Dobry hotel, ale z wadami?

Pisemny: 14 październik 2021
Czas podróży: 1 — 11 październik 2021
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi
Ocena hotelu:
8.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 9.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 6.0
Infrastruktura: 8.0
Mieszkaliś my w tym hotelu przez 11 dni jako rodzina. Wybraliś my dokł adnie jeden z hoteli tej sieci, ponieważ byliś my już kilkakrotnie w tej rodzinie hoteli i pozostał y tylko pozytywne recenzje.
Hemera został a wybrana na podstawie dobrych recenzji, zdję ć terenó w zielonych i piaszczystej plaż y.
Bardzo podobał mi się sam hotel: zielony teren z ró ż nymi niezwykł ymi roś linami, któ re są zadbane i uprawiane w pobliż u hotelu (moż esz sam odwiedzić szklarnie przed hotelem po prawej stronie). Na terenie moż na zobaczyć , jak rosną banany, pomarań cze, granaty, mandarynki. W pobliż u szklarni znajduje się „dom kotó w” (wybieg, w któ rym koty mieszkają , są pielę gnowane i karmione, aw cią gu dnia przebywają na terenie hotelu, któ ry jest bardzo popularny wś ró d wszystkich odwiedzają cych).

Zadbane budynki hotelowe, dobre pokoje, pię kne strefy wypoczynkowe i restauracje z pię knym wnę trzem to ró wnież plus.
Personel jest bardzo przyjazny, uprzejmy i elastyczny. Podobał a mi się obsł uga zaró wno baró w, jak i kelneró w restauracji, personel kucharza i serwują cy dania w restauracji, bardzo uważ ny personel sprzą tają cy - tutaj dajemy najwyż szą ocenę , bo wszyscy są uś miechnię ci i pomocni, a to nie jest we wszystkich hotelach.
O pokoju: sprzą tanie codziennie i bardzo dobre, a w pokoju zawsze wystarczają ca iloś ć wody, peł ny darmowy bar z zimną wodą , Cola, Fanta, Sprite, soki, jabł ka, piwo. Każ dy pokó j posiada torbę plaż ową z 2 rę cznikami, markową torbę wykonaną z naturalnych materiał ó w i jest wrę czana w prezencie (moż na dokupić za 5 euro). W pokoju znajduje się sejf, szlafroki, kapcie oraz zestawy ł azienkowe (szampon, ż el pod prysznic, czepek, myjka, grzebień ), suszarka do wł osó w. Dali nam takż e opiekunkę do dziecka i nocnik dla dziecka. To prawda, ż e ​ ​ drugiego dnia zmieniliś my pokó j, ponieważ niedaleko pierwszego pokoju był a pralnia i był o bardzo gł oś no w nocy - jesteś my wdzię czni Kierownikowi, zmienił go bez pytań , inaczej był oby trudno spać w nim z dzieckiem w nocy. W drugim wszystko był o super: widok na park (strefa zielona), nie gorą co (nie uż ywali klimatyzacji), w pokoju nie był o komaró w, choć był teren zielony i duż o cienia.
Jeś li chodzi o plaż ę : zawsze czysta piaszczysta okolica, duż o leż akó w, ale wiele rę cznikó w jest już zaję tych do 9 rano (rę czniki to osobna kwestia : )). Morze był o ciepł e jak na paź dziernik i czę sto z mał ymi falami, ale pł ywać w morzu moż na był o tylko z hotelowej plaż y z pontonu (molo) lub udać się w prawo na są siednie plaż e innych hoteli - jest ich duż o kamieni w morzu plaż y tego hotelu, któ ra był a niebezpieczna do ką pieli. To prawda, ż e ​ ​ przez kilka dni z rzę du personel hotelu rano wyjmował duż e kamienie koparką (być moż e moż na je usuną ć do koń ca sezonu).

To, co nam się naprawdę nie podobał o, to sytuacja z rę cznikami: są wydawane swobodnie, a nie na karty (jak w innych hotelach), to plus, ż e moż na wzią ć co najmniej kilka sztuk, ale jak zrozumieliś my, wielu wczasowiczó w zabrali ich duż o i kilka poż yczonych leż akó w nad morzem wcześ nie rano, a z innymi mogli odpoczą ć przy basenie (widzieliś my, ż e nikt nie przychodzi na plaż ę przez pó ł dnia). I jeszcze inne bzdury z czasem wydawania rę cznikó w, wydawano je tylko od 10 do 12 rano i od 16 do 18, czyli jak zdał eś wieczorem, a rano nie zbliż ysz na obiad.
Nadal nie podobał o nam się to, ż e lodó wki z wodą nie był y widoczne na terenie: moż na był o wzią ć ją przy barze, a lodó wkę przy barze przy basenie widzieliś my dopiero pod koniec wakacji (tak jak w innych hotelach ten sam ł ań cuch, był o ich duż o na plaż y i na terenie, a opró cz wody był też ayran, ale przynajmniej był o wię cej z wodą , ponieważ nawet w paź dzierniku temperatura powietrza wynosił a okoł o 30 stopni, lub nawet wyż ej – woda powinna być bardziej dostę pna).
Jeś li chodzi o samą kuchnię : wybraliś my hotel tej konkretnej sieci, bo wiedzieliś my, ż e nie bę dzie z tym problemó w. Ale zameldowaliś my się w porze lunchu, wię c zjedliś my obiad i kolację w gł ó wnej restauracji, już pierwszej nocy bardzo zachorował em i od wpó ł do pó ł nocy do rana cierpiał em na zatrucie. Kiedy rano poszł am do lekarza, potwierdził zatrucie, wł oż ył kroplomierz i przez 5 dni brał am antybiotyk. Lekarz był bardzo zdziwiony, ż e stał o się to w jednym z hoteli Barut, ale powiedział , ż e nadal zależ y to od pory roku, ale na wrzesień -paź dziernik jest to prawdopodobne. Poza tym sam to widział em, bo w tym samym czasie przyszł o okoł o 10 osó b z innych hoteli z takimi samymi objawami. To, co lekarz zasugerował przy produktach, któ re mogą powodować zatrucie, to arbuz (zawsze mają duż o azotanó w), mię so rybie. Naprawdę jadł am i rybę i arbuza (jadł o też dziecko, któ re w nocy też skarż ył o się na bó l brzucha, ale rano poczuł się lepiej i nie poszliś my z nim do lekarza). Mogę powiedzieć , ż e w przyszł oś ci jedliś my ró ż ne potrawy, w tym ryby i mię so, ale poza arbuzem nie był o pytań , wię c myś lę , ż e hotel nie ma problemó w z przechowywaniem i gotowaniem, moż e to naprawdę był arbuz.
Menu był o urozmaicone w restauracji, ale nie od razu znalazł am stolik z dietetycznym jedzeniem, pojawił się pó ź niej (moż e na czyją ś proś bę ), bo nie był o osobnego dział u z jedzeniem dla dzieci (zaczę ł a pojawiać się też owsianka mleczna dla ostatnie 4-5 dni) . Szczerze mó wią c, zachwycił am się zwykł ą kaszą gryczaną , gotowanym kurczakiem i warzywami, bo wcześ niej dziecko nie mogł o zaoferować dań z duż ą iloś cią przypraw, rano nie był o kaszki mlecznej - wcześ niej jedli tylko makaron lub spaghetti. Potem spotkaliś my matki z Wilna w Rosji i one miał y to samo pytanie o ż ywienie dzieci - dzieci po jednym lub dwó ch dniach odmó wił y jedzenia mię sa czy duszonych warzyw, bo nie był y przyzwyczajone do jedzenia z tak duż ą iloś cią przypraw.

Jest mnó stwo zieleni i warzyw, a takż e owocó w: jest duż o zieleni i sał atek, a z owocó w lubił em ś liwki, figi i winogrona, chociaż zawsze był y jabł ka i gruszki, grejpfruty, pomarań cze, kiwi, melon, któ re też są pyszne, ale jakie banany - coś bez smaku.
Na ś niadanie był o duż o jogurtó w, zaró wno kupionych w sklepie, jak i naturalnych, najprawdopodobniej przygotowanych przez hotel. Pewnego ranka pojawił się niuans: czę sto brał em dziecku jogurt jeż ynowy do butelkowania i natrafił em w nim na kilka ziaren czarnego pieprzu: (nie mogł em zrozumieć , dlaczego dziecko zaczę ł o go ostro wypluwać , dopó ki sam tego nie spró bował em i naprawdę nie dostał em pieprzu Podszedł em do kierownika restauracji i pokazał em się - przeprosił i powiedział , ż e najwyraź niej nie powinien tam być .
Podobał o mi się , ż e jest stó ł z suszonymi owocami, chał wą i orzechami, ale tylko orzechami wł oskimi, ale chciał bym migdał y, orzechy laskowe, choć hotelowi jestem za to bardzo wdzię czna.
Wypieki są tu zawsze smaczne i ś wież e, są wypieki z pieca (bardzo nam się spodobał y), rogaliki.
Ze sł odyczami też tutaj wszystko jest w porzą dku: zaró wno w restauracji gł ó wnej, jak iw kawiarni zawsze był dobry wybó r. To prawda, ż e ​ ​ makaron tutaj prawie zawsze nie był cał kiem ś wież y - był o go duż o, ale był y suche i przez to twarde, a reszta (ciasta, ciastka, eklery, profiteroles, orientalne sł odycze, domowe ciasteczka) zawsze był a ś wież a i oryginalny.

Naprawdę podobał a nam się animacja w hotelu. Dotarliś my na 2 ś wię ta "Dni Tureckie" - oryginalne spektakle i performerzy, a takż e Oktoberfest. Jeś li wasze pokoje znajdują się w pobliż u baru przy basenie, to jest tam bardzo gł oś no (gł oś na muzyka i bardzo dł ugo), nasz pokó j jest bliż ej baru w pobliż u morza i sceny gł ó wnej, to trwa to dł ugo (aż do 12 w nocy, a nawet do godziny) zaledwie kilka dni był o bardzo sł yszalne, ale był o mniej lub bardziej cicho.
Byliś my czę sto w pokoju dziecię cym Mini Clubu. Podobali mi się rosyjskoję zyczni animatorzy - są uprzejmi wobec wszystkich dzieci, ale reszta moż e posiedzieć w pokoju dla niektó rych rzemiosł i nie patrzyli na dzieci na cał ym terenie, a dzieci robił y, co chciał y, czę sto mogli coś zepsuć , popchną ć mł odsze dzieci, odprę ż yć się na trampolinie i tam zjeś ć , choć jest to zabronione. Byliś my zawsze z dzieckiem, a wielu rodzicó w po prostu opuś cił o dzieci, a one mogł y wyjś ć poza teren - jak rozumieliś my, animatorzy nie są za to odpowiedzialni. W pokoju nie był o zbyt wielu zabawek (wycofanych z powodu wirusa Corona), ale był a trampolina, zjeż dż alnie i huś tawki, któ re spodobał y się dzieciom. Wieczorem o 20.30 animatorzy z dzieć mi byli na dyskotece dziecię cej - dzieciom bardzo się spodobał o, a potem mogł y obejrzeć bajkę na projektorze w pokoju dziecię cym.
Osobno chcę opowiedzieć o Doktorze, któ ry jest w hotelu. Kiedy pierwszej nocy ź le się poczuł am, mą ż wyjaś nił , ż e to bardziej prawdopodobne zatrucie, zwró cił się do recepcji z poradą , a mnie odesł ano do hotelowego lekarza, któ remu kazano go przyją ć od 8 rano. Wcześ niej, gdy byliś my na wakacjach, nigdy nie chodziliś my do lekarzy (nie był o powodu i to był pierwszy raz), chociaż zawsze zawieraliś my umowę ubezpieczenia z peł nym ubezpieczeniem bez udział u wł asnego, wię c zwró ciliś my się do recepcji. Czuł em się bardzo ź le, ale lekarz przyszedł nie o 8, ale o 9, chociaż na recepcji wszyscy kazali czekać jeszcze 15-20 minut. Lekarz nie mó wi po rosyjsku, z tł umaczem zapytał , co jest ze mną nie tak, zapytał , czy jest ubezpieczenie i powiedział , ż e muszę iś ć do lekarza, a on był miodem. brat : ))) Dlaczego w recepcji nie mó wi, ż e nie jest jasne, ż e w hotelu nie ma lekarza. A „lekarz” powiedział , ż e tylko jeś li zapł acę.100 dolaró w, wezwie lekarza, albo trzeba zadzwonić do firmy ubezpieczeniowej, któ ra im to zrekompensuje. Czekał em godzinę , aż "lekarz" się dowie, czy tylko hotel coś wytł umaczy. . . Moż e bezwiednie oczerniam lekarza na pró ż no, ale miał em cię ż kie zatrucie (nie opiszę wszystkich strasznych szczegó ł ó w nocy) , mimo ż e kontroluję dietę , bo generalnie jem wedł ug osobnych posił kó w, ale jak czekali na poranek, to zdawali sobie sprawę , ż e nie udzielą pomocy w hotelu. . .
Pó ź niej zorientowaliś my się , ż e alkohole w hotelu nie zawsze są zagraniczne, ale czę sto podawane przez miejscowych, bo mał ż onek rzadko pije i czasem koniak, rzadziej whisky, ale nie był najlepszy i nie czuł się bardzo dobrze potem. Ale to nie tylko w tym hotelu, wię c nie jest to dla nas nowoś ć .

Koktajle brano czę ś ciej bezalkoholowe mojito, a czasem koktajl z Martini - w koktajlach wszystko jest w porzą dku!
Ogó lnie mogę powiedzieć , ż e hotel jest normalny, na odpoczynek każ dy wybiera to, co dla kogo jest waż niejsze, ale na pewno odpoczniemy w sieci Barut, wystarczy wybrać inny hotel na nastę pne wakacje.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał