wszystko mamy w "Caliope". Personel był uprzejmy i starał się jak najlepiej pomó c w rozwią zywaniu drobnych problemó w. Podczas rezerwacji wycieczki poprosił em o pokó j nie na pierwszym pię trze (czytał em w recenzjach, ż e jest wilgotno i gł oś no), ale po przyjeź dzie osiedliliś my się tylko na 1 pię trze ulicy. Ponieważ kierownika już nie był o, mł ody czł owiek w recepcji obiecał nam nastę pnego ranka zaoferować nam inny pokó j, co zrobił rano. Postanowiliś my jednak zostać tam, gdzie pierwotnie mieszkaliś my, ponieważ pokó j okazał się jasny, prawie z boku, z bezpoś rednim widokiem na morze, a od basenu oddzielał a go wysoka choinka i kwietnik. I nie musiał eś nawet wchodzić po schodach. Pokojó wka sprzą tał a dla 4 osó b. Poś ciel i rę czniki był y bardzo czę sto zmieniane. Przywieź liś my wł asny czajnik elektryczny. Lodó wka, klimatyzacja i telewizor dział ał y prawidł owo. W pokoju nie był o szczegó lnej urody, ale był y wygodne ł ó ż ka (2 pó ł tora i jedno pię trowe dziecię ce) i duż a ł azienka. W pobliż u hotelu znajdują się.3 baseny (niezbyt duż e, ale wystarczają ce do pł ywania). Zawsze o każ dej porze moż na był o znaleź ć bezpł atne leż aki przy basenie. Plaż a jest doskonał a dla 5+. Duż y, czysty, drobny piasek. Czego potrzebują dzieci. Na plaż y leż aki i parasole są bezpł atne. Nad morze wyszliś my okoł o 10 rano, zawsze zaję te leż aki na 3-4 linie od morza bez ż adnych problemó w. Jedzenie (mieliś my ś niadanie i kolację ) był o doskonał e. Dla dziecka zawsze był o odpowiednie jedzenie. Duż o wysokiej jakoś ci owocó w (do 1 lipca pó ź niej w restauracji był o zauważ alnie wię cej osó b, a owoce pogorszył y się jakoś ciowo i mniej w iloś ci). Na obiad lody i ró ż ne wypieki. Kilka razy był y mał ż e i krewetki. Zawsze był wybó r mię sa i ryb. Jedno danie z grilla jest koniecznoś cią . Nadwyrę ż ył tylko brak napojó w do obiadu (za opł atą w barze). Wymianę waluty dokonano w recepcji w hotelu (kurs w Albenie jest wszę dzie taki sam), w Warnie korzystniej jest zmienić walutę . Nie podobał a mi się grecka restauracja w hotelu. Powolna obsł uga, niezbyt smaczne i drogie. Osobno o oś rodku. Zakochał em się w Albenie. Dla mnie to idealny oś rodek na rodzinne wakacje. Jest duż o nowoczesnych placó w zabaw dla dzieci (bezpł atnie), 2 parki rozrywki, duż o rozrywek dla dzieci i dorosł ych (szczegó lnie podobał y mi się rowery rodzinne), boiska sportowe. Ogromny park do spaceró w. Cisza po 22:00. Nie widział em też gwał townego pijanego mł odzień ca. Istnieją dwa supermarkety i wiele mał ych sklepó w. Z minusó w tylko drogie i niezbyt szybkie Wi-Fi. Jechaliś my naszym samochodem, wię c pojechaliś my na wycieczkę po cał ym wybrzeż u Buł garii. Podobał a mi się staró wka Nesebyru i ogró d botaniczny Bał czik. Nie podobał o mi się delfinarium w Warnie, nie podobał a mi się też sama Warna. Ogromny pię kny Park Nadmorski jest w bardzo zaniedbanym stanie, ale dla dziecka są bardzo tanie karuzele. Nastę pnego lata dziecko ponownie prosi o morze w Albenie.
аватар IrrEnna
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 4.0
Hotel jest naprawdę na solidnej 3. Pokó j jest mał y, przytulny, na 3 pię trze. Posił ki-ś niadania. Dwie minuty spacerkiem do restauracji "Amelia", bardzo monotonna. . . Ż elazko zostanie podane bezpł atnie, jeś li bę dzie dostę pne. Czajnik został kupiony w Warnie (nie był o na ten temat komentarzy). … Już ▾ Hotel jest naprawdę na solidnej 3. Pokó j jest mał y, przytulny, na 3 pię trze. Posił ki-ś niadania. Dwie minuty spacerkiem do restauracji "Amelia", bardzo monotonna. . . Ż elazko zostanie podane bezpł atnie, jeś li bę dzie dostę pne. Czajnik został kupiony w Warnie (nie był o na ten temat komentarzy). Nie podobał o mi się sprzą tanie pokoju: w zeszł ym tygodniu prawie nie był o. . . Mą ż nakł adał codziennie 2 lewy na ł ó ż ko, a cał e sprzą tanie polegał o na wycieraniu podł ogi w przejś ciach i ł azience oraz skrę caniu rę cznikó w na ró ż ne figury. . . zmiaż dż ona mucha na ś cianie i wisiał a aż do naszego przesiedlenia. . . Poś ciel i rę czniki zmieniane był y raz na dwa tygodnie. . . Reszty niedocią gnię ć nie bę dę opisywał...wiele do narzekania, ale przyszliś my odpoczą ć . Basen jest bardzo przydatny, wię c przez kilka dni morze był o lodowate, ale wybielone. . . czasami to za duż o. . Duż ym plusem jest PLAŻ A! w każ dym pokoju parasol i 2 leż aki gratis, piasek dookoł a nie jest gł ę boki! jakoś ć jest najlepsza! Motto tej restauracji to "Każ dy kaprys! " do kelnerki-Galiny! Dzieci był y zachwycone, cią gle pytał y: "Chodź my do naszej ulubionej restauracji! "agnieska"- (gł owa baranka), ale tam, gdzie nie przyszł y, odpowiedź brzmi: nie. Zapytali Galina, po 5 minutach powiedział : „Jeś li chcesz, przyjdź jutro, bę dzie”. Nastę pnego dnia przynieś li nam ogromny talerz mię sa, gorą cego, nie jestem fanem gł ó w, ogonó w, ALE. . . to był o coś...wę dliny - delikatne mię so, mó zgi, ję zyk. . . Nigdy czegoś takiego nie jadł am. Dla poró wnania opowiem Wam o greckiej restauracji w naszym hotelu, do któ rej trafiliś my po raz drugi. . . za pierwszym razem, gdy przyszliś my, usiedliś my przy stole i siedzieliś my przez okoł o 17 minut, przyszedł kelner, dał nam menu, a gdy minę ł o kolejne 20 minut....wstaliś my i wyszliś my....za drugim razem celowo przyjechaliś my do tej restauracji (3 kelneró w na 3 sale. . . ! ? ) znowu tak samo przez 15-17 minut czekali na kelnerkę , po menu, po odczekaniu kolejnych 20 minut, zawoł ali ją gł osem do stolika. . . Nie bę dę pisał jak dł ugo czekaliś my na samo zamó wienie, ale bardzo nas to rozczarował o. . . Bardzo trudno mi zepsuć wieprzowinę.... ale to był a guma. . . jedyną rzeczą , któ ra zabija gł ó d, jest pizza z kwaś ną ś mietaną...nikt nie sprzą tał ze stoł u. . . 3 puste szklanki po piwie, peł na popielniczka, po sał atce pusty talerz. . . wyszliś my, stó ł został zaś miecony naczyniami. . . jedynym atutem tej restauracji jest muzyka na ż ywo, bardzo pozytywny wykonawca greckich piosenek. . . A w sumie reszta się udał a!! ! Opalona, ​ ​ wyką pana i przyniosł a wiele pozytywnych wraż eń! ! !
Голова ягненка в нашем любимом ресторане Галин
аватар amber08
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 4.0
Ogó lnie hotel mi się podobał , czysty, wygodny, plaż a jest naprawdę pod rę ką , personel jest pomocny. Chcę narzekać na przedstawiciela touroperatora Bał kan serwis Christina. Po pierwsze przekazał a nam stare informacje o wycieczkach (za czerwiec odpoczywaliś my pod koniec sierpnia), niektó re wycieczki został y odwoł ane. … Już ▾ Ogó lnie hotel mi się podobał , czysty, wygodny, plaż a jest naprawdę pod rę ką , personel jest pomocny.
Chcę narzekać na przedstawiciela touroperatora Bał kan serwis Christina. Po pierwsze przekazał a nam stare informacje o wycieczkach (za czerwiec odpoczywaliś my pod koniec sierpnia), niektó re wycieczki został y odwoł ane. Ż adna z wycieczek nie został a szczegó ł owo opisana.
(wszystkie informacje był y w sł owach „fajnie”, „niezbyt”). Po drugie, w przypadku tych wycieczek, któ re wybraliś my, nie podał a dodatkowych informacji, a mianowicie, czy konieczne jest zabranie ze sobą jakichkolwiek dokumentó w, z czym jechać (na dwudniowej wycieczce po Buł garii - ś wię tych miejscach Buł garii, ty musieliś my wzią ć paszport, bo zatrzymaliś my się na noc w hotelu, osiedliliś my się na paszporcie, w wielu koś cioł ach, jednak tak jak tu w Rosji, nie moż na chodzić z goł ymi ramionami, szortami i kró tką spó dniczką , na wycieczce z Buł garska fiesta - wieczorem jedliś my kolację w restauracji na ś wież ym powietrzu, moż na był o wzią ć i bluzki). Po trzecie, z reguł y na wakacjach duż o się zapomina, dlatego jeś li wycieczki został yby kupione natychmiast po przyjeź dzie, moż na by im przypomnieć jako kurator (mam coś do poró wnania - w Tajlandii nasz kurator nie tylko wzią ł nasze numery telefonó w, ale i ostrzegał em o wszystkich wycieczkach na pó ł torej godziny przed umó wioną godziną przez recepcję ). Po czwarte, na nasze pytanie, któ rą kawiarnię lepiej wybrać jako akceptowalny catering publiczny (zaró wno pod wzglę dem ceny, jak i jakoś ci jedzenia), odpowiedź brzmiał a, co chcesz wedł ug wł asnego uznania (w wielu kawiarniach jedzenie jest gó wniane...bez smaku i zbyt drogie). Wię c byliś my jak ś lepe kocię ta w Albenie.
Jeś li nie jesteś obcią ż ony dzieć mi, nie masz nic do roboty w Albenie.


awatara zoyamartunak
Czy w minibarze można przechowywać rzeczy osobiste? Czy w pokoju można korzystać z prywatnego czajnika elektrycznego?
10 lat wstecz  •  6 subskrybenci 8 odpowiedzi
awatara pal_gen
Jechaliśmy do tego hotelu od 17 czerwca 2011 r. Ale patrząc szczegółowo na zdjęcia pokoi, nie widzę systemów dzielonych. Czy w pokojach standardowych są klimatyzatory, czy nie?
12 lat wstecz  •  1 abonent brak odpowiedzi
awatara Gulnaz034
Zainteresowany terapeutycznym efektem odpoczynku
12 lat wstecz  •  1 abonent 1 odpowiedź
awatara alla69
Jak wygodny jest hotel na wakacje z dzieckiem w wieku 8 lat pod względem gastronomicznym i rozrywkowym? Może ktoś tam był?
13 lat wstecz  •  3 abonent 2 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI

Уютный отель, состоит из двух 4-этажных корпусов. Расположен почти на пляже в центральной части курорта. Питание в ресторане отеля Амелия, который находится в 100 м от отеля Калиопа. Возле отеля есть батуты, пляжная библиотека, в непосредственной близости есть луна-парк. Подходит для семейного отдыха с детьми.

Lokalizacja Отель расположен в центре курортного комплекса Албена, в 45 км от аэропорта города Варна, в 20 м от пляжа, в 100 м от торговой аллеи курорта.
Opis plaży До пляжа 20 м. На пляже библиотека и Wi-Fi — бесплатно (со скоростью до 1 Mbps), зонтик и 2 шезлонга на номер — бесплатно, пляжные полотенца — платно.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, факс/ксерокопирование (платно), Wi-Fi бесплатно — в холле, ресторане, на пляже (со скоростью до 1 Mbps), room service, услуги по глажке одежды (платно), 2 бара: лобби-бар и бар у бассейна, 2 ресторана: 1 основной ресторан с террасой — Амелия, 1 ресторан A la Carte на пляже— Калиопа (средиземноморская кухня), магазин, 1 открытый бассейн, у бассейна зонтики, шезлонги: бесплатно (1 зонтик и 2 шезлонга на номер, матрасы — платно).

 • restauracja
 • restauracja a la carte?
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • wypożyczalnia samochodów
 • darmowe wifi
 • winda
 • pranie
 • парикмахерская/салон красоты
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Луна-парк платно (на территории комплекса).
 • plac zabaw
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
 • niania
Rozrywka i sport Библиотека (на пляже, бесплатно), мини-гольф платно (на территории курорта), гольф бесплатно (на пляже), волейбол на пляже бесплатно, водные виды спорта платно, аквапарк платно (на территории курорта), йога платно (на пляже), футбол на пляже бесплатно, шахматы платно (на территории курорта), теннисный корт платно (на территории курорта), бридж (платно, на территории курорта).
 • park wodny lub zjeżdżalnie
 • siatkówka  FREE 
 • Sporty wodne
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 141 номер.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • $
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • balkon/taras
Adres 9620 Albena, Bulgaria
Telefony: Tel: +35957962912, +359885853309 Fax: + 359 579 62709
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детской площадкой с горкой и качелями. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.